Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
01/03/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от Министерски съвет на 19.02.2018 г.

  Вх.№ 853-11-5/07.03.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от Министерски съвет на 19.02.2018 г.
  На заседание, проведено на 1 март 2018 г., Комисията по околната среда и водите разгледа законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от Министерски съвет на 19.02.2018 г.
  На заседанието присъства г-н Красимир Живков – заместник-министър на околната среда и водите и г-н Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването” към Министерството на околната среда и водите.
  Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Живков. Той посочи, че с Решение № 102 от 19 февруари 2018 г., Министерският съвет предлага проект на Закон за ратифициране изменението на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния. Заместник-министърът отбеляза, че става дума за подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон или т.нар. „Гьотеборгски протокол“. Г-н Живков посочи, че Конвенцията е сключена под егидата на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации. Тя е основната рамка, регламентираща сътрудничеството и мерките за ограничаване и постепенно намаляване на замърсяването на въздуха, последствията върху човешкото здраве и околната среда с акцент върху трансграничното замърсяване. Към днешна дата действието на Конвенцията е разширено с 8 протокола, в това число и последният - Гьотеборгски протокол, ратифициран през 2005 г. Изменението му определя нови норми за допустими емисии на различни замърсители и дейности, които отговарят на определените в законодателствата на Европейския съюз и Република България. Насърчава се намаляването на емисиите на сажди – компонент на праховите частици. Осъвременяват се допустимите стойности на емисиите. Изменението определя и национални тавани след 2020 г. за страните по него. Г-н Живков поясни, че националните тавани за сяра (предимно серен диоксид), азотни оксиди, амоняк, неметални летливи органични съединения и фини прахови частици, са определени в резултат на интензивни преговори с Европейската комисия и отговарят на възможностите на страната. Разговорите са били през 2012 г. и са съгласувани с всички компетентни ведомства. Заместник-министърът посочи очакванията от ратификацията: намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, минимизиране на превишенията на критичните натоварвания от подкиселяване и биогенен азот, намаляване на критичните нива на озон - както за човешкото здраве, така и за растителността. Той посочи още, че ратифицирането на изменението на Гьотеборгския протокол от Република България ще бъде акт, който изпълнява цялостната политика на Европейския съюз в тази област. Изменението му е прието от Европейската комисия с Решение № 17-57/2017 година от 17 юли 2017 г. Изменението на Протокола няма да окаже въздействие върху бюджета на Република България. По време на обществените обсъждания не е имало предложения и забележки. По отношение на финансите - това са годишни такси, плащани от Министерството, те са минимални - годишно от порядъка на 2540 долара.
  Председателят на комисията Ивелина Василева отправи въпрос относно броя държави, ратифицирали изменението на Протокола, на който отговори г-н Иван Ангелов. Той обърна внимание, че има становище ратификацията да се извърши едновременно от всички държави, след решението за ратифициране от страна на Европейския съюз. Предполага се, че до месец декември държавите-членки ще ратифицират изменението на Протокола.
  След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по околната среда и водите, със 17 гласа „за”, без „против” и ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от Министерски съвет на 19.02.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума