Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
16/05/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954-01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954-01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 16 май 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954-01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.

  На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите доц. д-р Лъчезар Иванов. Той информира народните представители, че с предлаганото изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения се цели осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното в чл. 52 право на гражданите до достъпна медицинска помощ и изпълнение на функцията на държавата за закрила на здравето на гражданите.

  Съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина, който се регистрира в съответната регионална здравна инспекция. Разпоредбата е приета в съответствие с чл. 29, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации, уреждащ правото на упражняването на професионални дейности от общопрактикуващи лекари.

  В чл. 14а от Закона за лечебните заведения изрично се посочва, че право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, след регистрация по реда на чл. 40, имат и лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за период не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността. Тази разпоредба изцяло кореспондира с правната възможност, предвидена в параграф 2 на чл. 29 от Директива 2005/36/ЕО съгласно, която държавите-членки могат да освобождават от изискването за придобита специалност по обща медицина лица, които в момента специализират „Обща медицина“.

  Действащите разпоредби на § 4 и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 47 от 2014 г.) еднозначно посочват, че лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, които не притежават специалност „Обща медицина“ са задължени да придобият специалност в срок до 3 юни 2019 г.

  Доцент Иванов поясни, че по данни на регионалните здравни инспекции броят на лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г., поради изтичане на законоустановения срок, е общо 568. Лекарите, осъществяващи дейност като групова практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г., са общо 105.

  Той подчерта, че не малка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение при изпълнение на изискването за придобиване на специалност „Обща медицина“ в определения от закона срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение и са изправени пред невъзможността да намерят заместник в практиката за времето на отсъствие. Този проблем е най-често срещан при практиките на общопрактикуващи лекари в отдалечени и труднодостъпни райони, поради което тези лекари са обективно затруднени да провеждат обучението си за придобиване на специалност „Обща медицина“ в законоустановените срокове.

  С предлаганите промени се цели да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, особено в отдалечени и труднодостъпни райони, и да се гарантира достъпът на населението до първична медицинска помощ.

  Със законопроекта се предлага лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на закона.

  Предлага се и удължаване на срока за лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон, при условие, че започнат обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на закона.

  В заключение, доц. Иванов изтъкна, че ако предлаганите нормативни промени не бъдат приети своевременно, значителен брой практики за първична медицинска помощ ще бъдат закрити, което ще доведе до ограничаване достъпа на голяма част от населението до първична медицинска помощ, включително в труднодостъпни и отдалечени райони.

  Заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, изрази подкрепа за разглеждания законопроект, с който се предлага удължаване на срока за придобиване на специалност „Обща медицина“ с четири години, като в рамките на този срок лекарите ще могат да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ. Той благодари на вносителите за законодателната инициатива и уточни, че приемането на предлаганите нормативни промени ще гарантира навременна и достъпна първична медицинска помощ на българските граждани.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването единодушно подкрепиха представения законопроект и отбелязаха, че поради социалната значимост на проблема промените би следвало да бъдат приети във възможно най-кратки срокове.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” - 12, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954-01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума