Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
25/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 954-01-37, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 05.06.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 953-10-13/24.07.2019 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 954-01-37, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 05.06.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 954-01-37, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 05.06.2019 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Костадин Атанасов, директор на Дирекция „Бюджет и финанси“ към Министерството на здравеопазването, г-н Пламен Димитров, заместник-изпълнителен директор на Национална агенция за приходите, председателят на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, проф. Николай Данчев, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доц. д-р Георги Йорданов. Той запозна членовете на комисията с целите на законопроекта да бъде намалена стандартната ставка за данък върху добавената стойност (ДДС) за брашно и изделия от брашно, месо, мляко и яйца от 20 % на 5 % и за лекарствени продукти, заплащани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели на 9 % . Като краен резултат се цели облекчаване на тежестите върху гражданите в ежедневния живот. В мотивите на законопроекта е посочено, че с диференциране на ставките по ДДС, бюджетните приходи временно намаляват, но дългосрочно имат потенциала да нарастват с устойчиви и здравословни темпове, като се увеличават търговските обороти. Данните от мотивите сочат, че от 28-те страни-членки на Европейския съюз, 19 имат въведени диференцирани ставки, като първенец е Малта, която изобщо не начислява ДДС. Приложеният анализ на разходи и ползи, част от предварителната оценка на въздействието на законопроекта, предвижда отрицателен ефект от приемането на законопроекта върху бюджетните приходи от 706 млн. лв. годишно, от които 368 млн. лв. от намаляване на ставката на ДДС за основни групи храни и 338 млн. лв. от намаляване на ставката на ДДС за лекарствени продукти.
  Законопроектът предвижда и увеличаване на прага за задължителна регистрация по закона от 50 000 лв. на 100 000 лв.

  В представени писмени становища, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и Националната агенция за приходите мотивирано изразяват своите позиции, че не подкрепят законопроекта. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е изложил подробни писмени бележки по внесеното предложение за намаляване на ставката на ДДС върху лекарствените продукти, като част от сформираната крайна цена за лекарствените продукти. Предложението на вносителите обхваща само лекарствените продукти, включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично. За останалите приложения на Позитивния лекарствен списък не е предложено да настъпи промяна, тоест, мярката ще е ограничена по обхват и резултат. Част от лекарствените продукти попадат едновременно в Приложение № 1, в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти отбелязва скритата административна тежест на законопроекта, която се изразява в последващата необходимост аптеките да организират поддържането на две цени за голяма част от лекарствените продукти.

  Национален съвет за тристранно сътрудничество не подкрепя законопроекта, с изключение на КТ Подкрепа.

  Български фармацевтичен съюз изразява подкрепа по принцип за законопроекта, като в представеното писмено становище, са изложени две предложения за нормативни промени, за чието приемане съюзът настоява.

  Българска асоциация за защита на пациентите, в писмено становище, изразява подкрепа по принцип за законопроекта.

  В хода на дискусията бяха изразени две насрещни позиции – едната, в подкрепа на предложните законови промени, другата, против тях. Вносителите подчертаха целите на законопроекта за облекчаване на крайния потребител. Насрещната позиция поддържа виждането, че с промени в данъчните закони в средата на бюджетната година, не следва и не биха могли да бъдат постигнати целените от вносителите резултати. Няма достатъчно силни и неопровержими аргументи в полза на заявената теза, че с намаляване на ставката на ДДС, цената на стоките – конкретно лекарствените продукти – ще намалее и по този начин ще се отрази благоприятно за крайния потребител. Търсенето на възможности за улесняване достъпа на гражданите до лекарствени продукти следва да бъде посредством промени в здравноосигурителния модел и секторните закони в сферата на здравеопазването.
  По отношение на направеното със законопроекта предложение за промяна на прага за задължителна регистрация на данъчно задължените лица по Закона за данък върху добавената стойност, беше изтъкнато наличието на обвързваща процедура по силата на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, която предвижда получаването на предварително единодушно решение на Съвета на Европейския съюз след предложение на Комисията по заявление на държана-членка за дерогация на разпоредби от директивата. Директивата предвижда, от друга страна, в текста на своя чл. 287, конкретна сума на годишния оборот на данъчно задължените лица за Република България, в съответствие с която сума е предвиден в българския закон действащият праг за регистрация.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати: „За“ – 8, „Против“ – 1, „Въздържали се“ - 11, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 954-01-37, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 05.06.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума