Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
17/05/2018 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от ЕМИЛ ХРИСТОВ и група народни представители на 26.04.2018 г.

  ВХ.№ 853-11-9/18.05.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от ЕМИЛ ХРИСТОВ и група народни представители на 26.04.2018 г.

  На заседание, проведено на 17.05.2018 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ и група народни представители на 17.04.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката: Лъчезар Борисов-зам.-министър и Бончо Бончев-н-к отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”; от Министерство на околната среда и водите: Атанаска Николова-зам.-министър и Илияна Тодорова-директор „Управление на водите”; от Министерството на земеделието, храните и горите-Руслан Кенаров-държ.експерт в дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството”, Мария Панайотова-н-к отдел и Диана Филева-гл.юрисконсулт в дирекция „Правна”; от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Ивета Маринова-н-к отдел „ВиК”; от Министерство на енергетиката: Анелия Терзиева-гл.юрисконсулт; от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор: Петър Горновски-председател, Петя Маринова-н-к отдел „Правен” и Мима Чилова-и.д. главен секретар; от Националното сдружение на общините в Р България-Благой Станчев-парламентарен секретар; от Българската асоциация по водите: Владимир Стратиев и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: инж. Емилия Арнаудова.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител г-н Емил Христов, който подчерта че това е плод на съвместен труд на народни представители, МИ, НСОРБ и ДАМТН и е свързано е с актуалния характер на проблеми, създаващи опасност за хората, инфраструктурата и околната среда. Г-н Христов отбеляза, че се цели не само даване на определение за „язовир”, а и въвеждане на облекчения за подпомагане на собствениците и на държавните структури не само да контролират, но и да предотвратяват опасни ситуации. Той посочи и новите моменти, облекчаващи работата на собствениците и контролните структури: въвежда се още един случай на публична общинска собственост върху водните обекти и водностопанските системи и съоръжения с цел уреждане на случаите при отказ от право на собственост върху недвижим имот-язовир. Общината, ставайки собственик на такива язовири ще може да ги предоставя на концесия и да се гарантира техническата изправност и безопасна експлоатация на съоръженията и известна облекчение във финансово отношение; с предложените изменения се дава възможност на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях да възлагат на операторите изготвянето на аварийните планове, като с това се постига синхрон между изискванията на два нормативни акта – Закона за водите и Закона за защита при бедствия. Г-н Христов посочи още, че се въвежда класификация на язовирите („големи” и „малки”) с което се дава възможност за регламентиране на различни изисквания по отношение поддръжката им в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация и класификация на язовирите по степени на потенциална опасност, което се предвижда да се извършва от комисията по чл. 138, ал. 3, която се назначава от областните управители за обследване на язовирните стени на територията на областта. Важен момент според г-н Христов е и включване в състава на комисиите и представители на засегнатите общини, като най-заинтересовани. С предложения законопроект се предоставя право на собствениците да заявят пред председателя на ДАМТН желанието си за ликвидиране и/или извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях. Целта е да се регулира процеса на ликвидиране на язовири само по воля на техните собственици и да се избегне самоволно разрушаване на съоръжения, без отчитане на обществения интерес. Регламентират се и случаите за прилагане на принудителни административни мерки. Г-н Христов отбеляза и новия елемент, предложен от МИ – създаването на нова структура, която ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите или грижата на държавата по отношение на тези водни обекти, за които има затруднения по поддръжката на техническото им състояние и безопасната експлоатация.
  Председателят на комисията г-жа Ивелина Василева обяви, че са представени становища от заинтересованите институции и организации, и са на разположение на народните представители на страницата на НС.
  Отношение по внесения законопроект взеха:; г-н Лъчезар Борисов, който обяви, че като институция са работили по законопроекта заедно с народните представители, като най-важно според него е класифицирането на язовирите по големина и степен на опасност, като подчерта, че „малък язовир”, ако е класифициран като опасен, остава под наблюдение. Той обърна внимание на двете групи мерки в законопроекта: създаване на държавно предприятие за подпомагане на общините, които нямат възможност да поддържат някои язовири, като срокът в който общинските съвети трябва да обявят намеренията си е 3 месеца и възможността ремонтно-възстановителните дейности на язовири – държавна и общинска собственост, да могат да се възлагат от търговско дружество със 100% държавно участие, определено от МС при спазване процедурите на ЗОП. Списъкът на язовири, спрямо които ще се предприемат действия ще се приема от МС по предложение на председателя на ДАМТН; г-жа Атанаска Николова, която обяви подкрепата на МОСВ на законопроекта, който допринася за постигане на основната цел-опазване живота на населението и критичната инфраструктура, при насоченост към превенция и намаляване на риска. Тя обяви, че от МОСВ е внесено становище, което да се разгледа от народните представители; г-н Благой Станчев припомни, че НСОРБ е настоявало за това предложение от доста време и изрази задоволство от разглеждането на законопроекта, като определи като главна цел балансираното разпределение на отговорностите. Той обяви подкрепата на законопроекта, като зададе въпрос относно сроковете и възможността за изземване на собственост, подчертавайки, че са представени писмени предложения, които могат да намерят решение между 1-во и 2-ро гласуване; г-н Емил Христов който даде отговори на зададените въпроси и г-жа Ив. Василева, която обърна внимание, че три месечният срок е срокът, в който общинският съвет, като орган на местната власт трябва да вземе решение и да уведоми ДАМТН, а не е финализиране на процеса по прехвърляне на собствеността; г-н Явор Божанков обяви подкрепата на законопроекта, като обяви, че отговаря на очакванията и решава важен проблем на обществото; г-н Борис Ячев, който изрази подкрепа на законопроекта по който е работено доста време и с който според него се решават няколко проблема, като подчерта важността на създаването на държавно предприятие; г-н Владимир Стратиев, който обяви подкрепата на законопроекта от страна на Българската асоциация по водите и готовността за участие в работни групи и г-жа Ивелина Василева, която обяви подкрепата на законопроекта, като подчерта значението му за превенция и управление на риска от вредното въздействие на водите.
  След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 20 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от ЕМИЛ ХРИСТОВ и група народни представители на 26.04.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума