Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Стенограма от редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спортаредовно заседание на На 9 септември 2020 г.
П Р О Т О К О Л
№ 58

На 9 септември 2020 г. от 13,30 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г. – първо гласуване
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г. – първо гласуване
3. Разни

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 13,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта господин Славчо Атанасов.

* * *

ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, добър ден на всички! Имаме необходимия кворум и предлагам да открием днешното наше редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Също така добре дошли на нашите гости от двете министерства.
Откривам редовното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Четиридесет и четвъртото Народно събрание със следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г. – първо гласуване
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г. – първо гласуване
3. Разни
Колеги, който е съгласен с дневния ред моля да гласува.
18 – за, против и въздържали се няма.
Преминаваме нататък.
На днешното наше заседание от министерствата присъстват по първа точка – госпожа Милена Първанова, директор на дирекция“Международна правна закри на детето и международни осиновявания“, госпожа Донка Аврамова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство, и по втора точка ще ни бъде предоставено становище на Министерството на спорта от господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта.
Колеги, започваме с първа точка от дневния ред:
1. ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС, № 002-01-41, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 28 АВГУСТ 2020 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ
Моля от Министерството на правосъдието да защити проекта – заповядайте.
МИЛЕНА ПЪРВАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание за разглеждане на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Предложените промени в Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс в глава VI – „Произход“ са обусловени от необходимостта за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по обединени жалби ЛД и ПК срещу България и „Докторов“ срещу България. Те имат за цел отстраняване на констатирано непълно съответствие на действащите норми в Семейния кодекс с чл. 8 в правото на зачитане на личния семеен живот от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.
Съгласно чл. 46 от Конвенцията влезлите в сила решения на Европейския съд по правата на човека имат задължителна сила спрямо държавата ответник, като същата следва да предприеме индивидуални и общи мерки, необходими за тяхното изпълнение.
Общите мерки следва да предотвратят настъпването на нови нарушения идентични на вече констатираните такива. Необходимостта от предприемане на мерки произтича също така и от общото изискване на международното публично право, че страните по договор именно като Конвенцията имат задължение да осигурят съответствието на правото и практиката им с този договор.
В този смисъл и с този основен мотив са предложените промени с § 1 от проекта и § 2 се постига съответствие с решението постановено по делото „Докторов“ срещу България.
Съответно с § 3, 4 и 5 се постига съответствие с решението постановено по делото ЛД и ПК срещу България. С предложението промени и с приемането на предложения проект ще се отстрани констатираното непълно съответствие на действащите норми относно припознаването на оспорването на бащинство с чл. 8 от Конвенцията, констатираното по цитираните две дела, ще се изпълнят препоръките от решенията на Европейския съд по правата на човека, ще се разширят възможностите за оспорването на презумцията за бащинство от лица, които имат правен интерес и необходимост за това, ще се разширят възможностите за оспорването на припознаването преди и след извършването с оглед защита на интереса на детето в още по-пълна степен, ще се създадат законови предпоставки за ограничаване използването на института на припознаване за заобикаляне на осиновяване, трафик и търговия с деца, като същевременно това ще гарантира по-добра временна защита на децата.
Оставам на разположение за въпроси и по-подробни разяснения.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, че бяхте кратка и ясна.
Колеги, преди да Ви дам думата – това е решение на Европейския съд „Докторов“ срещу България. Европейската комисия ни задължава да стане част от нашето законодателство, така че имате думата. Мисля, че не бива може би да влизаме в някакви големи дебати, защото знаете чл. 5 ал. 4 от Конституцията на България, ние сме членки на Европейския съюз и сме длъжни да спазваме изискванията на Европейската комисия, на Европейския съвет и на Европейския съд.
Някой има ли да направи изказване по въпроса?
Ако няма да преминаваме към гласуване, който е съгласен моля да гласува.
Искам да направя едно уточнение, информиран съм, че заместник председателката Боряна Георгиева по тази точка – Семейния кодекс, се въздържа. Всеки от депутати има право на свое лично становище, така че бройте я за въздържала се.
17 – за, против – няма и 1 въздържал се.
Благодаря Ви, госпожо.
Преминаваме към другата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, № 054-01-83, ВНЕСЕН ОТ СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 30 ЮЛИ 2020 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ
Тя касае точно спорта.
Ще дам думата за становището на Министерството на младежта и спорта – заповядайте.
АСЕН МАРКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Министерството на спорта подкрепя предложения законопроект. С него се създава правна възможност децата на починали носители на олимпийски сребърен и бронзов медал, които за периода 2000 – 2008 г. са получили пожизнена премия според Устройствения план на Българския спортен тотализатор. Освен нашето становище за подкрепа искам на Вашето внимание да предоставя няколко факта. Ние до този момент не може да кажем какъв финансов ресурс би бил необходим за тези премии, като не разполагаме с информация колко са наследниците на тези починали наши медалисти. Мога да кажа само, че премията, която Виктория Добрева би взимала, ако тя се отпусне към 2019 г. ще е в размер на 1512 лв. на месец. Също така ще се наложи средносрочният годишен бюджет на Министерството на спорта, както и промяна в нашите наредби, да сложим изисквания и така нататък, за да бъде всичко това въведено в действие. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви господин Марков че бяхте кратък.
Сега давам думата на един от вносителите – основният вносител на Законопроекта, моят заместник господин Апостолов, заповядайте, да защитите проекта.
СТЕФАН АПАСТОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Законопроектът има за цел да отстрани пропуски в разпоредбите на § 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта, като с предложените промени се разширява обхватът на разпоредбата, като се включват децата и на починалите олимпийски медалисти, които са получавали премия по чл. 34 ал. 2, която е отменена от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, което с постановление № 163 на Министерския съвет от 2000 г., колеги, по старата нормативна уредба се оказва, че от 2005 до 2008 г. носителите на сребърни и бронзови олимпийски медали, които не са шампиони, прекратили активната си състезателна дейност не са имали право на пожизнена месечна премия по чл. 59б ал. 2 т. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта, но са имали право на такава отпускана от Управителния съвет на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ съгласно чл. 34 ал.2 от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, която разпоредба е създадена с Постановление № 60 на Министерския съвет от 2005 г. Впоследствие през 2008 г. тази разпоредба е била отменена и с изменение и допълнение на чл. 59б ал. 2 т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта през 2008 г. правото на пожизнена месечна премия се отпуска по реда на Закона за всички олимпийски медалисти прекратили активната състезателна кариера. Поради този факт има пропуск в Закона и тези олимпийски медалисти, които са били, получавали са премия по отменения закон, от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ след прекратяване на състезателната кариера ние го добавяме в Преходни и заключителни разпоредби и даваме възможност децата на починалите олимпийски медалисти да се възползват от тази премия, защото те не са включени в действащия закон за физическото възпитание и спорта, като съществуващо законово решение е непрецизно тъй като не включва децата на починалите медалисти. Това може да бъде отстранено чрез изменението на законовата разпоредба поради същата причина се предвижда изменението на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за физическото възпитание и спорта да влезе в сила със задна дата – от дата, в която е влязла в сила изменената разпоредба, а именно 18 януари 2019 г.
Това е в общи линии, господин Председател.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря на заместник председателя господин Апостолов.
Изключително справедлива кауза. Поздравление за вносителите. Това всъщност е надграждане на предложението от едно време на господин Али. Колеги от ГЕРБ всъщност надграждат, господин Али, това което сте правили от преди две години. Аз категорично ще подкрепя това становище и предложение на колегите от ГЕРБ, макар че имаме две становища на Министерството на спорта, в което подкрепят Законопроекта и имаме едно, според мен, много странно писмо от Министерството на финансите, но тук думата искаше да вземе другият ми заместник – господин Ченчев. Затова ще му дам думата – заповядайте, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Главен секретар, уважаеми гости! Първо това, което си коментирахме с Председателя на тази комисия, защото аз се бях подготвил писмото на Министерството на финансите, от телефона някои неща, които на мен ми се видяха така смущаващи, но господин Председателят ми взе думите от устата с квалификацията на писмото, което той направи, а именно странно. Наистина меко казано странно е подобно становище, но, първо, нека да припомним, Вие пак засегнахте, господин Председател, във Вашето експозе, че наистина тази идеята, която тръгна от господин Севим Али, който е уважаван член на нашата комисия, след това заедно с всички нас се получи добре, но явно трябва в законопроекта да се надгради и затова може би било редно, но не знам дали трябва да го приемете като критика, вносители са всички парламентарно представени партии, защото всички се обединихме около него преди време.
По отношение на писмото от Министерството на финансите – четем в него, че документацията, сега ще Ви цитирам: „С придружаващия законопроект и документи не се съдържа информация относно бюджетното и финансовото въздействие от прилагането му“. В следващия момент пише, че това нещо несъмнено ще доведе до удвояване размера на финансовите средства за прилагането на този разход.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Забележете, колеги, удвояване.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Да, и, разбира се, последното изречение: „Предвид липса на информация за бюджет и финансово въздействие от прилагането на нова наредба се въздържаме от подкрепа“. Това е малко изпреварващо след като те нямат необходимата информация – как така прецениха, че ще има удвояване. Затова и аз, господин Председател, го приех това като странно, но подкрепяме идеята, защото тя е много хуманна и абсолютно необходима. Благодаря за вниманието и търпението.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Ченчев.

Аз мисля, че по този законопроект на господин Апостолов и на колегите от ГЕРБ няма никакви спорове, така че предлагам да преминем към гласуване.
Заповядяйте господин Али.
СЕЛИМ АЛИ: Уважаеми господин Председател, господин Марков, уважаеми народни представители! Аз искам първо да благодаря на колегите господин Ченчев, на господин Славчо Атанасов, затова че господин Ченчев беше максимално коректен. Миналата година когато приемахме Законопроекта, това предложение и в Комисията и по време на обсъждането в залата, да, това е първоначално предложение на Движението за права и свободи, което след това беше припознато и за радост на всички, прегърнато от всички политически сили.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Няма нищо лошо.
СЕЛИМ АЛИ: Точно така, няма нищо лощо. Беше редно, наистина това, което каза господин Ченчев вносителите да предложат най-малко на всички, които сме подкрепили този законопроект, всички да внесем тази поправка. Явно е, че има една празнота в сега действащия закон. Тези, които са починали 2005 – 2008 г., явно са извън обхвата на Закона и трябва с това предложение да се реши тази несправедливост, която доколкото разбрах касае само едно дете. Става въпрос за един човек само.
АСЕН МАРКОВ: В момента ние знаем за едно дете. Ние нямаме никаква информация има ли още такива деца, колко са и какъв ще бъде размерът на тези средства.
СЕЛИМ АЛИ: Благодаря. (Реплики.)
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Нека да взема думата аз като председател, както ни подсказва нашия уважаван експерт госпожа Ангелова, става въпрос за период 2006 – 2008 г. Въпросът е, че ние отваряме вратата към други подобни случаи. Имайте, предвид че те неизбежно ще се случат и животът е такъв, така че с чиста съвест аз ако би трябвало с две ръце ще подкрепя предложението на колегите от ГЕРБ, които развиват това предложение на колегата Али от преди година и половина.
Няма смисъл повече, както се казва да влизаме в диалог. Мисля, че всички сме съгласни и това мисля, че ще го покажем с гласуването си. Който е „за“ Законопроекта на господин Апостолов и другите народни представители от ГЕРБ моля да гласува.
18 – за, против и въздържали се няма.
По точка трета
РАЗНИ
Давам думата на госпожа Ангелова да ни запознае.
СЛАВКА АНГЕЛОВА: При разговор с референтите имаме една юридическа редакция, която няма промяна на текста, но просто смениха няколко многоточия, няколко запетайки. И друг път сме имали такава практика, не винаги, разбира се.
За да гласуваме предлаганата редакция от референтите и да я впишем в Доклада като изказване и предложение и вече в залата ако се приеме на първо четене председателят ще предложи за второ четене и ще изчете тази редакция да се гласува.
Ако някой започне да противоречи, може и така да се случи, не ми се вярва, ако някой реши, че има редакция с някакви запетаи и не може да мине на второ четене веднага, тогава в най-лошия случай ще поискаме три дни срок между първо и второ четене. Аз мисля, че няма да има проблем, защото вече има прецедент в тази част.
Ще изчета тази редакция на § 6, да гласуваме и ще го включим в Доклада: (Реплики.)
„Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Д.В…..)
§ 1. В § 6 от предходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 64 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал.2
2. Създава се ал. 2:
„(2) Право на месечна парична помощ по чл. 134 , т. 4 имат и децата на починалите олимпийски медалисти, които са получавали премия по отменения чл. 34а, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ ( обн., ДВ…). Получаването на премията се удостоверява с документ, издаден от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, а паричната помощ се отпуска при условията и по реда на ал. 1“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от 18 януари 2019 г.“
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Преминаваме към гласуване и който е съгласен с чисто юридическата поправка на референтите моля да гласува.
18 – за, против и въздържали се няма.
Колеги, да Ви пожелая успешен ден!
(Закрито в 13.50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Славчо АТАНАСОВ
Стенограф:
Мария Николова
Форма за търсене
Ключова дума