Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
29/06/2018 първо гласуване

  Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 853-10-19/29.06.2018 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 28 юни 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министрите към Министерството на здравеопазването, д-р Бойко Пенков и г-жа Светлана Йорданова, заместник-министърът към Министерството на околната среда и водите – г-н Красимир Живков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Красимир Живков. Той запозна членовете на комисията с целите на законопроекта да бъдат приети мерки в изпълнение на решения на Министерски съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Облекчаването на административната тежест чрез създаване на оптимални условия за инвеститорите, същевременно запазва законовите изисквания за ефективен контрол в сектора. Законопроектът регламентира възможност за провеждане на една обединена процедура, когато е налице инвестиционно предложение, което подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, комплесно разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал. Обединената процедура се провежда по искане на възложител, тъй като е опционна. Законопроектът регламентира изменения в Закона за водите като се променят изискванията за опазване на водите в зони за защита на водите, предназначени за питейно – битово водоснабдяване, като и на минералните води, предназначени за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт. Измененията предвиждат отпадане на режимът за определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения.

  Законопроектът предвижда изменения в редица закони, един от който е Законът за здравето. С §53 от законопроектът се въвеждат изменения в действащите разпоредби на раздел VIII „Курортни ресурси и курорти“, глава втора „Дейности по опазване на здравето“ от Закона за здравето. Предложените изменения в Закона за здравето се дължат на настъпилите промени в нормативната уредба, регламентираща обществените отношения в областта на курортните ресурси и курортите. Целта на предложените законодателни изменения е да се регламентира редът за издаване и подновяване на балнеологична оценка, която удостоверява състава и свойствата на минералната вода от конкретното водовземно съоръжение на минерална вода, целите и начина на нейното приложение. Прецизират се разпоредбите, свързани с обявяването на урбанизирани територии с обявени курортни ресурси за курорти, като това ще става по предложение на министъра на здравеопазването с решение на Министерския съвет. За обявените курорти ще се прилагат наредбите по чл. 77 от Закона за здравето.

  В хода на дискусията бяха направени бележки по законопроекта от народния представител, д-р Джевджет Чакъров, както и препоръки за допълнителни изменения от д-р Илза Попова, представител на Специализирани болници по рехабилитация – Национален комплекс и на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация.

  Заместник-министърът на здравеопазването, г-жа Светлана Йорданова, изрази подкрепа за законопроекта.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати: „За“ – 18, „Против“ – няма, „Въздържал се“ - 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума