Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
14/03/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26.02.2019г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26.02.2019г.


  На заседание, проведено на 14.03.2019г., Комисията по околната среда и водите разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26.02.2019 г.
  На заседанието присъстваха Ирена Георгиева – зам.-министър на туризма, Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“, представители на Национална асоциация „Българско Черноморие“ и неправителствени организации.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от зам.-министър Ирена Георгиева. Законопроектът въвежда възможност заповедите на министъра на туризма за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, изключителна държавна собственост, да подлежат на предварително изпълнение. Предвижда забрани с оглед на опазването и съхранението на всички видове дюни и намиращите се в тях защитени видове на флората и фауната. Прецизирани са и административнонаказателните разпоредби на закона.
  В дискусията взеха участие народните представители Младен Шишков, Станислав Иванов, Борис Ячев и Ивелина Василева.
  Народният представител Младен Шишков изрази становище, че подкрепя по принцип предложените промени, като има детайли, които трябва да бъдат прецизирани между първо и второ четене. Предварителното изпълнение на заповедите за търговете е много важна тема, която трябва да бъде развита детайлно, така че да се гарантира както правилното планиране и правната сигурност на туристическия сезон, така и защитата на живота и здравето на туристите.
  Народният представител Борис Ячев счита, че е необходимо прецизиране на дефинициите за пътни превозни средства. Обърна внимание и на текстовете, свързани с отдаването на концесия или под наем на плажове, до които не е осигурен достъп за моторни превозни средства, например линейки, което е свързано с осигуряване на животоспасяваща помощ.
  Председателят на комисията г-жа Ивелина Василева изрази позиция, че е необходимо да се прецизира пропорционалността на предложените санкции в законопроекта, предвид на това, че и по екологичното законодателство също могат да се налагат глоби. Необходимо е и прецизиране на определението за плажни принадлежности, за да няма погрешно тълкуване.
  От Национална асоциация „Българско Черноморие“ представиха становището си, с което предлагат всички дюни след плажовете да бъдат освободени от изискването да бъдат публична държавна собственост. Също така се обявиха против разполагане на къмпинги върху плажовете, като предложиха да се разполагат зад плажовете с писмено съгласие на съответните собственици.
  Представители на Сдружение за дива природа „Балкани“ и Сдружение „Да спасим Карадере“ изказаха становища в подкрепа на опазването на дюните и предотвратяване поставянето на преместваеми обекти върху тях. Предложиха да се предприемат специализирани мерки за ограничаване на строителството в териториите, попадащи в защитени зони и в морските плажове за природосъобразен туризъм.
  След приключване на дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, подкрепи законопроекта и прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26.02.2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума