Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
05/07/2018 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  ВХ.№ 853-11-19/11.07.2018 г.

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018г.

  На заседание, проведено на 5 юли 2018 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите: Нено Димов – министър, Атанаска Николова – заместник-министър, Силвия Димитрова – директор на дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда”, Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите” и Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие”; от Министерство на енергетиката: Жечо Станков – заместник-министър, Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие и Гергана Пенева – главен юрисконсулт; представители на Българска стопанска камара (БСК), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българската асоциация по подземни води (БАПВ), Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) и Асоциация на парковете в България (АПБ).
  От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от министър Нено Димов, който обяви, че предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е разработен в изпълнение на правителствената програма и Решение на Министерския съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, като част от предложенията идват от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Чрез законопроекта са предвидени промени и в няколко други закона: Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за водите.
  Министър Димов подчерта, че законопроектът като цяло води до намаляване на общия брой изискуеми документи и опростяване на процедурите по взаимодействие с администрациите, с оглед постигане на облекчения за гражданите и бизнеса. Той посочи, че с промените в ЗООС се урежда възможността за обединена процедура при инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), комплексно разрешително и/или доклад за безопасност при предприятие с висок рисков потенциал. Тази процедура се провежда при поискване от възложителя, като тази възможност е обсъждана с работодателските организации на дискусии и „кръгли маси”. Министърът обърна внимание, че всяка от процедурите е от порядъка на 6 месеца, а с обсъжданията и съгласуванията времето за трите процедури може да надхвърли 2 години, докато при обединената срокът ща се намали значително, само с едно обществено обсъждане и само една възможност за обжалване, като компетентният орган е министърът на околната среда и водите.
  Относно предложените промени в Закона за водите, г-н Димов обърна внимание, че те са подготвяни отдавна, като са били на обществено обсъждане в средата на 2017 г. и са съгласувани с министерства и ведомства. Предлага се нов подход за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, базиран на риска от замърсяване и необходимостта от пречистване. Въвеждат се 3 нива на защита: 1-ва зона – защитен пояс, опазващ физически съоръженията и прякото въвеждане на замърсители, 2-ра охранителна зона, която на база оценка на риска ще се определя и преразглежда на всеки 6 години в съответствие с ПУРБ и 3-та, за защита на цялото водно тяло, ползвано за черпене на вода за консумация от хора с дебит средно над 10 м3 на ден или обслужващо повече от петдесет човека.
  Председателят на комисията г-жа Ивелина Василева обяви, че са получени 13 становища и 24 възражения по проекта, които са публикувани на страницата на комисията: от Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Глобално партньорство по водите - България, Българска асоциация по подземните води, Българска камара по химическа промишленост, Асоциация на парковете в България, Сдружение Балканка и от граждани. В НС има внесени становища и от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, Асоциация по физикална медицина и рехабилитация и Специализирани болници по рехабилитация-Национален комплекс.
  Отрицателно становище по законопроекта беше изразено от представителите: на Асоциацията на парковете в България, относно промените в Закона за водите, които според тях ще нарушат изисквания на Рамковата директива и това би могло да доведе до наказателна процедура, тъй като в периода до новите ПУРБ (2021г.) няма да има предпазни мерки за опазване на питейните води; на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, според която целите за опазване на минералните и изворни води са общи, но са объркани от направените предложения относно ЗВ и това би могло да доведе до несигурност за опазването на водите, както и за направените и за бъдещите инвестиции; и от проф. Павел Пенчев, който изрази становището на експертите по подземни води в Българската асоциация по подземните води, което е против промените в статута на санитарно–охранителните зони (СОЗ) и има опасения по капацитета на специалистите в тази сфера в басейновите дирекции, като предложи да се актуализира наредбата на МС относно СОЗ, а да не се променя подхода.
  Зам.-министър Атанаска Николова, отговори на зададените въпроси и притесненията на бизнеса, научната общност и НПО, като подчерта, че с промените в ЗООС действително се облекчава тежък регулаторен режим, а предлаганият нов подход при опазването на водите е свързан с РДВ и новата директива за питейните води, като България изостава в този сериозен процес, който ще бъде реализиран с широко участие на обществеността. Тя отбеляза още, че няма да има период с липса на регулация, като действащият режим ще продължава да бъде в сила, заповедите ще са валидни и определените забрани и ограничения ще се спазват. Г-жа Николова посочи, че за прилагането на нов подход ще се изготвят критерии, методики и наредба, с участие на специалисти, като директивата изисква не само опазване, но и подобряване качеството на водите и опазването на минералните води като част от подземните ще бъде още по-добро и ще се включи в ПУРБ и програмите от мерки.
  Отношение по законопроекта взеха: Народният представител Манол Генов, който изрази разбиране и съгласие относно частта на законопроекта, свързана с намаляване на административната тежест, но споделя опасенията на НПО, научните среди и бизнеса, относно промените в ЗВ, поради което ще се въздържат от подкрепа на законопроекта; Народният представител Петър Петров, който отправи въпрос към г-жа Николова относно опасенията на НПО, че 4 години населението ще бъде оставено без опазване на питейните води, на който зам.-министърът посочи конкретен текст, според който, до приемане на наредбата се запазва досегашния ред за определяне на охранителния режим; Народният представител Атанас Костадинов, който изказа опасения относно възможността за намалено опазване на водите и принципно възражение срещу прилагане на „тежки” директиви чрез друг закон. Той също подкрепи първата част от законопроекта, свързана с облекчаване на административната тежест. Г-жа Ивелина Василева заяви подкрепа на законопроекта и целите за облекчаване на административната тежест в основната му част от името на парламентарната група на ГЕРБ. Тя подчерта, че безспорно необходими са усилията от страна на МОСВ в посока изпълнение на правителствената програма за намаляване на административната тежест, чрез съкращаване на срокове, получаване на документи по служебен път, обединяване на процедури по избор на инвеститора и пр. Тя изказа становище, че дискусията и всички получени становища до комисията като цяло се фокусират върху преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗООС, свързани с промени в ЗВ, което е знак за необходимост от по-широко обсъждане и консултации със заинтересованите страни на текстовете, свързани с промени в ЗВ. Поради това парламентарната група ще подкрепи законопроекта и целите, заложени в основната му част, но ще предложи удължаване на срока за предложения между 1-во и 2-ро гласуване и ще предложи отпадане на текстовете, свързани с изменения на ЗВ в ПЗР. Ще бъде създадена и работна група по законопроекта.
  Министър Нено Димов изрази мнение, че водата наистина е стратегически ресурс и към нея трябва отговорно отношение, като посочи, че трябва да се върви към рисково базирания подход, давайки пример за дадена територия и отчитане на мнението на местната общност.
  След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за”, без ”против” и 6 ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума