Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
02/02/2018

  Доклад за първо гласуване по законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 853-10-3/31.01.2018 г.

  Относно: Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, заместник-министърът на труда и социалната политика, г-жа Росица Димитрова, заместник – министърът на правосъдието, г-н Евгени Стоянов, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите, г-жа Галя Захариева. Тя запозна членовете на комисията с целите на законопроекта, които са да уреди обществените отношения в сферата на организираното извършване на доброволческа дейност в страната. Законопроектът съдържа легални дефиниции на „доброволец“, „доброволческа организация“ и „доброволческа дейност“. Създава се правна регламентация на правата и задълженията на доброволците, видовете доброволчество – краткосрочно, дългосрочно и корпоративно. Като очакван резултат от приемането на законопроекта беше посочено насърчаването на доброволчески дейности, които да отговорят на потребностите на обществото.

  В хода на дискусията, г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, запозна членовете на комисията с бележките на Министерството на труда и социалната политика по отделни текстове от законопроекта, като обърна внимание на предложените промени с § 6 от него в Закона за здравното осигуряване. Посочено бе, че те не кореспондират с предложената разпоредба на чл. 18, ал. 2 от законопроекта. В този ред на мисли, министърът на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев, в писмено становище също отбелязва наличието на несъответствие между разпоредбите на чл. 18, ал. 2 и § 6 от законопроекта, като акцентира върху изискването на чл. 10 от Закона за нормативните актове. В тази връзка, обществените отношения, засягащи задължителното здравно осигуряване на лицата, са правно регламентирани в специален закон – Закона за здравното осигуряване. Поради това, не следва установеният правен ред на здравно осигуряване на различните групи лица по Закона за здравното осигуряване, да бъде изменян чрез разпоредби на друг закон – различен от специалния. В тази връзка, председателят на комисията, д-р Даниела Дариткова, отбеляза, че парламентарната група на ПП ГЕРБ ще подкрепи на първо гласуване законопроекта, като ще бъде направено предложение по реда на ПОДНС между двете гласувания за прецизиране на текстовете, засягащи правната уредба по Закона за здравното осигуряване.

  В постъпили писмени становища, подкрепа по принцип по разглеждания законопроект са изразили: Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието, Български лекарски съюз и Български червен кръст. Министърът на здравеопазването е направил бележки, в представеното писмено становище, по някои от текстовете на законопроекта.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати: „За“ – 13, „Против“ – няма, „Въздържал се“ - 9, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума