Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
28/05/2020
  Редовно заседание на Комисията по здравеопазването
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по здравеопазването
  П Р О Т О К О Л
  № 78

  На 28 май 2020 г., четвъртък, в Народното събрание – зала 130, от 15,30 ч. се проведе заседание на Комисията по здравеопазването при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за допълнение на Закона за Българския червен кръст, № 054-01-20, внесен от Александър Руменов Ненков и Искрен Василев Веселинов на 9 март 2020 г., първо гласуване.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г., второ гласуване.
  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по здравеопазването, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 15,30 ч. и ръководено от госпожа Даниела Дариткова – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Надявам се, че докато представяме и разглеждаме първа точка, ще се появят представители на Министерството на здравеопазването. Затова откривам редовното заседание на Комисията по здравеопазването и предлагам то да се състои при следния дневен ред:
  1. Законопроект за допълнение на Закона за Българския червен кръст, № 054-01-20, внесен от Александър Руменов Ненков и Искрен Василев Веселинов на 9 март 2020 г., първо гласуване.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г., второ гласуване.
  Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  За – 17, без против и въздържали се.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ, № 054-01-20.
  Давам думата на вносителя господин Ненков да представи законопроекта.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми гости! Накратко ще представя Законопроекта, който с господин Веселинов сме внесли. Идеята е следната. Нямам Закона пред мен, но се предлага създаването на нов член 5а, с който се дава възможност върху имоти публична или частна държавна собственост да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Българския Червен кръст, като правото на строеж се учредява срочно или безсрочно. В законопроекта изрично се подчертава, че Българския Червен кръст не може да използва изградения обект за търговска цел и именно тук се дават и правомощия на областните управители като представители на държавата да контролират тази дейност. Най-общо казано предложението за вземане на решение, с което да се учреди право на строеж дали срочно или безсрочно, е на Министерството на регионалното развитие и се внася в Министерския съвет, като областните управители следва да осъществяват контрол за какво се използва тази територия на държавата. Благодаря Ви.

  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, господин Ненков.
  Уважаеми колеги, Вие разполагате със становището на Министерството на здравеопазването и останалите министерства, които имат отношение към законопроекта. Предлагам да чуем Българския червен кръст и неговите представители.
  Господин Григоров, заповядайте, имате думата.
  ХРИСТО ГРИГОРОВ (председател на БЧК): Госпожо Председател, първо да Ви благодаря, че ни поканихте, защото тук за нас не се касае за Червения кръст, а се касае за България като цяло.
  Ако ми позволите само с няколко думи да въведа колегите около тази отговорна маса в този казус. Когато чествахме 140 години Български червен кръст, благодарение на авторитета на нашата организация в България дойде президентът на световната федерация господин Франческо Рока. След като се запозна с организацията, след като видя какво правим, той пожела да се срещнем с представителите на правителството. Срещна се с господин Дончев, с госпожа Захариева, с ръководството на Министерството на вътрешните работи и сложи на масата нещо, което беше много интересно. Той каза: „Уважаеми дами и господа, готови сме да финансираме в България един европейски център за подготовка на специалисти по бедствия, аварии и катастрофи, готови сме да финансираме един мощен склад за бедствена готовност, който да задоволява нуждите на Балканите“. И още нещо: „Дайте да направим едно училище за парамедици, защото ние имаме нужда, пък и Вие имате нужда!“.
  За това нещо се ръкопляска отвсякъде, нещата бяха много добри, защото се касае за европейски център. Това значи между 900 1200 човека от цяла Европа ще идват да се учат в България и на дипломата им ще пише „в България“! Да не говорим, че това са работни места, това е хотел, това е храна, това е обслужване. Да не говорим, че това е една невероятна реклама за България.
  Какво се получи? Областният управител даде съгласие един имот с отпаднала необходимост на аграрната защита на генерал Николов да бъде трансформирана от публична в частна държавна собственост. Министерството на вътрешните работи на едно заседание даде съгласие, защото тук действително това, което се сложи на масата, беше много, много, много интересно. На свое заседание даде предложение до Министерският съвет да се даде тази земя, която е с отпаднала необходимост, на Българския червен кръст, където Женева да построи този комплекс. Въпросът се отнесе до регионалното министерство, където едни симпатични млади юристи казаха: „Не, може!“. Две години вече тупаме тази топка и трябва да Ви кажа, аз бях в Женева през октомври, президентът ми каза: „Абе, господин Григоров, Хърватия дава и земята, Хърватия дава и съфинансирането, защо Вие се бавите?“.
  Върнах се тук, запознах господин Дончев, той събра екипа и възложи действително на базата на една обща визия, че трябва нещо да се направи, ние сме днес на тази маса, за да можем да движим въпроса напред. Аз искам да благодаря на вносителите, защото в крайна сметка това е един жест от тяхна страна, защото те са оценили, че тук се касае не за Червения кръст, тук се касае за авторитета на България. Европейски център – това значи, че от цяла Европа хора ще идват да слушат в България.
  В основни линии ето с това исках да Ви запозная. Вчера бях с министър Ангелкова по проблемите на водноспасителната служба и понеже президентът на Световната федерация Франческо Рока е призван за президент на Италианския червен кръст, ги свързах, те разговаряха двамата, тя знае перфектен италиански език и той пред нея потвърди и каза: „Абе, хайде, готови сме, пазим парите, не се мотайте, давайте да строим в България!“. Но когато запознах Женева с предложението, държавата дава земята, върху тази земя Червения кръст строи и след период от Х, пет или 10 години държавата взима собствеността на това, което е построено, в Женева ми се изсмяха и казаха: „Господин Григоров, дайте да говорим сериозно! Ние инвестираме толкова много пари, това, което се построи, трябва да остане в рамките на нашата структура“.
  Просто моята молба е: дайте да намерим решение да запазим тази идея, без значение как, България да остане център за подготовка, европейски център! Това е такъв авторитет, какъвто досега нямаме. И стига да бъдем на последно място навсякъде по всички показатели. Това е нещо, което ще даде възможност ние действително да се покажем в света с едно друго лице.
  Аз много Ви благодаря и мисля, че едно решение държавата да предостави на Червения кръст тази земя, върху която ние да може да построим със средствата на Женева този комплекс, би било действително оправдано. Оправдано от всяка една гледна точка. Нека да не мислим, че става дума за Червения кръст. Тук става дума за България като цяло. И ние не сме чисто неправителствена организация. Ние имаме закон за Българския червен кръст, ние сме в бюджета на държавата, ние имаме член пети в Закона, който казва: държавата подпомага Българския червен кръст. Така че може да се намери едно решение, за да можем ние да мотивираме Женева, но тя не може много дълго да ни чака. И аз Ви моля тук в рамките до два три месеца, най-много до октомври, този въпрос да вземем да го решим – става или не става. Вече две години и половина тупаме топката тук, а времето върви. Аз много Ви благодаря. Вярвам, че във Вас ще надделее чувството за някаква националност, за желание за една презентация на България в една друга светлина в Европа. Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Искам да Ви кажа, че с всяко едно Ваше решение ние ще се съобразим, но нека да бъде балансирано, за да защитава интересите на България като цяло и даде възможността действително да мотивираме Женева да извади тези четири-пет милиона евро и да ги инвестира в България, не в Хърватия. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви, господин Григоров.
  Имате думата за изказвания, колеги.
  Заповядайте, професор Михайлов.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Парламентарната група на БСП ще подкрепи така внесения законопроект. Разбира се, има някои неща, тук внимателно прочетох мотивите на господата Ненков и Веселинов, които много внимателно трябва да бъдат уточнени между първо и второ четене. Аз съм абсолютно съгласен с това, което каза доктор Григоров, познавам го от много години, знам неговата съпричастност към идеите на Червения кръст, не само българския, и световния Червен кръст, Червен полумесец, както и на доцент Гигов, и мога само да ги поздравя за тяхната настойчивост. Но има някои неща, които трябва да бъдат изчистени. Винаги когато се внася законопроект от името на народни представители, един дух витае във всяка зала, включително и в централната парламентарна зала, като обикновено те се внасят от Министерския съвет повечето законопроекти.
  Затова обръщам внимание на два параграфа: единият е – учредява се безсрочно или за определен срок, и вторият е, когато учреденото право на строеж, защото тук не става дума за конкретния обект, за който ни обясниха доц. Гигов и доктор Григоров, става дума за всички земи, които са свързани с Червения кръст на цялата територия на страната и това трябва да бъде много внимателно огледано от юристите, защото пише така: след изтичането на срока – а то може да бъде и безсрочно – изграденият обект преминава безвъзмездно за собственост на държавата. Оттам нататък вече държавата какво ще прави с него, това са едни въпросителни, които изникват, които, разбира се, че трябва да бъдат много внимателно изчистени, тъй като името на Червения кръст е свято за нас и ние трябва да бъдем в окончателния вид на законопроекта абсолютно точни. Даже аз се учудвам защо вносителите не са отбелязали мимоходом това, което така добре изложи пред нас доктор Григоров за интереса на световния Червен кръст към България, за възможностите, които… Защото това е една гордост за България, че тя е посочена като възможност за такъв вид строеж, който ще има значение за целите Балкани. Благодаря Ви, госпожо Председател.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, професор Михайлов.
  Доктор Джафер, имате думата.
  НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми гости, декларирам, че ние също ще подкрепим предложените текстове на първо гласуване с молба текстовете да бъдат прецизирани за второ гласуване, защото смятаме, че има колизия, но принципно подкрепяме идеята за подобен логистичен център и смятаме, че е в интерес на България. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Доктор Поповски, имате думата.
  КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на Червения кръст и на Министерството! Групата на Обединените патриоти ще подкрепи на първо четене, наистина това беше много вълнуващо, което го обясни председателят на Червения кръст, и ако трябва, с вносителите можем да имаме някакъв допълнителен коментар за второ четене за прецизиране на текстовете, което казаха и другите колеги, така че от наша страна ние ще подкрепим от групата. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви.
  Други изказвания? Не виждам. Предлагам след това демонстрирано единогласие да пристъпим към гласуване.
  Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за Българския червен кръст, № 054-01-20, внесен от Александър Руменов Ненков и Искрен Василев Веселинов на 9 март 2020 година.
  Моля, гласувайте.
  За – 17, без против и въздържали се.
  Уважаеми колеги, благодаря за участието в точка първа от днешния дневен ред.

  Пристъпваме към втора точка:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, № 002-01-3.
  Уважаеми колеги, надявам се, че всички сте получили и сте имали възможността да се запознаете с Проекта на Доклад за второ гласуване и допълнителния материал, който съдържа предложения за правно-технически редакции по отделните параграфи. Те са изготвени от експерта и законодателния референт на Комисията по здравеопазването и Министерството на здравеопазването. Във връзка с това правя следното процедурно предложение: предложенията за правно-технически редакции да се изчитат за стенограмата и тези, които бъдат подкрепени, да бъдат отразени в доклада на Комисията за второ гласуване като предложения, направени от мен по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като се възлага на експерта и законодателния референт на Комисията по здравеопазването, да оформят правно-технически доклада съгласно установените изисквания.
  Има ли други мнения, предложения, становища? Не виждам.
  За – 16, против – няма, въздържали се – няма. Предложението е прието.
  Преминаваме към разглеждане на Законопроекта на второ четене.
  „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002 01 3, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 27 февруари 2020 година
  Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.“
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона.
  За – 16, без против и въздържали се.
  Има предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители преди алинея 1 да се създадат два нови параграфа.
  Доктор Найденова, ще направите ли изказване по отношение на това, защото сте направили голямо усилие и сте почти пренаписали Закона за лечебните заведения, малко в разрез с правилата, но все пак Ви давам възможност да обосновете Вашите предложения и после ще пристъпим към гласуване?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: И понеже сме вече в тези два нови параграфа, целта на нашите предложения по Закона за лечебните заведения, ЗИД, е следното: да доусъвършенстваме правните норми, регулиращи обществените отношения в сектор „Здравеопазване“. Ето защо ние предлагаме тези два нови параграфа, които касаят чл. 1, ал. 1 какво устройва, с какво се занимава Законът за лечебните заведения, тъй като формулировката в сега действащия текст започва направо с устройството и дейността на лечебните заведения.
  И второто, което е, за мен е изключително важно да представя на Вашето внимание, че искаме да изведем на преден план медицинския специалист – лекаря, медицинската сестра, акушерките, рехабилитаторите и други, защото в сега действащия текст на преден план излиза търговецът, наречен лечебно заведение. Този модел, неолиберален го наричат някои, за мен и за моите колеги не лекува. Самият Covid-19 доказа, че лечебното заведение без медицинските специалисти, без лекари, медицински и немедицински специалисти в съвременния свят не може да работи, не може да даде необходимата медицинска помощ, имам предвид и случая във Видин, където сградата я има, а ги няма хората. Ето защо ние предлагаме и го правим, едно обобщено определение за лечебно заведение, за лекар, за медицински специалист и немедицински специалист. В рутинната практика често пъти тези понятия ги обобщаваме в едно общо – само медицински специалист, а сега ги разграничаваме и това ще даде възможност ние да се хармонизираме с някои нормативни актове, които в момента фигурират в Европейския съюз, и би подпомогнало нашата работа оттук нататък. Това е по двата параграфа.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, доктор Найденова.
  Аз ще Ви призова съгласно Закона за нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да оттеглите тези предложения, защото знаете, че не е редно между първо и второ четене да се променят текстове, които не са разглеждани на първо четене. Заради Правилника наистина ще бъде по-лесно, ако все пак Вие имате подготовка да внесете такова законодателно предложение, да го направите самостоятелно като цялостно предложения за нов Законопроект за изменение и допълнение на този Закон, защото Вашите предложения са много авангардни, особено в това, че заличавате цяло едно съсловие – денталните лекари изведнъж решавате, че трябва да ги няма в Закона за лечебните заведения, виждам, че доктор Шарков е изключително разстроен от това.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Денталните лекари, доктор Дариткова и доктор Шарков…
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Вие ги заменяте с общата дума „лекар“…
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Влизат в общото „лекар“, защото това е регулирана професия.
  Второ, забележете, дори и фармацевтите, които са също висшисти, които работят в лечебните заведения, никъде ги няма.
  И нещо друго, колеги, по много от основните закони, които касаят здравеопазването, какъвто е Законът за здравето, а сега гледам и Законът за лечебните заведения, многократно и от трибуната съм давала сигнали към министъра на здравеопазването, че нямаме легитимни определения за различни термини, които ги ползваме в ежедневната и законодателната работа. И този процес продължава. Ето защо аз съм внесла това предложение заедно с моите колеги да дадем определение, да можем да въведем някакъв ред и това да бъде съобразено по-нататък. Така че целите са много ясно дефинирани.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Тоест Вие отказвате да ги изтеглите и трябва да ги разглеждаме?
  Доктор Поповски, имате думата.
  КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, искам да попитам за § 1. В точка 3 има едно предложение от колежката Найденова: наблюдение на бременни жени…
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Алинея може би?
  КАЛИН ПОПОВСКИ: Малко по-късно, извинявам се. И трета точка малко по-късно, извинявам се, заповядайте.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Имате думата от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
  РОСЕН ИВАНОВ (ИАМН – изпълнителен директор): По предложението на д-р Найденова за промяна в чл. 1 аз имам доста съображения против. Първото е чисто правно-техническо. Не е възможно в текста на чл. 1 на един закон, който следва да определя единствено и само предмета, обществените отношения, които се уреждат с този закон, да започваме да правим, да даваме дефиниции на отделни понятия – нещо, на което систематичното му място е в Допълнителните разпоредби. Това е така от правно-технически характер.
  Друго съображение, което мога да изтъкна, е, че някои от тези дефиниции са чисто логически несъвършени, да го кажа по-меко. Не е възможно едно понятие да се определя чрез самото себе си, тъй както сме се опитали да направим с понятието за лекар.
  След това има ред понятия, които са определени по един начин, който съвършено не отговаря на други определения, които съществуват в Закона или в други закони, и които са приложими. С други думи накратко можем да кажем, че такъв тип приложения не биха могли да могат да се разгледат и да се приемат без едно сериозно обществено обсъждане, което не е подходящо за етапа, в който се намира Законопроектът.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви.
  Доктор Шарков, и Вие може да изкажете съображения, заповядайте.
  НИКОЛАЙ ШАРКОВ (БЗС): Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми заместник-министри, гости! Българският зъболекарски съюз даде две становища. Първото становище постъпи в Комисията по здравеопазване февруари месец, тази седмица Вие получихте второто ни по-пространно становище, което е от 6 страници. Ние сме наистина обезпокоени от доста елементи в предложенията на народния представител госпожа Найденова, като започнем от преименуването ни и тук не мога да не впрегна ретроградната си памет и да Ви кажа как стана това преименуване. Това не е желание, произлязло от България, а това бе споразумение между Европейския съюз и България, която не беше членка на Европейския съюз. 2005 година Работна група 2 към Министерството на труда и социалната политика се занимаваше с медицинските проблеми на присъединяването ни към Европейския съюз и тогава самият Европейския съюз искаше да се премахне тотално наименованието стоматолог, стоматология и трябваше да бъде заменено. И тъй като в Работна група 2 нямаше представители медици, бяха измислени наименования дентисти, а от Великобритания и дентуристи ни бяха кръстили и така нататък. Дотам се стигна, че ние се намесихме, приобщиха ни към Работна група 2 и Министерството на здравеопазването даже направи така, че представители на Българския зъболекарски съюз отидоха в Брюксел, а тук присъстващия професор Петко Салчев, беше заместник-министър тогава, тази делегация след разговори с Европейската комисия достигна до споразумението да се наричаме лекари по дентална медицина и това залегна в Договора за присъединяване на България към Европейския съюз. 2005 година бяха подготвени документи, 2007-ма станахме лекари по дентална медицина. Така че това е залегнало в един изключително сериозен европейски документ и с лека ръка да си махаме наименованията и да ги обединяваме в едно общо „лекар“ ние в България нямаме право да го правим. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви, доктор Шарков.
  Давам думата на законодателния референт за още аргументи в полза на това, че доктор Найденова е добре да си оттегли предложението.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В Закона за нормативните актове и при най-доброто желание на народните представители да приемат Вашите предложения, има една забрана, защото там е посочено какъв е строежът на един нормативен акт и той има първо общи положения, които сочат предмета на акта. А обясненията на думи, които се срещат често в закона, се дават в Допълнителните разпоредби. Така че няма по никакъв начин как да се приеме Вашето предложение, защото то противоречи на чл. 30 и на чл. 32 от Закона за нормативните актове. Евентуално могат да се направят обяснения на думи, които се срещат често в нормативния акт в Допълнителните разпоредби.
  Относно лекарите по дентална медицина, както каза доктор Шарков, с директива 2005/36 на Европейския съвет специално беше въведено понятието за България. За всяка страна се казваше за стоматолозите какво ще бъде тяхното наименование и се прие, че ще бъде лекар по дентална медицина. Това беше отразено и в Закона за признаване на професионалните квалификации, където те са на отделен ред от лекарите и това са приложения към Закона за признаване на професионалните квалификации. Така че няма как и второто предложение да Ви се приеме, така че те противоречат на основни законови разпоредби. И наистина Ви моля да ги оттеглите, защото трябва да се четат в зала и всички тези аргументи отново да се казват.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми колеги, искате ли да преминем към следващия параграф и да Ви дадем възможност да помислите? Добре. Благодаря.
  По § 1 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Отново имаме предложение на народния представител Валентина Найденова.
  Имате възможност да се изкажете.
  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата по предложението на народния представител Валентина Найденова за мотивиране на своето предложение.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: …Вашето предложение и аз спазвам… Първо Вие имате предложение, после съм аз, нищо че сте водещ в момента.
  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: То е абсолютно ясно, че предлагаме и рехабилитаторите, също да могат да откриват свои практики, да откриват лечебни заведения. Абсолютно ясно е. Ако има питания, изказвания?
  Доктор Найденова, ще си мотивирате ли Вашето предложение или ще го оттеглите?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Направихме кратка консултация с колегите и ще оттегля двата предни параграфа.
  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря много.
  По § 1 по вносител. Ще се мотивирате или да приемаме, че ако не искате, минаваме към гласуване?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Говорим за двата нови параграфа, по които имаме предложение: § 1 и § 2, което го оттегляме. (Реплики.)
  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: „§ 1 се изменя така:“ и започвате – в чл. 1 се изменя така… чл. 2. Чрез лечебните заведения лекари, медицински, немедицински специалисти осъществяват дейността си, свързани с:
  1. Промоция на здравето…“ На това сме. (Реплики.)
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Предлагаме 2 неща.
  Едното касае дейностите, които трябва да бъдат извършени в лечебните заведения. Считаме, че много кратко са упоменати в сега действащия текст на чл. 2, ал. 1. Те са само 6 на брой, където изрично пише, че медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности.
  Базирайки се на това, какво касае Законът за лечебните заведения и какви дейности се извършват по този закон, ние сме предложили още дейности до т. 17, включително и други дейности когато сме отворили в т. 18 възможност за някои непредвидени, които не са упоменати в този закон.
  Второто, ние обръщаме внимание на това, че скоро бяхме приели Закона за социалните услуги. Изрично даваме нова формулировка в ал. 2, 3, 4 и 5, където едно лечебно заведение може да извършва социални услуги, медикосоциални грижи…
  Даваме възможност лечебните заведения да извършват научна работа, вкл. и обучение на студенти по ал. 5 – нещо, което го има в сега действащия текст и ние го запазваме. Но тук вмъкваме и още нещо. Знаете, че в Закона за публичните предприятия изрично е упоменато, че здравните услуги влизат в обществена услуга. Ето защо ние в ал. 4 добавяме, че в лечебните заведения и търговски дружества над 50% държавно участие на капитала, или в които държавата, общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, се възлагат да изпълняват обществена услуга в здравеопазването по реда на Закона за публичните предприятия.
  Това са нашите предложения.
  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
  Изказвания от народни представители?
  Господин Поповски, имате думата.
  КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моят въпрос е много точен. В предложението на колежката Найденова чл. 2, т. 3 ,наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ“. Тук става дума за Вашето изменение, че чрез лечебните заведения лекари, медицински и немедицински специалисти оказват дейности, свързани с трета точка „Бременни жени и оказване на родилна помощ“. Как да стане без лекар и без примерно тук да даваме възможност на медицински и немедицински специалисти? Как немедицински специалисти ще оказват родилна помощ? И професор Салчев да каже как ще я заплати тази родилна помощ от немедицинските специалисти, хубаво, че е тук, с желание би я заплатил.
  В стария текст, говорим за стария текст, който е много точен, където се казва, че лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти, тоест без лекари не може, осъществяват наблюдение на бременни жени, тоест това са женските консултации и оказване на родилна помощ, това е самият акт на раждане, който е само в акушерски клиники. Тоест този текст, само Ви припомням, колеги, го е имало в България до 1980 г. Тогава ражданията се изместват само в болниците, до 1972 г. са съществували по селата, там Ангел Тодоров, тогавашният министър, ликвидира родилните домове по селата. Остават обаче в малките градски поликлиники до 1980 г. и през 1980 г. – точно преди 40 години, всички раждания се изместват само в болници. Ние разрешаваме сега да се водят раждания от хора, които не са медицински специалисти по текста на Найденова. Нали си представяте в нашата гилдия какъв шум ще настане? Ние сме 1500 гинеколога в държавата. По Вашия текст лекари, медицински и немедицински специалисти могат да наблюдават бременни жени и да оказват родилна помощ. Ей това питам как ще стане точно, кой ще заплати тази дейност, в какви заведения ще може да се осъществява женска консултация и раждане. Това е моето питане към вносителите. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Доктор Найденова, моля Ви се, изчакайте! Под формата на реплика Ви давам думата да отговорите, защото трябва да спазваме правилата. Мисля, че днешната комисия ще е дълга, така че нека да бъдем достатъчно концентрирани и кратки. Имате думата да отговорите и да се опитате да обясните на доктор Поповски предложението си.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Аз разбирам въпроса, но Вие гледате, колега, само върху самото раждане като процес. Защо казвам, че малко трудно оттеглих първите две предложения за двата параграфа – защото представете си, че сте в родилната зала и токът спира – кой отговаря за този ток – немедицинският персонал. И куп други неща, които имат пряко отношение – наблюдение на бременните, монитори, поддръжка на монитори. Просто ние ги забравяме тези хора, които имат непряко отношение към медицинската дейност, които осигуряват логистиката на медицинската дейност. Те също работят в тази сфера.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Дуплика ли ще правите, доктор Поповски?! Няма смисъл, моля Ви се. Нека да чуем Министерството на здравеопазването… Или професор Салчев искаше думата, да, заповядайте.
  ПЕТКО САЛЧЕВ: Само една бележка тъй като е написано в предложението „чрез лечебните заведения“ моят въпрос е кои ще бъдат договорните партньори, тъй като това по определение чрез лечебните заведения Националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване закупува дейности от лечебните заведения, независимо какъв е техният вид, състав и тъй нататък, и всъщност във всичките тези неща посредникът каква роля ще играе, защото това е смисълът – чрез някой да закупуваме от някой друг нещо. Благодаря.
  Втората ми бележка, разделянето на всичките видове диагнози и тъй нататък, например спешна, психиатрична, остра и хронични, дерматологични, онкологични и тъй нататък, те и в момента са уредени като начин на заплащане, защо трябва да бъдат изведени като специфични? Има ли някаква обосновка за това нещо? Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря за въпросите. Явно са неясни текстовете.
  От Министерството на здравеопазването кой ще изрази становището? Може и Вие, Вие сте все пак представител… Заповядайте.
  РОСЕН ИВАНОВ: Ако сега действащият текст по един дефинитивен начин определя лечебното заведение, изхождайки от неговата структура и от неговите функции, сега предлаганият текст размива тази яснота. Има вече бележки по този въпрос, които се поставиха и от професор Салчев също.
  Допълнително искам да кажа, че има неяснота и в използваната терминология по повод на дейностите. Например веднага прави впечатление, че като дейност е посочена тъканна банка. Всички знаем, че тъканната банка всъщност е лечебно заведение, вид лечебно заведение, но не и дейност. Няма как това да бъде прието при условията на съществуващото законодателство и уредба.
  След това – особено характерно е, че има една точка 18, която допуска всякаква друга дейност, практически това означава, че списъкът от дейности, които може да извършва едно лечебно заведение или чрез него е неограничен, тоест той е неизчерпателен. Такъв тип норма, която строго регулира едни дейности, каквито са медицинските, би следвало да бъде изчерпателен, краен и това да създаде възможност за строг контрол върху това, което вършат лечебните заведения. Иначе казано, тази възможност за извършване на неограничен брой дейности е красиво смущаваща и това няма как да не повлияе, ако се приема такъв текст, върху работата, включително и контролната работа.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Министерство на здравеопазването? Благодаря.
  Да пристъпим към гласуване тогава, колеги.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 2. Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 1, против – няма, въздържали се – 12. Не се приема.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група.
  За –11, без против, въздържали се – трима. Приема се.
  Предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители за отпадане на § 2.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Имате думата, колеги.
  Професор Михайлов, заповядайте.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Доста е дълъг този законопроект по много причини, които не са свързани със Здравната комисия, с вносителя, за съжаление, и сега още в началото влизаме в една такава атмосфера на много трудно вървене напред. Но тук стигаме до един проблем. Аз съжалявам, че го няма Българският лекарски съюз. Това много ме учудва, тъй като това е закон, който е фундаментален за решаване на проблемите на здравеопазването.
  Аз си позволих и на първо четене да Ви го споделя, това е мнението, то не е само мое, то е на много голяма част от лекарските колеги, на лекарските среди: подобен тип лечебни заведения, каквито се предлагат от вносителя, да се разкриват, не искам да правя иронични забележки, не искам да правя… Тук става дума за световната доктрина на здравеопазването, на медицината, които ние ги превръщаме в неща, които напомнят, с извинение за 15 – 16-и век! Не може да правим болници за превръзки, не може да правим болници… Да не изреждам различните медицински манипулации, защото ще стигнем до много тежки колизии. Това са неща, които няма как да се случат, не е редно да се случват без лекарски контрол, защото такива лечебни заведения да се превръщат в нещо, което не може да бъде нито контролирано, нито по някакъв начин да отговаря на медицинските стандарти, защото тук след малко ще стигнем, то няма да е след много малко, до медицинските стандарти.
  Затова Ви моля: помислете си сериозно, не вървете след вносителя, така личния синдром на Кандински „Клерамбо“ – автоматична подчиняемост, нещата не стоят по начин, по който могат да се… Аз се радвам, че тук е доцент Гигов, бих се радвал да чуя, той е бивш главен секретар на Министерството, съжалявам, че госпожа Начева подкрепя сигурно този § 2, но моля Ви се да си да си помислите сериозно! Тук става дума за доктрина! Не може да се правят такива лечебни заведения. Няма как на кой да го обяснявате това, че е нямало никога да надвишат… Повтаряме от миналото заседание на първо четене, което беше много отдавна, за съжаление.
  Не искам да бъда многословен, много е дълъг законопроектът, имам и други аргументи, които трябва да бъдат сериозно изтъкнати, но това, казано на човешки език, на нищо не прилича! На нищо не прилича, никакъв проблем не решавате тук. Не искам да слушам, че някъде имало подобни неща в света. Никъде няма такива неща в света! И затова Ви моля този параграф, да не ставаме за резил, да отпадне, да отпадне категорично! Има си характеристика на лечебно заведение, как се конструира, какви хора влизат в него, специалисти с най-различна характеристика. Но такива разделения да се правят и такива кьорфишеци да се слагат в закон за лечебни заведения на европейска държава – членка на Европейския съюз, моля Ви се с целия си авторитет на един човек, който 35 – 40 години е отдал на здравеопазването, стигнал е от младши асистент до професор и директор на болница, да не ги правите тези неща! Ще мине време ще се отхвърлят, да не ги правите тези неща! Ще мине време, ще се отхвърлят отново по-законодателен път, само правим крачка грешна напред и после две назад. Благодаря Ви, госпожо Председател.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Становище на Министерството на здравеопазването и вероятно госпожа Милка Василева ще иска дума по темата.
  Да, заповядайте госпожо Начева.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви.
  Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов! И при представяне на законопроекта на първо четене, и сега отново ще заявим, че никъде не сме заявявали и не сме имали и най-малката мисъл, че тези дейности ще се реализират без лекарско предписание. Има наредба, която определя правомощията и функциите на този персонал – какво имат право и какво нямат право те да реализират и през цялото време сме подчертавали и сега отново ще подчертая, че тук става дума за извършване на дейности и манипулации, определени в наредба на министъра, които и сега съществуват, определени в тази наредба, и дейности, които са единствено и само по лекарско предписание при спазване на правила и изисквания за тяхното съществуване, които правила и изисквания знаете, че ще бъдат изключително сериозни, медицински обосновани, правно обосновани, ще има пълна прозрачност и яснота за това кой има право и кой няма право да реализира такъв тип дейности. Тук е доктор Адемов, представете си целия сегмент на социалните услуги – тип патронажни грижи, дейности, които могат да се реализират, отново подчертавам, по лекарско предписание дори и в дома на пациенти в тяхна полза и в тяхна услуга, само че при въведен ред и регламент за тяхното функциониране и съществуване. Това е била нашата идея, това сме се опитали да реализираме. Съжаляваме, че може би не сме разбрани в тази посока. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, госпожо Начева.
  Нямате право на реплики, изказахте се. Не може представител на Министерството да бъде репликиран, само народен представител.
  Други изказвания, колеги? Не виждам други.
  МИЛКА ВАСИЛЕВА: Уважаема доктор Дариткова, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Начева! Много пъти сме обяснявали, че това, което е предложено в Закона за лечебните заведения сега, съществува като добри практики не само в Европа, а и в целия свят. Изцяло подкрепям това, което каза зам. министър Начева, защото всъщност съществуват и сега нормативни документи, които регламентират дейността на професионалистите по здравни грижи, колкото и странно да звучи тази дума в България. Но това е европейски термин и световен термин и трябва да го разберем и да знаем, че действително ние имаме компетенции, които са изцяло по лекарско предписание и самостоятелни компетенции, които са въз основа на дипломата за получено висше образование. Така че не смятам, че съществува някакъв проблем и някаква опасност за българското население, напротив, хората ще получат повече здравни грижи и това се доказва в момента с проекта за патронажните грижи. Нашата организация в момента прави обучението на колегите, които вече започнаха да работят и има много добри отзиви.
  Може би има известно неразбиране, когато казваме думите „лечебно заведение“. По-скоро ние казваме практики по здравни грижи и тогава вече изглежда по малко по-различен начин. Винаги когато говорим за лечебно заведение, си мислим нещо като бившата поликлиника. Тук не става въпрос за такъв вид лечебно заведение, става въпрос за практики, които, уважаеми дами и господа, съществуват в момента, само че в сивата икономика. Мисля че наистина сега е времето, тоест вече е късно, но трябва да се направи да бъдат регламентирани, да има ясна представа кой какво има право да прави, как го прави, кой го контролира и дали се спазват правилата за добра практика по здравни грижи съгласно етичния кодекс. Така че не смятам, че има някаква опасност за когото и да било с едно такова решение. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, госпожо Василева.
  Други изказвания, колеги? Не виждам. Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на Георги Йорданов и група народни представители за отпадане на създадената правна възможност.
  За – 5, против – 11, въздържали се – няма. Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 6. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група.
  За ¬¬– 12, против – няма, въздържали се – 5. Приема се.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за създаване на нов § 2а.
  Доктор Найденова, имате възможност да мотивирате предложението или да го оттеглите?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Всички колеги са прочели предложенията, имам само някои неща да кажа за другия вид контрол, тъй като сега действащият текст на Закона изрично казва: медицинската дейност на всяко лечебно заведение подлежи на контрол. Забележете, колеги, само медицинската дейност. Това значи, че всяко лечебно заведение е независимо от вида собственост. Но какво казваме за другия вид контрол, който се упражнява върху лечебните заведения – общинска и държавна собственост? Говоря за стандартите за финансова дейност, които само тях ги касае, а не касае частните лечебни заведения.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Е как да не ги касае?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ето защо мисля, че лечебните заведения са неравнопоставени, ако не се упомене изрично, че има друг вид контрол. Когато говорим за публичен финансов ресурс, знаете изискването за прозрачност, за ефективност, така че правилата трябва да бъдат еднакви абсолютно за всички лечебни заведения, включително и контрола върху изразходване на тези средства, независимо от вида собственост.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, доктор Найденова.
  Имате думата за коментари, въпроси, изказвания.
  Доктор Джафер, имате думата.
  НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Имам въпрос към Вас, доктор Найденова. Какво имате предвид, че чрез лечебните заведения лекари, медицински и немедицински специалисти…? Визирам конкретно немедицински специалисти, които оказват извънболнична и болнична медицинска помощ.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Тъй като в началото оттеглих определенията за лекари, обобщената терминология за лекар и за медицински специалист… В съвременния свят ние, пак казвам, и в унисон с това, за което доктор Поповски зададе въпроса, пропускаме в този закон немедицинските специалисти, които работят в сектор „Здравеопазване“. И никъде те не фигурират абсолютно за нищо, лекарят е сам и самостоятелно по сега действащия текст на Закона, или с помощта на медицински специалисти, да не се връщам напред към определението, какво върши.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, доктор Найденова.
  Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.
  Пристъпваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители за създаване на § 2а.
  За – 2, против – няма, въздържали се – 12. Не се приема.
  По § 3 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители, предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, доктор Найденова.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Аз искам да попитам вносителя, колегата Лъчезар Иванов, с Вашето предложение Вие прехвърляте отговорността за трудовите възнаграждения към Кодекса на труда и не решавате със закон проблемите на медицинските специалисти. Затова считате ли, че само с тези правила за определяне размера на възнагражденията ние си измиваме ръцете, ако това бъде прието, и, виждаш ли, всичко ще бъде наред оттук нататък, и всички ще бъдат доволни, няма да имаме тези протести, които в момента вървят?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По Вашето предложение нямате мотивация?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Не.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Добре.
  Доцент Иванов, имате думата.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаема госпожо Председател, съвсем кратко пояснение: това са изискванията на Кодекса на труда, с които се определят съответно възнагражденията в лечебните заведения.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има ли други коментари, изказвания, колеги?
  Ако ми позволите, аз също да обясня това предложение. Така или иначе е поет ангажимент да се обвържат възнагражденията на медицинските специалисти с разпоредбите на Кодекса на труда и затова ние сме предложили тук, в рамките на Закона за лечебните заведения при спазване на финансовите стандарти, утвърдени от Министерството на здравеопазването, да се допълнят и стандарти за определяне на трудовите възнаграждения на медицинския персонал. На следващ етап в Закона сме предложили отпадане на тази регламентация от националните рамкови договори, защото смятаме, че там не е мястото на подобни предложения. Това е смисълът на направеното предложение от нас.
  Становище на Министерството на здравеопазването по предложенията? Не виждам.
  Заповядайте за коментар, доктор Джафер.
  НИГЯР ДЖАФЕР: Във връзка с обсъжданите предложения по параграфа, няма как със задоволство да не кажем, че сте се вслушали в критиките при първо четене, защото наистина в НРД въобще не им беше мястото на така наречените регламентации за това как да се разпределя бюджет работна заплата и как да се определят заплатите на хората в системата. Така че това е един знак за добра законодателна практика, така да го наречем.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Други изказвания, колеги? Не виждам. Предлагам да пристъпим към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 5. Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 4, против – няма, въздържали се – 11. Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5. Приема се.
  Преминаваме към предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за създаване на нов § 3а.
  Доктор Найденова, изказвания?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Само искам да напомня на колегите, че медицинската професия е регулирана професия. Ето защо добавяме „/професия“.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Имате ли изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Хайде да пристъпим към гласуване.
  Моля, гласувайте.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  По § 4 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане на § 4.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Аз го оттеглям.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, доцент Иванов.
  Има предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  И сега правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание § 4 да се измени така:
  „§ 4. В чл. 7б, ал. 1, т. 13 думата „молби“ се заменя с „жалби“.“
  Заповядайте, имате думата.
  РОСЕН ИВАНОВ: Искам едно уточнение. Мисля, че с промяната на думата „молба“ с „жалба“ не се постига желаният ефект, още повече, че понятието „жалба“ няма отношение към действието, към което се извършва, защото жалбата е действие, което касае оспорване на един вече приет акт на държавен орган, докато тук става дума за нещо, което е значително по-близо до понятието сигнал, което може да се взаимства от Административнопроцесуалния кодекс и в много голяма степен ще покрие съдържанието на това действие на гражданите, когато те са недоволни от някакво медицинско обслужване.
  Затова предлагам вместо „молба“ да се приеме думата „сигнал“.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Аз искам да обясня, че след консултации с референтите, те ни убедиха че сигнал се подава срещу административен орган, съгласно АПК, може да го потвърдят юристите, аз не съм юрист, но това беше мотивацията да заменим и да не използваме този термин „сигнал“, а да ползваме термина „жалби“. Очаквам тук юридически спор, ако кажете и ние ще се съобразим.
  РОСЕН ИВАНОВ: Да, точно така. Юридически е спорът и мисля, че „жалба“ не бива да бъде.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Заповядайте, госпожо Йорданова.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
  Ние също първоначално бяхме решили да заменим думата „молби“ с думата „сигнали“, обаче какво е определението на сигнала съгласно чл. 107, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество, или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или действия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други органи, тоест те са само срещу административни органи, това сочи буквалното тълкуване на този текст. И затова го записахме „жалби“. Иначе „сигнал“ звучи по-добре и ние така го бяхме записали, но лечебното заведение не е административен орган.
  РОСЕН ИВАНОВ: Да подменим „молба“ с „жалба“ – това няма да постигне ефекта, който целим. Значително по-ясно е това, че са засегнати права и законни интереси на гражданите, независимо от кого. В крайна сметка съгласен съм, че понятието за „сигнал“ – това, което е от АПК, не отговаря съвсем точно на ситуацията, но е значително по-близо. Става дума за нарушения, за закононарушения, засегнати права, засегнати интереси на граждани, физически и юридически лица, така че единствената разлика е, че в АПК, понеже това му е работата, да регулира отношенията с административни органи, само това е разликата, докато при „жалба“ нещата отиват, дори вече АПК не използва „жалба“ в такава степен и я нарича оспорване, а не „обжалване“ – процеса, когато се стига до търсене на второинстанционно производство. По тази причина смятам, че ще е значително по-подходящ терминът „сигнал“.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ние държим на нашето предложение, тъй като то не отговаря точно на АПК, в жалбата може и да не посочва точно какво е закононарушението, а да се оплаче най-общо от недобро медицинско обслужване или от друг тип нарушение на лечебното заведение. Затова сме го посочили „жалби“ и държим на него.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Сега ще Ви прочета как ще изглежда текстът след предложението „молби“ да се замени с „жалби“ и за точка 13: „извършва проверки“ – по молби на граждани е било досега, а сега ще стане „по жалби на граждани и юридически лица, свързани с оказаната медицинска помощ“. Те се оплакват, не дават сигнал и аз смятам, че и логически, и юридически звучи по добре така в Закона, но народните представители с гласуване ще решат. „Жалбата“ е срещу оказаната медицинска помощ, а не е сигнал за оказана медицинска помощ, някак си не звучи логично.
  Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване.
  Първо подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Сега подлагам на гласуване предложението, което направих съгласно Правилника.
  За – 17. Подкрепя се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4.
  За – няма, против – няма, въздържали се 17. Не се приема.
  Уважаеми колеги, отново на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение да се създаде нов § 5:
  „§ 5. В чл. 7г, ал. 1 думите „и длъжностните лица“ се заменят с „длъжностните лица, физическите и юридическите лица“.“
  Имате ли коментари, колеги или Министерството на здравеопазването тук да каже своето становище? Не виждам заявки за изказвания.
  Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното от мен предложение за създаване на нов § 5.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 5. Приема се.
  По § 5 няма постъпили предложения. Поставям на гласуване текста на вносителя за § 5.
  За – 17. Подкрепя се.
  Има предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Госпожо Найденова, искате ли да се изкажете?
  Заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Съвсем накратко. Колеги, спомняте си случая в Ловеч и във Враца – как стана източване на държавните и общинската съответно болница. Ето защо ние считаме, че трябва да се постави запетая след думата „дейности“ и да добавим задължително условие тези лечебни заведения да не са договорни партньори.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Изказвания? Не виждам.
  Пристъпваме към гласуване на предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 13. Не се приема.
  Има предложение на Георги Йорданов и група народни представители за създаване на § 5а.
  Доцент Йорданов, искате ли да мотивирате своето предложение?
  ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ: Колеги, вече сред здравните специалисти, медицинските специалисти, има една нова категория – хора, които имат магистърска степен, университетска степен, по здравен мениджмънт, защото в годините името на тази специалност се промени. Аз мисля, че на тези хора може да се гласува доверие да бъдат управленци в системата на здравеопазване, още повече че такава квалификация се изисква за директори на болници и директори на ДКЦ-та. Моето предложение е в това отношение те да могат да управляват и медицински центрове. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Министерството на здравеопазването? Нямате отношение.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, по-скоро изразяваме експертно мнение, че бих се изказала положително по това предложение, може би се досещате по какви причини, но колкото повече икономическа квалификация или възможности за такава имат ръководителите на съответните лечебни заведения, толкова по-добре.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Тоест Министерството на здравеопазването подкрепя това предложение?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: На практика бихме го подкрепили.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми колеги, аз ще изкажа своето съображение.
  С въвеждането на допълнителни изисквания в момента за квалификацията на съществуващите вече такива лечебни заведения, ние нямаме анализ колко от тях се управляват от лекар или дентални лекари, които не са придобили квалификация по здравен мениджмънт или управления на икономиката. Смятам, че ще създадем огромен проблем в момента и без такъв анализ няма как да приемем подобно предложение, защото това би означавало да се променят управленските…
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Аз го разбирам, доктор Дариткова, или като възможност, опция…
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Аз смятам, че по-скоро трябва достатъчно добра мотивация, обмисляне и анализ, за да се прецени, създаде ли се правна възможност, смятам, че това може да създаде риск и да ни наложи наистина много от тези центрове да сменят ръководствата си. Нека внимателно да го обмислим, да не се прави по този начин. Това е моето предложение. С гласуването си народните представители ще кажат дали подкрепят или не такова предложение.
  Други изказвания?
  Ако имаме необходимия анализ до зала, може да го отложим, но аз смятам, че така предложено между първо и второ четене без да е достатъчно добре мотивирано и да имаме анализ, може да създадем по-скоро проблем, отколкото да подобрим управлението на тези лечебни заведения.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Съгласни сме.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Георги Йорданов и група народни представители.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 12. Не се подкрепя.
  Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители за създаване на нов § 6.
  Кой ще го мотивира? Заповядайте, господин Колев.
  ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Смятам, че е добре формулирано, няма нужда от допълнителна мотивация. Надявам се да подкрепите предложението ни. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Други изказвания?
  Доктор Найденова, заповядайте. Вие сте лабораторен лекар и може да се изкажете.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ще изразя друго становище. Мисля, че така направеното предложение от господин Валери Симеонов и група народни представители ще доведе до следните неща, ако бъде прието: първо, до децентрализация на медико диагностичните лаборатории, роене, продължаващ процес на роене.
  Второ, неефективно използване на финансовия ресурс, бил той публичен или частен. Всичко това ще доведе до намаляване качеството на лабораторните резултати и принизяване не на последно място работата на лабораторните лекари, а знаете колко време те учат лабораторна медицина.
  Нещо друго – какво става в света по това време? Става централизация на медико-диагностичните лаборатории. Те се превръщат в едни поливалентни структури. Освен това, за да бъда по-точна и ясна, поисках между първо и второ обсъждане в Комисията становище на експертните съвети към министъра на здравеопазването и към националните консултанти. Виждам, че то вече е готово и тяхното становище е също против това предложение. Така че много моля колегите когато взимат решение да се съобразят и със специалистите в тази сфера. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, госпожо Найденова.
  Пристъпваме към гласуване, колеги, на предложението на народния представител Валери Симеонов и група народни представители.
  За – 2, против – няма, въздържали се – 16. Не се приема.
  По § 6 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Има ли изказвания? Не виждам. Моля, гласувайте предложението на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 7. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 7. Приема се.
  Предложение от народния представител Валентина Найденова и група народни представители:
  Създава се § 6а.
  Доктор Найденова, ще мотивирате ли предложението? Заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Накратко: Националната здравна карта, колеги, знаете, че отразява потребностите от болнична и извънболнична медицинска помощ. След този закон ние ще гледаме Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, където ще обсъждаме дали ще имаме Национална и Аптечна карта. Мисля, че две карти са твърде много за една малка България и тази национална, за да претендира, че е национална, би трябвало да бъде в друг закон, който е основополагащ, а това е Законът за здравето. Ето защо нашето предложение е в тази посока.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, доктор Найденова.
  Колеги, има ли изказвания и коментари? Моля да гласуваме предложението на доктор Найденова, което заличава Националната здравна карта.
  Който е за моля да гласува. Няма ли „за“? Доктор Найденова? Гласуваме Вашето предложение, сигурно ще го подкрепите.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Вие казахте „заличава“. Това не е така. Имаме предложение по-нататък да отиде в Закона за здравето.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: В момента го заличавате, отмяна, за отмяна е, да, извинете, за отмяна.
  Моля, гласувайте.
  За – 1, против – няма, въздържали се – 17. Не се подкрепя.
  Правя предложение, на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за създаване на нов § 7:
  „§ 7. В чл. 34, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Националната здравна карта се актуализира при необходимост в случаите, определени с методиката по чл. 29, ал. 6.“
  Има ли други предложения или коментари по предложението? Министерството на здравеопазването? Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
  Ние подкрепяме това предложение, което дава възможност за гъвкавост и реакция само при необходимост, без да се създава излишно напрежение за определен конкретен период от време, който не е обвързан с други обстоятелства.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Пристъпваме към гласуване на това предложение.
  За – 17, против – няма, въздържал се – 1. Приема се.
  По § 7 има предложение на Лъчезар Иванов и група народни представители. Има ли изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За –11, против – няма, въздържали се – 5. Приема се.
  По параграфи 8 и 9 няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8 и 9.
  За – 17, против и въздържали се няма. Приема се.
  По § 10 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Добавяме новите асоциации. Това е смисълът на предложението.
  За – 16, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепеното предложение Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 15, против – няма, въздържали се – 1. Приема се.
  По § 11 няма постъпили предложения.
  Преди това правя предложение за правно-техническа редакция:
  „В § 11 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Да се създаде нова точка 1:
  „1. В точка 3 след думата „код“ се добавя и „единен регистрационен номер“.
  2. Досегашните точки 1 и 2 да станат съответно 2 и 3.“
  Правно-технически са корекциите, да се уеднаквят в регистрациите.
  Изказвания? Няма.
  Сега подлагам на гласуване направеното от мен предложение за редакция на § 11.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип за § 11, заедно с подкрепеното предложение.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1. Приема се.
  По § 12 няма постъпили предложения.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 12.
  За – 16, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, точка 2 от Правилника да се създаде нов § 13:
  „§ 13. В чл. 44, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. Когато се констатират несъответствия с изискванията на този закон със здравните изисквания и/или с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1, които не са отстранени в срока по чл. 40, ал. 4, 9 или 10.“
  2. Точка 4 се отменя.“
  Министерство на здравеопазването?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Подкрепяме това предложение.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Преминаваме към гласуване тогава на направеното от мен предложение за създаване на нов § 13.
  За – 15, против – няма, въздържал се 1. Приема се.
  По § 13 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група. (Реплика.) Той ще се преномерира § 13, аз съм предложила създаването на нов § 13, а това е 13 по вносител сега трябва да гласуваме. Да, те ще се преномерират после, когато се оформи окончателният доклад за второ гласуване в залата. Така че сега подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5. Приема се.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение от Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 7. Приема се.
  По § 14 и 15 няма постъпили предложения.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 14 и 15.
  За – 17, без против и въздържали се. Приема се.
  Правя процедурно предложение за създаване на нов § 16:
  „§ 16: В чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 „думите може да отнеме“ се заменят с „отнема“.
  2. В т. 4 накрая се добавя „и/или повторно нарушение на здравните изисквания“.
  3. В т. 5 цифрата 6 се заменя с 3.
  4. Създава се т. 7:
  „7. е прекратено юридическото лице“.“
  Заповядайте, господин Колев.
  ГЕОРГИ КОЛЕВ: Госпожо Председател, колеги! Смятам, че това е много круто, за да се предложи тази редакция сега, която я виждам, защото при тези сериозни стандарти, които в момента ги имаме, знаете колко лечебни заведения не биха отговорили на тези стандарти, по-точно в по-голямата си част от тях. И затова вариантът след повторно нарушение да се прекратява дейността, е много круто. Затова моля и Вие да го премислите, да потърсим решение на въпроса.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Становището на Министерството на здравеопазването ни е много важно, защото тези текстове са съобразени с техни допълнителни предложения.
  Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Ние подкрепяме предложението, което направихте доктор Дариткова, защото те са изведени от практиката, която имаме, и не считаме, че биха създали напрежение в текущата дейност, направена е оценка на въздействието.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Аз смятам, че наистина е разумно да не се толерира нарушението на здравните изисквания, особено в условията, в които е изключително важно ние да създадем сигурна среда за пациентите. Така че в този смисъл не смятам, че това е прекалено нарушение, защото тук сме записали и двете възможности – и/или, тоест не е императивно, за да може да се степенува според степента на нарушението, но не мисля, че наистина трябва да създаваме възможност за създаване на риск за здравето и безопасността на пациентите, защото това касае здравните изисквания. Затова съм приела идеята да направя това предложение в съгласие с Министерството на здравеопазването.
  Изпълнителна агенция Медицински надзор – господин Иванов, имате думата.
  РОСЕН ИВАНОВ: Аз подкрепям това предложение, още повече, че тази крайна мярка е под условие, казано е, че може да бъде заличено и отнето правото да упражнява дейност, защото това е въпрос на конкретна преценка. Така че ми се струва, че приложението е добро.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Колеги, други изказвания? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване на това предложение без т. 1.
  За – 16, против – 1, въздържали се няма. Приема се.
  По параграфи 16, 17 и 18 няма постъпили предложения.
  Заповядайте, но нямате предложение.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Искам да обърна внимание на членовете на Комисията по чл. 81 и създадената ал. 5, където се дава възможност на директора на регионалната здравна инспекция както и досега, до този момент да преценява за недостатъчност на сключване на договори с изпълнителите на медицинска дейност. Никъде, а то многократно се повдига въпросът, ги няма критериите въз основа на които директорът на РЗИ преценява тази недостатъчност, нищо, че към всеки един от тях има областен регионален съвет. Така че той не работи самостоятелно, но изрично законът казва: „директорът извършва преценката“. По каква методика, по какъв начин – това никъде го няма и ако не обърнем внимание, ще продължи и в следващото време.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: И аз само като реплика ще кажа да си прочетете ал. 3 от действащия текст – преценката за недостатъчност по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се извършва в зависимост от потребностите от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта. Тоест ние не приехме Вашето предложение, така че Националната здравна карта е още факт. Така че ето това е начинът.
  Има методика при изработването.
  Имате думата за изказване, госпожо Начева.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема доктор Дариткова.
  Точно това във Ваша подкрепа искахме ние да кажем.
  Освен това мотивите за тази нова алинея бяха, че в момента имаше правна неяснота кой точно извършва тази преценка. По този начин прецизираме реда за издаване на тази оценка.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Изказвания? Не виждам.
  Пристъпваме към гласуване на текста на вносителя за параграфи 16, 17 и 18.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 3. Приема се.
  По § 19 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители; предложения на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Имате думата за изказвания.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Мисля, че предложението на доктор Иванов е много по-прецизирано и аз оттеглям нашето предложение. Много по-добро, по-обхватно е и нас ни задоволява.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 15, без против и въздържали се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с приетото предложение от Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 15.
  По § 20 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група.
  Има предложение от народния представител Валентина Найденова и група.
  Заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ако не иска той думата, ще я взема аз.
  Ние предлагаме в § 20, в ал. 4 накрая да се добави „Министерство на младежта и спорта“. Колеги, многократно това министерство се изпуска в закона. Знаете, че съществува една специализирана болница за активно лечение по ортопедия, травматология и спортна медицина, даже тя носи името на професор Шойлев. Така че това министерство го изпускаме, а дори когато гласуваме държавния бюджет на Република България, там също има средства за здравеопазване. Ето защо ние предлагаме повече този процес да не продължава, а допълнително да добавим и Министерството на младежта и спорта.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, доктор Найденова. Тя не е към Министерството на спорта, проверили сме, колеги, така че да нямате колизия със себе си, когато подложа на гласуване това предложение. Държавна болница е. Всички ведомствени болници са изброени в чл. 5 на Закона за лечебните заведения и там не фигурира тази болница. Може да си направите справка.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 1. Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 1, против – 11, въздържали се няма. Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група.
  За – 11, против няма, въздържал се един. Приема се.
  По § 21 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група.
  Предложение народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Има ли изказвания?
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 13, против няма, въздържал се един. Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 4, въздържали се – 11. Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против няма, въздържали се – 4. Приема се.
  Сега правя процедурно предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника да се създадат нови параграфи 22 и 23.
  „§ 22. Член 115а се отменя.“
  „§ 23. Член 116а се отменя.“
  Това касае дублирането на глобите за нарушение – неспазване на утвърдените медицински стандарти. В тази връзка се прави това предложение, съгласувано с Министерството на здравеопазването. Така че се надявам да го подкрепите.
  За – 15, против и въздържали се няма. Приема се.
  По § 22 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Изказвания не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на Лъчезар Иванов и група.
  За – 15, против и въздържали се няма. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група.
  За – 15.
  По § 23 в Комисията не са постъпили предложения.
  Моля, гласувайте.
  За – 15, против и въздържали се няма. Приема се.
  По § 24 има предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Доктор Найденова, Вашият текст по т. 1 е абсолютно идентичен с текста на вносителя и много моля да го… Оттегляте го, добре.
  Преди да подложа на гласуване правя отново предложение за корекция, правно-техническа:
  „§ 24 да се измени така:
  „§ 24. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В точка 1 думите „чл. 49“ се заменят с „41 или 49“.
  2. Създава се точка 12:
  „12. Територията на лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл. 9, ал. 6 е урегулиран поземлен имот и построените върху него сгради, предназначени за обществено обслужване в областта на здравеопазването, където лечебното заведение за болнична помощ осъществява дейността си.“
  Изказвания? Не виждам.
  Оттеглена е точка първа в предложението на народния представител Валентина Найденова, а точка втора, която е много обстойна или цялото го оттеглихте? Само идентичното.
  Подлагам на гласуване точка втора от предложението.
  За – 4, против няма, въздържали се – 11. Не се подкрепя.
  Подлагам на гласуване направеното от мен предложение за редакция на § 24.
  За – 11, против и въздържали се няма. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип за § 24, заедно с подкрепеното предложение.
  За – 11, против и въздържали се няма. Приема се.
  „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  За – 15, без против и въздържали се. Приема се.
  По § 25 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група.
  За – 15, без против и въздържали се. Приема се.
  Сега правя предложение отново на основание нашия правилник за създаване на нов § 26:
  „§ 26. Утвърдената от Министерския съвет до влизането в сила на този закон Национална здравна карта на Република България продължава действието си за неопределен срок от време и се актуализира по реда на чл. 34, ал. 2.“
  Това предложение е във връзка с вече подкрепеното от Вас предложение за актуализирането на Националната здравна карта по необходимост и при безсрочност на картата.
  За – 14, против няма, въздържал се – 1. Приема се.
  По § 26 по вносител има предложение от Лъчезар Иванов и група народни представители и други предложения няма. Изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте.
  За – 14, против няма, въздържал се – 1. Приема се.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 26.
  За и против няма, въздържали се – 15. Не се приема, тоест остава предложението на Лъчезар Иванов.
  Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за създаване на нов § 27. Изказвания? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  За – 15, без против и въздържали се. Подкрепя се.
  По § 27 има предложение на Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане на точка първа от параграфа.
  Има предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Имате много дълго предложение, сигурно ще искате да го мотивирате?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Накратко, всички сте прочели нашите предложения. Предлагаме промени в структурата на Националната здравноосигурителна каса, както и двустепенно управление на финансовия ресурс.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, доктор Найденова.
  Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против няма, въздържали се – 4. Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 4, против няма, въздържали се – 11. Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против няма, въздържали се – 4. Приема се.
  По § 28 няма постъпили предложения.
  Моля, гласувайте предложението на вносителя за § 28, касаещ Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.
  За – 15, без против и въздържали се. Приема се.
  По § 29 е постъпило предложение от народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Искате ли думата?
  Заповядайте, доктор Найденова.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: С нашето предложение ние целим да не се приватизират обособени части, включени в капитала на лечебните заведения, които са включени в приложение № 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Изказвания? Не виждам. Коментари от министерството? Също.
  Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 4, против – няма, въздържали се 11. Не се подкрепя.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 29.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 4. Приема се.
  Преминаваме към § 30 – Закона за трансплантациите. Параграфът е дълъг, колеги. Тук имаме едно предложение на Георги Йорданов и група Заключителната разпоредба на § 30 да отпадне.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Аз правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника в § 30 да се направят следните изменения:
  „1. Точка 3 да се измени така:
  „3. Чл. 17 се изменя така:
  „Чл. 17. Физически и юридически лица може да даряват средства за дейности по трансплантация.“
  2. Точка 6 да се измени така:
  „6. В чл. 26 се правят следните допълнения:
  1. в ал. 1 след думата „само“ се добавя „пълнолетно“;
  2. в ал. 2 се създават т. 3 и 4;
  „3. е включено в служебния регистър за вземане на орган или условията на кръстосаното донорство;
  4. е осъществило раждане на живо дете и е в пред менопаузална възраст съгласно критерии за подбор, посочени в наредбата по чл. 4, ал. 1 само при вземане на матка.“
  Тези предложения са във връзка със становището на проф. Владов, който председателства експертния съвет по трансплантология и което мисля, че сте видели на интернет страницата на Комисията.
  Сега трябва да пристъпим към гласуване, защото не виждам желание за изказвания или коментари.
  Подлагам на гласуване предложението на Георги Йорданов и група народни представители.
  За – 4, против – няма, въздържали се – 11. Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 4. Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Даниела Дариткова.
  За – 11, против – няма, въздържал се – 1. Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип, заедно с подкрепените предложения.
  За – 11, против и въздържали се – няма. Приема се.
  Има предложение на народния представител Валентина Найденова и група за създаване на § 31.
  Доктор Найденова, имате думата да обосновете това предложение.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Уважаеми колеги, Вие сте прочели нашите предложения, но аз исках да Ви обърна внимание специално върху създадения нов чл. 6б, като считаме, че това, което ние предлагаме, решава въпроса на медицинските сестри и на средния персонал, на медицинските специалисти. Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ считаме, че трябва да стане нормативен акт, както Националния рамков договор стана нормативен акт и прецедента го има вече от години, така и считаме, че с това нещо ние ще дадем възможност действително да се реши въпросът с възнагражденията на медицинските специалисти.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Моля за съдействие от Министерството на здравеопазването да подкрепи моята надежда доктор Найденова да оттегли това предложение, защото иначе цялото трябва да го чета в залата.
  Заповядайте, госпожо заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Уважаема доктор Дариткова, може ли да ми дадете 2 секунди, защото за момент проверявах казуса със спорта.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Изказвания, колеги?
  Ако нямате готовност, предлагам народните представители, ако искат, да вземат отношение по тези предложения. Не виждам заявки на народни представители.
  Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Припомнихме си, тоест запознати сме с текста, считаме, че ако този текст се приеме, това налага промяна във всички останали нормативни документи в сферата на здравеопазването, защото навлиза в сфери, които са свързани с трудово законодателство и с обществени взаимоотношения и въобще не е съвместим с логиката на всички останали текстове в сферата на здравеопазването и налага промяна в Закона за здравното осигуряване, в Закона за лечебните заведения, ще влезе в противоречие и с текстовете на Националния рамков договор, а няма препратки в Закона за здравното осигуряване, които да определят такова съдържание на някои взаимоотношения, които се уреждат с Националния рамков договор. Тоест на практика той ще пренареди правните отношения и финансовите взаимоотношения в сектора на здравеопазването.
  Нашето скромно мнение е, че ако доктор Найденова желае, това е обект на съвсем отделен законопроект, който би следвало да се разгледа по друг ред, но не и по този начин.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, госпожо Начева.
  Доктор Найденова, чакайте, нямате право на коментар. Вие се изказахте, аз Ви подканих. Може да репликирате някой народен представител, ако искате, но сега ще чуем професор Салчев и после.
  ПЕТКО САЛЧЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Само искам да кажа, че Законът за здравето беше приеман 3 години и всичките тези определения, мисля, че има още участници от тогава, когато го приемахме, се съобразяваха и с науката, и с научните постижения. И не смятам, че сега трябва да слагаме нови определения какво е обществено здраве, което вече е утвърдено не само в Закона, а и се знае къде е, какво значи индивидуално здраве, да повтаряме определението на СЗО, което обаче не е в пълния му размер, защото индивидуалното здраве не е само пълно физическо, психическо и социално благополучие, а и липсата на болест или недъг.
  Освен това тук се намесват и много други неща, с които чрез Кодекса на труда ще уреждаме отношения, които Касата ще сключва с лечебни заведения и така нататък. Смятам, че ако се приемат всичките тези неща, мисля, че вътре в цялата нормативна уредба на здравеопазването ще настане не искам да кажа хаос, но несъответствие в нещата, които са изградени до момента. Защото Националната здравна система, както е определена, е организация на хора, институции и ресурси, норми, конкретни изисквания, задължения, организиране и предоставяне и на медицински и здравни грижи на населението, базирани на универсалната здравна помощ. Ако се приеме такова определение, аз лично не бих могъл оттук нататък да преподавам на моите студенти какво значи национална здравна система.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, професор Салчев.
  Доктор Найденова, наистина Вашето предложение е доста еклектично. Казвам го, за да може да Ви дам възможност още веднъж да размислите и да ме репликирате, ако искате.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Не, няма какво да репликирам, доктор Дариткова. Виждам, че няма желание да се реши въпросът на медицинските специалисти със Закона, не говоря за Кодекса, той си е кодекс. Така че съжалявам за това, което чух в момента и няма да оттегля, защото не виждам някакво друго предложение, освен тези правила, които доктор Лъчезар Иванов внесе в материала по-напред, никакви други неща, за да се дръпне напред и да се реши въпросът със заплащанията на персонала, да не говорим, че освен медицински има и, пак казвам, немедицински персонал в тази сфера. Няма да оттегля предложението!
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване на предложението на Валентина Найденова и група народни представители за създаване на § 31.
  За – 4, против – 11, въздържали се – няма. Не се приема.
  И последно предложение на Лъчезар Иванов и група народни представители за създаване на § 31, който касае влизането в сила на Закона.
  За – 13, против – няма, въздържал се – 1. Приема се.
  С това приехме Законопроекта на второ гласуване. Предстои гледане в залата.
  Благодаря на всички за участието в днешната комисия.
  (Закрито в 17,27 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Стенограф:
  Антон Лазаров
  Форма за търсене
  Ключова дума