Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
E-mail: health_committee@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 475
Телефон: (+359 2) 939 3663; 939 3111; 939 3260;
секретар: Мая Иванова; Лазарина Георгиева (+359 2) 939 2186
Маргарита Цонева - главен експертен сътрудник
тел: (+359 2) 939 3663;
e-mail: mtzoneva@parliament.bg; стая № 475A

Анна Замфирова - старши експертен сътрудник
тел: (+359 2) 939 3260;
e-mail: anna.zamfirova@parliament.bg; стая № 475Б

Радостина Димитрова - старши експертен сътрудник
тел: (+359 2) 939 3111;
е-mail: radostina.dimitrova@parliament.bg; стая № 475Б

Мая Иванова - младши експертен сътрудник
тел: (+359 2) 939 2186;
e-mail: Maya.Bolpachova@parliament.bg; стая № 475

Лазарина Георгиева - младши експертен сътрудник
тел: (+359 2) 939 2186;
e-mail: lazarina.georgieva@parliament.bg; стая № 475
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТO


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът, организацията на работа и дейността на Постоянната комисия по здравеопазването на 44-то Народно събрание.
(2) Комисията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и действащото законодателство.

Чл. 2. (1) Ръководството на комисията се състои от председател и трима заместник - председатели.
(2) Ръководството на комисията организира работата й въз основа на документите и информацията, които постъпват в комисията.
(3) Членовете на комисията имат достъп до получените документи и информация по ал. 2.
(4) При поискване от членовете на комисията нейното ръководство осигурява информация за решенията и действията на държавните и общинските органи и институции, необходими за дейността на Комисията по здравеопазването.

Чл. 3. (1) Председателят на комисията ръководи нейните заседания, поддържа връзки с председателя на Народното събрание, с председателите на другите постоянни комисии и представлява комисията пред държавните органи, неправителствените организации и гражданите.
(2) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.


Раздел II
Предмет на дейност на комисията

Чл. 4. (1) Комисията по здравеопазването разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации и обръщения и други предложения, разпределени й от председателя на Народното събрание.
(2) По законопроектите, проектите за актове на Народното събрание и другите предложения по ал. 1 Комисията по здравеопазването изготвя доклади, предложения и писмени становища, които се представят на председателя на Народното събрание.
(3) Комисията по здравеопазването може да възлага, при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите.

Чл. 5. Комисията по здравеопазването, в съответствие със своя предмет на дейност, осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното и законосъобразното изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз.

Чл. 6. (1) Комисията по здравеопазването може да извършва изслушвания, проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси в областта на здравеопазването по реда на Глава десета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(2) С решение на комисията, по отделни проблеми, могат да се възлагат и проучвания на общественото мнение на специализирани институции.

Чл. 7. (1) В началото на заседанията на Комисията по здравеопазването, всеки първи четвъртък на месеца, министърът на здравеопазването се явява пред комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисията на самото заседание. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(3) Министърът на здравеопазването отговаря веднага след задаването на въпроса. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини, комисията съгласувано с него определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът - на дуплика, също до 2 минути.

Чл. 8. Разходите, необходими за дейността на комисията, се утвърждават ежегодно от председателя на Народното събрание по предложение на ръководството на комисията.


Раздел III
Заседания на комисията

Чл. 9. (1) Комисията по здравеопазването провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Комисията провежда редовни заседания веднъж седмично – в четвъртък от 15.30 часа, по време на сесиите на Народното събрание.
(3) При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания на комисията извън посочения ден и час по ал. 2, с дневен ред, обявен по реда на чл. 12, ал. 4.
(4) По изключение комисията може да провежда открити заседания извън столицата.

Чл. 10. (1) Комисията по здравеопазването може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание за разглеждане на общи въпроси.
(2) Заседанията по ал. 1 се ръководят по споразумение от един от председателите.
(3) При съвместни заседания всяка комисия взима поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.

Чл. 11. Комисията по здравеопазването се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание като се обявява съответният проект на дневен ред.

Чл. 12. (1) Дневният ред на редовните заседания се предлага от председателя на комисията в случаите, когато той не е определен на последното й заседание или от председателя на Народното събрание, когато заседанието се провежда по негово искане.
(2) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват писмено от председателя на комисията на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията.
(3) Дневният ред за редовните заседания на комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане.
(4) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисията, техният дневен ред се обявява едновременно с насрочването им.
(5) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на комисията чрез изпращане на електронно съобщение на предварително посочена електронна поща от всеки един от членовете на комисията, а по изключение – на хартиен носител в деня на заседанието на комисията. След съгласуване с председателя на комисията материалите за заседанията се публикуват на нейния сайт на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 13. (1) Комисията по здравеопазването заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. В случаите, когато след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 14. (1) Членовете на комисията по здравеопазването удостоверяват присъствието си на заседание с подписи в създадения за целта присъствен списък, който се съхранява от председателя или определен от него сътрудник на комисията.
(2) За отсъствието си от заседание членовете на комисията предварително уведомяват председателя или упълномощения заместник-председател в случаите по чл. 3, ал. 2.
(3) При неоправдано отсъствие от заседание на комисията се прилага разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание-приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 15. (1) В заседанията на комисията имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
(2) В заседанията на комисията имат право да участват и народни представители, които не са членове на комисията без право да гласуват.
(3) Участието на народни представители по ал. 2 в закрити заседания на комисията, документите и тематиката, с които са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от тях.
(4) Участващите в заседанията на комисията са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл. 16. (1) Заседанията на комисията са открити. По решение на комисията заседанието й се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на комисията при спазване на режима на достъп в Народното събрание и реда, установен в комисията. Списъкът на присъствалите лица е неразделна част от протокола на заседанието.
(3) Комисията работи в сътрудничество с неправителствени, синдикални, съсловни и браншови организации. Техни представители имат право да присъстват на заседанията на комисията по тяхна инициатива, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисията. Становищата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието.
(4) Всеки член на Комисията по здравеопазването може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите на съответното заседание въпроси от комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част от протокола на заседанието.
(5) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на комисията.
(6) Гражданите, представителите на организациите, физическите и юридическите лица по ал. 2, 3 и 4, както и представителите на държавните органи и длъжностните лица по чл. 19, ал. 9, изречение първо присъстват на заседанията на комисията след писмено упълномощаване, адресирано до председателя на комисията. Писмата, съдържащи трите имена на упълномощените представители, се изпращат на електронната поща на комисията не по-късно от 17 часа в деня, предхождащ заседанието.
(7) Комисията може чрез гласуване да реши определено нейно заседание или част от него да бъде закрито. В закритото заседание участват членовете на комисията, други народни представители по право, както и лица, които са допуснати от комисията.

Чл. 17. (1) За заседанията на комисията се води стенографски протокол, както и аудиозапис.
(2) Протоколите се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола.
(3) Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала.
(4) Протоколите от закритите заседания на комисията са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 18. (1) Комисията по здравеопазването обсъжда разпределените й законопроекти не по-рано от 24 часа от получаването им от членовете на комисията.
(2) Законопроектите по ал. 1 се разглеждат, когато към тях са приложени справките по чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Законопроекти, към които не са приложени тези справки, не се разглеждат от Народното събрание до отстраняване на нередовността, за което председателя на Комисията по здравеопазването, в случаите, когато комисията е определена като водеща, уведомява съответния вносител.
(3) В случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия, при обсъждането на законопроекта на първо гласуване, преди да го разгледа по същество, извършва оценка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и при наличие на несъответствия препоръчва на вносителя чрез председателя на Народното събрание да го приведе в съответствие в 7-дневен срок от уведомяването на вносителя.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 срокът по чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание спира да тече.
(5) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(6) Комисията разглежда на първо гласуване законопроектите по чл. 4, ал. 1 след като изслуша становището на вносителите в рамките на 10 минути.
(7) Народен представител, който не е вносител на законопроект по чл. 4, ал. 1, може да обосновава своето становище при разглеждането му на първо гласуване в рамките на 5 минути.
(8) Разпоредбите на ал. 6 и 7 се прилагат и при обсъждане от комисията на проектите за решения по чл. 4, ал. 1.

Чл. 19. (1) Когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия по законопроекти, внесени от народни представители, председателят на комисията изисква становище от Министерския съвет, министъра на здравеопазването или от съответния ресорен министър, което се предоставя в срок до две седмици от поискването.
(2) По законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения, в случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия, председателят на комисията изисква становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
(3) По законопроекти, регулиращи права на хората с увреждания, в случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия, председателят на комисията изисква становище от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
(4) Граждани и юридически лица могат да представят писмени становища по законопроектите.
(5) По законопроект, който комисията разглежда като водеща, писмени становища могат да представят и неправителствени организации.
(6) В случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия становищата по ал. 1, 2, 3, 4 и 5 се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание и се предоставят на членовете на комисията чрез изпращане на електронно съобщение на предварително посочена електронна поща от всеки един от народните представители.
(7) Липсата на становища по ал. 1, 2, 3, 4 и 5 не спира обсъждането на законопроекта.
(8) Държавните органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на Комисията по здравеопазването.
(9) Представители на държавните органи и длъжностните лица по ал. 8 присъстват на заседания на комисията по покана на нейното ръководство, както и в случаите по чл. 28, ал. 5, изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от деня на отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то се провежда след изтичане на този срок.

Чл. 20. (1) Докладите на комисията се изготвят от председателя или от определен от комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от комисията решение и различните становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Комисията по здравеопазването представя на председателя на Народното събрание мотивирани доклади по законопроектите в срокове, съобразени със законодателната програма и приетата едноседмична или двуседмична програма за работата на Народното събрание.
(4) В случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия, докладът за първо гласуване на разпределения законопроект съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите, както и резюме на постъпилите становища, включително и на становищата на неправителствените организации, и обобщено становище на комисията. Докладите на комисията за първо гласуване по законопроекти, по които е определена като водеща, се представят не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.
(5) Докладите на комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 21. (1) Комисията по здравеопазването може да създава от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) Ръководителите и членовете на подкомисиите и на работните групи се избират с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) В определения от комисията срок подкомисиите и работните групи по ал. 2 изготвят доклад с анализ на конкретните проблеми и проект за становище на комисията.
(4) Председателят на комисията може да привлича експерти за работа по изготвяне на доклади и становища по отделни законопроекти, в рамките на утвърдените за това средства по чл. 8.
(5) Комисията по здравеопазването може да създава обществени съвети от представители на неправителствени организации, които да я консултират.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията по здравеопазването, проведено на 18 май 2017 г.

§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията по здравеопазването.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА