Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
20/09/2018 първо гласуване

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  ВХ.№ 853-11-21/25.09.2018 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на национална сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39 , внесен от Министерски съвет на 20.07. 2018 г. .

  На заседание, проведено на 20.09.2018г., Комисията по околната среда и водите, разгледа Проект за решение за приемане на Годишен доклад за национална сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. се предлага за приемане от Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1, т.3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.
  На заседанието присъстваха: г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет, г-жа Ганя Христова – директор на дирекция „Политики по околната среда” и г-н Захарин Панов – служител по сигурността на информацията в Министерството на околната среда и водите.
  Г-н Георги Кръстев представи Годишния доклад за национална сигурност на Република България през 2017 г. Той посочи, че темата за сигурността от компетенциите на Комисията по околната среда и водите присъства трайно в рубриката „Сигурност в отношенията човек-природа”. Г-н Кръстев отбеляза значимостта на дискусиите в специализираните комисии на Народното събрание, даващи ясни ориентири относно акцентите, които трябва да се подчертаят и пропуските, които трябва да бъдат отстранени. Обърна внимание още, че като цяло докладът в сектор околна среда и води, и сигурност в отношенията човек-природа, не съдържа констатации за случили се кризисни събития през разглеждания период. Така докладът придобива характер на рутинен документ, но от друга страна дава представа за оценките, състоянието на сигурността, свързаните политики и непосредствените задачи. Г-н Кръстев отбеляза, че изготвяните до момента доклади и тези в следващите периоди ще създадат основа за по-добро проучване на националната сигурност и планиране на политиките в различните сфери.
  От страна на Министерството на околната среда и водите г-жа Ганя Христова допълни, че темата „Човек-природа” в сектор „Околна среда” присъства и в трите раздела, като са отбелязани темите, свързани с опасни вещества и наднормени замърсявания на въздух, води и почви, в резултат на производствена дейност. Посочени са и последици от климатични промени, заплахи от наводнения, както и заплахи от наличие на залежали и негодни за употреба пестициди. Г-жа Христова подчерта ключовото значение на втория раздел, който дава политиките на всеки от съответните сектори, в случая и за Сектор „Околна среда“. В него са представени дейностите на МОСВ по осъществяваната контролна дейност, мерките свързани с наднормени нива на фини прахови частици в атмосферния въздух, както и оптимизиране на мрежите за управление и мониторинг на водите. Включени са още превантивната дейност и управлението на риска от наводнения, както и доизграждането на регионалните системи за управление на отпадъците. Тя посочи още, че темите, свързани с критичната инфраструктура и дейностите по отношение сигурност от наводнения и свлачища, са отразени във всеки един от разделите, което надгражда информацията от предхождащите два доклада. Г-жа Христова отбеляза, че в трети раздел е дадена посоката на политиката по околна среда за устойчива икономика и ефективно използване на ресурсите, балансът между екологични цели и социални изисквания, както и осигуряване липсата на заплахи, чрез превенция и контрол.
  Народният представител Румен Георгиев посочи, че са засегнати всички теми по отношение на елементите на околната среда, но липсва информация относно конкретни региони и общини, свързана с наднормено съдържание на прахови частици и проблеми в сектор „Води”. Той отправи въпрос относно възможността за включването им в доклада.
  Председателят на комисията г-жа Ивелина Василева уточни, че в доклада ще бъдат отразени коментари и становища на народните представители, като предоставените от тях мнения ще бъдат взети предвид. Тя посочи още, че по темата за качеството на атмосферния въздух има ангажимент в комисията да бъде представена изготвяната от Световна банка и Министерството на околната среда и водите Национална програма след нейното финализиране. Г-жа Василева допълни, че от страна на министерството може да бъде предоставена и по-детайлна информация във връзка с наказателната процедура.
  Г-н Кръстев, в отговор на г-н Георгиев, посочи, че предложението ще бъде взето предвид при обсъждането на следващия доклад.
  Г-жа Христова допълни, че това е доклад за 2017 г. и в него са включени реализираните мерки към 2017г. и финансирането на мерки за 11 общини.
  Председателят на комисията г-жа Ивелина Василева благодари за представянето и изрази удовлетвореност, че въпросите касаещи отношенията човек-природа и екологичните въпроси свързани с изменението на климата и прехода към нисковъглеродна икономика, са засегнати в доклада и то все по-детайлно в годините досега. Тя посочи, че това е важен елемент от защитата на Националната сигурност, идентифицирането на рисковете и предприемането на мерки за справянето с тях.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите, с 13 гласа „за”, без ”против” и 4 ”въздържали се”, подкрепи проекта за решение и предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за приемане на Годишен доклад за национална сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07. 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:


  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума