Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
06/02/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 954-01-89, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 18 декември 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 954-01-89, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 18 декември 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 954-01-89, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 18 декември 2019 г.

  На заседанието присъстваха г-жа Христина Гетова – директор на Дирекция „Правна“ на Министерството на здравеопазването, г-н Иван Иванов – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерството на вътрешните работи, г-н Александър Стефанов – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство“ на Министерството на правосъдието, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Христиан Митев, който информира народните представители, че с обсъжданите нормативни промени се предлага увеличаване на минималния размер на наказанието „лишаване от свобода“ в случаите на квалифициран състав на лека, средна и тежка телесна повреда, когато същата е причинена на медицински специалист при или по повод изпълнение на службата или функцията му. Предвижда се за тежка телесна повреда минималният размер на наказанието да бъде увеличен от 5 на 7 години, за средна телесна повреда – от 3 на 5 години, за лека телесна повреда – от 1 на 2 години и за лека телесна повреда без разстройство на здравето – от 3 на 5 години лишаване от свобода.

  Господин Митев поясни, че все повече зачестяват случаите на престъпни посегателства срещу медицински специалисти и за съжаление извършването на подобни деяния започва да се превръща в нещо обичайно. Това е недопустимо и обществото следва да се противопостави на подобна агресия, която поради високата степен на обществена опасност е въздигната в квалифициран престъпен състав. Според вносителите на законопроекта криминализирането на подобни престъпни деяния през 2013 г. не е дало необходимия превантивен ефект и те не само, че не намаляват, а се превръщат в трайна тенденция.

  Госпожа Христина Гетова посочи, че Министерството на здравеопазването подкрепя законодателната инициатива да бъде увеличен минималния размер на наказанието лишаване от свобода в случаите на квалифициран състав на лека, средна и тежка телесна повреда, когато същата е причинена на медицински специалист при или по повод изпълнение на неговите служебни функции и отговорности.

  Госпожа Гетова уточни, че в рамките на своите правомощия министерството също предприема мерки за ограничаване насилието над медицински специалисти, в резултат на което в средата на месец януари 2020 г. е сключено Споразумение между Прокуратурата на Република България, Министерство на здравеопазването и Български лекарски съюз с цел бързи реакции в случаите на агресия над медицински специалисти. Тя допълни, че независимо от създадения механизъм, следва да продължи работата за намирането на цялостен подход към превенцията на агресията над медицинското съсловие.

  Беше отбелязано, че при обсъждането на предложените промени, следва да се вземе предвид, че в квалифицираните състави на телесните повреди с оглед обекта на посегателство, освен медицинските специалисти са включени и посегателствата над съдии, прокурори, полицаи и други, поради което е необходимо да бъдат взети предвид и становищата на всички заинтересовани страни, за нападението над чийто служители и длъжностни лица също се предвижда увеличаване на санкционните разпоредби.

  Становището на Министерството на правосъдието беше представено от г-н Александър Стефанов, който изрази принципна подкрепа за предприемането на мерки за недопускане на случаи на престъпни посегателства срещу медицински специалисти. Той поясни, че някои правни аспекти, които следва да бъдат взети предвид при обсъждането на предлаганите нормативни промени, са подробно изложени в писменото становище на министерството.

  Председателите на Българския лекарски съюз и на Българския фармацевтичен съюз изразиха подкрепа за предлагания законопроект, като беше посочено, че е необходимо предприемането на комплекс от мерки, както за превенция и защита на медицинските лица по време на изпълнение на служебните им задължения, така и за безкомпромисно прилагане на по-строгите наказания.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че тенденцията на нарастваща агресия спрямо медицински специалисти е изключително тревожен и обществено значим проблем. Народните представители подчертаха, че освен със законодателни промени, трябва да се търсят и други решения, които да спомогнат за промяна на негативната обществена нагласа спрямо медицинската професия. Обществото трябва да бъде убедено, че посегателството над хората, които ежедневно се грижат за живота и здравето на българските граждани е не само престъпно деяние, но и морално недопустимо.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” - 18, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 954-01-89, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 18 декември 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума