Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
24/07/2019

  Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение, № 902-00-18, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.
  СТАНОВИЩЕ

  Вх.№ 953-10-14


  На свое редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение, № 902-00-18, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта, г-н Петър Младенов – директор на дирекция “Младежки политики“, г-жа Гергана Рошманова – главен експерт в дирекция „Младежки политики“, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и други.

  Годишният доклад за младежта за 2018 г. беше представен от г-н Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта.
  Докладът се изготвя и внася на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта. В годишния доклад се излагат измененията в социално-икономическото положение на младежите и се отчита изпълнението на приоритетите и целите на Националната стратегия за младежта през съответната година.

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039. В сравнение с 2017 г. населението на страната е намаляло с 49 995 души. През изминалата година в страната са регистрирани 62 197 живородени деца, което е с 1 758 деца по-малко в сравнение с 2017 г. Статистическите данни на Националния статистически институт показват, че подобно на тенденциите в ЕС, групата на 15-19 годишните е значително по-малка в сравнение с останалите възрастови категории. Това е тенденция, която ще се запази, поради ниската раждаемост.

  През изминалата година, в рамките на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести (2014-2020 г.) на Министерство на здравеопазването, са реализирани голям брой дейности по промоция на здравето и профилактика на болестите сред деца и ученици. Дейностите са насочени към ограничаване на рисковите фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, употреба на алкохол, ниска физическа активност, както и към биологичните фактори на риска за хроничните незаразни болести.

  За осъществяване на националната политика в областта на борбата срещу наркотиците, Националният съвет по наркотични вещества е изградил мрежа от Общински съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ). Тези общински съвети имат основна роля и отговорност за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркоманиите 2014-2018 г. и Плана за действие към нея на общинско равнище. Дейностите на ОбСНВ са насочени към предотвратяване на първата употреба на наркотици; ограничаване на риска от прерастване на употребата в злоупотреба и зависимост, както и за намаляване на вредите от употребата на наркотици за отделния човек и обществото.

  В доклада се акцентира и върху програмата „Здравно образование“, която е насочена към учениците от 5 до 12 клас. Тя съдържа 4 основни модула – превенция употребата на психоактивни вещества (ПАВ); превенция употребата на алкохол; превенция на тютюнопушенето и превенция на ХИВ/СПИН. Сред основните цели на програмата са: утвърждаване на здравето като фактор за социално благополучие; повишаване информираността относно същността и ролята на ПАВ и въздействието им върху човешкия организъм; формирането на умения за асертивно поведение за игнориране влиянието на връстници и възрастни, които провокират употребата на ПАВ; формирането на знания за безопасни сексуални отношения. Осъществяват се превантивни кампании по повод различни световни дни, а също така са проведени и обучения на студенти по различни теми за водене на здравословен начин на живот. Националният център по наркомании се включва в дейността по превенция, като през изминалата година е провел 5 кампании, 17 обучения, 15 срещи, 7 семинара и една кръгла маса.

  Ключов момент от анализа и проучването на състоянието на младите хора в страната е тяхната самооценка за здравословното им състояние. 88% определят здравословното си състояние като отлично и много добро и едва 1% оценяват състоянието си като лошо. Наблюдава се понижение в процентно отношение в сравнение с 2017 г., когато 93% от младежите са оценили здравословното си състояние като отлично и много добро. Отчитат се значително по-ниски нива на ангажираност по отношение на профилактичните прегледи. Едва 48% заявяват, че правят такива.

  Освен здравословното си състояние, младежите оценяват и финансовите си възможности за закупуване на лекарствени продукти. Повечето от младите хора нямат финансови затруднения със закупуването на такива.

  Данните по отношение на вредните навици, както и употребата на наркотици и упойващи вещества показват, че голяма част от българските младежи осъзнават негативите от употребата на наркотици, алкохол, цигари и сексуални контакти без предпазни средства.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 15, „Против”- 0, „Въздържал се”- 1, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г., № 902-00-18, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума