Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
30/07/2020
  Извънредно заседание на Комисията по здравеопазването
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по здравеопазването  П Р О Т О К О Л

  № 82

  На 30 юли 2020 г., четвъртък, от 11,30 ч. се проведе извънредно заседание на Комисията по здравеопазването при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-80, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 29 юли 2020 г. – първо гласуване.
  2. Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2020 г.

  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от госпожа Даниела Дариткова – председател на Комисията.
  * * *

  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник-министър! Откривам извънредното заседание на Комисията по здравеопазването.
  Правя предложение за следния дневен ред, който Ви беше предварително оповестен:
  Точка единствена: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-80, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 29 юли 2020 г. – първо гласуване.
  Предлагам една нова точка към предварително обявения дневен ред за извънредното ни заседание:
  Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2020 г.
  Има ли изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване първо направеното ново процедурно предложение за допълнителна точка в дневния ред.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Сега подлагам на гласуване дневния ред на днешното заседание, заедно с приетото допълнение.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Първо ще поздравим министъра на здравеопазването с новото поприще, с което се е заел, понеже е първото заседание на Комисията, на което той присъства. Надявам се следващите да не бъдат в състояние на извънредност, а да може конструктивно, последователно и добронамерено да търсим решения на всички проблеми в системата на здравеопазването, защото ние така разбираме своята мисия и присъствието си тук. Успех, здрави нерви и добро здраве – общо!

  Уважаеми колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, № 054-01-80, ВНЕСЕН ОТ ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 29 ЮЛИ 2020 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
  Като вносител ще Ви представя мотивите, които ни накараха да внесем изменението и допълнението на Закона за лечебните заведения.
  Настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от финансова подкрепа със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на лечебните заведения за болнична помощ в страната за гарантиране потребностите на българските граждани от диагностика и лечение при епидемично разпространение на заразна болест.
  Предложението е в резултат на констатираната през последните месеци на световна пандемия от COVID-19 нужда от допълнителна подкрепа от държавния бюджет на усилията на болничните лечебни заведения да посрещнат потребностите на българските граждани, свързани с диагностиката и лечението на тази заразна болест. Въз основа на натрупания до момента практически опит се установи, че създаването на условия за дейност едва в хода на епидемично разпространение на заразна болест често води до допълнителни предизвикателства и затруднения поради ненавременност на предприетите действия.
  С цел преодоляване на опасността от затруднения при бъдещо по-широко епидемично разпространение на заразната болест се наложи изводът за необходимост от подпомагане от страна на държавата на последното ниво на системата – болниците. Именно в тях се концентрира изключително висок по своя интензитет товар от финансова и организационна гледна точка при предоставянето на дейностите по диагностика и лечение на пациенти с COVID-19 и успоредно с това – на пациенти без това заразно заболяване, но с други заразни болести.
  С предлаганите нормативни промени се цели създаването на правна възможност за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и на лечебни заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето, като по този начин се гарантира осигуряването на постоянна готовност на по-голяма част от болниците в страната да поемат диагностиката и лечението на тази болест.
  Предлага се и всички останали лечебни заведения за болнична помощ също да могат да бъдат субсидирани за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразна болест.
  Предложените изменения и допълнения няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения субсидирането на лечебните заведения за болнична помощ се извършва в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година.
  Очакваните резултати от прилагането на предлаганата нормативна уредба са свързани с гарантиране готовността на лечебните заведения за болнична помощ за оказване на навременна медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести на територията на страната и осигуряване на навременна защита на здравето на гражданите на Република България.
  Първо ще дам възможност, понеже нямаше време да поискаме становище по внесения законопроект – мисля, че той е достатъчно ясен и искам да споделя, че все пак е консултиран предварително с Министерството на здравеопазването, но очаквам тук да чуем и да остане за стенограмата становището на Министерството.
  Професор Ангелов, имате думата.
  МИНИСТЪР КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Министерството на здравеопазването подкрепя внесения законопроект, с който ще се даде възможност за допълнително финансиране на инфекциозните структури в лечебните заведения в страната.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви, професор Ангелов.
  Изказвания?
  Заповядайте, професор Михайлов.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Безспорно ситуацията, която върви в страната и в целия свят, заслужава внимание – в този смисъл, разбира се, заслужават и мерките за финансиране на лечебните заведения. Смятам обаче като професионалист, и затова бих искал да чуя мнението на професор Ангелов, че изчетените две точки в ал. 5 са твърде общи като начин на финансиране. Аз много добре познавам конкретната методика на начина на финансиране на интензивните грижи, която беше създадена внимателно от Министерството на здравеопазването и по която върви финансирането на интензивните грижи.
  На второ място, смятам, че преди да бъде създаден този законопроект и да се натовари министърът на здравеопазването с тази сериозна задача, трябваше да се направи сериозен анализ на баланса на отделените обществени средства в рамките на Националната здравноосигурителна каса до момента – първите шест месеца, състоянието на изпълнението на бюджета на Министерството на здравеопазването, за да може да се подскаже тези две звена, от които едното е с над 90% роля в обществените средства – НЗОК, по какъв начин биха могли да окажат помощ на лечебните заведения в моментите, които предстоят през следващите шест месеца до края на бюджетната година.
  В този смисъл смятам, че Законопроектът има смисъл, но той трябва да бъде сериозно прецизиран с помощта и на Националната здравноосигурителна каса – тук е председателят на нейния Надзорен съвет, и на министъра на здравеопазването, за да може да бъде наистина ефективен и в полза на българските граждани. Благодаря Ви, госпожо Председател.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Под формата на реплика ще се опитам да оборя Вашето твърдение, защото Законопроектът е кратък, ясен и конкретен. Той предвижда правна възможност допълнително, извън финансирането от Националната здравноосигурителна каса, да се дават целеви средства на клиники и отделения по инфекциозни болести и това да става със средства от държавния бюджет. В момента целият регламент на Наредбата касае друг вид дейности и тя ще се допълни с методиката, която да позволи това финансиране. Затова сме сложили и кратък срок в Заключителните разпоредби – да може да бъде изготвена тази методика.
  Смятам, че понякога трябва да загърбим личните си пристрастия, защото тук даже не чувам и изразяване на позиция на политическата сила, която представлявате, и да търсим бързи решения за лечебните заведения, защото в момента колегите в инфекциозните отделения понасят най-голямата тежест на кризата от разпространението на коронавируса. Разходите там товарят не само конкретните отделения, клиники и структури, но и цялата болница. Това ще бъде полезна помощ за лечебните заведения за болнична помощ, които в ситуацията, от една страна, са длъжни да имат постоянна готовност за посрещане на здравните потребности, а от друга страна, трябва да работят и в относителен бюджетен комфорт.
  Уважаеми колеги, моля да подкрепите това предложение без субективизъм и пристрастия, защото ще бъде полезно за всички колеги, които оказват помощ на пациентите с коронавирус геройски, със себеотрицание. Мога да го кажа, защото виждам как работят в Смолян колегите инфекционисти, два броя – не са вземали отпуски, не са отсъствали. Поне нещо, ако можем ние тук, от тази позиция, да направим, наистина си заслужава усилието.
  Имате възможност да направите дуплика, професор Михайлов.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Не приемам Вашата оценка за субективизъм. Още в самото начало от името именно на нашата политическа сила изразих принципна подкрепа на такъв един законопроект, като изразих мнението ни, че ние искаме този законопроект да бъде сериозно прецизиран, да бъде сериозно, така да се каже, векторизиран, за да може…
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Давам Ви възможност да кажете точно – по първи параграф искаме да се запише това и това. Какво точно искате да бъде прецизирано? Изкажете се и кажете кое не е ясно. Общи приказки не са ни нужни в такъв напрегнат момент.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Госпожо Председател, не е възможно да представяте дневния ред – нека да не влизаме в такива дебати – часове преди заседанието на Комисията по такъв важен въпрос. Вчера, в сряда, ни хвърлихте за четвъртък съобщение за заседание без дневен ред. Днес прехвърлихте дневния ред върху нас – това са много сериозни въпроси. Така експромпто, както Вие предлагате, да се дават предложения не е коректно, смятам, и в никакъв случай няма да приема твърдението, че ние се отнасяме негативно към такава помощ, към едно такова подпомагане на инфекциозните отделения. Друг е въпросът: къде отива основната тежест в страната – дали са само инфекциозните отделения, какво е тяхното състояние? Тук е професор Ангелов – много добре познава ситуацията с инфекциозните отделения в цялата страна, как няколко от тях бяха затворени в хода на кризата поради липса на специалисти.
  Така че когато предлагаме нещо, то трябва да бъде добре обмислено – само това имам предвид, а не хвърлено в последния момент, за да го гласуваме на бърза ръка, с валяка на мнозинството. Това имам предвид и не искам повече да влизаме в такива дебати. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Заповядайте, доктор Джафер, за изказване.
  НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
  Уважаеми господин Министър, честит пост! Дано встъпването Ви в длъжност донесе нов импулс и нови средства, които да бъдат правилно разпределени в системата! За щастие, сме в период, в който се изсипаха милиони, милиарди и се казва, че те ще бъдат използвани включително за здравеопазване, което е добра новина.
  Изразявам категоричното си мнение, че текстът, който е предложен, трябва да бъде подкрепен. Няма много време за обмисляне, защото всъщност пандемията продължава да се вихри, нищо че в България се вихрят и други процеси. Ето защо смятам, че трябва да подкрепим текстовете. Изразявам личното си мнение, но и мнението, мисля, на нашата парламентарна група, защото абсолютно пренебрегвани звена, като инфекциозните клиники до този момент, заслужават, независимо дали чрез прецизирани или не толкова прецизирани текстове, да получат финансова помощ и подкрепа. Пренебрегвана специалност, каквато е „Инфекциозни болести“, да не говоря за епидемиологията, за другите направления, които години наред бяха потискани, пренебрегвани – към тях нямаше интерес неслучайно, но пък пандемията беше прекрасна възможност да видим, че в медицината няма по-важни и по-маловажни специалности, отделения, болници. Ето защо смятам, че нямаме време и трябва да подкрепим текстовете, за да получат тези хора, които са денонощно на работа и не са почивали от месеци наред, някаква финансова подкрепа и глътка въздух.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви, доктор Джафер.
  Доктор Поповски, имате думата за изказване.
  КАЛИН ПОПОВСКИ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми професор Ангелов – нов министър, госпожо Жени Начева! Групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи този законопроект, въпреки че в процедурата наистина има екстемпоре – много набързо, но този законопроект е много важен по следните две причини. Ние видяхме какви грешки допусна българското здравеопазване в началото на епидемията и сега се мъчим, колкото можем, по-бързо да ги изчистим. Точно заради това, че този законопроект го нямаше, видяхме как Инфекциозна болница – София, в началото на епидемията не приемаше пациенти, защото няма машини за дихателна реанимация. Пациентите тръгнаха към големите държавни многопрофилни болници – „Пирогов“, Окръжна болница и така нататък. Сега, благодарение на този законопроект, ще може допълнително да се финансират инфекциозни клиники. Държавата тук реагира втори път – първия път, когато пътеката от 600 лв. се увеличи на 1200, и сега, когато държавата ще може допълнително да финансира тези отделения, които поемат първия удар на епидемията.
  Така че ние с открито лице и без забележки ще подкрепим този законопроект. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Доцент Чакъров.
  ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
  Господин Министър, колеги! Ще бъда кратък. Онова, което се предлага, и с оглед на обясненията и подкрепата, която има от страна на Министерството, изразена от професор Ангелов, е, че това е адекватна, правилна стъпка, която допълва правната рамка, така че да можем да реагираме и с оглед на ситуацията, която се развива с COVID заболяването, и въобще за инфекциозни заболявания. Както и доктор Джафер каза, ние подкрепяме – ще подкрепим предложените текстове.
  Предлагам даже да се ориентираме – ако има нови аргументи, да ги чуем, ако не, да приключим с точката. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви.
  Доктор Тасков, имате думата.
  ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ: Една реплика към доктор Поповски. Естествено, че всяка една стъпка за подобряване на инфекциозния статус в България е обща кауза, не само препоръка.
  Репликата ми беше относно цената на клиничните пътеки, защото това за мен не е точно най-добрият вариант на поведение спрямо коронавирусната инфекция, но не е и нещо, което е промяна в становищата ни относно основните неща. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: А по отношение на Законопроекта, защото не обсъждаме ние цените на клиничните пътеки – не е в нашите правомощия?
  Други изказвания?
  Доктор Найденова, заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Ние ще подкрепим това предложение като парламентарна група. Но искам да поставя следния въпрос пред колегите. Терминът, който използвате тук, е: „може да субсидира“, като бързаме да решим въпроса, макар и за мен малко позакъснял, в рамките на 14 дни, но по-добре късно, отколкото никога, като гледаме другите какво правят.
  Моето изказване е в този дух, че Министерството на здравеопазването респективно трябва да субсидира инфекциозните клиники и отделения, независимо от това дали има, или няма епидемия от заразна болест.
  Бих отишла и по-нататък: „може да“ предлагам дори да отпадне. Нищо, че може би ще засегнем и други закони по-нататък с това, за което нямаме готовност в момента – от крак. Направо да си кажем, че Министерството субсидира тези клиники и отделения, защото сега има – утре няма, трябва непрекъснато да правим законодателство на парче, в зависимост от моментната ситуация.
  Въпросът за мен е принципен.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви.
  Други предложения, изказвания, коментари? Не виждам.
  Пристъпваме към гласуване.
  Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-80, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 29 юли 2020 г.
  За – 19, против – няма, въздържал се – 1.
  Доктор Найденова се въздържа.
  (Реплика от народния представител Валентина Найденова при изключени микрофони.)
  Благодаря Ви, доктор Найденова – много съществена забележка.
  На първо четене припомням, че се приема философията на Законопроекта, колеги – вече сме на финала на това Народно събрание. Благодаря, че подкрепихте философията да бъдат подкрепени инфекциозните отделения с допълнителни средства.

  Пристъпваме към втора точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, С КОЕТО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЕ УПЪЛНОМОЩАВА ДА ПРЕДЛАГА НА УЧАСТВАЩИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ И ДА СКЛЮЧВА ОТ ТЯХНО ИМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОКУПКА НА ВАКСИНИ („ADVANCE PURCHASE AGREEMENT“) С ТЕХНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ЦЕЛ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ДА СЕ СНАБДЯТ С ВАКСИНИ В БОРБАТА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, № 002-02-12, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 30 ЮЛИ 2020 Г.
  Дали ще съобщите смисъла на Ратификацията, професор Ангелов? Заповядайте.
  МИНИСТЪР КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Смисълът на Ратификацията е в даване на възможност на Министерството на здравеопазването от името на българската държава да подпише Споразумение с Европейската комисия, с което да я упълномощи да заяви от името на българската държава предварително заявените от нас количества в размер на 2 милиона броя ваксини, които ще отидат за осигуряване на ваксиниране по желание, дебело подчертавам, по желание на рисковите групи, а именно лицата над 65-годишна възраст, българските граждани, които са с хронични заболявания и попадат във високорисковите групи, и медицинските лица, които са изложени на първа линия. Разбира се, когато тази ваксина е изработена, когато знаем всички детайли, свързани с цената на ваксината, ние допълнително ще вкараме решение в Министерския съвет, с което да бъде взето окончателно решение. Целта на Ратификацията е именно това, което казах – даване на възможност да упълномощим Европейската комисия, за да гарантираме при изработване и наличие на ваксина в Европейския съюз нашата държава да участва.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Благодаря Ви, професор Ангелов.
  Изказвания?
  Заповядайте, професор Михайлов.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Уважаеми професор Ангелов, искам да попитам за Вашето мнение, тъй като внимателно следя като клиницист процеса на работа по създаване на ваксини. Вероятно Вие знаете – дори Великобритания излезе с едно мнение, че абсолютно неясно е в момента основните сили, които вървят към създаване на ваксина, с какви възможности ще разполагат отделните компании, които разработват тези ваксини, за тяхното производство; каква ще бъде цената на тези ваксини; какви ще бъдат страничните ефекти, защото няма ваксина, която да няма странични ефекти.
  Затова си задавам въпроса като клиницист: по каква причина Министерството на здравеопазването ще подпише предварително за неясно от кого, неясно кога произведена ваксина и ще се присъедини – аз не знам дали другите държави ще подпишат такъв анекс, които ще упълномощят Европейския съюз, тъй като ние трябва да знаем какво точно ще се случи?! Най-лесно е държавата да се обърне към тези производители, които имат готовност, тъй като наистина не е ясно, повтарям, това е мнение на Великобритания, тъй като Великобритания има… (Реплика при изключени микрофони.)
  Дали е извън Европейския съюз – нека да не влизаме в дебати, доктор Иванов. Говорим за медицина в момента – не говорим само за политика, и това е много важно.
  Моят въпрос към Вас е: защо смятате, че това трябва да се случи предварително? Ако може, да се аргументирате. Благодаря Ви, госпожо Председател.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Заповядайте, професор Ангелов, да отговорите на професор Михайлов.
  МИНИСТЪР КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, внасяме това в Народното събрание с молба за ратификация, защото всички държави членки на Европейския съюз, участват във включване на всички държави с договаряне на общо количество ваксини за гражданите на Европейския съюз.
  Защо България прави това? Другите държави членки вече го направиха с подписи само на здравните си министри. Ние решихме да го внесем в Народното събрание, за да могат всички народни представители да бъдат информирани и българската общественост да знае, че държавата е предприела необходимите мерки, за да гарантира достъпа на българските граждани до ваксини. В момент, когато Европейският съюз сключи такова споразумение, ние да гарантираме достъпа до тези ваксини.
  Отново държа да подчертая, че когато има изработена ваксина, когато знаем параметрите на тази ваксина, Вие знаете, че от чисто медицинска гледна точка една ваксина, за да бъде пусната за употреба, трябва да са минали периоди на изпитване, тя да е добре пречистена, да няма никакви странични действия, когато целият този процес бъде завършен и ваксината бъде одобрена, за да се използва за ваксинирането на хора, ние вече ще сме направили постъпките и ще сме гарантирали, че при наличието на вече готова ваксина България е заявила 2 милиона бройки. Пак подчертавам, че можеше да го направим само на ниво Министерство на здравеопазването, но искахме Вие, като народни представители, да сте информирани за целия процес и политиката, която провеждаме в момент на криза с коронавируса. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Други изказвания?
  Искам само да подчертая, колеги, че Споразумението и включването ни в него по никакъв начин не е свързано, от една страна, с поемане на финансови задължения, от друга страна, може да бъде отказано участие в това споразумение. В рамките на пет работни дни има изисквания, след като Комисията е съобщила за намерението – всъщност ние по този начин си гарантираме достъп до ваксини, което наистина е важно за ограничаване последствията на епидемията. На този етап от цялата медицинска и експертна общност няма други послания за възможност за справяне с кризата, освен, разбира се, противоепидемичните мерки. Най-важното за всички е изработването на ваксина. Всъщност по такъв начин, препотвърждавайки като ратификация това споразумение, ще гарантираме на българските граждани, че държавата ще участва, без да прави самостоятелен търг. Това ще им даде възможност да имат достъп до тези ваксини, без никакви други задължителни условия. По никакъв начин това не ни поставя в невъзможност за стъпка назад. Затова смятам, че е полезно да подкрепим тази ратификация.
  Други изказвания? Не виждам.
  Закривам дебатите и пристъпваме към гласуване.
  Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2020 г.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Благодаря на всички за участието в днешното заседание на Комисията. Продължава пленарното заседание. Двете точки ще бъдат включени като извънредни утре сутринта на заседанието.

  (Закрито в 12,00 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Дариткова
  Стенограф:
  Райна Зарева
  Форма за търсене
  Ключова дума