Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
14/06/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 9 май 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 9 май 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 9 май 2019 г.

  На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Бойко Пенков, който информира народните представители, че предлаганото изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите има за цел подобряване и гарантиране пълноценното изпълнение на функциите на органите на Българския фармацевтичен съюз (БФС). Той изтъкна, че Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите повече от 10 години не е претърпял промени по отношение регулирането на дейността на съсловната организация, като през посочения период са идентифицирани процедурни и организационни проблеми, които се нуждаят от нова уредба или от запълване на съществуващи нормативни празноти.

  Със законопроекта се цели подобряване формирането на състава на висшия колективен орган на управление – конгреса на БФС, като се прецизира квотата на представителство съобразно увеличения брой членове на БФС. Предлага се членовете на централните органи на управление, които имат право на глас и които са избрани по съответния ред от регионалната фармацевтична колегия (РФК) на БФС за представители, да участват в работата на конгреса. Прецизират се разпоредбите определящи кворума за провеждане на конгрес, като минималният брой делегати, с оглед принципа на представителност, е половината от общия брой на всички членове на БФС според списъчния състав по националния електронен регистър. Предвижда се при липса на избрани поне половината според нормата на представителство делегати от регионалните колегии да се дава възможност за провеждане на общи събрания за избор на представители от РФК, като конгресът се отлага с три месеца. Посочените изменения ще осигурят предвидимост и гаранции за провеждане на редовни и извънредни заседания на висшия национален орган на управление на съсловната организация. Обезпечаването на работата на конгреса ще създаде необходимите предпоставки конгресът да се свиква и да взема решения по повече значими за съсловието въпроси.

  Доктор Пенков поясни че, въз основа на натрупания опит от последните години, се предлагат изменения, с които да се гарантира законосъобразното провеждане на заседания на общите събрания на регионалните фармацевтични колегии на БФС, като се въвеждат конкретни правила за кворум, съответно – провеждане на заседанието при първоначална липса на кворум с отлагане от един час и правила за упълномощаване за представителство на членове на колегията в общото събрание. По този начин ще се постигне легитимност и ще се създадат предпоставки за редовна работа на висшите колективни органи на управление на РФК на БФС, които в исторически план срещат значителни трудности и често пъти не могат да проведат заседания поради липса на кворум. Представителността на решенията на общото събрание е защитена с правила за минимален брой присъстващи членове на общото събрание.

  С предлаганите промени се прецизират и отношенията между централните органи на БФС и органите на регионалните фармацевтични колегии на БФС при пълно запазване на самостоятелната правосубектност на РФК на БФС. Урежда се задължителният характер на решенията на органите на централно равнище за организацията, както и функцията на Контролната комисия на БФС да следи за спазването им. Предвижда се при нарушение Контролната комисия на БФС да сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия със задължение за последната, при констатирани нарушения, да свика общо събрание на колегията, с което се запазва принципа на децентрализация на съсловната организация.

  В заключение, д-р Пенков изтъкна, че очакваните резултати от приемането на законопроекта са организационно укрепване и подобряване дейността на органите на Българския фармацевтичен съюз с цел ефективно изпълнение на предвидените в закона функции на съсловната организация при пълно запазване на всички приети със закона принципи.

  Професор Илко Гетов запозна народните представители със становището на Българския фармацевтичен съюз, в което се изтъква, че законопроектът ще подобри правната уредба по отношение дейността и функционирането на органите на управление на съсловната организация в съответствие с настъпилите през годините промени в обективните обществени отношения при функционирането на БФС. Той подчерта, че ефективното упражняване на правомощията на съсловната организация и активната защита на правата и интересите на магистър-фармацевтите не може да се осъществи без надлежно и законово гарантирано представителство на членовете в органите на управление и ангажираност с дейността на Българския фармацевтичен съюз. Професор Гетов уточни, че съществуването и активността на съсловните организации е признак на развито гражданско общество и гарантира спазване правата и интересите, както на пациентите, така и на магистър-фармацевтите, които упражняват професията в съответствие с нормативните изисквания.

  Становището на Инициативен комитет от магистър-фармацевти, членове на Българския фармацевтичен съюз, бе представено от г-жа Аделина Любенова. Тя изрази притеснение относно предлаганите законодателни промени, тъй като те имат по-скоро пожелателен характер, не са скрепени със сериозни гаранции за тяхната действителна реализация, не съдържат конкретика относно новите правила и процедури за провеждане на заседанията на органите на управление, както и за последствията от неспазване на изискванията въвеждани със законопроекта. Госпожа Любенова посочи че, намаляването на кворума за провеждане на заседанията и увеличаването на броя на членовете на организацията, представлявани от един делегат, по никакъв начин няма да осигурят по-голяма легитимност и прозрачност при провеждане на заседанията на конгреса, общото събрание и на регионалните фармацевтични колегии. Същевременно, изложените в частичната предварителна оценка на въздействието положителни изводи от приемането на промените звучат нереалистично, тъй като няма ясно разписани правила и санкции, регулиращи провеждането на заседанията. В заключение, г-жа Любенова подчерта, че в момент на подготовка на избори за органи на управление на Българския фармацевтичен съюз, е изключително важно да се направи внимателен и задълбочен анализ на причините и мотивите за внасяне и приемане на нормативни промени, с оглед постигането на справедливи и положителни резултати.

  В постъпилите писмени становища на дванадесет регионални фармацевтични колегии се посочва, че предлаганите изменения и допълнения не отразяват мнението на съсловието и не биха допринесли за подобряване организацията и дейността на Българския фармацевтичен съюз. Също така, поради известни неясноти в предлаганите текстове на разпоредбите ще се създадат предпоставки за възникване на допълнителни проблеми, вместо решаване на съществуващите. В тази връзка, се изразява безпокойство, че приемането на нормативни промени, непосредствено преди провеждането на избор на органи на управление на БФС, би създало предпоставки за организационен хаос. В становищата се съдържат и конкретни предложения за прецизиране на отделните текстове на разпоредбите на законопроекта.

  Сдружение „Асоциация на собствениците на аптеки“ счита че, разглежданите законодателни промени са обществено неприемливи, не отговарят на изискванията на съвременните обществени отношения в тази област и значително променят философията на действащия закон, като с някои от предлаганите разпоредби ще се създадат предпоставки за незаконосъобразни или аморални деяния.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването подчертаха, че от мотивите към предлагания законопроект не става ясно какво налага приемането на такива съществени промени в спешен порядък и то три месеца преди провеждането на отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Те уточниха, че въз основа на представените становища се налага изводът, че тези промени създават сериозно напрежение и разединение сред членовете на съсловната организация. Според тях разглежданите нормативни промени са нецелесъобразни, неоправдани и ненавременни и не би следвало да се налагат без наличието на всеобщо съгласие по философията им от страната на съсловието. Народните представители се обединиха около становището, че при второ гласуване на законопроекта следва да се преразгледат и прецизират текстовете на редица от предложените разпоредби.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” - 10, „Против” - 1, „Въздържал се” - 6, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 9 май 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума