Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
28/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18 септември 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 953-10-23/28.11.2019 г.

  Относно: Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18 септември 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18 септември 2019 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други гости.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите, народния представител г-жа Анна Славова. Посочено беше, че подкрепата на хората през целия им живот е една от основните цели на социалната политика на съвременната държава. Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на дългосрочна грижа за възрастните хора.

  В хода на дискусията, заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, информира комисията, че Министерството на здравеопазването се въздържа от подкрепа по предложения законопроект. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, обществените отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Правна регламентация на обществените отношения, засягащи социалните помощи и услуги, предоставяни в полза на нуждаещите се граждани, е създадена с отделни закони, действащи понастоящем. Вносителите на законопроекта предлагат министърът на здравеопазването да създава условия за адекватен достъп до здравни услуги за възрастните хора, насърчаване на профилактиката и ранната диагностика, насочени към възрастните хора. Съгласно действащото законодателство, правото на достъпна медицинска помощ е нормативно установено за всеки български гражданин, независимо от възрастта, в чл. 81 от Закона за здравето. Промоцията на здраве и интегрираната профилактика на болести са определени за принцип на държавната политика по опазване на здравето на гражданите в чл. 2 от Закона за здравето. В изпълнение на чл.5, ал. 2 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването представя в Народното събрание годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите. В тази връзка изготвянето и внасянето на допълнителен доклад за състоянието на здравето на възрастните хора е нецелесъобразно.

  По отношение предложението на вносителите за приемане от Народното събрание на дългосрочен програмен документ в областта на провеждането на държавна политика за подкрепа на възрастните хора, беше отбелязана приетата с решение на Министерски съвет № 142 от 19.03.2019 г. Национална стратегия за активен живот на възрастните хора 2019-2030 г., която доразвива целите и мерките, заложени в Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.).

  В хода на дискусията, народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ изразиха подкрепа за законопроекта като акцентираха върху необходимостта от кодифициране на правната уредба, засягаща социално-икономическите измерения на живота, който водят възрастните хора в България. Обратно становище изразиха народни представители от парламентарната група на ПП ГЕРБ, които заявиха, че не подкрепят законопроекта. В този ред на мисли, беше посочено, че в действащото законодателство, в широк смисъл, са регламентирани всички основни положения на предложения законопроект.

  По разглеждания законопроект, в постъпили писмени становища, са изразили, че не го подкрепят Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика. Министерството на здравеопазването е изразило писмено и устно, че се въздържа от подкрепа за законопроекта. Националният съвет за тристранно сътрудничество към Министерски съвет единодушно е решил да се въздържи от подкрепа за законопроекта.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати: „За“ – 7, „Против“ – 4, „Въздържал се“ - 10, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не бъде приет на първо гласуване Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18 септември 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума