Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
02/06/2017

  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д

  Вх. № 753-10-2/02.06.2017 г.

  Относно: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 1 юни 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.
  На заседанието присъстваха министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров, г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България, г-жа Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Република България, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски и неправителствени организации.
  Докладът за дейността на омбудсмана на Република България за 2016 г. бе представен от г-жа Мая Манолова.
  Омбудсманът запозна членовете на Комисията по здравеопазване с констатираните от неговата институция тенденции в сферата на здравеопазването, съдържащи се в глава шеста „Право на здравеопазване”. Госпожа Манолова отбеляза, че се наблюдава нарастване на броя на жалбите с близо 60% спрямо 2015 г. Сред основните проблеми е лимитирането на дейността на лечебните заведения и съответно ограничаването на достъпа на гражданите до здравни услуги. Друг проблем са регулативните стандарти в доболничната медицинска помощ, като по-голямата част от подзаконовите нормативни актове през 2016 г. са отменени от съда и това доведе до създаването на нормативен хаос в сектора. В доклада са засегнати недостатъчния достъп до долекуване, палиативни грижи и регулирането на използването на алтернативни методи за лечение. Налице е необходимост от подобряване на функционирането на Фонда за лечение на деца. В областта на лекарствените продукти слабостите са свързани с т. нар. паралелен износ, осигуряването на ваксини и острата нужда от пренасочването на финансови средства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лекарствени продукти към доболнична и болнична помощ. При медицинската експертиза следва да се променят процедурите, свързани с оценката на нетрудоспособността. Омбудсманът акцентира и върху още няколко проблеми, свързани с правото на здравеопазване: изтичане на човешки ресурси от националната здравна система, лекарските грешки и лошо качество на здравните услуги, необходимост от приемане на Закон за защита правата на пациента и отправи следните конкретни препоръки:
  - Да бъде установен траен диалог между страните в процеса на здравеопазването, като всички важни решения и нормативни промени бъдат провеждани след постигане на обществено съгласие и консенсус;
  - Спешно да бъдат предприети мерки за ускоряване на времето за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите от ТЕЛК и НЕЛК, включващи промени както в Закона за здравето, така и на подзаконовата нормативна уредба;
  - Да бъдат обсъдени възможности и да се предприемат действия за заплащане с обществени средства на палиативните грижи, а също на долекуването и продължителното лечение в достатъчен обем;
  - Да бъде регламентирана нормативно достъпна за гражданите възможност за провеждане на лечение с използване на алтернативни медицински методи;
  - Да бъдат предприети промени в лекарствената политика, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и подзаконова нормативна уредба, с които да се предотврати липсата и недостига на лекарствени продукти в аптечната мрежа, както и за осигуряване лечението на пациентите с лекарствени продукти, чието разпространение на територията на страната е спряно;
  - Да бъдат приети промени, които да позволяват своевременно включване в списъците и заплащане от НЗОК на нови лекарствени продукти и медицински изделия;
  - Да бъде оптимизирана процедурата за одобряване на заплащането с обществени средства на медицински изделия, ползвани при операции на деца, така че да е достъпна за родителите;
  - Законодателно уреждане на възможност за провеждане на адекватно и в пълен обем лечение на граждани, останали здравно неосигурени за продължителен период и непопадащи в системата за социално подпомагане, както и за разширяване на обхвата на безработните лица, които се осигуряват здравно за сметка на държавния бюджет;
  - Да бъдат осигурени достатъчни средства за подпомагане на дейностите по асистирана репродукция.
  Членовете на комисията направиха задълбочен анализ на представения доклад, като акцентираха върху доплащането от страна на пациентите, незаплатената от НЗОК надлимитна дейност на лечебните заведения и достъпа да медицинска помощ. Народните представители се обединиха около становището, че докладът обективно отразява състоянието на здравната система и информираха г-жа Манолова, че в Закона за здравето са регламентирани неконвенционалните методи за лечение, както и че действащата нормативна уредба в достатъчна степен са уредени правата на пациентите и тяхната защита. В заключение беше отбелязано, че препоръката на Омбудсмана относно финансиране на дейностите по асистирана репродукция вече е изпълнена от правителството.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” - 20, без „Против” и „Въздържал се”, Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума