Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов, Димитър Лазаров, Цветан Цветанов, Боряна Георгиева и група народни представители на 6 юни 2018 г
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по
въпросите на децата, младежта и спорта

П Р О Т О К О Л

№ 25


На 11 юли 2018 г., сряда, от 15,00 ч. се проведе заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов, Димитър Лазаров, Цветан Цветанов, Боряна Георгиева и група народни представители на 6 юни 2018 г.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 15,30 ч. и ръководено от господин Славчо Атанасов – председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, имаме необходимия кворум – предлагам да започнем.
Откривам редовното заседание на нашата комисия при следния дневен ред:
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов, Димитър Лазаров, Цветан Цветанов, Боряна Георгиева и група народни представители на 6 юни 2018 г. 2.
2. Разни.
Колеги, има ли други предложения?
Който е „за“ дневния ред, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Дневният ред, колеги, е приет.
На днешното заседание присъстват от Министерството на вътрешните работи господин Красимир Ципов – заместник-министър; старши комисар Антон Златанов – заместник-директор на СДВР; от Министерството на младежта и спорта: господин Асен Марков – главен секретар; госпожа Ралица Мутафчиева – парламентарен секретар.

Уважаеми дами и господа народни представители, преминаваме към точка първа от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, № 854-01-67, ВНЕСЕН ОТ СЛАВЧО АТАНАСОВ, ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ, ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, БОРЯНА ГЕОРГИЕВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 6 ЮНИ 2018 Г. 2.
Ще имам честта да представя Законопроекта, тъй като съм един от вносителите му.
За да бъдем делови, вместо да говоря, ще чета какво съдържа този законопроект.
Каква цел преследват вносителите с тези изменения?
Към настоящия момент спортното и най-вече футболното хулиганство се явяват съществен проблем за обществото. Множеството инциденти преди, по време и след провеждането на спортни прояви, свързани с тежко пострадали лица и груби нарушения на обществения ред, принуждават обществото и институциите да обърнат особено внимание на този социален проблем.
Целта на законопроекта е:
Предприемане на адекватни мерки за превенция на противообществените прояви при провеждане на спортни мероприятия.
Прецизиране на функциите на собственика на спортния обект, чрез отговорника по сигурността на спортния обект.
Прецизиране на отговорностите на организатора на спортното мероприятие.
Гарантиране на персонализацията и извеждането от анонимност на посетителите, като превантивен механизъм или в друг случай по-бързо разкриване на извършилия противообществено деяние.
Да осигури бързо правосъдие.
Какви промени предлага законопроектът?
В общата част с Параграфите 1, 2 и 3 се дефинира „спортно мероприятие“ и видовете такова за нуждите на този закон, тоест от гледна точка на осигуряване на безопасност и сигурност по време на спортното мероприятие, както и лицата, които определят степента на риск от противообществени прояви.
В § 4 се прецизират отговорностите на „отговорникът по сигурността“, който е представителното лице на собственика или ползвателя на спортния обект, относно съоръжението и техническото оборудване в него по време на спортното мероприятие.
В Параграфите от 5 до 10 се конкретизират отговорностите на организаторите на спортните мероприятия, както следва:
взаимодействие с полицейските органи;
режимът на достъп до спортния обект;
регламент за продажба на билети;
организира пропускането на привържениците на различните отбори;
контрол върху осъществяване на достъпа;
контрол на достъпа на непълнолетни посетители;
недопускане на продажба на спортни напитки в спортния обект;
подсигуряване на техническо оборудване със съдействието на отговорника по сигурността на спортния обект- разполагане на видеокамери;
допълнителни изисквания към монтирането и използването на видеокамерите в спортната зона;
информират гражданите чрез информационни табла и или озвучителна уредба за ползването на видеотехниката.
В чл. 11, ал. 3 и 4 се въвежда задължение за персонализацията и извеждането от анонимност на посетителите, като условията и реда на този режим за достъп ще бъдат регламентирани в Наредба на Министерския съвет. Този режим на достъп ще бъде отговорност както на както на организаторите на спортни мероприятия, така и на собствениците на спортните обекти.
Във връзка с необходимото време и финансови средства за неговото въвеждане в Преходните и заключителните разпоредби е предвидена отлагателна разпоредба от една година от влизането в сила на този закон.
В чл.13, ал. 3 в случаите на придружаване на непълнолетно лице до 16 години, дееспособният придружител декларира отговорността си с декларация по образец, съгласно Приложение, предложено от ДАЗД.
В § 14 новата редакция на формулировката на понятието „спортно хулиганство” – чл. 21 в случая, предвижда ясно разграничаване на различните хипотези, в които определени действия следва да се квалифицират като „спортно хулиганство”. По този начин се постига конкретизиране на понятието, разширявайки приложното поле на закона.
В § 15, в чл. 25 се завишават налаганите санкции, като се предвижда диференциация на наказанията в зависимост от тежестта на противообществената проява. Въвежда се възможността за някои от проявите на спортно хулиганство – от точка 1 до точка 10 на чл. 21 началникът на РУ на МВР по местоизвършване на деянието, да издава наказателно постановление и да налага глоба и принудителна административна мярка, съкратено ПАМ или „Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина“. Това води до бързо правосъдие.
В останалите точки от 11 до 15 наказанията се налагат от съда.
В § 20 се въвежда възможността да се протестира решението на районния съд от прокурора.
В Параграфи от 22 до 33 относно налаганите наказания:
Нарушението на наложената ПАМ „Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина” се квалифицира като спортно хулиганство и се налагат ново наказание и ПАМ, а при следващ случай се изпълнява специалната разпоредба на НК.
Предвидена е възможност за обжалване на наложените наказания и ПАМ;
В процедурата по налагане на ПАМ по чл. 41, т. 2 – „спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия” се въвежда предварително съгласуване с министъра на вътрешните работи;
Завишени са санкциите за нарушенията на организаторите на спортни мероприятия и собствениците или ползватели на спортни обекти .
Извод: Мерките изискват бързо приемане във връзка със започването на сезона на шампионатите и най-вече футболния шампионат, който започва на 20 юли, тоест след 10 дни.
Колеги, много сбито и ясно Ви представих целите на Законопроекта. Оттук нататък имате право на изказвания.
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Съвсем кратко от името на Министерството на вътрешните работи ще изразя подкрепа за подготвените промени в Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Изразявам и нашето желание да участваме във второто гласуване на Законопроекта в Комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви и аз.
Министерството на младежта и спорта?
Господин Асен Марков.
АСЕН МАРКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Министерството на младежта и спорта подкрепя Законопроекта. Ние активно работихме, с каквото можахме – помогнахме. Благодаря на всички за консенсуса.
Мисля, че заложените мерки ще бъдат ефективни.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
Колеги народни представители, имате думата да вземете отношение по Законопроекта.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Имам принципен въпрос към заместник-министъра на вътрешните работи.
Знаем, че всеки министър има законодателни инициативи и за издаването на нормативни актове като наредби, правилници, инструкции. Защо тази законодателна инициатива не дойде от Министерството на вътрешните работи и не беше инициирано от него? Вие имате най-пряко наблюдение по отношение на организацията, провеждането, реализацията на стария закон.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Лечева, искам да информирам уважаемите народни представители, че в Министерството на вътрешните работи е сформирана работна група, която работи по много по-мащабни промени в действащия Закон. Срокът за приключване на работата на работната група е края на тази година.
След като от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта се свързаха с нас да подготвим такъв пакет от спешни мерки, естествено, че се отзовахме. Разбира се, ще обърна внимание, че процедурата на приемане на законопроект в Министерски съвет отнема в повечето случаи около два месеца.
Ако сега бяхме подготвили процедура по съгласуване и внесли в Министерския съвет, най-рано в началото на месец септември щяхме да внесем в Народното събрание изготвения Законопроект.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Благодаря Ви за отговора.
В крайна сметка спешността на тези конкретни мерки, които сте разписали в този Закон, биха могли да бъдат разписани и в Наредба на министъра, за да бъде по-адекватен и бърз, за да не чакате народните представители и да не губите възможността такъв важен законопроект да мине по съответните процедури, които включват също обществено обсъждане и така нататък.
Голяма част от отборите, клубовете или спортните обекти няма да могат да бъдат приведени във вид, който тази законодателна инициатива изисква. Това ще противопостави богатите клубове срещу бедните клубове. Това са само мои разсъждения.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Други ще вземат ли отношение?
Аз ще взема отношение.
Колеги, в момента се занимаваме с един обществен проблем, който е водещ в момента. Смятам, че като народни представители наш дълг беше точно ние да приемем тази инициатива специално по мерките за футболното и спортното хулиганство.
От месеци наред всичките пет партии в парламента работихме по този закон – от първия до последния ден. В това число тук искам да благодаря най-много на нашата Комисия, защото депутатите от работната група, с изключение на господин Лазаров и господин Цветанов, бяха от нашата комисия. Става въпрос за Севим Али, за господин Ченчев от БСП, за госпожа Боряна Георгиева от „Воля“ и за мен, като представител на патриотите. Месеци наред работихме по този закон като експертизите на пет министерства бяха включени за подготовката му. Мисля, че накрая постигнахме добър резултат. Щях да пропусна заслугата на Главна прокуратура, особено за наказанията и мерките, които са санкциониращи футболните хулигани, се включи много сериозно. Срещнахме изключително добрата работа и експертизата на МВР. Те са най-наясно с нещата, защото имат изстрадал опит през годините.
Колеги, работната група взе решение да подготвим напълно нов закон за спортното и футболното хулиганство, защото старият закон от 2004 г. просто е изчерпан при новите условия. Има близо 600 страници европейска конвенция, която ясно регламентира как европейските държави трябва да си направят законите за футболното хулиганство. Проучихме опита на Испания, на Италия и на Англия – водещи държави в това отношение.
На 22 юли пристига шефа на европейската комисия по футбол – Дейвид Боанън, който ще работи с нас по новия закон цяла седмица. Ще бъде тук от 22 юли. Той е създател на конвенцията за футболното хулиганство.
Разделихме нещата на две, защото при обсъждане на въпроса от работната група се стигна до решението, че футболният шампионат започва от 20 юли, а новият закон като процедура ще обхване поне четири пет месеца. В най-добрия случай ще сме готови в края на декември, началото на януари. Поради тази причина работната група с пълно единодушие взе решение да направим спешните мерки и за шампионата да са в сила, като в същото време нашите експерти продължават да работят за новия закон.
Идеята е да не изтървем футболния шампионат, защото вече има обществена нетърпимост към проявите по нашите стадиони. Особено случаят с Гергана премина всякакви граници и чашата преля. Поради тази причина всички бързаме до 20 юли Законът да влезе в сила и футболните хулигани да бъдат възпрени чрез новите мерки, а те са от изстрадал опит. Ползваме, разбира се, и европейския опит.
Още един път благодаря на всички колеги от всички парламентарни сили, които работиха по този закон.
Други изказвания?
СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, аз пряко съм засегнат от футболното хулиганство, тъй като съм и футболен съдия. Виждал съм доста нелицеприятни неща по футболните терени. Също така бях главен съдия на злополучния двубой между Левски и ЦСКА, когато се случи инцидентът с Гергана.
Трябва да се обединим и тези промени да станат факт до 20 юли, защото не бива да се отлага във времето този законопроект. В противен случай, феновете и футболните хулигани ще продължават да безчинстват. Апелирам всички да подкрепим Законопроекта на първо и на второ четене.
Аз и колегите съвносители, групата на ГЕРБ ще гласуваме „за“ и Ви призовавам още един път да подкрепим Законопроекта.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Заповядайте, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Съгласна съм, че проблемът не е от вчера, съгласна съм, че прояви най-вече по своята същност като със злополучния инцидент с наранената полицайка, може би катализира въпроса с футболното хулиганство. Ние сме против принципа, по който се действа в момента - като работа на парче – когато дойде ножът до кокала, се получава не конкретна сериозна политика, без воля и желание за решаване на конкретни проблеми и предизвикателства в областта на спорта.

Стана неприятно, когато министърът на вътрешните работи ни привикваше всички депутати на крак, на парче да пишем нов закон и така нататък, видите ли новият закон ще оправи нещата. Като толкова форсмажор всичко, има наредба към Министерството на спорта във връзка с европейска конвенция, закон, която действа, министърът на вътрешните работи можеше да си поеме тази отговорност за спешни мерки, докато управляващото мнозинство прояви своята воля да направи нов смислен закон за футболното и спортното хулиганство.
Това можеше да бъде решено с подзаконов акт, защото касае три-четири момента, свързани с технически наблюдения и така нататък, да не визирам конкретни детайли от Закона. В ръцете на министъра на вътрешните работи е. Просто принципа на прехвърлянето, непоемането на отговорност за решаването на конкретни проблеми не е добра практика.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Лечева.
Позволете да не се съглася с Вас, с огромното ми уважение към Вас като личност и ще Ви кажа, че още преди случая с Гергана – ще го потвърдят и колегите от другите партии, както и МВР, няколко месеца преди този случай работим по този проблем. Просто „Гергана“ форсира нещата. Истината е, че чашата преля, но ние готвихме този законопроект няколко месеца преди това.
Форсирахме нещата за спешните промени. По новия закон работим от януари месец – шест месеца по-рано.
Във всяко общество е така – случва се инцидент, и оттам нататък обществото се настройва и настоява спешно и бързо да се решава проблема. Така беше с Англия, така беше и случаят с Италия.
През 1987 г. в Англия загинаха 87 души на Хейзъл; в Италия, Болоня, загинаха 54 души. И италианците, и англичаните тогава предприеха спешни мерки. Не съм съгласен, че сме работили на парче.
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Позволете ми съвсем накратко да внеса уточнение, че промененият законопроект е свързан с дефиниции на нови противообществени прояви и налагане на съответните санкции и принудителни административни мерки.
Уважаема госпожо Лечева, това няма как да стане с подзаконов нормативен акт. Все пак били сте председател на тогава Държавната агенция за младежта и спорта и трябва да Ви е ясно, че някои неща се правят със закон.
Отново искам да повторя, че в Министерството на вътрешните работи от края на миналата година има сформирана работна група, която да подготви ново законодателство, но голяма част от този законопроект е бил представен на вниманието още на Четиридесет и първото народно събрание, така че не мислим с оглед на станалия инцидент от пролетта на тази година по какъв начин да бъдат решение проблемите.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Кълков.
ЕЛХАН КЪЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Като философия, като дух, като цел на Закона ние подкрепяме Законопроекта. Наистина може да се каже, че е доста закъснял, но това не ни дава основание да бързаме и да произведем закон, който може впоследствие се окаже че е неработещ.
Имаме резерви по отношение на техническото изпълнение на заложеното в законопроекта, по отношение на обработката на личните данни, начина им на съхранение и унищожаване. Има неща, които трябва да се добавят към Закона, за което си запазваме правото между първо и второ четене да внесем промени. На този етап ще се въздържим на първото гласуване.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
Други изказвания?
Колеги, преминаваме към гласуване.
За – 11, против няма, и въздържали се – 7.
На първо гласуване Комисията приема Законопроекта.

Преминаваме към точка
РАЗНИ.
Имате ли нещо, колеги, по точка разни? Няма.
Благодаря на гостите от двете министерства.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15,20 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славчо Атанасов


Стенограф: Емилия Огнянова
Форма за търсене
Ключова дума