Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
02/07/2020
  Редовно заседание на Комисията по здравеопазването
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по здравеопазването

  П Р О Т О К О Л
  № 80


  На 2 юли 2020 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазването при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  Точка единствена: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 9 януари 2020 г. – второ гласуване.

  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по здравеопазването, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,03 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Даниела Дариткова.


  * * *

  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми господин управител на националната здравноосигурителна каса, директор на ИАЛ, гости, представители на съсловни, пациентски и други организации! Откривам редовното заседание на Комисията по здравеопазването.
  Противоепидемичните мерки налагат да бъдем с маски по време на заседанието. Минимизирали сме присъствието на външни лица с цел спазване на противоепидемичните мерки и сме се постарали да осигурим отстояние един от друг, така че Ви моля да се съобразявате с тези правила, защото е важно Комисията по здравеопазването да дава пример на всички останали граждани.
  Предлагам днешното заседание да се състои при дневен ред с точка единствена:
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2020 г. – второ гласуване.
  Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
  Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.

  Ще използвам началото на заседанието, за да отправим благопожеланията на всички членове на Комисията по здравеопазването по случай рождения ден на министър Кирил Ананиев и да му пожелаем здраве, търпение, успехи.

  Преминаваме към точката от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2020 г. – второ гласуване.
  Уважаеми колеги, надявам се, че всички сте получили и сте имали възможност да се запознаете с Проекта на доклад за второ гласуване, който съдържа и предложения за правно-технически редакции по отделните параграфи, които са изготвени от експерта и законодателния референт на Комисията по здравеопазването.
  Във връзка с това правя следното процедурно предложение, което е обичайно при такива сложни и дълги законопроекти, а и досега имаме въведена такава практика, предложенията за правно-технически редакции да се прочитат за стенограмата и тези, които бъдат подкрепени, да бъдат отразени в доклада на Комисията за второ гласуване, като предложения, направени от мен по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като се възлага на експерта и на законодателния референт на Комисията по здравеопазването да оформят правно-технически доклада съгласно установените изисквания.
  Има ли други предложения или становища по направеното от мен предложение за процедура? Не виждам.
  Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.

  „Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“
  Подлагам на гласуване наименованието на закона.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Заглавието е прието.

  Параграф 1.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Госпожо Найденова, имате думата, за да мотивирате предложението. Ако искате, разбира се.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Да, накратко.
  В § 1, чл. 1 сме посочили предмета на закона – уреждане на обществените отношения, свързани с лекарствените продукти за хуманна употреба, и сме прецизирали и приложното поле: за какво се отнася и какво обхваща.
  Сега действащият текст, колеги, в чл. 1 направо започва с думите: „Този закон урежда условията и реда за:“
  Считаме, че по този начин законът не е пълен и затова към приложното поле да се добавят – проследяване ефекта от терапията, контрол, не само контрол на производството и вноса, санкциите, паралелен износ и не само паралелен внос на лекарствени продукти. Въвеждаме термините „вътрешнообщностно придобиване“, „вътрешнообщностна доставка“, „износ на активни вещества“, а не само производство, внос и търговия на едро с активни вещества.
  Предлагам в нашия текст да се добави от действащия текст чл. 1, т. 5а, която касае липса на посредничество в областта на лекарствената политика и затова посредничеството да бъде допълнително добавено.
  В ал. 2 на предложението се уреждат обществените отношения относно медицинските изделия, изключени от обхвата на чл. 5 от Закона за медицинските изделия чрез въвеждане на социален лекарствен списък на лекарствени продукти и медицински изделия по чл. 5, като заплащането им е изцяло от частни финансови ресурси.
  Ако трябва да кажа за следващия параграф, или да изчакам след § 1?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Ако искате, и следващия.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Да добавя и следващото, понеже също касае наше предложение.
  Предлагаме създаване на два нови параграфа – от § 1а до § 1б. Разширяваме обхвата на закона като с него се цели да се създадат условия не само за пускане на пазара на лекарствени продукти, но и такива, условия, които да осигурят разрешението за употреба, производство и търговията с лекарствени продукти.
  Предлагаме т. 6 от чл. 8 на сега действащия текст да се отмени, като считаме, че за лекарствени продукти, предназначени за износ, също трябва да се изисква разрешение за употреба по реда на този закон.
  Нещо друго. Прави ни впечатление, че наредбите в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина са твърде много. Смело мога да кажа, че само когато наберем наредба и Вие ще видите, че изписва числото 113, което значи, че би могло тези наредби да бъдат приложени и събрани в един правилник за прилагане на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който да бъде издаден от министъра на здравеопазването – нещо, което ние предлагаме.
  Предлагаме отмяна на чл. 15 от сега действащия текст с цел намаление на административната тежест като Фармакопейният комитет, който е консултативен орган към министъра на здравеопазването, да премине към структурата на ИАЛ, и това сме го разписали по-нататък в § 3, чл. 17, ал. 9 – наш текст. Мотивите ми са следните: и по сега действащия закон директорът на ИАЛ предлага на министъра на здравеопазването, както състава, така и експертните групи, и правилника за работа на Фармакопейния комитет, да бъде съответно утвърден. Това е нещо, което също считаме, че ще намали административната тежест.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, доктор Найденова.
  Ще дам възможност на директора на ИАЛ или на Министерството на здравеопазването да кажат своето становище по отношение на предложенията на доктор Найденова.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние уважаваме това, което доктор Найденова е анализирала, но считаме, че ще създаде допълнителна административна тежест и нелогичност в сегашната практика на работа. Колкото повече отделни списъци, регламенти и административни преобразувания се случват, толкова повече според нас непрозрачността в сектора ще се увеличи.
  Има редица механизми с предложенията на народните представители и на вносителя, които гарантират прозрачното и ефективно разпределение и усвояване на лекарствените средства и не считаме, че трябва да се въвеждат допълнителни списъци, ред и администрация, които да уреждат тези процеси.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Господин Кирилов, заповядайте.
  БОГДАН КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, по отношение на предложението да отпадне в т. 6 – лекарствени продукти за износ, така е и по Директива. Така че е редно да остане и тази възможност за производство на лекарствени продукти, които са за износ без да е необходимо да бъде издадено разрешение за употреба в България. Само по тази точка имам коментар.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Уважаеми колеги, има ли изказвания по предложенията на доктор Найденова и група народни представители? Не виждам.
  Ще подложа на гласуване и двете предложения, понеже по същество тя ги представи.
  Първо, подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители за § 1.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 2.
  Приема се.
  Сега подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители, което вече беше представено.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
  Предложението не се приема.

  Параграф 2.
  Правя предложение за редакция на § 2 на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 2 да се измени така.
  „В чл. 16, ал. 1, изречение първо думите „медицинските висши“ се заменят с „висшите“.
  Правно-техническо е предложението.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.

  Параграф 3.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Аз правя отново предложение за редакция на § 3 на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 3 да се измени така:
  „§ 3. В чл. 17 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Изпълнителната агенция по лекарствата координира дейностите в областта на контрола върху лекарствените продукти съвместно с регионалните здравни инспекции (РЗИ).“
  Има ли изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1.
  Приема се.

  Параграф 4.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Отново правя предложение за редакция на основание вече цитирания чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 4 т. 2 да отпадне“.
  Правно-техническо е това предложение отново.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване направеното от мен правно-техническо редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените вече предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Параграфът е приет.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Ще мотивирате ли предложението, госпожо Найденова?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: В т. 4 добавяме „и техните складове“, тъй като се предвижда по-нататък в предложенията, които правим – смятам, че колегите са запознати с това – при извършване на продажба от склад на едро да се ползва съответната надбавка. Това правим в нов § 4а и нов § 4б, който касае наименование на Раздел V в Глава трета след думата „растителни“ се добавя „лекарствени“.
  Така че този текст на наименованието на Глава трета от Раздел V е по-прецизиран.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви.
  Има ли други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Предложението не е прието.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ако може да обърна внимание…
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Малко нарушавате процедурите, но…
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Нарушавам, но ако прочетем сега действащия текст,…
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Добре.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: …какво казва. Раздел V, Глава трета: „Процедура за издаване на разрешение за употреба на лекарствени продукти и регистрация на хомеопатични и традиционни растителни продукти“. А ние предлагаме след „растителни“ да се добави „лекарствени“. И става: „традиционни растителни лекарствени продукти“, а не само „растителни“.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Аз не мисля, че има легална дефиниция за растителни лекарствени продукти и мисля, че в това е проблема. Вече приключихме гласуването, не може да ни убедите. Благодаря Ви.
  По предложението на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – …
  Колеги, моля още веднъж, ако обичате, защото странно разминаване виждам в гласуванията на колегите от опозицията.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.

  Параграф 5.
  По § 5 няма предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.

  Параграф 6.
  Отново правя предложение за правно-техническа корекция на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  В § 6, в чл. 68 след думата „белег“ да се добави „по чл. 168, ал. 8, т. 1“.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6 по принцип заедно с приетото предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 7.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители:
  „В § 7 т. 2 да отпадне“.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 7 да се направят следните изменения:
  1. Точка 3 да се измени така:
  „3. В ал. 4 думата „изпитването“ се заменя с „оценката и изпитването по ал. 3“.“
  2. Точка 5 да се измени така:
  „5. Алинея 6 се изменя така:
  (6) Когато оценката и изпитването по ал. 3 за съответната партида лекарствени продукти са извършени от официална лаборатория за контрол на лекарствените продукти в друга държава членка преди пускане на партидата на пазара в страната, притежателят на разрешението за употреба представя в ИАЛ сертификата за освобождаване на партидата лекарствени продукти, издаден от регулаторния орган на държавата членка, както и информационен формуляр за продажба по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ.“
  3. Точка 6 да отпадне.“
  Тези предложения са съгласувани с Изпълнителната агенция по лекарствата и Ви моля да ги подкрепите, защото са правно-технически издържани.
  Изказвания?
  Заповядайте, госпожо Найденова.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ние подкрепяме предложението да отпадне т. 6, тъй като считаме, че не бива да има мълчаливо съгласие от държавен орган или от упълномощено от него изпълнително лице, за да може да бъде пусната документацията по ал. 6. Така че подкрепяме категорично и благодарим за тази редакция, която правите Вие.
  Имаме едно питане по отношение на т. 2. То е към представителя на вносителя, където се казва, че в ал. 3 след думите „акредитирана лаборатория“ да се добави „или друга официална лаборатория за контрол“. Самата Вие казахте „друга официална лаборатория за контрол в държава – членка на Европейския съюз“. Искам да попитам защо след думите „официална лаборатория за контрол“ не се добавят думите „в друга държава на Европейския съюз или европейското икономическо пространство“.
  Аз държа в себе си Наредба № 36 от 22 август 2007 г. за условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на изпитвания и заплащането, която все още е актуална и където в чл. 3 изрично си пише: „или в друга официална лаборатория за контрол на лекарствени продукти на държава в Европейския съюз или европейското икономическо пространство“.
  Алинея 2 казва, че ако няма, по изключение, когато има обективни причини, може ИАЛ да възложи извършване на лабораторни изпитвания в друга акредитирана лаборатория в България или трета държава. Какво сте имали предвид, че не е добавено това, за което аз Ви цитирам?
  Вторият ми въпрос към вносителя – възможно ли е, примерно ти си производител, не разширяваме ли контрола вместо ние да го концентрираме в държавата, като даваме възможност и има ли опасност някой от производителите като собственици с подставени лица да изградят собствени лаборатории за контрол? Така както не е конкретизирано точно кои са тези други официални лаборатории за контрол в т. 2, която Вие предлагате в § 7?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря, госпожо Найденова.
  Има ли възможност от ИАЛ да обясните?
  Заповядайте, господин Кирилов.
  БОГДАН КИРИЛОВ: Благодаря Ви.
  Във връзка с изискванията на европейското законодателство и директивата официалният термин е „атестирана лаборатория“, а не „акредитирана“. В тази връзка Европейският директорат по качеството на лекарствените продукти извършва атестация, а не акредитиране и това налага промяната в термина, който е използван.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Само да добавя, че тук става въпрос и за процедура, която предвижда въвеждане в употреба на медикаменти, одобрени в друга държава – членка на Европейския съюз, и в този случай става въпрос за лаборатория в тази страна членка. Ние в Допълнителните разпоредби въвеждаме легална дефиниция какво означава това „друга официална лаборатория“.
  Ако няма други изказвания, преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 8.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 8 да се направят следните изменения:
  1. Точка 3 да се измени така:
  „3. В ал. 3 думата „изпитването“ се заменя с „оценката и изпитването по ал. 2“.
  2. Точка 5 да се измени така:
  „5. Алинея 5 се изменя така:
  (5) Когато оценката и изпитването по ал. 2 за съответната партида лекарствени продукти са извършени от официална лаборатория за контрол на лекарствените продукти в друга държава членка, преди пускане на партидата на пазара в страната, притежателят на разрешението за употреба представя в ИАЛ сертификата за освобождаване на партидата лекарствени продукти, издаден от регулаторния орган на държавата членка, както и информационен формуляр за продажба по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ.“
  3. Точка 6 да отпадне.“
  Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
  Текстът е огледален на предходния, но така или иначе трябва да бъде отразен и тук, и за стенограмата е необходимо да направя тази правно-техническа редакция.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Може ли питане?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Да.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: В такъв случай, когато гласуваме на господин Лъчезар Иванов предложението, трябва ли да гласуваме отделно т. 1 и отделно т. 2?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Може по принцип да подкрепите неговото предложение.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Да.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Защото така или иначе окончателната редакция ще бъде представена от мен, така че всеки народен представител гласува по съвест, не мога да предопределя Вашия вот.
  Имате думата за изказвания, мнения и становища? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители по принцип.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 9.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 9 в чл. 70б, ал. 5 да се измени така:
  (5) Изпълнителната агенция по лекарствата изпраща данни за отказа по ал. 4 в системата на официалните контролни лекарствени лаборатории на държавите членки и на Конфедерация Швейцария“.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване направеното от мен предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 10.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 10, чл. 150 ал. 5 да се измени така:
  (5) Изпълнителната агенция по лекарствата служебно установява обстоятелствата относно наличието на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на помещенията за производство, контрол и съхранение, издадени по реда на Закона за устройство на територията или на друг валиден документ по смисъла на Закона за устройство на територията“.
  Искам да призова да подкрепите и предложението на доктор Найденова, защото то по принцип частично се съдържа в окончателната редакция на текста.
  РЕПЛИКА: Не е точно същото.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Не е точно същото, но е обогатено с направеното от мен редакционно предложение.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители по принцип, тъй като по същество предложението е възприето в окончателната редакция, която направих.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 11.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 11 да се измени така:
  „§ 11. В чл. 156, ал. 2 думите „наредбата по чл. 152“ се заменят с „чл. 156а и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 2“.
  Предложението ми е във връзка с това, че беше забравена таксата, която би следвало да се плати за съответната дейност.
  Предлагам да пристъпим към гласуване.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 12.
  Отново имам предложение за корекция на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  В § 12, в чл. 156а ал. 4 да се измени така:
  „(4) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 4 Изпълнителната агенция по лекарствата служебно установява обстоятелствата относно наличието на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на помещенията за производство, контрол и съхранение, издадени по реда на Закона за устройство на територията, или на друг валиден документ по смисъла на Закона за устройство на територията.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 13.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 13 да се измени така:
  „§ 13. В чл. 157, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „чл. 150 и 151“ се заменят с „чл. 155“.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13 по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 14.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Преминаваме към предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Имате думата, госпожо Найденова, за да мотивирате Вашето предложение.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Към § 14а заедно с § 14б, които са нови, ние с нашето предложение синхронизираме текстовете в Закона за ДДС и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като конкретизираме вътрешнобщностното придобиване, който е термин за внасяне на лекарствени продукти от една държава членка в друга държава членка и терминът „внос“, който е термин за внос на лекарствени продукти от трети страни, които не са членове на Европейския съюз.
  Разширяваме обхвата на закона – освен при внос правните норми да важат и за вътрешнообщностното придобиване.
  Също така правим в § 14а наименование на Раздел II в Глава пета да се измени така: „Вътрешнообщностно придобиване. Внос на лекарствени продукти“.
  Към момента в сега действащия текст е само „Внос на лекарствени продукти“.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Дали някой би искал да вземе отношение?
  Заповядайте, господин Кирилов.
  БОГДАН КИРИЛОВ: По принцип в тези членове се конкретизира точно вносът от трети страни, затова е използван терминът „внос“. Не става въпрос за вътрешнообщностна доставка. Променя целия смисъл.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви.
  Дали не бихте искали след това пояснение да си оттеглите предложението? (Реплика от народния представител Валентина Найденова.) Но това са трети страни, обясниха Ви, така че не е вътрешнообщностна доставка.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Засега не го оттеглям, ще събера допълнителна информация, ще поговоря със специалистите.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Не се доверявате на директора на ИАЛ?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Разбирам, но искам още повече информация да имаме и за зала да бъдем готови.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 2, против – няма, въздържали се – 12.
  Не се приема.

  Преминаваме към § 15.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители, което е в синхрон с предходното. Така че вече знаете смисъла.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 3, против – няма, въздържали се – 13.
  Не се приема предложението.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 15.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 4.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители – отново същите термини се въвеждат: „вътрешнообщностно придобиване и/или“.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 3, против – няма, въздържали се – 13.
  Не се приема.

  Параграф 16.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители – в същия смисъл.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Сега подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 3, против – няма, въздържали се – 13.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 3.
  Приема се.

  Параграф 17.
  Отново имам предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 17, в чл. 165 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 да отпадне;
  б) досегашните т. 4 и 5 да станат съответно т. 3 и 4.
  2. В ал. 2 накрая да се добави „и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 2“.
  Правно-технически са корекциите, няма нищо по същество.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 18.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 18, в чл. 165а да се направят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „и 3“ да се заличат.
  2. Да се създаде нова ал. 4:
  „(4) При промяна по чл. 165, ал. 1, т. 3 заявителят представя данните по чл. 162, ал. 2, т. 5 и копие от договора по чл. 162, ал. 2, т. 6.“
  3. Досегашната ал. 4 да стане ал. 5.“
  Предложението отново е правно-техническо.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Госпожо Найденова, отново преименувате раздели.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Отново същият въпрос за внос/износ и вътрешнообщностно придобиване. Но наименованието в създадения нов § 18б на Раздел III : „Производство, вътрешнообщностна придобивка, внос и търговия на едро с активни вещества“.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Нашите аргументи остават същите, за да не подкрепим Вашето предложение.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 3, против – няма, въздържали се – 13.
  Не се приема предложението.

  Параграф 19.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Правя предложение за редакция на § 19 на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 19 да се измени така:
  „§ 19. Създава се чл. 195а:
  „Чл. 195а. Лице, получило разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, не може да бъде притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадени по реда на този закон.“
  Корекцията отново е правно-техническа.
  Изказвания?
  Госпожо Найденова!
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ние предлагаме да бъде добавено лице, получило разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, освен да не може да извършва търговия на дребно в аптека, това да не може да става и в дрогерия“. Считаме, че така лицето има вероятност да заобиколи закона и да продава лекарства в дрогерия, които са без лекарско предписание.
  Това е нашият мотив ние да добавим „и дрогерия“.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Становища, изказвания?
  Пристъпваме към гласуване, колеги.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 10. Двама колеги са делегирали права на гласуване на колегите, така че с Вас, госпожо Таскова, гласувалите „за“ стават 6. (Реплика на народния представител Кръстина Таскова.)
  Не сте ли гласувала „за“? Извинявайте, тогава „за“ са гласували 5 народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.

  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 3.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение за редакция.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 3.
  Приема се.

  Параграф 20.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 21.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Няма други предложения. Няма изказвания.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Изказване имате – заповядайте, госпожо Таскова.
  КРЪСТИНА ТАСКОВА: Всъщност може би по-скоро е въпрос към господин Иванов. Дали предложението му специално в т. 8 – „…накрая се добавя „включително и фактурите за покупко-продажба, в които се посочва международното непатентно наименование, търговското наименование на лекарствения продукт, лекарствената форма, количество активно вещество и опаковка“, е съобразено със Закона за счетоводството? Тъй като подобни реквизити във фактура не се изискват и най-вероятно тези, които трябва да осъществяват контрола, няма да разполагат с тях, тоест търговците на едро. Дали сте съобразил това Ваше предложение със Закона за счетоводството?
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Според мен Вие трябва да съхранявате всички тези документи във Вашата документация. (Реплика на народния представител Кръстина Таскова.) По принцип, не Вие. (Реплика на народния представител Кръстина Таскова.)
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми колеги, това предложение е направено във връзка с проблема, възникнал по отношение на контрола за цените на медикаментите, които бяха изплащани от Националната здравноосигурителна каса на лечебните заведения за болнична помощ на стойност, определена в Позитивния лекарствен списък, и в същото време осъщественото наблюдение за това, че има различие в цените за плащания от болниците с различен собственик. При извършването на проверките възникна необходимост за изискване на подобни документи и беше предложено от контролните органи да въведем това изискване, за да може те по-лесно да осъществяват контрола за придобиването на лекарствените продукти да може да стане проследяемо всичко, което е фактурирано и доставено.
  Ако трябва, и Министерството да допълни или да се изкаже, защото това са го направили колегите с предложения от страна на Министерството на здравеопазването.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Абсолютно коректно отбелязахте, доктор Дариткова, в хода на проверките, които извършват и извършиха колегите от ИАЛ и от Съвета, се установи, че не може да се направи анализ на определени данни. Разбира се, в бъдеще проверката ще става и с електронна извадка от документите на търговците и производителите, но на този етап това няма как да се реализира и по тази причина по никакъв начин не се нарушават реквизитите, а просто се изисква допълнителна информация, която да бъде отразена и анализирана. Не би следвало да създадат затруднения тези данни.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Да се създаде нов § 22:
  „§ 22. В чл. 209б, ал. 2 думите „и 4а“ се заменят с „4а и 4б“.
  Предложението е правно-техническо – изпусната е една препратка.
  Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители, което е редно да оттеглите.
  Заповядайте.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Оттеглям го.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Оттегля предложението доц. Иванов, тъй като промяната вече е направена в предходни гласувания.

  Параграф 22.
  Правя предложение за редакция на § 22 на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 22 да се измени така:
  „§ 22. В чл. 215, ал. 2, т. 8, буква „а“ думите „мостра от“ се заменят с „макет на“.
  Предложението е редакционно.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 23.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване това предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Госпожо Найденова, искате ли думата да обосновете предложението?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: По същата причина ние предлагаме наименованието на Глава девета „б“ да се измени така: „Вътрешнообщностна доставка. Износ на лекарствени продукти“. Ще Ви кажа защо. За другото вече по § 23б говорихме. Искам да Ви покажа как изглежда в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина сега действащият текст. Имаме две заглавия на една и съща Глава девета „б“ и аз ще го представя на колегите вляво, за да го видят. Считаме, че това повече не може да продължава в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, трябва да има едно единствено заглавие в тази Глава девета „б“, затова предлагаме тя да носи това наименование.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Само ще вметна, че тези текстове бяха приети преди няма и две години от Комисията по здравеопазване във връзка с регламентирането и наблюдението на паралелната търговия с лекарствени продукти и са нотифицирани в Европейската комисия, така че дефинициите са съобразени изцяло с европейските регламенти.
  Уважаеми колеги, други изказвания? Не виждам
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.

  Параграф 24.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 24 заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 25.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за отпадане на наименованието на Глава десета.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Принципът, който ние сме следвали, предлагаме на Вашето внимание Националната здравна карта да съдържа и Аптечната здравна карта.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Ние това го отхвърлихме.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Така че да бъде съставна част и да може в едно единно цяло да се наблюдава цялата система. Все пак не забравяйте, аз добре прочетох становищата между първо и второ четене, но това е здравна система, която включва лекарствените продукти, а не обратното.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 3, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по § 25.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
  Приема се.

  Параграф 26.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Изказвания?
  Заповядайте, господин Иванов.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Съвсем накратко.
  „Дейността по промоция и наблюдение на здравето“ – такова определение няма никъде, затова предлагам да отпадне, тъй като много точно и ясно в Закона за здравето е определено какви са функциите на аптеките. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Изказвания, становища? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 14, против, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се текстът на вносителя.

  Предложение на народния представител Слави Нецов и група народни представители за създаване на нов § 27.
  Някой ще мотивира ли това предложение? Не.
  Преминаваме към гласуване.
  Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Слави Нецов и група народни представители.
  Искате изказване?
  Заповядайте, господин Борисов.
  БОРИСЛАВ БОРИСОВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми гости! Това, което искам да кажа е защо нашата група ще се въздържи да подкрепи това предложение.
  На първо място, формулировката на текста е твърде обща и неясна, което би позволило различно тълкуване.
  Искам да кажа, че помощник-фармацевтите безспорно са неотменна част от персонала на всяка една аптека, но всички мисля, че ще се съгласите, че разликата в образователния и квалификационния ценз поражда и разликата и в правомощията.
  От друга страна, цялата административнонаказателна отговорност пада върху управителя на аптеката, това са магистър-фармацевтите на всяка една аптека.
  Не на последно място искам да кажа, че в България има 6600 фармацевти, което поставя страната на средно ниво по брой фармацевти на глава от населението спрямо другите държави – членки на Европейския съюз.
  Освен това в момента вече има пет фармацевтични факултета, които в следващите няколко години се очаква да произведат по 380-400 нови магистър-фармацевти на година. Така че има недостиг на персонал като довод също ми се струва неоснователен. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Други изказвания? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Слави Нецов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 4, против – няма, въздържали се – 13.
  Не се приема предложението.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за създаване на § 26а.
  Доктор Найденова, имате думата, за да мотивирате предложението.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ние предлагаме търговските дружества с над 50% общинско участие в капитала да могат да си създадат собствена аптека по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Искам да отворя скоби и да кажа – това не касае вътреболничните аптеки, които са по Закона за лечебните заведения.
  От друга страна, даваме възможност оборотите от продажбите да бъдат включени в оборотите на лечебното заведение, като така да увеличим чрез ДДС възможностите, което ще остане в лечебното заведение възможностите за индиректно събиране на средства и подпомагане на тези лечебни заведения. Терминът е „могат“, значи ние даваме възможност и лечебното заведение преценява дали ще създаде или не. Даваме правна възможност.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Изказвания?
  Професор Салчев, заповядайте.
  ПЕТКО САЛЧЕВ: Аз само ще коментирам, че съгласно Закона за лечебните заведения всички са равнопоставени в зависимост от принципа на собствеността им. В този смисъл този текст противоречи на този принцип. Ако се реши да се даде, да се даде на всичките. Ако се реши да не се даде, да няма изключения на едни да се дава, на други да не се дава. Собствеността не определя това нещо. Според мен лечебните заведения и тяхната основна дейност е да извършват лечебна дейност, а не търговска.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 1, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема предложението.

  Параграф 27.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 27 да се измени така:
  „§ 27. Създава се чл. 222а:
  „Чл. 222а. Лице, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, не може да бъде притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадени по реда на този закон.“
  Правно-техническо е предложението и корекцията.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение за редакция.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 28.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Заповядайте, доцент Иванов.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаема госпожо Председател, по чл. 28 оттеглям своето предложение.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „Параграф 28 да отпадне.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против – няма, въздържал се – 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 28.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 17.
  Не се подкрепя.

  Параграф 29.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Оттеглям предложението.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „Параграф 29 да отпадне.“
  Аз ще аргументирам това предложение, защото водихме усилен диалог между всички заинтересовани по отношение възможността за разкриване на втори и следващ адрес по вносител на аптеки при установен недостиг и невъзможност за достъп до лекарствени продукти, без да се определят ясно изискванията и възможността за това как ще работят разкритите аптеки и на основание на тази промяна в Закона ние смятаме, че това може да създаде възможност за заобикаляне на друг действащ член от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който регламентира, че на едно физическо или юридическо лице могат да се откриват до четири аптеки. Законът е създал правна възможност там, където няма открити аптеки, от една страна, да има възможност помощник-фармацевтът да разкрива или лекарите да осъществяват доставка на лекарства на пациентите, които се нуждаят от това. Така че няма и дефицит на правна норма, която да гарантира в трудно достъпни и отдалечени региони достъп до лекарствени продукти.
  Изказвания?
  Доцент Иванов.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Бих искал, госпожо Председател, да допълня Вашата аргументировка с това, че тук се прави аналогия с разкриване на лечебните заведения с втори и последващ адрес. Това лично ние тук го гласувахме, направихме предложение и го вкарахме като законова норма. Но тук не може по аналогия да се прави всъщност за аптеките.
  И още едно изречение. Ставаше въпрос за това, че ние тук в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина бяхме направили един параграф, където биха могли да бъдат разкривани аптеки в труднодостъпни райони и тук смятам, че изказването, което направи доктор Дариткова, че текстът е изключително неясен и неточен, считам абсолютно за правилно и затова аз изцяло подкрепям предложението да отпадне този текст.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Други изказвания?
  Доктор Найденова, заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Аз имам въпрос по повод оттеглянето, което прави доктор Иванов. Показвам Програмата за управление на правителството за периода 2017 – 2021 г., където в мярка 457, ще Ви цитирам – само в две изречения, няма и две: „Въвеждане на стимули за осигуряване на денонощен достъп до лекарствени продукти за гражданите в областите, в които има недостиг на аптеки с денонощен режим на работа в административния център на областта“.
  Какво по този повод ние, като Здравна комисия, ще направим за тези хора?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо Найденова, впечатлена съм, че така детайлно познавате Програмата за управление на настоящото правителство. Обаче това, което цитирахте, няма нищо общо с текстовете, които сега предлагаме да отпаднат.
  Става въпрос за административни центрове. Не става въпрос за места, в които имаме възможност поради недостиг на аптеки, да се разкрива втори и трети адрес. Става въпрос за възможност за 24-часов режим на работа на аптеки в големи административни центрове. Така че това наше предложение и намерение в Програмата по никакъв начин не противоречи на това, че сега искаме да отпадне неясно въведената правна възможност чрез Националната аптечна карта за разкриване на втори и следващ адрес на аптеките. Защото наистина това крие опасност от заобикаляне на други тестове от Закона – нещо, което ние като законодатели не трябва да допускаме.
  Доцент Иванов?
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Едно изречение в подкрепа, тъй като към мен беше обръщението.
  Ние говорим за денонощни аптеки – това, което Ви прочетохте, и за задоволяване нуждите на населението от денонощна функция. А тук ние говорим за втори и трети адрес. Просто няма нищо общо. Така че това, което прочетохте, Ви моля да го запазите. Ще бъде излишно да бъде четенето в зала. Абсолютно по никакъв начин не кореспондира. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 6.
  Все пак се приема предложението.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители, което се надявам доц. Иванов да оттегли.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Оттеглям го.

  Параграф 30.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за редакция на § 30, която ще имате търпението да Ви прочета, защото нямаше друг начин да коригираме текстовете, без да дадем цялостна редакция:
  „Параграф 30 да се измени така:
  „§ 30. Създават се чл. 227а – 227е:
  „Чл. 227а. (1) Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна карта.
  (2) В Националната аптечна карта не се включват аптеки, откривани по реда на чл. 222, ал. 4.
  (3) С Националната аптечна карта се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до аптеки, които осъществяват дейности по:
  1. отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК при условията и по реда по чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване;
  2. приготвяне на лекарствени продукти;
  3. отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по смисъла на Закона за наркотичните вещества и прекурсорите;
  4. отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните;
  5. отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали;
  6. отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание, които не се заплащат с публични средства;
  7. отпускане на лекарствени продукти без лекарско предписание.
  Чл. 227б. (1) Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти.
  (2) За изработване на областната аптечна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.
  (3) Представителите на общините по ал. 2 се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  (4) Представителят на представителните организации за защита на правата на пациентите по ал. 2 във всяка от областните комисии се избира и се освобождава общо от представителните организации.
  (5) Областната аптечна карта се изработва по образец и по ред, определени с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
  (6) Всяка областна комисия представя на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта и цялата първична информация въз основа, на която е изготвена.
  Чл. 227в. (1) Областната аптечна карта съдържа:
  1. данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта;
  2. броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта;
  3. броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на областта.
  (2) Към областната аптечна карта по ал. 1 се прилага становище, изготвено по ред и критерии, определени в методиката по чл. 227б, ал. 5, относно необходимия минимален брой аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3, както и за необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в съответната област.
  Чл. 227г. (1) Националната аптечна карта се изработва от национална комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, който е председател на комисията.
  (2) В състава на комисията се включват управителят на НЗОК, председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, двама представители на Изпълнителната агенция по лекарствата, от които единият е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, председателят на Националното сдружение на общините в Република България, двама представители на Министерството на здравеопазването, трима представители на Българския фармацевтичен съюз, един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите и един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето.
  Чл. 227д. (1) Националната аптечна карта съдържа:
  1. областните аптечни карти;
  2. конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки и до видовете дейности по чл. 227а, ал. 3 по области, общини и населени места;
  3. разпределение на откритите аптеки по брой на населението по области, общини и населени места;
  4. графично посочване на откритите аптеки върху картата на страната според вида на дейностите, които извършват съгласно чл. 227а, ал. 3;
  5. анализ на достъпа на населението до лекарствени продукти, отпускани в аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3 по области, общини и населени места;
  6. определяне на областите, общините и населените места, в които при извършване на анализа по т. 5 е установен недостиг на открити аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3.
  (2) Анализът по ал. 1, т. 5 се извършва по ред и критерии, определени в методиката по чл. 227б, ал. 5 и задължително включва оценка на конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки и до видовете дейности по чл. 227а, ал. 3, както и на разпределението на откритите аптеки по брой на населението.
  Чл. 227е. (1) Националната аптечна карта се утвърждава с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.
  (2) Националната аптечна карта се актуализира при необходимост в случаите, определени с методиката по чл. 227б, ал. 5.“
  Изказвания? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържал се – 1.
  Приема се.

  Параграф 31.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за изменение на § 31:
  „§ 31. В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 7а се отменя.
  2. В ал. 5, т. 1 думите „т. 1 – 7а“ се заменят с „т. 1 – 6“.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 или 5 ИАЛ изпраща по служебен ред искане до съответната Регионална здравна инспекция за издаване на хигиенно заключение. Регионалната здравна инспекция издава хигиенното заключение в срок до 14 дни от постъпване на искането и го изпраща по служебен ред на ИАЛ. До получаване на хигиенното заключение в ИАЛ срокът по чл. 229, ал. 2 спира да тече.“
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 32.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Оттеглям го.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „Параграф 32 да отпадне“.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се подкрепя.

  Параграф 33.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за отпадане на § 33.
  Всичко това е във връзка с отхвърленото вече предложение за втори, трети и следващ адрес на аптеки. Така че затова правя предложение за отпадане на този параграф.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за този параграф.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се подкрепя.

  Параграф 34.
  Отново аналогично предложение правя на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за отпадане на § 34.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържал се – 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 35.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 35 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 да се измени така:
  „2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.“.
  2. Да се създадат т. 3 и 4:
  „3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.“
  Правно-технически са корекциите – пропуснати препратки.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 36.
  Няма предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 37.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за отпадане на § 37.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 3.
  Приема се.

  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 27.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за създаване на § 37а.
  Искате ли думата, госпожо Найденова? Заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Само накратко.
  Идеята ни е при прекратяване дейността на лицето, получило разрешение за откриване на аптека – безспорно в аптеката остават лекарствени продукти и медицински изделия, да се даде правна възможност те да бъдат продадени на лица, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти.
  Безспорно търговците на едро няма толкова да се заинтересоват от тази възможност, но мисля, че не е оправдано тези лекарствени изделия да останат в аптеката, да се даде възможност действително да бъдат закупени от друг търговец на дребно с лекарствени продукти, стига той да е регистриран на територията на страната.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Изказвания, коментари? От институциите? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема предложението.

  Параграф 38.
  Няма предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Искате ли думата?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ние предлагаме целият Раздел I в Глава дванадесета да се измени като бъде с ново заглавие „Цени и ценообразуване“. Считаме, че този текст в Глава дванадесета е по-правилен от икономическа гледна точка.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.

  Параграф 39.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 40.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се. Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Искате ли думата? Заповядайте!
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Вече беше казано, че Съветът да влезе в състава на Изпълнителната агенция по лекарствата. Така че то касае това предложение, което, за съжаление, Комисията отхвърли.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.

  Параграф 41.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 42.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване това предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 2.
  Приема се предложението.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 2.
  Приема се.

  Параграф 43.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване това предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 44.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Изказвания?
  Заповядайте, госпожо Найденова.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ние предлагаме по принцип определянето на цените да стане въз основа на мястото на сключване на сделката. Тоест в зависимост от това къде е сделката определяме 10 вида наименования на цени, които Вие в чл. 261е ги виждате.
  Плюс това прибавяме и добавяне на надбавки, които да влизат в цената.
  Трето, заедно с това към цената да бъдат добавени дължимите данъци, такси, застраховки, пътни и така нататък.
  Виждате, дали сме определения за различните видове цени в зависимост от мястото на сделката.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми госпожи и господа, с предложенията, които са направили народните представители от ПП ГЕРБ, ние до известна степен променяме внесения от Министерския съвет законопроект, защото първоначалната идея беше цялата наредба за цени и реимбурсиране да се инкорпорира в тялото на закона. Според нас това създава затруднения по приложението и не допуска гъвкавост при необходимост за реакция и изменения на някои от приетите разпоредби.
  Затова в нашите предложения ние въвеждаме някои основни положения в Закона. В същото време оставяме на Наредбата детайлите по регулиране на цените, ценообразуването, както и до момента. Защото подобни разпоредби фигурират и действат в нашето законодателство повече от 15 години. Да, 15 години беше казано, че така функционират механизмите за ценообразуване и реимбурсация. Затова ние подхождаме по този начин.
  Затова бих апелирала да оттеглите тези предложения, защото също ще ни предстои дълго четене в залата, ако възприемете този наш подход.
  Изказвания?
  Заповядайте.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Госпожо Председател, аз искам да Ви подкрепя и да се обърна към нашия колега доктор Найденова и да кажа, че по принцип законът определя рамката и принципите съответно за цените и ценообразуването в нашата страна.
  Законът, който ние създаваме, не правим закон за една или две години, затова има поднормативни документи, с които също ще може гъвкаво съответната институция да определя различния ред, цена и ценообразуване, съответно да може да имаме адекватна ценова политика на държавата. Виждате, че даден препарат, който примерно тази година се е продавал, да кажем, на една цена, догодина или при отпадането от оригиналния списък на препаратите и стане генерик, не може да бъде променена цената. Така че апелирам към Вас чисто колегиално – това, което Вие предлагате, просто да го оттеглите. Ако ме разбирате, благодаря Ви.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Аз разбирам желанието да се защитава статуквото. Може би е направен добър анализ за това, за пътя, дали няма нещо по-добро, което ще защити интересите на всички заинтересовани.
  Все пак това един друг прочит, който предлагаме на народните представители и смятам, че залата ще го оцени по един или друг начин.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ако позволите, госпожо Председател.
  Аз искам да Ви попитам, тогава вече ще навлезем малко дълбочина – как се определят в момента цените от производител към дистрибутор и от дистрибутор към аптека? Просто искам да се уверя в това, че знаете принципите и постановките на закона. Ако обичате, искам да ги изложите тук пред нашите колеги – как в момента се определят цените и какви са съответно цените за препарати от 1 до 10 лв. Няма да изпадам в подробности, но искам да чуя от Вас, тъй като Вие искате да определите съвършено нова форма. Казвате: „защита на статуквото“.
  Прощавайте, този закон, ако не ме лъже паметта, беше правен от Четиридесетото Народно събрание. Аз съм участвал в изготвянето на Законопроекта и затова Ви моля да кажете какво разбирате под статукво и под нова промяна и въвеждане в закон на цени и ценообразуване? Няма го никъде – принципи се определят в закона – няма такъв закон, ето, нека тук да се изкажат колеги дали има закон, който да определя конкретна цена.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Дуплика имате, да.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Кратка дуплика.
  Вие ме питате за нещо, което и сега е действащо.
  Ние Ви предлагаме нещо ново. (Реплика на народния представител Лъчезар Иванов.)
  С нашето предложение ние нямаме отношение към сега действащия закон. За да Ви го предложим, ние Ви предлагаме едно друго виждане, което считаме, че е по-добро.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Какъв е проблема? (Реплики.)
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предлагам този диалог…
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: …за залата.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: …да го продължите после и да оставим за зала, там ще имаме възможност дълго да дебатираме текстовете и всеки да защити своите позиции и да ги обясни.
  Предлагам да преминем към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане на параграфа
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – 1, въздържали се – 9.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 15.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 45.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане, по същата логика.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 15.
  Не се приема текста на вносителя за § 45.

  Параграф 46.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 13.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 47.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържал се – 1.
  Приема се предложението.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 13.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 48.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за редакция на § 48.
  Имате питане?
  Заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Искам да попитам вносителя по § 48 за ал. 3, която се налага да бъде изменена, какво разбирате в Обществен здравноосигурителен фонд?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Вие не разбирате ли?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Момент!
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Обществен здравноосигурителен фонд?
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Да, това ме интересува, за да зная каква ще бъде позицията ни в зала после – дали да подкрепим това или не.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Веднага ще Ви отговоря.
  В България това се казва Националната здравноосигурителна каса, в другите държави има различни наименования. Аз не мога да разбера това ли Ви е питането? В другите държави е различно. Примерно в Германия… Наименованията са най-различни, затова казвам за Австрия и другите европейски държави. Това е обществена каса. Има различни наименования.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: да, благодаря.
  След като Вие отъждествяване Националната здравноосигурителна каса с Обществен здравноосигурителен фонд, имам предвид в следващото, Вие ще видите по-нататък, че терминът продължава да фигурира, аз Ви благодаря. Допълнително в залата ще уточняваме някои неща.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми колеги, тук става въпрос за условията, при които медикамент навлиза за заплащане от нашия здравноосигурителен фонд. И това е условие той да се заплаща от други обществени здравноосигурителни фондове, защото така терминът е общоприет, известен и е общоприет. Това е текст от действащата наредба, освен това. Така че не мисля, че има двусмислие. Мисля, че текстът на разпоредбата е изключително ясен.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 2.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 14.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 49.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 4.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 14.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 50.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 14.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 51.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение на Лъчезар Иванов.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 52.
  Няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 52.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се текста на вносителя.

  Параграф 53.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане на § 53.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 54.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 3.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 55.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 56.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за отпадане на § 56.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 57.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
  Не се приема текста на вносителя.

  Параграф 58.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  В § 58, в чл. 266 да се направят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „когото могат“ да се заменят с „който може“.
  2. В ал. 3 думата „могат“ да се замени с „може“.
  Изцяло правно-технически са поправките, съобразени с легалната дефиниция.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 59.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 59 да се измени така:
  „§ 59. В глава дванадесета се създава чл. 266б:
  „Чл. 266б. (1) По изключение, при липса на алтернатива за лечение на конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве, разрешен за употреба в страната лекарствен продукт може да се прилага извън условията на разрешението за употреба на лекарствения продукт, при наличие на научни доказателства за безопасността и ефикасността на този продукт.
  (2) Лекарственият продукт по ал. 1 се предписва от комисия от трима лекари от лечебно заведение за болнична помощ с призната специалност по профила на заболяването, които мотивират предписанието за всеки конкретен пациент.
  (3) Лечението по ал. 1 се провежда в лечебно заведение за болнична помощ след получаване на писмено информирано съгласие от пациента.
  (4) Всеки етап от лечението на пациента се проследява и документира от лекарите от комисията по ал. 2, които носят отговорност за провеждане на лечението по ал. 1.
  (5) Комисията по ал. 2 уведомява Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и ИАЛ за провежданото лечение по ал. 1.
  (6) Условията и редът за получаване на информирано съгласие от пациента по ал. 3, проследяването и документирането на лечението по ал. 4 и на безопасността и ефикасността на лекарствения продукт се определят в наредбата по чл. 9, ал. 1.
  (7) В случаите по ал. 1 лекарственият продукт не се заплаща с публични средства.“
  Тук правим прецизиране на дефиницията за лечение извън кратката характеристика на медикаменти, така наречената офлейбъл терапия, за да може да дадем такава възможност и в същото време да гарантираме безопасността на пациента и тази на предписващия този медикамент екип.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува по принцип това предложение.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване направеното от мен предложение за окончателна редакция на параграфа.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените вече предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 60.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Иска ли някой думата? Никой не иска.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.

  Параграф 61.
  Няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 61.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 62.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване това предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 63.
  Няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 63.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 64.
  Няма предложения.
  Предложението е за създаване на друг параграф.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за създаване на нов § 65.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 65.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 66.
  Няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 66.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 67.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 68.
  Няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 69.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за редакция на § 69:
  В § 69 т. 2 да се измени така:
  „2. Създава се ал. 2:
  „(2) На притежател на разрешение за производство или за внос, притежател на разрешение за употреба или притежател на разрешение за паралелен внос, който не изпълни свое задължение относно показателите за безопасност на лекарствените продукти, определено в този закон или в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция от 25 000 до 50 000 лева.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 70.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  В § 70, чл. 284в ал. 3 да се измени така:
  „(3) На притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, който не изпълни свое задължение относно показателите за безопасност на лекарствените продукти, определено в този закон, в подзаконов нормативен акт по прилагането на този закон или в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение –имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лева.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за създаване на нов § 71.
  Подлагам на гласуване предложението.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се създаде нов § 72:
  „Да се създаде нов § 72:
  „§ 72. В чл. 284з думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.“
  Правно-техническо е предложението.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  По § 71 няма постъпили предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 71.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 72.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Параграф 72 да се измени така:
  „§ 72. Създава се чл. 288а:
  „Чл. 288а. На притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, който не изпълни свое задължение относно показателите за безопасност на лекарствените продукти, определено в този закон или в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция от 5000 до 10 000 лева.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение за редакция.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 73.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  И аз правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание –
  „В § 73 навсякъде думата „различна“ да се замени с „по-висока“.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Подкрепя се и се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители по принцип, предвид приетото вече редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 74.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  В § 74, в чл. 289а ал. 3 да се измени така:
  „(3) Когато при проверките по чл. 267а, ал. 2 се установи несъответствие на видовете и количествата лекарствени продукти, които са предписани и/или приложени на пациентите, с видовете и количествата лекарствени продукти, които са отпуснати от аптеката, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ уведомява органа, който заплаща съответния лекарствен продукт с публични средства, а при данни за извършено престъпление сезира компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение, което е изцяло правно-техническо.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 75.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 76.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 76.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Искате ли думата, госпожо Найденова?
  Заповядайте!
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Досега не сме срещали в Закона и физическите лица, които са членове на Съвета да носят отговорност за несвършена работа и в нарушение на разпоредбите на този закон. Ето защо предлагаме също да има и за тях санкции, когато те нарушават разпоредбите. (Реплики.)
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 10.
  Не се приема.

  Параграф 77.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В § 77, в т. 2 думите „по този закон“ да се заменят с „издадени по реда на този закон“.“
  Правно-техническа е корекцията.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното вече предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Имате думата. Не
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема предложението.

  Параграф 78.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  И аз правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В предложената редакция на § 78, в т. 1 буква „а“ да се измени така:
  „а) създава се т. 37а:
  „37а. „Научни доказателства“ са конкретни медицински и/или научни данни, получени от извършени клинични изпитвания, и/или данни, доказващи безопасността и ефикасността на лекарствения продукт, които са публикувани в научни издания, национални или международни протоколи за лечение или доклади за оценка на здравните технологии.“
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се подкрепя.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители по принцип.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.

  „Преходните и заключителните разпоредби“
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за подразделението.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „В преходните и заключителните разпоредби да се създаде нов § 79:
  „§ 79. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Изпълнителната агенция по лекарствата вписва в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3 разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  И аз правя към него допълнително предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за правно-техническо прецизиране и допълнителни възможности за прилагане от гледна точка на срок:
  „Предлаганият нов § 79 да стане нов § 80 и в него да се създаде ал. 3:
  „(3) В срок до 18 месеца, от изтичането на срока по ал. 1, притежателите на разрешения за употреба осигуряват въвеждането на уникалния национален номер за идентификация по чл. 19, ал. 3 за всеки свой лекарствен продукт, като част от индивидуалния идентификационен белег по чл. 68а.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители по принцип заедно с приетото допълнение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Подкрепя се.

  Параграф 79.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „Параграф 79 да се измени така:
  „§ 79. (1) Заварените до влизането в сила на този закон лица, които притежават едновременно разрешение за търговия на едро и разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 195а и чл. 222а в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Когато в срока по ал. 1 лицето не е привело дейността си в съответствие, изпълнителният директор на ИАЛ отнема разрешението, което е издадено с по-късна дата. Когато втората по вид дейност е търговия на дребно с лекарствени продукти, изпълнителният директор на ИАЛ отнема разрешенията, издадени на лицето, за всички аптеки.
  (3) Изискванията на чл. 195а и 222а се прилагат и за подадените до влизането в сила на този закон заявления за търговия на едро и/или на дребно с лекарствени продукти.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 80.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 81.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – § 81 да отпадне, тъй като следва да бъде отразен на систематичното му място като § 87.
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се – просто ще преместим параграфа след приемането на другите текстове и ще дойде в края на Законопроекта.

  Параграф 82.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  „Предложение за правно-техническа редакция по § 82:
  В § 82, ал. 1 думите „ал. 4“ да се заменят с „ал. 5“, а думите „от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ да се заличат.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепеното предложение.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 83 – по вносител.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 83.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители за създаване на нов § 84. Той касае Закона за здравето.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Следва Законът за здравното осигуряване.
  Параграф 84.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, давам цялостна редакция на параграфа:
  „Параграф 84 да се измени така:
  „§ 84. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24:
  а) създава се нова т. 9:
  „9. заплащане на лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с ниво на заплащане 100 на сто.“;
  б) досегашната т. 9 става т. 10.
  2. В чл. 45:
  а) в ал. 9 думите „12 и 15“ се заменят с „12, 15 и 20“;
  б) в ал. 14, изречение първо думите „чл. 30а, ал. 3“ се заменят с „чл. 30а, ал. 4“;
  в) в ал. 18 думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“;
  г) алинея 24 се изменя така:
  „(24) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с ниво на заплащане 100 на сто по ред и в размер, определени в наредбата по ал. 9.“;
  3. Член 52 се изменя така:
  „Чл. 52. (1) Изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК за оказване на медицинска помощ, включена в пакета, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2, са длъжни да оказват на задължително здравноосигурените лица, без да изискват и приемат от тях плащане и/или доплащане, съответната медицинска помощ при спазване на утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, правилата за добра медицинска практика, фармако-терапевтичните ръководства по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и осигуряване защита правата на пациента.
  (2) Неосигурените лица по този закон заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения, с изключение на предоставяните им медицински и други услуги по чл. 82 от Закона за здравето.
  (3) В наредбата по чл. 4, ал. 3 се определят и условията и редът за предоставяне на допълнителни услуги, извън оказаната медицинска помощ по ал. 1.“
  4. В чл. 59, в ал. 1а:
  а) изречение второ се изменя така:
  „Забраната не се прилага при нововъзникнали обстоятелства и установена недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ на територията на областта към момента на подаване на заявление за сключване на договор по чл. 59а, ал. 1, установена въз основа на оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта.“;
  б) създава се изречение трето: „Преценката за недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
  5. В чл. 59б:
  а) алинея 7 се изменя така:
  „(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат за лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност след провеждане на процедурата по чл. 37а, съответно по чл. 37б от Закона за лечебните заведения, в която НЗОК е дала положително становище за финансиране на съответните дейности, както и за лечебни заведения за извънболнична помощ в случаите, когато е установена недостатъчност от съответната извънболнична помощ въз основа на извършена оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта.“;
  б) създават се ал. 8 и 9:
  „(8) За извършване на оценка на потребностите от извънболнична помощ в случаите по ал. 7 директорът на РЗОК изпраща по служебен ред искане до директора на съответната регионална здравна инспекция. Директорът на регионалната здравна инспекция извършва оценката и изпраща на РЗОК удостоверение относно наличието или липсата на потребност от съответната медицинска помощ в 14-дневен срок от постъпване на искането.
  (9) Разпоредбата на ал. 7 се прилага доколкото със закона за бюджета на НЗОК за съответната година не е установено друго.“
  6. В чл. 62:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) За целите на сключването на договор по ал. 1 директорът на РЗОК изпраща по служебен ред искане до директора на съответната регионална здравна инспекция за извършване на преценка за недостатъчност. Преценката за недостатъчност се извършва въз основа на потребностите от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта.
  (3) Директорът на регионалната здравна инспекция извършва преценката по ал. 2 и изпраща по служебен ред на РЗОК удостоверение относно наличието или липсата на недостатъчност от съответните специалисти в 14-дневен срок от постъпване на искането.“
  7. Член 79 се изменя така:
  „Чл. 79. Експертизата по чл. 78 се извършва от комисии в централното управление на НЗОК и РЗОК по ред, определен в Правилника за устройството и дейността на НЗОК, в срок до два месеца от постъпване на заявление, което налага извършване на експертизата.“
  8. В чл. 101 се създава т. 6:
  „6. проверява спазването на правата на пациентите и на задълженията на лечебните заведения по чл. 52.“
  9. В чл. 102:
  а) в ал. 5 след думите „ал. 1“ се добавя „лечебните заведения“;
  б) в ал. 6 след думите „ал. 1“ се добавя „и лечебните заведения“.“
  10. Създава се чл. 105и:
  „Чл. 105и. (1) Който наруши право на пациента или не изпълни задължение по чл. 52 се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв., съответно се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 8000 лв.
  (2) При повторно и всяко следващо нарушение по ал. 1 глобата е в размер на 4000 лв., съответно имуществената санкция е в размер на 8000 лв.
  (3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
  11. В чл. 106, ал. 3 думите „и 105е“ се заменят със „105е и 105и“.“
  12. В чл. 111:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Средствата, заплатени от НЗОК за лечение при увреждане на собственото здраве или на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и при увреждане на здравето на други лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се възстановяват на НЗОК от причинителя заедно със законната лихва и разходите по възстановяването.“;
  б) създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Административните органи и органите на съдебната власт, пред които с влязъл в сила акт са установени обстоятелства и лица по ал. 1, предоставят на НЗОК информацията, необходима за действията по възстановяване на сумите на НЗОК или РЗОК, в едномесечен срок.
  (4) Националната здравноосигурителна каса създава и поддържа регистър, в който се вписват данните по ал. 3. Правилата за създаването, воденето, достъпа до регистъра и съхраняването на данните се утвърждават от управителя на НЗОК.“
  Изказвания, колеги?
  Уважаеми колеги, аз ще обясня защо в първоначалния вариант на доклада, който имате, беше влязло предложението, касаещо изключване на генеричните и биоподобните медикаменти от механизма за гарантиране на устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В окончателния вариант предлагам това да отпадне.
  Съображенията ми са свързани с това, че механизмът беше въведен тази година чрез Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Той гарантира устойчивост и предвидимост в рамките на бюджетната година и договорите с притежателите на задължителните за употреба вече са сключени. Освен това ние смятаме, че за да се прецизира наистина разходът по отделните групи лекарства въздействието му върху достъпа до медикаменти и възможността това да доведе до изтегляне на медикаменти, трябва да се направи един анализ.
  Аз заявявам, че ще изискаме изслушване на Надзорния съвет на Касата и оперативното ѝ ръководство след първото 6-месечие и се надяваме то да ни предостави данни за анализа за действието на механизма и да търсим как се определя този механизъм и как се изчисляват преразходите в отделните лекарствени групи и да търсим вариант в следващия бюджет на Касата, ако наистина има риск от изтегляне на препарати от Позитивния лекарствен списък въз основа на налагане на необходимостта от връщане на средства, да търсим вариант в следващия бюджет да направим изключения, които се основават именно на анализа, направен досега. Защото е изключително важно обратната връзка да доведе до това, че да няма неравнопоставеност между различните видове медикаменти и да гарантираме от друга страна наличието им в мрежата на лекарствоснабдяване в България.
  Заповядайте, госпожо Начева.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА: Уважаема доктор Дариткова, благодарим за това предложение, изцяло го подкрепяме.
  Това, което бих предложила обаче, е, не че не желаем да бъдем изслушани, напротив това може да стане и с отчета за полугодието, но най-ясна представа за изпълнението на бюджета на Касата бихме имали към отчета за 9-месечието. Първо, поради COVID-ситуацията, второ, поради летни месеци и сезонност има редица особености в тенденциите за изпълнение на разходите и бихме искали да Ви дадем по-прецизна представа за разходите, което отново подчертавам, че не изключва възможността и на 6-месечие да дадем такава информация. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви.
  Може би ще бъде полезно ако на 6-месечието Вие обясните по какъв начин механизмът гарантира стабилност на разходите в отделните групи медикаменти и, от друга страна, освобождаване на средства, за да могат те да се ползват за включването на нови медикаменти. Защото ние така сме разбирали процедурата, когато сме подкрепили това предложение. А може допълнителният анализ да е в контекста на 9-месечното изпълнение на бюджета, за да може да бъдем подготвени за процедурата по приемане на Бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
  Някой да допълни нещо?
  ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ: Абсолютно подкрепям доктор Дариткова. Нека да имаме този план за 6-месечието, за да можем да реагираме – до месец септември да сме наясно, още повече в парламента приехме изготвяне на план за работа на лечебните заведения, което да бъде свързано с разходите на Здравната каса. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря.
  ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ: Само да кажа – а срокът за първото беше 3-месечен, така че да можем да реагираме адекватно. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители по принцип.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване направеното от мен предложение за окончателна редакция на § 84.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 85.
  Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
  Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители.
  И аз правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за окончателна редакция:
  Параграф 85 да се измени така:
  „§ 85. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 30а:
  а) в ал. 2 се създават т. 5 и 6:
  „5. търговска информация, включително продажна цена на медицинското изделие, удостоверена с документ, представен пред съответното митническо учреждение, както и за производителя/упълномощения представител, вносителя или търговеца на медицинското изделие, когато медицинското изделие се внася от трета държава;
  6. стойността, на която медицинското изделие е заплатено от Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.“;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) Информацията по ал. 2, т. 5 и 6 е достъпна само за институциите и лицата, които заплащат съответното медицинско изделие. Институциите и лицата по ал. 2, т. 6 нямат право да предоставят получената информация на трети лица.“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Условията и редът за включване на медицински изделия в списъка по ал. 1, за предоставяне и съхраняване на информацията по ал. 2, както и за поддържането и достъпа до списъка по ал. 1 се определят в наредба, издадена от министъра на здравеопазването.“;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  2. В чл. 30б:
  а) в ал. 2 думите „чл. 30а, ал. 3“ се заменят с „чл. 30а, ал. 4“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) С наредбата по чл. 30а, ал. 4 се определят и условията и редът за определяне на стойността, до която се заплащат помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания със средства по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване.“
  3. В чл. 79:
  а) в ал. 1, изречение първо думите „проверява документацията по чл. 78 и 78а“ се заменят с „оценява документацията по чл. 78 и проверява документацията по чл. 78а“;
  б) в ал. 2 думите „като данните за помещенията им за съхранение и търговия и списъкът на категориите медицински изделия се вписват в регистъра по чл. 81“ се заменят с „или прави мотивиран отказ“.
  4. В чл. 80 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Изпълнителната агенция по лекарствата оценява документацията към заявлението за промяна на разрешението по чл. 79, ал. 2. Изпълнителният директор на ИАЛ издава разрешение за промяна на разрешението по чл. 79, ал. 2 или прави мотивиран отказ в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията по ал. 1.“
  5. Създава се чл. 127а:
  „Чл. 127а. Който наруши разпоредбата на чл. 30а, ал. 3 се наказва с глоба в размер от 2000 до 6000 лв.“
  Иска ли някой думата? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Валентина Найденова и група народни представители.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 10.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Иванов и група народни представители по принцип.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 2.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване направеното от мен предложение за цялостна редакция на параграфа.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип заедно с подкрепените предложения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Параграф 86.
  Няма предложения.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 86.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се създаде нов § 87:
  „§ 87. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон, Закона за здравното осигуряване, Закона за медицинските изделия и на Закона за хората с увреждания се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие, в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) До приемането, съответно издаването и привеждането в съответствие на подзаконовите нормативни актове по ал. 1, се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на съответния закон.“
  Подлагам на гласуване направеното от мен предложение за създаване на § 87.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  С това приехме и на второ четене Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  Благодаря на всички за участието в днешната комисия.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16,20 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела ДАРИТКОВА
  Стенограф:
  Катя Бешева
  Форма за търсене
  Ключова дума