Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
02/11/2017

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  Вх.№ 753-11-9/ 03.11.2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 02.11.2017 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите: Нено Димов - министър, Атанаска Николова – зам.-министър, Красимир Живков – зам.-министър, Адрияна Василева – главен секретар, Цонка Дрянкова – главен директор на гл. дирекция ОП „Околна среда”, Ренета Колева – изпълнителен директор на ПУДООС, Ива Таланова –директор „Финансово управление” и Павлина Станова – и.д. главен счетоводител в ПУДООС и от Министерство на финансите: Мануела Милошева – директор „Национален фонд”, Мария Веселинова – н-к отдел в дирекция „Държавни помощи и реален сектор”, Николина Апостолова и Ангел Ангелов – експерти.
  Председателят на Комисията по околната среда и водите даде думата на Мария Веселинова от МФ, която представи накратко основните моменти и приоритети на бюджет 2018, включително за Председателството на Съвета на Европейския съюз от България през първата половина на 2018 г. Основни приоритети при фискалната политика остават усилията за запазване на икономическата и финансова стабилност и създаване на условия за икономически растеж в съответствие с програмата за управление 2017-2021 г. Тя подчерта, че макроикономическите перспективи са положителни, което се отчита от данните за икономиката, посочи данни и прогнози за БВП, запазването на резерва през 2018 г. и разходите по основните функции на консолидираната фискална програма, от които за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда те са в размер на 2,2% от БВП.
  Министър Димов представи проекта на държавния бюджет, в частта околна среда и бюджета на Министерството на околната среда и водите както следва: с проектозакона на Закона за държавния бюджет за 2018 г., за МОСВ се определят приходи в размер на 56,3 млн. лв., от които приходи от собственост - 0,5 млн. лв., приходи от държавни такси, най-вече по Закона за водите – 55,5 млн. лв., приходи от глоби и санкции – 0,9 млн. лв., приходи от концесии – 3,3 млн. лв., приходи от ДДС – 0,7 млн. лв. и други – 0,3 млн. лв.
  Разходната част включва разходи за персонал, разходи за издръжка и капиталови разходи, като общите разходи, заложени в бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 възлизат на 49,8 млн. лв., при 46,0 млн. лв. за 2017 г., или има едно увеличение от 3,8 млн. лв. От тези 3,8 млн. лв., 2,3 млн. лв. са разходи за персонал, 0,4 млн. лв. са за издръжка и 1,1 млн. лв. са за капиталови разходи. Общо, 29 млн. лв., или 51% са разходите за персонал, 18,3 млн. лв. или 36,8% са разходите за издръжка и капиталовите разходи са 2,5 млн. лв., ли 5,1%.
  Министър Димов представи предвижданите разходи по бюджета на МОСВ за 2018г. по компоненти както следва: за интегрираното управление и опазването на водите – 6,7 млн. лв., за интегрираната система за управление на отпадъците и опазване на почвите – 2,8 млн. лв., за намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух – 1,9 млн. лв., за съхранение, укрепване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичните им ресурси – 7,5 млн. лв., за информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизма на контрол – 1,1 млн. лв., за оценка и управление на въздействието върху околната среда - 2,7 млн. лв. и за политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост – 9,7 млн. лв. Министърът посочи и бюджета на ПУДООС, в който 6 550 000 лв. са собствени приходи и трансфер от ДБ – 67 100 000 лв., или общо 73 650 000 лв., а предвидените разходи за 2018 г. са в размер на 80 135 000 лв., като разликата се покрива от наличности от предходни години. Разпределението по компоненти е както следва: за управление и опазване на водите – 30 345 400 лв.; управление на отпадъците – 40 202 300 лв.; възстановяване на екосистемите, видовете и генетичните им ресурси – 800 000 лв.; информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения – 1 8000 000 лв. и за управление на дейностите по изменение на климата – 450 000 лв.
  Съгласно проектозакона, провежданата политика в областта на опазването на околната среда за прогнозния период 2018-2020 г. ще бъде реализирана чрез активното взаимодействие с други сектори на публичната власт, допринасящи за опазване на водите, почвите и въздуха, намаляване и оползотворяване на отпадъците, адаптиране към климатичните промени и ефективно използване на ресурсите в икономическия цикъл на държавата. Усилията ще са насочени към повишаване съзнанието и културата на обществеността в сферата на околната среда и осигуряването на достъп на обществеността при вземане на решения при формиране на политиките и прилагане на принципите за прозрачност, открито управление, партньорство и диалог. Предвидените средства за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия при приватизация за 2018 г. са в размер на 5 млн. лв.
  Таваните на разходите на МОСВ са съответно: 49 858,1 хил.лв. за 2018 г.; 50 084,7 хил. лв. за 2019 г. и 50 388,6 хил. лв. за 2020 г.
  Отношение по законопроекта взеха народните представители Атанас Костадинов, Джевдет Чакъров и Ивелина Василева.
  Н.п. Костадинов посочи, че макрорамката не е обект за разискване в тази комисия, а се обсъжда частта, касаеща опазването на околната среда и водите и зададе въпрос към министъра, кое не може да изпълни политиките по опазване на околната среда и би могло да се подобри, посочвайки изисквания не само по превенция от наводнения, но и изискванията на директивите за докладване, както и за кумулативния ефект при хоризонталните политики. Той отправи въпрос и относно възможностите на ПУДООС, включително в сферата на управлението на отпадъците. получил отговор и на двата въпроса от г-н Димов, който подчерта и важността на проблемите по опазване чистотата на атмосферния въздух, както и възможностите за финансиране и от други източници; н.п.Джевдет Чакъров относно административната тежест и финансирането за персонал, получил отговор от министъра, включително за финансирането на персонала по Председателството на ЕС; н.п. Ивелина Василева, която изказа задоволство от това, че има ръст в бюджета на Министерството на околната среда и водите, което може да подпомогне нарастването на работните заплати в министерството, които са под средните за администрацията и зададе конкретен въпрос относно параметрите на Оперативна програма „Околна среда”, като предложи във връзка със зададените въпроси относно дейността и финансирането от ПУДООС и докладването по директивите да се направи едно заседание на Комисията по околната среда и водите, на което да бъдат представени дейностите както на ПУДООС и Доверителния екофонд, така и на Изпълнителната агенция по околна среда относно докладването. Г-жа Василева отправи и допълнителен въпрос относно Председателството – има ли в тази връзка предвидени средства за МОСВ, или всички предвидени средства са в Министерството за българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
  Г-жа Цонка Дрянкова отговори в частта за бюджетните параметри на ОП „ОС”, като представи накратко прогнозите за 2018 г. по линия на програмата „Околна среда”: обща прогноза за плащания по ОПОС – 262,303 млн.лв. и допълнително по финансови инструменти - 49,720 млн. лв. По приоритетна ос „Води” – 185, 707 млн. лв., за приоритетна ос „Управление на отпадъците” – 30,0 млн. лв., за Натура 2000 и биоразнообразие очакваните разходи са 9,145 млн. лв., по приоритетна ос 4 „Превенция и проблемен риск от наводнения и свлачища” планираните разходи са 18,542 млн. лв. и по отношение мерките за опазване чистотата на атмосферния въздух – 11,528 млн. лв.
  Министър Димов посочи, че за МОСВ във връзка с председателството са предвидени средства в размер на 1,0 млн. лв., а към Министерски съвет са предвидени 426 000 лв. за 121 събития в сферата на околната среда.
  След приключване на дебатите и гласуването на законопроекта, Комисията по околната среда и водите с 12 гласа „за”, без „против” и 7 „въздържали се” изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Комисията подкрепя проектозакона и заложените в него показатели по отношение на опазването на околната среда и водите и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38 внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума