Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
09/05/2019

  Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерски съвет на 18.04.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  СТАНОВИЩЕ

  вх.№ 953-10-8/09.05.2019 г.


  Относно: Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерски съвет на 18.04.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 9 май 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерски съвет на 18.04.2019 г.

  На заседанието присъстваха: заместник - министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, заместник-министърът на образованието и науката, г-н Петър Николов, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация, проф. д-р Петя Кабакчиева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други.

  Разглежданият проект на решение беше представен от г-н Петър Николов. Откриването на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е по предложение на Академичния съвет на висшето училище и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект. Предвижда се в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ и професионално направление „Медицина“. Обучението ще се осъществява в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“. Академичният състав в новото звено ще се състои от 54 човека, разпределени в 9 катедри, с което се осигурява изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование. За провеждането на клиничната практика на студентите, университетът е предвидил да сключи договор с УМБАЛ „Дева Мария“ и УМБАЛ - Бургас.

  В Медицинския факултет ще се подготвят лекари за нуждите на региона и страната, за системата на спешна медицинска помощ, извънболнична и болнична медицинска помощ, както и за нуждите на други структури на националната система за здравеопазване.

  В писмено становище, представено на вниманието на членовете на комисията, министърът на здравеопазването изразява подкрепа за проекта на решение. От представените статистически данни става ясно, че общата численост на лекарите в страната нараства през последните години, като за 2017 г. осигуреността с лекари достига 42,7 на 10 000 души, при среден европейски показател за 2017 г. – 35,1 на 10 000 души.

  Особеност са регионалните диспропорции на осигуреността на лекари в страната - в някои области тя е два пъти по – ниска от тази в други области. Осигуреността с лекари в Югоизточния район на България варира от 28,9 до 32,5 на 10 000 души, което е под средния показател за страната. В тази връзка, с откриването на Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се цели да се постигне преодоляване на регионалните диспропорции на разпределението на лекарите.

  В хода на дискусията, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация, проф. Кабакчиева, посочи, че Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е осигурил много добра материална база за обучението на студентите и допълни, че в момента тече процедура по акредитация на специалност „медицина“.

  В съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование, Народното събрание с решение открива филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати: „За“ – 10, „Против“ – няма, „Въздържал се“ - 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерски съвет на 18.04.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума