Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
17/06/2019 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г., приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г., приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г.


  Проект!


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В
  ОКОЛНАТА СРЕДА
  (Обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 12 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1, т. 5 думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 7:
  „7. предизвикан от събрания, митинги и манифестации.”
  2. В ал. 4 накрая се добавя „и в съответствие с този закон“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  2. В ал. 5 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 8, ал. 1, т. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В наименованието на глава четвърта думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В т. 5 след думите „граничните стойности на показателите за шум в околната среда“ се добавя „и в помещенията на жилищни и обществени сгради“.
  2. В т. 7 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:

  § 6. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В т. 5 след думите „граничните стойности на показателите за шум в околната среда“ се добавя „в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“.
  2. В т. 7 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

  § 7. В чл. 13, в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 16 се правят следните изменение и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думата „Юридическите“ се заменя с „Физическите лица, юридическите“.
  2. В т. 1 след думата „среда“ се добавя „в помещенията на жилищни и обществени сгради, както и в помещенията на сгради със смесено предназначение“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. Член 16а се изменя така:
  „Чл. 16а. (1) При заявяване пред общинската или районната администрация от физически лица, еднолични търговци и юридически лица на работното време на търговски и производствени обекти, обекти за съхранение и обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в жилищни сгради с повече от едно жилище или в сгради със смесено предназначение, задължително се прилага становище на регионалната здравна инспекция относно недопускане на дискомфорт през различните части на денонощието и спазване на граничните стойности на показателите за шум.
  (2) За издаване на становището по ал. 1 заявителите подават в регионалната здравна инспекция:
  1. заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257 от 28.08.2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
  2. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, и изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта;
  3. копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежите в експлоатация, съгласно Закона за устройство на територията;
  4. копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;
  5. протокол от извършено измерване на проникващ шум в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него.
  (3) Измерването по ал. 2, т. 5 се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17020 „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“ или по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, в чийто обхват на акредитация е включен показателят „Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради“. Измерването се извършва при спазване изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5.
  (4) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 1 в срок до 20 дни от подаване на заявлението въз основа на документите по ал. 2 и проверка на място.
  (5) Когато при проверката на обекти, при чиято дейност се очаква да се създаде предпоставка за превишаване на граничните стойности за проникващ шум, като заведения за хранене и развлечения, обекти, които предлагат комунални и други услуги на гражданите, производствени обекти и други подобни, както и при подадени жалби и сигнали, свързани с причиняван акустичен дискомфорт от съответния обект, се установи, че не са предприети всички необходими шумозащитни мероприятия, регионалната здравна инспекция извършва собствено измерване на проникващия шум в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него.
  (6) Когато при проверката по ал. 4 и/или 5 се констатират несъответствия с действащото законодателство или е налице непълнота на посочените документи, се издава предписание за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията със срок, не по-дълъг от 14 дни.
  (7) В 10-дневен срок след изтичането на срока по ал. 6 се извършва повторна проверка на обекта. Становище се издава при изпълнено предписание в срок до 5 дни след извършване на проверката.
  (8) При констатиране на неизпълнение на предписанието директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становище и в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало заявлението. В този случай процедурата по издаване на становище се прекратява, за което се уведомяват съответните държавни и общински органи.
  (9) Отказите по ал. 8 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
  (10) При установяване на нарушения на действащото законодателство в процеса на експлоатация на обекта, свързани с причиняване на акустичен дискомфорт, директорът на регионалната здравна инспекция отменя издаденото становище по ал. 1 и информира заинтересованите лица, кмета на общината и органите на Министерството на вътрешните работи за незабавно предприемане на действия по компетентност.
  (11) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището по ал. 1, или на дейността и/или предназначението на обекта, при които се очаква да се създаде предпоставка за превишаване на граничните стойности за проникващ шум, се издава ново становище по реда на ал. 2 – 9.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен систематично като § 10 и предлага следната редакция на § 9:

  § 9. Член 16а се изменя така:
  „Чл. 16а. (1) Забранява се зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.
  (2) Забранява се озвучаването от обекти по ал. 1 и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.
  (3) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение и в случаите, определени с наредба на съответния общински съвет.
  (4) Озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на плавателни средства със специален режим на движение, се извършва при спазване на изискванията по ал. 2.
  (5) Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.
  (6) Изключения от забраната по ал. 2 се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването на тези мероприятия се осъществява при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.“

  § 10. Създава се чл. 16б:
  „Чл. 16б. (1) Забранява се работа и зареждане на търговски и производствени обекти, обекти за съхранение и обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, за времето между 23,00 и 8,00 ч.
  (2) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето между 14,00 и 16,00 ч. и между 23,00 и 8,00 ч. с изключение на териториите на железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.
  (3) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение.
  (4) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение да се извършва с озвучителни средства без монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска ниво на шум в открити площи над граничните стойности, определени с наредбата по чл. 11, т. 5.
  (5) Озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на плавателни средства със специален режим на движение се извършва при спазване на разпоредбите на ал. 2 и 4.
  (6) Изключения от забраната по ал. 2 се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито. Озвучаването на такива мероприятия се осъществява при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 16в.“

  Предложение на н. п. Христо Проданов и група народни представители:
  В § 10 в създавания чл. 16б се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни - 31 август – за времето между 24,00 и 8,00 ч.“
  2. В ал. 2 след думите „8,00 ч.“ се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни - 31 август – 24,00 и 8,00 ч.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен систематично като § 9 и предлага следната редакция на § 10:

  § 10. В глава четвърта се създава чл. 16б:
  „Чл. 16б. (1) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1, както и за промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на съответния общински съвет.
  (2) Към заявлението по ал. 1 задължително се прилага становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5.
  (3) За издаване на становището по ал. 2 лицата по ал. 1 подават в съответната регионална здравна инспекция:
  1. заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;
  2. декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията – при промяна на предназначението на помещението;
  3. копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;
  4. копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;
  5. протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него;
  6. документ за платена държавна такса по ал. 6.
  (4) Измерването по ал. 3, т. 5 се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум. Измерването се извършва при спазване изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и изискванията, определени в съответния стандарт.
  (5) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 в срок до 10 дни от подаване на заявлението въз основа на представените документи по ал. 3 и на проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола по ал. 3, т. 5 с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5.
  (6) За издаване на становището по ал. 2 се заплаща държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
  (7) При констатиране на несъответствия с изискванията на действащото законодателство и/или непълнота на представените документи по ал. 3 се дава предписание и се определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по ал. 5 спира да тече.
  (8) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 7 регионалната здравна инспекция извършва измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в случаите, когато са констатирани несъответствия с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5, и съставя протокол.
  (9) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на измерването по ал. 8 и/или от отстраняване на непълнотите в документите.
  (10) При констатиране на неизпълнение на предписанието по ал. 7 директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становището по ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява лицето, подало заявлението по ал. 3. В този случай процедурата по издаване на становище по ал. 2 се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.
  (11) Отказът по ал. 10 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
  (12) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището по ал. 2, се издава ново становище по реда на ал. 2 – 9.“

  § 11. Създава се чл. 16в:
  „Чл. 16в. Министерският съвет определя с наредба изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение. С наредбата се определят и изискванията за използване на озвучителни средства.“
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

  § 12. В чл. 17 след думата „околната“ се добавя „и жизнената“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.

  § 13. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица осъществяват контрол:
  1. върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  2. за спазване изискванията на чл. 16б, ал. 1-3.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11:

  § 11. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица осъществяват контрол:
  1. върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  2. за спазване изискванията на чл. 16а, ал. 2 и 3.”

  § 14. В чл. 20 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“;
  б) създава се т. 4:
  „4. спазване изискванията на чл. 16б, ал. 5.”
  2. В ал. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 12:

  § 12. В чл. 20 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“;
  б) създава се т. 4:
  „4. спазване изискванията на чл. 16а, ал. 4.”
  2. В ал. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

  § 15. В чл. 22, ал. 1, т. 4 след думите „чл. 16а“ се добавя „ал. 11 и чл. 16б, ал. 1 и 4“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 13:

  § 13. В чл. 22, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „и за спазване на забраната по чл. 16а, ал. 5“.
  2. В т. 4 накрая се добавя „ал. 1 и 6 и чл. 16б, ал. 1“.

  § 16. В чл. 23 след думата „администрации“ се добавя „извън посочените в този закон“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.

  § 17. В чл. 26, ал. 2 числото „21“ се заменя с „22“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 14.

  § 18. В чл. 27, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „и юридическите лица“ се заменят с „лица, юридическите лица и едноличните търговци“.
  2. В т. 2 думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 15.

  § 19. В чл. 28, ал. 1 числото „21“ се заменя с „22“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 16.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:

  § 17. Създава се чл. 28а:
  „Чл. 28а. (1) При констатиране на нарушение по чл. 16а, ал. 2 и 3, определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица по чл. 19 издават писмено разпореждане за преустановяване на озвучаването:
  1. от съответния обект за производство, съхраняване и търговия или обект в областта на услугите, разкрит и разположен в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение - в случаите по чл. 16а, ал. 2.
  2. с озвучителни средства, разположени в открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение - в случаите по чл. 16а, ал. 2.
  3. от пътното превозно средство - в случаите по чл. 16а, ал. 3.
  (2) Разпорежданията по ал. 1 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:

  § 18. Създава се чл. 28б:
  „Чл. 28б. (1) При подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, определени с наредбата по чл. 11, т. 5, от конкретен обект по чл. 16б, ал. 1, регионалната здравна инспекция в срок до три дни извършва измерване на проникващия шум в съответните съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него, и съставя констативен протокол.
  (2) Когато при измерването по ал. 1 не се констатира излъчване на шум над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5, регионалната здравна инспекция издава заключение за съответствие в срок до 5 дни от извършване на измерването.
  (3) Когато при измерването по ал. 1 се констатира излъчване на шум над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5, регионалната здравна инспекция дава предписание и определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по ал. 2 спира да тече.
  (4) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 3 регионалната здравна инспекция извършва повторно измерване на нивото на шума, излъчван от обекта, предмет на проверката и съставя констативен протокол.
  (5) Регионалната здравна инспекция издава заключение за съответствие при изпълнено предписание по ал. 3 в срок до 5 дни от извършване на повторното измерване по ал. 4.
  (6) При констатиране на неизпълнение на предписанието по ал. 3 директорът на регионалната здравна инспекция издава заповед за отмяна на издаденото становище по чл. 16б, ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява съответното лице по чл. 16б, ал. 1, както и кмета на общината и органите на Министерството на вътрешните работи за незабавно предприемане на действия по компетентност.
  (7) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“

  § 20. В чл. 31 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „благоустройството“ се добавя „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорите на регионалните здравни инспекции“.
  2. Създават се ал. 3-5:
  „(3) При констатиране на нарушение по чл. 16б, ал. 1-3 определените от министъра на вътрешните работи по чл. 19 длъжностни лица:
  1. на основание чл. 64 от Закона за Министерството на вътрешните работи издават писмено разпореждане за преустановяване на дейността в обекта и на озвучителните средства, разположени в открити площи в зоните и териториите, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зоните със смесено предназначение, осъществявана в нарушение на чл. 16б, ал. 1 и 2, за срок до 7 дни, като определят срок до 12 часа, в който да се осигури безопасността на обекта, а в случаите по чл. 16б, ал. 3 издават писмено разпореждане за преустановяване на озвучаването от пътното превозно средство;
  2. при повторно нарушение, извършено в срок до една година от издаване на разпореждането по т. 1, спират дейността в обекта, осъществявана в нарушение на чл. 16б, ал. 1 и 2, за срок 30 дни, като на видно място поставят уведомление, че дейността на обекта е спряна.
  (4) Разпорежданията по ал. 3, т. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
  (5) Спирането на дейността по ал. 3, т. 2 се извършва със заповед за принудителна административна мярка.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 19:

  § 19. В чл. 31 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „благоустройството“ се добавя „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорите на регионалните здравни инспекции“.
  2. Създават се ал. 3-5:
  „(3) При неизпълнение на разпореждането по чл. 28а, ал. 1, т. 1 дейността на обекта се спира за срок 3 дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на обекта е спряна.
  (4) При последващо нарушение по чл. 16а, ал. 2, извършено в срок до една година от издаване на разпореждането по чл. 28а, ал. 1, т. 1, дейността на обекта се спира за срок 14 дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на обекта е спряна.
  (5) Спирането на дейността по ал. 3 и 4 се извършва със заповед за принудителна административна мярка, издадена от определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица по чл. 19.”

  § 21. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. Заповедите по чл. 31, ал. 2 и 5 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 20.

  § 22. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 думите „100 до 300“ се заменят с „500 до 1000“.
  2. В ал. 2 думите „100 до 300“ се заменят с „500 до 1000“ и думите „200 до 2000“ се заменят с „1500 до 5000“.
  3.В ал. 3 думите „500 до 1000“ се заменят с „1000 до 2000“ и думите „2000 до 5000“ се заменят с „5000 до 10 000“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 21:

  § 21. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „100 до 300“ се заменят с „200 до 700“.
  2. В ал. 2 думите „100 до 300“ се заменят с „200 до 700“ и думите „200 до 2000“ се заменят с „500 до 3000“.
  3. В ал. 3 думите „500 до 1000“ се заменят със „700 до 1500“ и думите „2000 до 5000“ се заменят с „3000 до 7000“.

  § 23. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „1000 до 3000“ се заменят с „5000 до 10 000“.
  2. В ал. 2 думите „4000 до 10 000“ се заменят с „10 000 до 20 000“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 22:

  § 22. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „1000 до 3000“ се заменят с „3000 до 6000“.
  2. В ал. 2 думите „4000 до 10 000“ се заменят с „5000 до 12 000“.

  § 24. Създава се чл. 34а:
  „Чл. 34а. (1) За нарушение по чл. 16б, ал. 1-3 на физическите лица се налага глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 23:

  § 23. Създава се чл. 34а:
  „Чл. 34а. (1) За нарушение по чл. 16а, ал. 1-5 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.“

  § 25. Създава се чл. 34б:
  „Чл. 34б. (1) Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение се изземват и задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението по чл. 16б, ал. 2.
  (2) С издаването на наказателното постановление се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя – физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, послужили за извършване на нарушението.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 24:

  § 24. Създава се чл. 34б:
  „Чл. 34б. Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение може да се изземват и задържат веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението по чл. 16а, ал. 2.“

  § 26. В чл. 36 числото „21“ се заменя с „22“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.

  § 27. В чл. 37 числото „21“ се заменя с „22“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.

  § 28. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „в т. ч. механични и електронни озвучителни средства“.
  2. Създават се т. 22-27:
  „22. „Озвучаване“ е излъчване на звук в околната и жизнената среда, предаван чрез механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене.
  23. „Обществени мероприятия“ са концерти, постановки, прожекции, циркови спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или възпоменателен характер.
  24. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
  25. „Открита площ“ е незастроената част от територията, включително частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена.
  26. „Непосредствени съседи“ са лицата по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на етажната собственост.
  27. „Жизнена среда“ е цялото обкръжение на организмите, което включва живата и неживата природа, всички фактори, влияещи върху организмите – абиотични (климат, релеф, географско положение, компонентите на околната среда, компонентите на жилищната среда и др.) или биотични (взаимодействието с други организми от живата природа).“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 27:

  § 27. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „в т. ч. механични и електронни озвучителни средства“.
  2. Създават се т. 22-25:
  „22. „Озвучаване“ е излъчване на звук в околната среда, предаван чрез механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене.
  23. „Обществени мероприятия“ са концерти, постановки, прожекции, циркови спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или възпоменателен характер.
  24. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
  25. „Открита площ“ е незастроената част от територията, включително частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 29. В Закона за събранията, митингите и манифестациите (обн., ДВ, бр. 10 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1998 г. и бр. 24 от 2010 г.), в чл. 5 след думата „денонощието“ се добавя „при спазване разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда“, а думите „от 22 до 6 часа“ се заменят с „между 14,00 и 16,00 ч. и между 23,00 и 8,00 ч.”.

  Предложение на н. п. Христо Проданов и група народни представители:
  В § 29, в заместващия текст, след думите „8,00 ч.“ се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни - 31 август – 24,00 и 8,00 ч.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Гьоков и Георги Михайлов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 29 думите „между 14,00 и 16,00 ч. и“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 28:

  § 28. В Закона за събранията, митингите и манифестациите (обн., ДВ, бр. 10 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1998 г. и бр. 24 от 2010 г.), в чл. 5 думите „22 до 6 часа“ се заменят с „22,00 до 8,00 ч.”.

  § 30. Търговските и производствените обекти, обектите за съхранение и обектите в областта на услугите, разкрити и разположени в жилищни сгради и в сгради със смесено предназначение до влизането в сила на закона, се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 16а в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 29:

  § 29. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон заявленията за работно време и за промяна на работното време по чл. 16б, ал. 1 се подават и разглеждат по досегашния ред.

  § 31. Наредбата по чл. 16в се приема в срок до 6 месеца след влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 30:

  § 30. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума