Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
18/09/2018 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  Д О К Л А Д

  Вх.№ 853-10-27

  Относно: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2018 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет, представители на съсловните и пациентските организации в сферата на здравеопазването.

  Годишният доклад за състоянието за национална сигурност се внася в Народното събрание на основание чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. В доклада се съдържа информация и оценки за вътрешнополитически събития, за процеси по реализиране на международни проекти, както и за събития в конфликтни райони.

  Г-н Георги Кръстев представи годишния доклад за състоянието на националната сигурност на основание Решение № 518 от 20 юли 2018 г. на Министерски съвет. Докладът следва структурата и приоритетите на актуализираната стратегия за национална сигурност от 2018 г.

  2017 г. се характеризира с устойчивост на рисковете и заплахите за националната сигурност в системата на здравеопазването. В доклада се констатира, че така функциониращата система на здравеопазването все още не позволява да се постигне търсената ефективност и ефикасност от нарастването на бюджета за сектора.

  Оспорването и отмяната на редица нормативни актове и стартирането отново на процеса по разработване на отменените законови и подзаконови актове води до поддържане на непрекъснато състояние на нестабилност и само по себе си формира рискове за националната сигурност.

  Нараства потенциалът от разпространение на високорискови вирусни и заразни заболявания, обусловен от прогресивното нарастване на относителния дял на населението с ниска битова и здравна култура, както и от отказа на отделни социални групи от задължителна имунизация.

  За поредна година в доклада се отбелязва кадровата криза в системата. Задълбочава се проблема с медицинския персонал, като много от медицинските сестри напускат страната заради по-доброто заплащане в чужбина. Хроничен проблем е и влошаващото се финансово състояние на държавни и общински болници, както и регулярният отлив на квалифицирани кадри към частни, в това число и чуждестранни клиники.

  В раздела „Политики по здравеопазването“ се акцентира на проектите и програмите, които се приемат и изпълняват, както и на различните здравни политики. Особено внимание се отделя на осигуряването на информационно-образователни и здравно-консултативни услуги за здравословен начин на живот, за превенция на злоупотребата с наркотици, тютюн и алкохол, за рисковете на социокултурната и материалната околна среда, в която младите хора живеят и се социализират.

  В хода на последвалата дискусия се обърна внимание, че в доклада не е засегнат проблема с трансфузионната хематология, високотехнологичните методи в медицината, трансплантацията на органи и клетъчната трансплантация.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 12, „Против”- 0, „Въздържал се”- 4, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума