Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
01/11/2018 второ гласуване

  Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018г., приет на първо гласуване на 27.07.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  ВХ№: 853-11-23/06.11.2018 г.
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018г., приет на първо гласуване на 27.07.2018 г.
  ПРОЕКТ!
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
  (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г., бр. 53 и 77 от 2018г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 71, ал. 1:
  1. След думата „становища“ се поставя запетая и се добавя „в т.ч. становища за доклади за политика за предотвратяване на големи аварии, становища за потвърждаване на извършена класификация на предприятия с нисък или висок рисков потенциал“.
  2. Създава се изречение второ:
  „В заявлението/искането за издаване на цитираните административни актове се посочват дата и начин на заплащането на таксата (платежна карта чрез терминални устройства, по банков път или друго).“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 71, ал. 1 след думата „становища“ се добавя „в т.ч. становища за доклади за политика за предотвратяване на големи аварии, становища за потвърждаване на извършена класификация на предприятия с нисък или висок рисков потенциал“ и се създава изречение второ: „В заявлението или искането за издаване на административните актове се посочват дата и начин на заплащането на таксата (платежна карта чрез терминални устройства, по банков път или друго).“

  § 2. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 6:
  „6. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, изцяло попадащи в Черно море или река Дунав.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:

  § 2. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 6:
  „6. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, изцяло попадащи в акваторията на Черно море или река Дунав.“

  § 3. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:
  „8. изцяло попадащи в Черно море или река Дунав;
  9. които попадат в приложение № 1 и са предмет на обща процедура по ОВОС и най-малко на една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2.“
  2. В ал. 3 думите „Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Обща процедура по ОВОС и най-малко една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 се провеждат по искане на възложителя.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:
  „8. изцяло попадащи в акваторията на Черно море или река Дунав;
  9. които попадат в приложение № 1 и са предмет на обща процедура по ОВОС и най-малко на една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2.“
  2. В ал. 3 думите „Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Обща процедура по ОВОС и най-малко една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 се провеждат по искане на възложителя.“

  § 4. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителят на инвестиционно предложение информира писмено компетентния орган и обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно място.“
  2. В ал. 3, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:

  § 4. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителят на инвестиционно предложение информира писмено компетентния орган и обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство. Кметът на съответната община, район и кметство обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно място.“
  2. В ал. 3, т. 4 накрая се добавя „в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.

  § 5. В чл. 96 се създават ал. 7 и 8:
  „(7) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2, към доклада по чл. 96, ал. 1 се прилагат и документите по чл. 112, ал. 3, т. 1, 2 и 3.
  (8) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2, докладът по чл. 96, ал. 1 включва и описание на:
  1. доказателства за прилагане на най-добрите налични техники, включително:
  а) обстоятелства по чл. 123а, ал. 3;
  б) обстоятелства по чл. 123а, ал. 5;
  в) описание за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5;
  2. предложените технологии и други техники за предотвратяване или, когато това е невъзможно - за намаляване на емисиите от инсталацията;
  3. планираните допълнителни мерки за постигане на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения съгласно чл. 121;
  4. планираните мерки за мониторинг на емисиите на вредни вещества в околната среда;
  5. употребяваните, произвежданите или изпусканите опасни химични вещества, замърсители на почвите и подземните води; резултати от оценка на риска от замърсяване на почви и/или подземни води, когато се предлага различна честота на мониторинга от определената в чл. 123, ал. 1, т. 7;
  6. доклад за базовото състояние, когато са налични веществата по т. 5, съдържащ информация:
  а) отчитаща възможността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката на инсталацията;
  б) достатъчна за количествено сравнение между текущото замърсяване на почвата и подземните води и замърсяването им при окончателното прекратяване на дейностите;
  в) за настоящото предназначение и предишното предназначение на площадката;
  г) за извършени, включително нови, измервания на почвата и подземните води, отразяващи състоянието към момента на изготвяне на доклада, отчитащи възможността от замърсяване на почвата и подземните води с опасните вещества, които ще се използват, произвеждат или изпускат от съответната инсталация;
  д) всяка друга информация, отговаряща на изискванията на букви „а”-„г”.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, като в ал.7 и 8 думите „чл. 96“ се заличават.

  § 6. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2, с решението по ал. 3 компетентният орган се произнася и по реда на чл. 116, ал. 1.
  (5) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2, решението по ал. 3 включва и съдържанието по чл. 123.“
  2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „както и срещу решения на министъра на околната среда и водите по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“.
  6. Досегашните ал. 9-11 стават съответно ал. 11-13.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, като в т. 6 думите „ал. 9-11“ и „ал. 11-13“ се заменят съответно с „ал. 9-12“ и „ал. 11-14“.

  § 7. В чл. 99б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думите „висок рисков потенциал“ се поставя запетая, добавя се „при които са възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии“ и се поставя запетая;
  б) създава се т. 4:
  „4. значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9.“
  2. В ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
  3. В ал. 4 след думата „органите“ се поставя запетая, а думите „по чл. 114, ал. 2 в рамките на сроковете, предвидени в съответната процедура по ОВОС“ се заменят с „определени с наредбата по чл. 101, ал. 1“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 7 се създава нова точка 4.:
  „4. В ал. 5 изречение второ се заличава.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 99б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думите „висок рисков потенциал“ се добавя „при които са възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии“;
  б) създава се т. 4:
  „4. значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9.“
  2. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
  3. В ал. 4 думите „по чл. 114, ал. 2 в рамките на сроковете, предвидени в съответната процедура по ОВОС“ се заменят с „определени с наредбата по чл. 101, ал. 1“.
  4. В ал. 5 изречение второ се заличава.

  § 8. В чл. 101, ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. Член 102 се изменя така:
  „Чл. 102. Министерството на околната среда и водите поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка. Министерството на околната среда и водите и РИОСВ са отговорни за вписватнето на информацията в регистрите. Достъпът до регистъра е чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. Член 102 се изменя така:
  „Чл. 102. Министерството на околната среда и водите поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка. Министерството на околната среда и водите и РИОСВ вписват информацията в регистрите. Достъпът до регистъра е чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ.“

  § 10. В чл. 103 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.
  2. В ал. 6 думите „Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда“, а изречение второ се заличава.
  3. В ал. 7 думите „министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:

  § 10. В чл. 103 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.
  2. В ал. 6 думите „Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда“, а изречение второ се заличава.
  3. В ал. 7 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.

  § 11. В чл. 109 се създава ал. 5:
  „(5) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, които са по реда на глава шеста, раздел III.“
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 11 в текста на ал. 5 след думите „ал. 1“ да се добави „и ал.2“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В чл. 109 се създава ал. 5:
  „(5) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, които са по реда на глава шеста, раздел III.“

  § 12. В чл. 110, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 112, ал. 3 т. 4 и 5 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 116ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
  2. В ал. 3:
  а) в основния текст след думата „измененията” се поставя точка и текстът докрая се заличава;
  б) точки 1-3 се отменят.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:

  § 14. В чл. 116ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
  2. В ал. 3:
  а) в текста преди т. 1 думите „като прилага“ се заличават;
  б) точки 1, 2 и 3 се отменят.

  § 15. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „тази глава“ се заменят с „този раздел“.
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Алинея 1 не се прилага в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.“
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 15, точка 2, в ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите „Алинея 1“ да се добави „и алинея 2“.
  2. Думата „прилага” се заменя с „прилагат”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
  § 15. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „тази глава“ се заменят с „този раздел“.
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Алинея 1 и 2 не се прилагат в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.“

  § 16. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 117“ се заменят с „този раздел“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 3 думата „изменение“ и запетаята след нея се заличават;
  б) създава се т. 6:
  „6. съдържанието и формата на информацията по чл. 123в.“
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 16, точка 2, буква „б”, в точка 6 думите „чл. 123в“ да се заменят с „чл.123в, т.1“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
  § 16. В чл. 119, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думата „изменение“ се заличава.
  2. Създава се т. 6:
  „6. съдържанието и формата на информацията по чл. 123в, т. 1.“

  § 17. Член 120 се изменя така:
  „Чл. 120. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране и отменяне на разрешителните по реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:

  § 17. В чл. 120 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране и отменяне на разрешителните по реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.“

  § 18. В чл. 122а се правят следните изменения:
  1. В ал. 7 думата „едномесечен“ се заменя с „20-дневен“.
  2. В ал. 8 думата „14-дневен“ се заменя с „10-дневен“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §18.

  § 19. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „и на други“ се добавя „замърсяващи“;
  б) в т. 7:
  аа) думите „минималната честота на мониторинг за подземни води е“ се заменят с „честотата на мониторинг на подземните води се определя в съответствие със Закона за водите и не може да е по-рядко от“;
  бб) пред думите „за почви“ се добавя „минималната честота на мониторинг“.
  2. В ал. 11 думите „може да“ се заличават.
  3. В ал. 12 след думите „парникови газове“ се поставя запетая и се добавя „включени в Приложение № 1 към Закона за ограничаване изменението на климата от категории дейности по същото приложение“.
  4. Създава се ал. 13:
  „(13) Алинея 12 не се прилага, когато инсталациите временно са изключени от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.“
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 19, точка 1, буква „б” да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
  § 19. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 след думите „и на други“ се добавя „замърсяващи“;
  2. В ал. 11 думите „може да“ се заличават.
  3. В ал. 12 след думите „парникови газове“ се добавя „включени в Приложение № 1 към чл. 30, ал.3 от Закона за ограничаване изменението на климата от категории дейности по същото приложение“.
  4. Създава се ал. 13:
  „(13) Алинея 12 не се прилага, когато инсталациите временно са изключени от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.“

  § 20. В чл. 123а ал. 3 се изменя така:
  „(3) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 може да определи не толкова строги емисионни норми спрямо нормите по ал. 1, когато оценка покаже, че постигането на емисионните нива, свързани с НДНТ, посочени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, би довело до разходи, които са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда поради:
  1. географското положение на инсталацията, или
  2. характеристиките на околната среда в района на площадката, или
  3. техническите характеристики на инсталацията.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. Създава се чл. 123в:
  „Чл. 123в. Операторът на инсталацията е длъжен:
  1. да информира компетентния орган за всяка планирана промяна в естеството на производствената дейност, функционирането или разширението на инсталацията, която може да доведе до последици за околната среда;
  2. да изпълнява условията в комплексното разрешително;
  3. да изготвя и да изпълнява съгласуван план за собствен мониторинг в съответствие с условията в комплексното разрешително;
  4. да информира редовно контролиращия орган за резултатите от мониторинга и незабавно да го осведомява за всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда;
  5. да осигурява условия на представителите на контролиращия орган при всички необходими проверки на инсталацията за вземането на проби и събирането на необходимата информация за изпълнението на задълженията им по закона;
  6. да изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21:
  § 21. Създава се чл. 123в:
  „Чл. 123в. Операторът на инсталацията е длъжен да:
  1. информира компетентния орган за всяка планирана промяна в естеството на производствената дейност, функционирането или разширението на инсталацията, която може да доведе до последици за околната среда;
  2. изпълнява условията в комплексното разрешително;
  3. изготвя и изпълнява съгласуван план за собствен мониторинг в съответствие с условията в комплексното разрешително;
  4. информира редовно контролиращия орган за резултатите от мониторинга и незабавно да го осведомява за всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда;
  5. осигурява условия на представителите на контролиращия орган при всички необходими проверки на инсталацията за вземането на проби и събирането на необходимата информация за изпълнението на задълженията им по закона;
  6. изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.“

  § 22. Създава се чл. 123г:
  „Чл. 123г. В 20-дневен срок от информирането по чл. 123в, т. 1 компетентният орган уведомява оператора за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 или за липсата на необходимост от провеждане на процедура.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Компетентният орган преразглежда и актуализира разрешителното, когато:
  1. при причиняване на замърсяване от инсталацията, което е толкова значително, че се налага преразглеждане на съществуващите в разрешителното емисионни ограничения или включване на нови емисионни ограничения;
  2. не е налично заключение за НДНТ, но развитието на прилаганата НДНТ позволява значително намаляване на емисиите;
  3. е настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията, налагащи използването на други техники;
  4. са настъпили промени в нормативната уредба по околна среда по отношение на въвеждане на нови или преразглеждане на норми за качество на компоненти или фактори на околната среда;
  5. е публикувано заключение за НДНТ, прието с решение на Европейската комисия, свързано с основната дейност на дадена инсталация.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) По искане на компетентния орган периодично се преразглеждат всички условия на разрешителното и когато е необходимо, тези условия се актуализират. Операторът предоставя цялата информация, необходима за преразглеждане на условията на разрешителното. Преразглеждането и когато е необходимо, последващото актуализиране:
  1. се извършват до 4 години от публикуването на решението на Европейската комисия;
  2. осигуряват съответствие с изискванията на тази глава;
  3. вземат предвид всички нови или актуализирани заключения, приети с решение на Европейската комисия след издаването на разрешителното или неговото последно актуализиране и които са приложими към инсталацията.“
  4. В ал. 7, накрая се поставя запетая и се добавя „както и всички други данни, които позволяват да се направи сравнение между експлоатацията на инсталацията и НДНТ, описани в съответните заключения за НДНТ, както и свързаните с тях технически емисионни нива.“
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) При актуализиране, когато се прилага чл. 123а, ал. 3, или във връзка с ал. 2, т. 1 на комплексно разрешително компетентният орган осигурява достъп на заинтересуваните лица до проекта за актуализиране по реда на чл. 122а, ал. 5.“
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 23 се създава нова точка 4:
  „4. В ал.6 думите „т.6“ да се заменят с „т.5“
  Следващите точки съответно се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
  § 23. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Компетентният орган по чл. 120, ал.1 преразглежда и актуализира разрешителното, когато:
  1. при причиняване на замърсяване от инсталацията, което е толкова значително, че се налага преразглеждане на съществуващите в разрешителното емисионни ограничения или включване на нови емисионни ограничения;
  2. не е налично заключение за НДНТ, но развитието на прилаганата НДНТ позволява значително намаляване на емисиите;
  3. е настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията, налагащи използването на други техники;
  4. са настъпили промени в нормативната уредба по околна среда по отношение на въвеждане на нови или преразглеждане на норми за качество на компоненти или фактори на околната среда;
  5. е публикувано заключение за НДНТ, прието с решение на Европейската комисия, свързано с основната дейност на дадена инсталация.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така:„По искане на компетентния орган периодично се преразглеждат всички условия на разрешителното и когато е необходимо, тези условия се актуализират. Операторът предоставя цялата информация, необходима за преразглеждане на условията на разрешителното. Преразглеждането и когато е необходимо, последващото актуализиране:“.
  4. В ал. 6 думите „т. 6“ се заменят с „т. 5“.
  5. В ал. 7 накрая се добавя „както и всички други данни, които позволяват да се направи сравнение между експлоатацията на инсталацията и НДНТ, описани в съответните заключения за НДНТ, както и свързаните с тях технически емисионни нива“.
  6. В ал. 8 думите „при изменение“ и „съответно изменение“ се заличават.

  § 24. В чл. 125 ал. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. Член 126 се изменя така:
  „Чл. 126. (1) За актуализиране на комплексното разрешително извън случаите по чл. 124, ал. 2 компетентният орган, в срока по чл. 123г, изисква операторът да представи необходимата информация и определя нейния обхват, включително:
  1. описание на промяната;
  2. резултати от собствения мониторинг на емисиите;
  3. доклад за базовото състояние съгласно чл. 122, ал. 2, т. 12;
  4. доказателства за прилагане на НДНТ, в т.ч. сравнение между избраната техника и приложимите заключения за НДНТ, включително емисионните нива, определени с тях;
  5. доказателства за наличието на обстоятелства по чл. 123а, ал. 3, когато операторът не планира прилагане на чл. 123а, ал. 1.
  2) В срок един месец от предоставянето на информацията по ал. 1 компетентният орган актуализира комплексното разрешително.
  (3) В срока по чл. 123г компетентният орган информира оператора за липсата на необходимост от провеждане на процедура за случаите извън посочените по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1.
  (4) Компетентният орган отразява обстоятелствата по ал. 3 в регистъра по чл. 129, ал. 2, т. 6.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:

  § 25. Член 126 се изменя така:
  „Чл. 126. (1) За актуализиране на комплексното разрешително извън случаите по чл. 124, ал. 2 компетентният орган по чл. 120, ал. 1, в срока по чл. 123г, изисква операторът да представи необходимата информация и определя нейния обхват, включително:
  1. описание на промяната;
  2. резултати от собствения мониторинг на емисиите;
  3. доклад за базовото състояние съгласно чл. 122, ал. 2, т. 12;
  4. доказателства за прилагане на НДНТ, в т.ч. сравнение между избраната техника и приложимите заключения за НДНТ, включително емисионните нива, определени с тях;
  5. доказателства за наличието на обстоятелства по чл. 123а, ал. 3, когато операторът не планира прилагане на чл. 123а, ал. 1.
  (2) В срок един месец от предоставянето на информацията по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 актуализира комплексното разрешително.
  (3) В срока по чл. 123г компетентният орган по чл. 120, ал. 1 информира оператора за липсата на необходимост от провеждане на процедура за случаите извън посочените по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1.
  (4) Компетентният орган по чл. 129, ал. 1 отразява обстоятелствата по ал. 3 в регистъра по чл. 129, ал. 2, т. 6.“

  § 26. В чл. 129, ал. 2 се създава т. 6:
  „6. информацията по чл. 126, ал. 3.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 133 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 141, ал. 1 думите „за ползване“ се заменят със „за присъждане“ и думите „заплащат такси“ се заменят със „заплаща такса“.
  Комисията подкрепя по принцип на вносителя и предлага следната редакция на § 28:
  § 28. В чл. 141, ал. 1 думата „ползване“ се заменя със „присъждане“ и думите „заплащат такси“ се заменят със „заплаща такса“.

  § 29. В чл. 154а, ал. 7 думите „В едномесечен срок“ се заменят с „Във възможно най-кратък срок“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29:
  § 29. В чл. 154а, ал. 7 думите „В едномесечен срок“ се заменят с „В срок не по-дълъг от 30 дни“.

  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  Създава се нов § 30 със следния текст:
  „§ 30. В чл. 164, ал. 1след думите „изискванията по“ се добавя „чл.123в и“.“
  Следващите параграфи съответно се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 30:
  „§ 30. В чл. 164, ал. 1 след думите „изискванията по“ се добавя „чл.123в и“.“

  § 30. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Точка 40 се отменя.
  2. В т. 41 думите „промяна в работата“ се заменят с „всяко преустройство с промяна на естеството на производствената дейност, функционирането или разширението“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.

  § 31. В приложение № 1 към чл. 92, т. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 17 се изменя така:
  „17. Ферми за интензивно отглеждане на птици или свине с
  повече от:
  а) 85 000 места за отглеждане на бройлери, 60 000 места за кокошки носачки;
  б) 3000 места за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг тегло), или
  в) 900 места за свине майки.“
  2. В т. 18, буква „б“ числото „20“ се заменя с „200“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.

  § 32. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 5, буква „в“ след думата „изделия“ се добавя „(невключени в приложение № 1)“.

  2. В т. 10, буква „ж“ след думата „наводнения“ се добавя „(невключени в приложение № 1)“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
  § 33. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 5, буква „в“ накрая се добавя „(невключени в приложение № 1)“.
  2. В т. 10, буква „ж“ накрая се добавя „(невключени в приложение № 1)“.

  § 33. В приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 2.5, буква „б“ след цифрата „2.4.“ се поставя запетая и се добавя „включително на възстановени продукти“.
  2. В т. 5.4 след думата „Депа“ се добавя „по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 34. Процедурите по реда на глава шеста, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 35:
  § 35. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на глава шеста се довършват по досегашния ред.

  § 35. Преписките по реда на чл. 126, ал. 1, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 36:
  § 36. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на чл. 126, ал. 1 се довършват по досегашния ред.

  § 36. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 и 76 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 43а:
  а) в ал. 4 т. 1 се изменя така:
  „1. име/наименование на юридическото лице, адрес/седалище на лицето – вносител, и БУЛСТАТ или единен идентификационен код;”
  б) в ал. 5 т. 3 се отменя.
  2. Член 80 се изменя така:
  „Чл. 80 (1) Кандидатът за разрешителни и сертификати по чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 1 и 4, чл. 8, ал. 3 и чл. 9, ал. 1 от Регламент (EO) № 338/97 и по чл. 30, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 44a и 44з от Регламент (EO) № 865/2006 подава на хартиен носител или по електронен път през портал за електронни административни услуги, писмено заявление до министъра на околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 13, параграф 1, чл. 20, 26, 34, 41, 44д, 44л и 50 от Регламент (EO) № 865/2006.
  (2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
  1. информацията съобразно определените формати в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (ОВ, L 242 от 7.9.2012 г.; изм. и доп., L 10 от 16.1.2015 г.);
  2. единен идентификационен код или БУЛСТАТ, а за чуждестранни юридически лица - VAT номер;
  3. желания от заявителя начин на получаването на изготвените разрешителни и сертификати.“
  3. В чл. 81, ал. 1 т. 1 се отменя.
  4. В чл. 82, ал. 1 т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 37:

  § 37. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 и 76 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 43а:
  а) в ал. 4 т. 1 се изменя така:
  „1. име/наименование на юридическото лице, адрес/седалище на лицето – вносител, и БУЛСТАТ или единен идентификационен код;”
  б) в ал. 5 т. 3 се отменя.
  2. Член 80 се изменя така:
  „Чл. 80 (1) Кандидатът за разрешителни и сертификати по чл. 4, параграфи 1 и 2, чл. 5, параграфи 1 и 4, чл. 8, параграф 3 и чл. 9, параграф 1 от Регламент (EO) № 338/97 и по чл. 30, параграф 1, чл. 37, параграф 1, чл. 44a и 44з, параграф 1 от Регламент (EO) № 865/2006 подава на хартиен носител или по електронен път през портал за електронни административни услуги, писмено заявление до министъра на околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 13, параграф 1, чл. 20, 26, 34, 41, 44д, 44л и 50 от Регламент (EO) № 865/2006.
  (2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
  1. информацията съгласно форматите в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (ОВ, L 242/13 от 7 септември 2012 г.);
  2. единен идентификационен код или БУЛСТАТ, а за чуждестранни юридически лица - VAT номер;
  3. желания от заявителя начин на получаването на изготвените разрешителни и сертификати.“
  3. В чл. 81, т. 1 се отменя.
  4. В чл. 82, ал. 1 т. 4 се отменя.

  § 37. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12, 58 и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 18б, ал. 5, т. 4 думите „както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация“ и запетаята след тях се заменят с „единен идентификационен код или“.
  2. В чл. 30б, ал. 1, т. 3 думите „както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация“ и запетаята след тях се заменят с „единен идентификационен код или“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 37 на Преходни и заключителни разпоредби се прави следното допълнение:
  1. Създава се нова точка 2:
  „2. Създава се нов член 27а:
  Чл. 27а. (1) Министърът на околната среда и водите разработва и внася за приемане от Министерския съвет Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух.
  (2) Програмата по ал. 1 се приема с решение на Министерския съвет.
  (3) Програмата по ал. 1 включва най-малко целите, мерките и сроковете за тяхното постигане, необходимите финансови средства и отговорните институции.
  (4) Изпълнението на програмата се отчита ежегодно пред Министерския съвет.“
  2. Досегашната т. 2 става т.3.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 38:
  § 38. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12, 58 и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 18б, ал. 5, т. 4 думите „както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация“ се заменят с „единен идентификационен код или“.
  2. Създава се чл. 27а:
  „Чл. 27а. (1) Министърът на околната среда и водите разработва и внася за приемане от Министерския съвет Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух.
  (2) Програмата по ал. 1 се приема с решение на Министерския съвет.
  (3) Програмата по ал. 1 включва най-малко целите, мерките и сроковете за тяхното постигане, необходимите финансови средства и отговорните институции.
  (4) Изпълнението на програмата се отчита ежегодно пред Министерския съвет.“
  3. В чл. 30б, ал. 1, т. 3 думите „както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация“ се заменят с „единен идентификационен код или“.

  § 38. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 37 думите „пояс I на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“ се заменят със „защитните пояси на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт и в охранителни зони, определени съгласно Закона за водите, за които е предвидена забрана за дейности, свързани с третиране на отпадъци”.
  2. Създава се чл. 59а:
  „Чл. 59а. В случаите по чл. 68, ал. 1, чл. 73, ал. 2 и 3, чл. 78, ал. 3,чл. 79, ал. 2, чл. 81, ал. 2, чл. 89, ал. 1, чл. 90, ал. 2 и чл. 104, ал. 1, както и при подаване на заявление за предварителна писмена нотификация и съгласие за трансграничен превоз на отпадъци от, за и през Република България заявителите заплащат такса по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите по чл. 110.”
  3. В чл. 69:
  а) в ал. 1 т. 1 и 4 се отменят;
  б) в ал. 9 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“.
  4. В чл. 71, ал. 4 се създава т. 8:
  „8. заявителят не е заплатил дължимата такса.“
  5. В чл. 73:
  а) в ал. 2 думите „и документ по чл. 69, ал. 1, т. 1“ се заличават;
  б) в ал. 3 думите „документ по чл. 69, ал. 1, т. 1“ се заличават;
  в) в ал. 4 думите „ал. 10-12“ се заменят с „ал. 9-12“.
  6. В чл. 78:
  а) в ал. 4 т. 4 се отменя;
  б) в ал. 7 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
  в) в ал. 12 се създава т. 3:
  „3. незаплащане на дължимата такса.“
  7. В чл. 79, ал. 1 думите „и тези по чл. 78, ал. 4, т. 4“ се заличават.
  8. В чл. 81:
  а) в ал. 4 т. 5 и 6 се отменят;
  б) в ал. 7 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
  в) създава се ал. 8:
  „(8) Компетентният орган проверява служебно съответствието на учредителния акт на организацията по оползотворяване, публикуван в Търговския регистър, с изискванията на чл. 16.“
  9. В чл. 86, ал. 1 думите „заявлението и приложените към него документи“ се заменят със „заявлението, приложените към него документи и учредителният акт на организацията по оползотворяване“.
  10. В чл. 87, ал. 3:
  а) в т. 1 след думите „по чл. 81“ се добавя „и/или учредителният акт на организацията по оползотворяване“;
  б) създава се т. 7:
  „7. заявителят не е заплатил дължимата такса.“
  11. В чл. 89:
  а) в ал. 2 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага актуализирана програма по чл. 53 съгласно изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1.“;
  в) в ал. 4 думите „приложените към него документи“ се заменят с „приложената към него актуализирана програма“;
  г) в ал. 6 думите „чл. 81, ал. 7“ се заменят с „чл. 89, ал. 2“;
  д) в ал. 7 след думите „т. 1-4“ се добавя „и 7“.
  12. В чл. 90:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 организацията по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, подават до компетентния орган в двумесечен срок от настъпването на промяната заявление на хартиен и технически носител или по електронен път за изменение и/или допълнение на разрешението. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи съответната промяна, освен в случаите, когато обстоятелствата, свързани с промяната, могат да се установят от търговския регистър.”;
  б) в ал. 5 след думите „т. 1-4“ се добавя „и 7“.
  13. В чл. 96, ал. 1:
  а) в основния текст думите „документ за платена такса и“ и запетаята пред тях се заличават;
  б) точка 1 се отменя.
  14. В чл. 101, ал. 2 думите „към което прилага документ за платена такса“ и запетаята пред тях се заличават.
  15. В чл. 104:
  а) алинея 2 се отменя;
  б) в ал. 3 след думите „ал. 1 или 2“ се добавя „или незаплащане на дължимата такса“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 38, т.1 да отпадне.
  Следващите точки съответно се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 39:
  § 39. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53 и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В глава четвърта, раздел III се създава чл. 59а:
  „Чл. 59а. В случаите по чл. 68, ал. 1, чл. 73, ал. 2 и 3, чл. 78, ал. 3,чл. 79, ал. 2, чл. 81, ал. 2, чл. 89, ал. 1, чл. 90, ал. 2 и чл. 104, ал. 1, както и при подаване на заявление за предварителна писмена нотификация и съгласие за трансграничен превоз на отпадъци от, за и през Република България заявителите заплащат такса по тарифата по чл. 110.”
  2. В чл. 69:
  а) в ал. 1 т. 1 и 4 се отменят;
  б) в ал. 9 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“.
  3. В чл. 71, ал. 4 се създава т. 8:
  „8. заявителят не е заплатил дължимата такса.“
  4. В чл. 73:
  а) в ал. 2 думите „и документ по чл. 69, ал. 1, т. 1“ се заличават;
  б) в ал. 3 думите „документ по чл. 69, ал. 1, т. 1“ се заличават;
  в) в ал. 4 думите „ал. 10-12“ се заменят с „ал. 9-12“.
  5. В чл. 78:
  а) в ал. 4 т. 4 се отменя;
  б) в ал. 7 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
  в) в ал. 12 се създава т. 3:
  „3. незаплащане на дължимата такса.“
  6. В чл. 79, ал. 1 думите „и тези по чл. 78, ал. 4, т. 4“ се заличават.
  7. В чл. 81:
  а) в ал. 4 т. 5 и 6 се отменят;
  б) в ал. 7 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
  в) създава се ал. 8:
  „(8) Компетентният орган по ал. 1 проверява служебно съответствието на учредителния акт на организацията по оползотворяване, с изискванията на чл. 16.“
  8. В чл. 86, ал. 1 думите „заявлението и приложените към него документи“ се заменят със „заявлението, приложените към него документи и учредителният акт на организацията по оползотворяване“.
  9. В чл. 87, ал. 3:
  а) в т. 1 след думите „по чл. 81“ се добавя „или учредителният акт на организацията по оползотворяване“;
  б) създава се т. 7:
  „7. заявителят не е заплатил дължимата такса.“
  10. В чл. 89:
  а) в ал. 2 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага актуализирана програма по чл. 53 съгласно изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1.“;
  в) в ал. 4 думите „приложените към него документи“ се заменят с „приложената към него актуализирана програма“;
  г) в ал. 6 думите „чл. 81, ал. 7“ се заменят с „ал. 2“;
  д) в ал. 7 след думите „т. 1-4“ се добавя „и 7“.
  11. В чл. 90:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 организацията по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, подават до компетентния орган в двумесечен срок от настъпването на промяната заявление на хартиен и технически носител или по електронен път за изменение и/или допълнение на разрешението. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи съответната промяна, освен в случаите, когато обстоятелствата, свързани с промяната, могат да се установят от търговския регистър.”;
  б) в ал. 5 след думите „т. 1-4“ се добавя „и 7“.
  12. В чл. 96, ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „документ за платена такса и“ се заличават;
  б) точка 1 се отменя.
  13. В чл. 101, ал. 2 думите „към което прилага документ за платена такса“ се заличават.
  14. В чл. 104:
  а) алинея 2 се отменя;
  б) в ал. 3 думите „ал. 1 или 2“ се заменят с „ал. 1 или незаплащане на дължимата такса“.

  § 39. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.,бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г. и бр. 12, 58 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15 думите „пояс І на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията“ се заменят със „защитните пояси на водовземните съоръжения“.
  2. В чл. 19, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  „5. земите на защитния пояс на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснаобдяване и на водовземните съоръжения за минерални води - публична общинска собственост, с изключение на тези по чл. 15 и чл. 24, т. 11.“
  3. В чл. 21 ал. 2, 4 и 5 се отменят.
  4. В чл. 24, т. 11 думите „пояс І на санитарно-охранителните зони на съоръженията“ се заменят със „защитните пояси на водовземните съоръжения“.
  5. В чл. 33, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. в границите на:
  а) защитните пояси около водовземните съоръжения, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и около водовземните съоръжения за минерални води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт;
  б) определените охранителни зони за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт.“
  6. В чл. 44 ал. 6 се отменя.
  7. В чл. 47:
  а) в ал. 5 думите „вътрешния пояс на санитарно-охранителната му зона“ се заменят със „защитния пояс около него“;
  б) в ал. 7 думите „вътрешния пояс на санитарно-охранителната му зона“ се заменят със „защитния пояс около него“.
  8. В чл. 48, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  „5. изпълняват необходимите действия за:
  а) изграждане на защитния пояс около водовземните съоръжения, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, включително когато е необходимо предприемане на действия по реда на Закона за държавната собственост или по реда на Закона за общинската собственост за промяна на собствеността на земите, заети от защитния пояс, или уведомяване на собственика на съоръженията за необходимостта от промяна на собствеността на земите, заети от защитния пояс;
  б) изпълнение на предвидените мерки в охранителни зони за опазване на водите в райони, в които са разположени водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и за минерални води, които са предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт;”.
  9. В чл. 50:
  а) в ал. 3, т. 2 буква „а“ се отменя;
  б) в ал. 9:
  аа) в основния текст думите „за водовземане или ползване на воден обект“ се заличават;
  бб) точка 1 се изменя така:
  „1. издаване на разрешение за строеж в случаите по Закона за устройство на територията – за правата за ползване на воден обект;”
  вв) в т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „за правата за водовземане“.
  10. Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. (1) За опазване на водите и определяне на условията за това, при търсене и проучване и/или добив на подземни богатства се изисква становище от Министерството на околната среда и водите.
  (2) За целите по ал. 1 при съгласуване на цялостните проекти за търсене и проучване по чл. 82, ал. 1 от Закона подземните богатства в Министерството на околната среда и водите се предоставя информация за:
  1. местоположението на площта, в която се предвижда проучване на подземни богатства;
  2. повърхностните и подземните водни тела, попадащи в площта по
  т. 1, които може да бъдат засегнати от предвидените дейности, и как ще бъдат засегнати;
  3. скалната/литоложката разновидност, представляваща подземното богатство;
  4. дълбочината, до която ще се извърши проучването.
  (3) При предоставяне на концесия за добив на подземни богатства се представя за съгласуване план за разработка на находището, който освен информацията по ал. 2 съдържа и резултати от изпълненото проучване, свързани с:
  1. детайлизацията на геоложкия разрез;
  2. нивото на подземните води в района на проучената площ.”
  11. В чл. 58, ал. 1:
  а) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. развитие, модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, за които е издадено разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, при което не се променя въздействието, разрешено с издаденото разрешително;
  2. ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите;“
  б) в т. 3 накрая се добавя „над водния обект“;
  в) създават се т. 7-9:
  „7. подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете;
  8. ремонт на плаващи съоръжения в язовири и ремонт на водовземни съоръжения от повърхностни води;
  9. осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена.“
  12. В чл. 60:
  а) в ал. 2:
  аа) точка 3 се изменя така:
  „3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията - при ползване на съществуващи съоръжения, с изключение на случаите по ал. 13, т. 3;”
  бб) точка 4 се отменя;
  б) в ал. 3 т. 3 се отменя;
  в) в ал. 4, т. 5 букви „б“ и „в“ се отменят;
  г) в ал. 6:
  аа) точка 2 се отменя;
  бб) в т. 4 след думите „водоснабдителна система“ се поставя тире и се добавя „когато заявените водни количества или част от тях се предвижда да се ползват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“;
  д) в ал. 12 думата „магнитен“ се заменя с „електронен“;
  е) създава се ал. 13:
  „(13) При провеждането на процедурите по издаване на разрешителни по чл. 44 и чл. 46, ал. 1, т. 2 и 3 и преди изготвянето на съобщението по чл. 62а, ал. 1 органът по чл. 52, ал. 1 изисква служебно:
  1. за аквакултури и свързаните с тях дейности:
  а) съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за аквакултури в големи язовири - когато язовирът не е зониран;
  б) становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от Изпълнителна агенция „Морска администрация” - когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав;
  2. за разрешителни за ползване на водни обекти - части от река Дунав, вътрешните морски води или териториалното море – съгласувателни становища от:
  а) министъра на отбраната;
  б) министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  3. за водовземане и ползване на язовири:
  а) когато водовземането и/или ползването не е свързано с използване на съществуващи съоръжения към язовира - актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за извършване на дейностите и условия, при които може да се разреши водовземането и/или ползването;
  б) когато водовземането е свързано с използването на съществуващи съоръжения към язовира - актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за ползване на съоръженията, и условия, при които може да се разреши водовземането;
  4. по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници” и общините информация за наличие или липса на задължения.”
  13. В чл. 62а, ал. 1 се създава т. 2а:
  „2а. фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), имащи отношение към разрешителното и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.“
  14. В чл. 63 се създава т. 3:
  „3. кандидатът за издаване на разрешително за заустване за експлоатация на съществуващ обект е титуляр на разрешително за заустване за проектиране на същия обект и условията и параметрите на разрешеното заустване не са променени.“
  15. В чл. 68:
  а) точка 2 се отменя;
  б) създава се т. 10:
  „10. заявителят има:
  а) задължения за публични вземания, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
  б) задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда, които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.“
  16. В чл. 70:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Разрешителното или решението за отказ на органа по чл. 52,
  ал. 1 в срок една седмица се изпраща писмено на:
  1. заявителя;
  2. съответната общинска администрация;
  3. собственика на съоръженията;
  4. съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на водовземните съоръжения – за водовземане от:
  а) повърхностни и подземни води - с цел питейно-битово водоснабдяване, включително самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
  б) минерални води - с цел питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяване за лечебни цели, профилактика, отдих и спорт;
  5. заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.“;
  б) алинея 2 се отменя.
  17. В чл. 75, ал. 1 запетаята след думата „предоставено“ се заличава.
  18. В чл. 78 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.“
  19. Член 78а се изменя така:
  „Чл. 78а. Не се разрешава изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3, или продължаване по чл. 78, ал. 2, или преиздаване по чл. 79, ал. 3 при:
  1. неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
  2. неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.“
  20. В чл. 118г:
  а) създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) В регистрите на съоръженията по ал. 3 се включват и водовземни съоръжения за подземни води, изградени преди 28 януари 2000 г., и кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, изградени преди 23 юни 2017 г., за които не са подадени заявления за включване в регистъра в определените срокове, както и водовземни съоръжения, изградени преди 23 декември 2016 г., при условия, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, когато е налице техническа документация, доказваща:
  1. конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му;
  2. че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло.
  (5) Водовземни съоръжения по ал. 4, вписани в регистъра за собствени потребности на гражданите, може да се регистрират като водовземни съоръжения за стопански цели при условия, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, когато:
  1. не се увеличава на максимално допустимото количество до 10 куб. м за денонощие;
  2. не се нарушават изискванията към водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – когато водовземното съоръжение ще се ползва за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
  3. не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане по чл. 68.”;
  б) създава се ал. 6:
  „(6) За включване в регистрите на водовземните съоръжения, в случаите по ал. 4 се заплаща такса, определена в тарифата по чл. 72 от ЗООС.”;
  в) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 7 и 8.
  21. В чл. 119:
  а) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт, се осъществява чрез:
  1. определяне на водните тела по ал. 1, т. 1 и 2 като зони за защита на водите;
  2. определяне на находищата на минерални води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт, като зони за защита на водите;
  3. определяне на защитен пояс около водовземните съоръжения, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и водовземните съоръжения за минералните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт, осигуряващ опазване на съоръженията от разрушаване и от пряко въвеждане на замърсяващи вещества през водовземните съоръжения;
  4. определяне на охранителни зони за опазване на водите в райони, в които са разположени водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт, в които е установен риск за влошаване на количеството или качеството на повърхностните и/или на подземните води, и/или на минералните води;
  5. изпълнение на мерки в границите на зоната за защита на водите и в охранителните зони;
  6. изпълнение на специфичен мониторинг, съобразно характеристиките на съответната зона за защита.”;
  б) създава се нова ал. 5:
  „(5) Границите на защитните пояси по ал. 4, т. 3 се определят от органите по чл. 151 и 155б по предложение на собственика на съоръжението или на органа, който стопанисва минералните води.”;
  в) създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Охранителните зони се определят:
  1. в плановете за управление на речните басейни – за водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и пресните термални води, определени като водни тела в ПУРБ;
  2. от директора на съответната басейнова дирекция – извън случаите по т. 1 при установен риск за замърсяване на минералната вода, въз основа на извършени хидрогеоложки проучвания.
  (7) Мерките в охранителните зони по ал. 6, т. 1 се определят в ПУРБ в зависимост от натиска и въздействието върху състоянието на водите и в съответствие с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6.“;
  г) досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Изискванията за определяне на защитните пояси и охранителните зони по ал. 4, т. 3 и 4 и видовете мерки за постигане и поддържане на добро състояние на зоните за защита на водите по ал. 4, т. 1 и 2 се определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6.“
  22. В чл. 119а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. водните тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 и водните тела по чл. 119, ал. 4, т. 2;“.
  23. В чл. 135, ал. 1, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт“.
  24. В чл. 151:
  а) в ал. 2, т. 2 буква „у“ се изменя така:
  „у) определя със заповед границите на защитния пояс около:
  аа) водовземните съоръжения за минерални води - изключителна държавна собственост;
  бб) водовземните съоръжения в комплексните и значимите язовири по приложение № 1;“
  б) в ал. 5, т. 1 думите „и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони“ се заменят с „в защитните пояси“.
  25. В чл. 155, ал. 1 т. 12 се изменя така:
  „12. определя със заповед границите на защитния пояс около водовземните съоръжения освен в случаите по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „у“ и чл. 155б.”
  26. В чл. 155а:
  а) в ал. 1 т. 2, 5 и 6 се отменят;
  б) в ал. 3:
  аа) точка 4 се отменя;
  бб) в т. 5 думите „санитарно-охранителните зони“ се заменят със „защитните пояси“;
  в) създава се ал. 4:
  „(4) Редът за одобряване на материали, реагенти и биоциди, които влизат в контакт с водите, предназначени за питейно-битови цели, се определя в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3.“
  27. Създава се чл. 155б:
  „Чл. 155б. Кметът на общината определя със заповед границите на защитния пояс около водовземните съоръжения за минерални води, публична общинска собственост.“
  28. В чл. 157, ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително определените охранителни зони по чл. 119, ал. 6, т. 1”.
  29. В чл. 158 ал. 3 се отменя.
  30. В чл. 182, ал. 1:
  а) в т. 1:
  аа) в буква „а“ думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“;
  бб) буква „ж“ се изменя така:
  „ж) съгласуваните уведомления за извършване на всяка от дейностите по чл. 58, ал. 1 и по чл. 44, ал. 3, предписаните условия и ограничения;“
  б) в т. 3 думите „т. 4“ се заменят с „т. 3“.
  31. В чл. 188, ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. поддържането и спазването на забраните в защитните пояси и изпълнението на мерките в границите на охранителните зони в райони, в които са разположени водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, определени в ПУРБ, и на минералните води - изключителна държавна собственост;“.
  32. В чл. 191, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. поддържането и спазването на забраните в защитните пояси и изпълнението на мерките в границите на охранителните зони на минералните води - публична общинска собственост.“
  33. В чл. 194:
  а) в ал. 1, т. 3 буква „в“ се изменя така:
  „в) от дифузни източници от селското стопанство, включително от торове и препарати за растителна защита, пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения;“
  б) в ал. 7 т. 2 се изменя така:
  „2. точка 3 се заплаща:
  а) индивидуално от собственика или ползвателя на стопанството – за таксите за дифузно замърсяване от животновъдство и аквакултури;
  б) от лицето, което пуска на пазара торове и продукти за растителна защита.“
  в) в ал. 11:
  аа) точка 4 се изменя така:
  „4. на ползване на воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности;“
  бб) в т. 6, буква „б“ думата „пчели“ и запетаята пред нея се заличават.
  34. В чл. 200, ал. 1:
  а) точки 19 и 20 се изменят така:
  „19. не изпълни мерки в ПУРБ, свързани с опазване и подобряване на водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване - от 2000 до 10 000 лв.;
  20. не поддържа защитния пояс около водовземните съоръжения, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води - от 500 до 1000 лв.;“
  б) в т. 26 думите „изградена санитарно-охранителна зона“ се заменят с „изграден защитен пояс“.

  35. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 100-102:

  „100. „Защитен пояс около водовземните съоръжения, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и водовземните съоръжения за минералните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт“ е територия и/или акватория около водовземното съоръжение с ограничен достъп, осигуряваща опазване на съоръженията от разрушаване и пряко въвеждане, през водовземните съоръжения, във водите на замърсяващи вещества, в която са забранени всякакви дейности освен дейностите за експлоатация на съоръжението.
  101. „Охранителна зона за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт“ е територия, която може да обхваща водосбора или територията над водно тяло, определено като зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване или на минерални води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт, може да бъде значително по-малка от водното тяло и/или да се простира извън границите на водното тяло и да обхваща други водни тела или части от водни тела, свързани с водното тяло, определено като зона за защита на водите; в тази територия се планират и изпълняват допълнителни мерки за предотвратяване влошаването на количеството и качеството на водите и за намаляване нивото на пречистване, изисквано при производството на питейни води.
  102. „Руднични води“ са водите, които изтичат на повърхността от действащи или ликвидирани миннодобивни обекти, включително обекти с геотехнологичен добив, през минни или сондажни изработки.”

  36. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 т. 52 „Мандра - Бургас” се заличава.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 39:
  1. Точка 1 да отпадне.
  2. Точка 2 да отпадне.
  3. Точка 3 да отпадне.
  4. Точка 4 да отпадне.
  5. Точка 5 да отпадне.
  6. Точка 7 да отпадне.
  7. Създава се нова т.7:
  „7. В чл.46а се създава ал.5:
  „(5) Разрешителното по чл.44 и/или чл.46 не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.“
  8. Точка 8 да отпадне.
  9. В т. 9 се създава буква „в”:
  „в) Създава се алинея 10:
  (10) Разпоредбите на ал. 7-9 не се прилагат за находища на минерални води, изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общини. В тези случаи директорът на басейнова дирекция издава отделно разрешително за ползване на воден обект за изграждане, ремонт или реконструкция на съоръжение за водовземане на минерална вода от съответното находище.”
  10. В т.12:
  10.1. Буква „б“ да отпадне.
  10.2. В буква „г“, подбуква „аа“ да отпадне.
  11. Точка 21 да отпадне.
  12. Точка 22 да отпадне.
  13. Точка 24 да отпадне.
  14. Точка 25 да отпадне
  15. В т.26:
  15.1. Буква „а“ се изменя така:
  „а) в ал. 1 т. 2 и 6 се отменят;“
  15.2. Буква „б“ да отпадне и буква „в“ да стане буква „б“.
  16. Точка 27 да отпадне.
  17. Точка 28 да отпадне.
  18. Точка 31 да отпадне.
  19. В т. 32 текстът на създадената т.4 да се измени така:
  „4.поддържането и спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони на минералните води, публична общинска собственост“
  20. Точка 34 да отпадне.
  21. Създава се нова точка 34:
  „34. В чл. 194б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „предоставят информация за изчисляване на” се заменят с „определят и декларират”. Създава се изречение второ „Образецът съдържа данните съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6 въз основа на които се определят таксите.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато в декларацията по ал. 1 се установят несъответствия с информацията по ал. 3, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. Актът се съобщава на задълженото лице.”
  4. Алинея 5 се изменя така:
  (5) Декларирането и установяването на задължението се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
  5. Алинея 6 се изменя така:
  (6) Актът за установяване на публичното държавно вземане се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.”
  22. В т.35:
  Създадените т.100 и т.101 да отпаднат.

  Всички точки съответно се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 39, който става § 40:
  § 40. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.,бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г. и бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 44 ал. 6 се отменя.
  2. В чл. 46а се създава ал. 5:
  „(5) Разрешителното по чл. 44 и/или чл. 46 не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.“
  3. В чл. 50:
  а) в ал. 3, т. 2 буква „а“ се отменя;
  б) в ал. 9:
  аа) в текста преди т. 1 думите „за водовземане или ползване на воден обект“ се заличават;
  бб) точка 1 се изменя така:
  „1. издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията – за правата за ползване на воден обект;”
  вв) в т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „за правата за водовземане“.
  в) създава се нова ал. 10:
  (10) Разпоредбите на ал. 7-9 не се прилагат за находища на минерални води, изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общини. В тези случаи директорът на басейнова дирекция издава отделно разрешително за ползване на воден обект за изграждане, ремонт или реконструкция на съоръжение за водовземане на минерална вода от съответното находище.”
  г) Досегашната ал. 10 става 11.
  4. Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. (1) За опазване на водите и определяне на условията за това при съгласуване на цялостните проекти за търсене и проучване по чл. 82, ал. 1 от Закона за подземните богатства в Министерството на околната среда и водите се предоставя информация за:
  1. местоположението на площта, в която се предвижда проучване на подземни богатства;
  2. повърхностните и подземните водни тела, попадащи в площта по
  т. 1, които могат да бъдат засегнати от предвидените дейности, и как ще бъдат засегнати;
  3. скалната или литоложката разновидност, представляваща подземното богатство;
  4. дълбочината, до която ще се извърши проучването.
  (2) За опазване на водите и определяне на условията за това при предоставяне на концесия за добив на подземни богатства се представя за съгласуване план за разработка на находището, който освен информацията по ал. 1 съдържа и резултати от изпълненото проучване, свързани с:
  1. детайлизацията на геоложкия разрез;
  2. нивото на подземните води в района на проучената площ.”
  5. В чл. 58, ал. 1:
  а) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. развитие, модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, за които е издадено разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, при което не се променя въздействието, разрешено с издаденото разрешително;
  2. ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите;“
  б) в т. 3 накрая се добавя „над водния обект“;
  в) създават се т. 7, 8 и 9:
  „7. подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете;
  8. ремонт на плаващи съоръжения в язовири и ремонт на водовземни съоръжения от повърхностни води;
  9. осигуряване на проводимост на речното легло до 500 метра след язовирната стена.“
  6. В чл. 60:
  а) в ал. 2:
  аа) точка 3 се изменя така:
  „3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията - при ползване на съществуващи съоръжения, с изключение на случаите по ал. 13, т. 3;”
  бб) точка 4 се отменя;
  б) в ал. 4, т. 5 букви „б“ и „в“ се отменят;
  в) в ал. 6, т. 4 накрая се поставя тире и се добавя „когато заявените водни количества или част от тях се предвижда да се ползват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“;
  г) в ал. 12 думата „магнитен“ се заменя с „електронен“;
  д) създава се ал. 13:
  „(13) При провеждането на процедурите по издаване на разрешителни по чл. 44 и чл. 46, ал. 1, т. 2 и 3 и преди изготвянето на съобщението по чл. 62а, ал. 1 органът по чл. 52, ал. 1 изисква служебно:
  1. за аквакултури и свързаните с тях дейности:
  а) съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за аквакултури в големи язовири - когато язовирът не е зониран;
  б) становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от Изпълнителна агенция „Морска администрация” - когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав;
  2. за разрешителни за ползване на водни обекти - части от река Дунав, вътрешните морски води или териториалното море – съгласувателни становища от:
  а) министъра на отбраната;
  б) министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  3. за водовземане и ползване на язовири:
  а) когато водовземането и/или ползването не е свързано с използване на съществуващи съоръжения към язовира - актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за извършване на дейностите и условия, при които може да се разреши водовземането и/или ползването;
  б) когато водовземането е свързано с използването на съществуващи съоръжения към язовира - актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за ползване на съоръженията, и условия, при които може да се разреши водовземането;
  4. по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници” и общините информация за наличие или липса на задължения.”
  7. В чл. 62а, ал. 1 се създава т. 2а:
  „2а. фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.“
  8. В чл. 63 се създава нова т. 2:
  „2. кандидатът за издаване на разрешително за заустване за експлоатация на съществуващ обект е титуляр на разрешително за заустване за проектиране на същия обект и условията и параметрите на разрешеното заустване не са променени.“
  9. В чл. 68:
  а) точка 2 се отменя;
  б) създава се т. 10:
  „10. заявителят има:
  а) задължения за публични вземания, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
  б) задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда, които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.“
  10. В чл. 70:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Разрешителното или решението за отказ на органа по чл. 52,
  ал. 1 се изпраща в 7-дневен срок на:
  1. заявителя;
  2. съответната общинска администрация;
  3. собственика на съоръженията;
  4. съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на водовземните съоръжения – за водовземане от:
  а) повърхностни и подземни води - с цел питейно-битово водоснабдяване, включително самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
  б) минерални води - с цел питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяване за лечебни цели, профилактика, отдих и спорт;
  5. заинтересованите лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.“;
  б) алинея 2 се отменя.
  11. В чл. 75, ал. 1 запетаята след думата „предоставено“ се заличава.
  12. В чл. 78 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа по чл. 52, ал. 1.“
  13. Член 78а се изменя така:
  „Чл. 78а. Не се разрешава изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3, продължаване по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешителното по чл. 79, ал. 3 при:
  1. неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
  2. неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.“
  14. В чл. 118г:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Водовземни съоръжения, вписани в регистъра за собствени потребности на гражданите, може да се впишат като водовземни съоръжения за стопански цели, когато:
  1. не се увеличава максимално допустимото количество до 10 куб. м за денонощие;
  2. не се нарушават изискванията към водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – ако водовземното съоръжение ще се ползва за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
  3. е налице документация:
  а) за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:
  аа) диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;
  бб) резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;
  вв) резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;
  гг) пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;
  б) че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
  в) за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения.“
  4. не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане по чл. 68.“
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  15. В чл. 135, ал. 1, т. 6 накрая се добавя „предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт“.
  16. В чл. 155а:
  а) в ал. 1 т. 2 и 6 се отменят;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Редът за одобряване на материали, реагенти и биоциди, които влизат в контакт с водите, предназначени за питейно-битови цели, се определя в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3.“
  17. В чл. 158 ал. 3 се отменя.
  18. В чл. 182, ал. 1:
  а) в т. 1:
  аа) в буква „а“ думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“;
  бб) буква „ж“ се изменя така:
  „ж) съгласуваните уведомления за извършване на всяка от дейностите по чл. 58, ал. 1 и по чл. 44, ал. 3, предписаните условия и ограничения;“
  б) в т. 3 думите „т. 4“ се заменят с „т. 3“.
  19. В чл. 191, ал. 1 се създава т. 4:
  „4.поддържането и спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони на минералните води, публична общинска собственост.“
  20. В чл. 194:
  а) в ал. 1, т. 3 буква „в“ се изменя така:
  „в) от дифузни източници от селското стопанство, включително от торове и препарати за растителна защита, пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения;“
  б) в ал. 7 т. 2 се изменя така:
  „2. точка 3 се заплаща:
  а) индивидуално от собственика или ползвателя на стопанството – за таксите за дифузно замърсяване от животновъдство и аквакултури;
  б) от лицето, което пуска на пазара торове и продукти за растителна защита.“;
  в) в ал. 11:
  аа) точка 4 се изменя така:
  „4. на ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности;“
  бб) в т. 6, буква „б“ думата „пчели“ се заличава.
  21. В чл. 194б:
  1. В ал. 1 думите „представят информация за изчисляване на” се заменят с „определят и декларират” и се създава изречение второ: „Образецът съдържа данните съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6 въз основа на които се определят таксите.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.”
  3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
  „(4) Когато в декларацията по ал. 1 се установят несъответствия с информацията по ал. 3, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. Актът се съобщава на задълженото лице.
  (5) Декларирането и установяването на задължението се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (6) Актът за установяване на публичното държавно вземане се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  22. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 100:
  „100. „Руднични води“ са водите, които изтичат на повърхността от действащи или ликвидирани миннодобивни обекти, включително обекти с геотехнологичен добив, през минни или сондажни изработки.”
  23. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 т. 52 „Мандра - Бургас” се отменя.
  24. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 22 от 2007 г. и бр. 95 от 2009 г.) в § 144а ал. 1 се изменя така:
  „(1) До приемането на наредбата по чл. 135, т. 6:
  1. границите и охранителните режими на санитарно-охранителните зони около съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за минералните води, и за изграждането, обозначаването и експлоатацията им, се определят съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
  2. границите и режимите на средния и външния пояс на учредените до 28 януари 2000 г. санитарно-охранителни зони на находищата на минерални води не се прилагат, а границата на най-вътрешния пояс, когато той е предназначен за защита на водовземно съоръжение, се запазва.“

  Комисията предлага да се създадат нови § 41, 42 и 43:
  § 41. (1) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3, в срок до две години от влизането в сила на този закон подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. документацията по чл. 118 г, ал. 5, т. 3;
  2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
  3. декларация за годината на изграждане на съоръжението;
  4. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
  5. копие от документ за платена такса, съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.
  (3) Вписването се извършва, ако водовземното съоръжение:
  1. разкрива само едно водно тяло;
  2. е с конструкция, която не позволява смесване на води от няколко водни тела или проникване на води от повърхността във водното тяло през задтръбното пространство на съоръжението, и
  3. е годно за експлоатация.
  (4) В срок до два месеца от подаването на заявлението директорът на басейнова дирекция проверява документите по ал. 2 и ако са изпълнени изискванията на ал. 3 вписва съоръжението в съответния регистър по чл. 118 г, ал. 3.
  (5) Когато не са изпълнени изискванията на ал. 3, директорът на басейнова дирекция отказва вписване в съответния регистър по чл. 118 г, ал. 3 и предписва ликвидиране на съоръжението.
  (6) Разрешаването на водовземане от вписани съоръжения по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за водите.
  (7) Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5, в срок до две години от влизането му в сила подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл.135, ал. 1, т. 2.
  § 42. Водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.
  § 43. Наредбата по чл. 135, т. 6 от Закона за водите се приема в срок до 31 декември 2019 г.

  § 40. В Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) в § 11 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея числото „2010“ се заменя с „2019“.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) До приемането на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 се запазва досегашният ред за:
  1. определяне на охранителен режим около съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за минералните води;
  2. изпълнение на задължението за поддържане на крайбрежните заливаеми ивици на реките или принадлежащите земи на язовирите, разположени в границите на зоната, в съответствие с нормативните изисквания.
  (3) В наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 се определят условията и редът за привеждане на определените преди приемането й санитарно-охранителни зони в съответствие с изискванията на наредбата и този закон.“
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 40 се изменя така:
  „§ 40. В Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) в § 11 от преходните и заключителните разпоредби се създава алинея 2:
  „(2) До приемане на наредбата по ал. 1 се запазва досегашния ред за определяне на границите и охранителните режими на санитарно-охранителните зони около съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за минералните води, и за изграждането, обозначаването и експлоатацията им, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.).
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 40.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 40.
  § 41. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г. и бр. 21 и 28 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8, т. 4 думите „водоизточници със санитарно-охранителните им зони“ се заменят със „зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, охранителни зони и защитни пояси“.
  2. В чл. 43, ал. 2 думите „санитарно-охранителни зони“ се заменят със „защитни пояси около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води“.
  3. В чл. 86:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) За опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт от замърсяване и други вредни влияния в устройствените планове се отразяват зоните за защита на водите и охранителните зони, както и защитните пояси около водовземните съоръжения, определени по реда на Закона за водите. Режимът и устройството на зоните и забранените дейности в тях се уреждат с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.”;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Отразяването на защитните пояси около водовземните съоръжения в кадастралните карти се извършва при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.“;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „приети и трасирани на място санитарно-охранителните им зони“ се заменят с „изградени защитните пояси на водовземните съоръжения“.
  4. В чл. 97, ал. 2 думите „санитарно-охранителни зони“ се заменят със „защитни пояси на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води“.
  5. В чл. 112, ал. 2, т. 4 думите „санитарно-охранителните им зони“ се заменят със „защитните пояси на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води“.
  6. В § 5, т. 4 от Допълнителните разпоредби думите „санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води - публична държавна собственост“ се заменят със „зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, охранителните зони и защитните пояси“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 41 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен.

  § 42. В Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 13 от 2017 г.) в Преходните и заключителните разпоредби се създава § 58а:
  „§ 58а. Водовземните съоръжения за подземни води, изградени преди 23 юни 2017 г, за които няма строителни книжа, са търпими строежи и не подлежат на премахване, когато за тях са изпълнени изискванията по чл. 118г, ал. 4 и 5 и са вписани в регистъра по чл.118г, ал. 3 от Закона за водите.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 42.

  § 43. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 и 96 от 2017 г.), в чл. 7, ал. 2 думите „вътрешния пояс от санитарно-охранителните зони, попадащи в защитени територии, се извършва по реда на Закона за водите“ се заменят със „защитните пояси около водовземните съоръжения, попадащи в защитени територии, се извършва по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите”.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 43 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 43 да бъде отхвърлен.

  § 44. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм. и доп.,бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8, т. 3 буква „а“ се отменя.
  2. В чл. 12 се създава т. 9:
  „9. заблатяване.“
  3. В чл. 23:
  а) в ал. 1 думите „и Закона за подземните богатства“ се заличават;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Проектите по ал. 1 се съгласуват от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице – за сгуроотвали, както и за сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44:
  § 44. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм. и доп.,бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12 се създава т. 9:
  „9. заблатяване.“
  2. В чл. 23:
  а) в ал. 1 думите „и Закона за подземните богатства“ се заличават;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Проектите по ал. 1 се съгласуват от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице – за сгуроотвали, както и за сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.“

  § 45. В Закона за достъп до пространствени данни (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 26 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.) в приложение № 3 към чл. 1, ал. 3, т. 3 и чл. 10, ал. 1, в т. 11 думите „санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване“ се заменят със „зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, охранителните зони и защитните пояси около водовземни съоръжения за питейни води и минерални води“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 45 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §45 да бъде отхвърлен.

  § 46. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 50, ал. 4 думите „санитарно-охранителните зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и питейни и хигиенни нужди“ се заменят със „зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и минералните води и охранителните зони, определени съгласно Закона за водите“.
  2. В чл. 109, ал. 2, т. 5:
  а) буква „а“ се изменя така:
  „а) охранителни зони за опазване на:
  аа) водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, определени в действащите планове за управление на речните басейни;
  бб) минералните води;“
  б) създава се нова буква „б“:
  „б) зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;“
  в) досегашната буква „б“ става буква „в“.
  3. В чл. 125, ал. 3, т. 3, буква „б“ думите „санитарно-охранителните зони за повърхностни и подземни води, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, и/или минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“ се заменят със „зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и минералните води и охранителните зони, определени съгласно Закона за водите“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 46 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен.

  § 47. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.), в чл. 14, ал. 3 думите „санитарно-охранителните зони“ се заменят с „охранителните зони, определени съгласно Закона за водите“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 47 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен.

  § 48. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17 и 27 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 15б, ал. 2 думите „санитарно-охранителните зони“ се заменят със „защитните пояси на водовземните съоръжения и охранителните зони, определени съгласно Закона за водите“.
  2. В чл. 15г, ал. 3 думите „експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване“ се заменят с „опазване на водите в защитните пояси на водовземните съоръжения, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и охранителните зони, определени съгласно Закона за водите“.
  3. В чл. 44б ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Собствениците на нови бентове, прагове и други напречни преградни съоръжения, преграждащи речното корито по цялата му широчина, затрудняващи естествените миграции на рибата, са длъжни до пускането на обекта в експлоатация да изградят рибни проходи. Преценка за необходимостта от изграждането на рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите, се извършва от директора на басейнова дирекция в съответствие с целите и мерките в плана за управление на речните басейни в процедурите:
  1. по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие чрез становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, и
  2. по издаване на разрешителни по реда на Закона за водите.
  (2) Собствениците на съществуващи водноелектрически съоръжения, бентове и прагове са длъжни да изградят или реконструират рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите, след преценка за съответствие с плановете за управление на речните басейни, извършена от директора на басейнова дирекция, на базата на информация за резултатите от изпълнен мониторинг на риби, актуални хидроложки данни и екзекутивна документация на изградените съоръжения, предоставена от собствениците/ползвателите на обектите.“
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 48 т.1 и 2 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 45:
  § 45. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17 и 27 от 2018 г., бр. 55, 77 и 91 от 2018 г.) в чл. 44б, ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Собствениците на нови бентове, прагове и други напречни преградни съоръжения, преграждащи речното корито по цялата му широчина, затрудняващи естествените миграции на рибата, са длъжни до пускането на обекта в експлоатация да изградят рибни проходи. Преценка за необходимостта от изграждането на рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите, се извършва от директора на басейнова дирекция в съответствие с целите и мерките в плана за управление на речните басейни в процедурите:
  1. по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие чрез становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, и
  2. по издаване на разрешителни по реда на Закона за водите.
  (2) Собствениците на съществуващи водноелектрически съоръжения, бентове и прагове са длъжни да изградят или реконструират рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите, след преценка за съответствие с плановете за управление на речните басейни, извършена от директора на басейнова дирекция, на базата на информация за резултатите от изпълнен мониторинг на риби, актуални хидроложки данни и документацията на изградените съоръжения, предоставена от собствениците/ползвателите на обектите.“

  § 49. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 27, ал. 3, т. 2 думите „най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води“ се заменят със „защитните пояси на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване – държавна собственост, и на минералните води – изключителна държавна собственост“ и след тях се поставя запетая.
  2. В чл. 28, ал. 2, т. 2 думите „най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води“ се заменят със „защитните пояси на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване – общинска собственост, и на минералните води – публична общинска собственост“ и след тях се поставя запетая.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 49 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да бъде отхвърлен.

  § 50. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 96 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 22д, ал. 1, т. 3 думите „санитарно-охранителни зони“ се заменят със „зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и минералните води, охранителни зони и защитни пояси на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води“.
  2. В чл. 26, ал. 1, т. 1 думите „защитени със закон територии“ се заменят със „защитени територии и защитени зони от Националната екологична мрежа, зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване“.
  3. В чл. 54, ал. 1 т. 5 след думите „околната среда“ се поставя запетая и се добавя „включително информацията по чл. 51, ал. 3 от Закона за водите.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В § 50, т.1 и 2 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 46:
  § 46. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г.) в чл. 54, ал. 1 т. 5 след думите „околната среда“ се добавя „включително информацията по чл. 51, ал. 2 от Закона за водите.

  § 51. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.), в чл. 24г, ал. 4 думите „санитарно-охранителни зони“ се заменят със „защитни пояси около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 51 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 51 да бъде отхвърлен.

  § 52. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 и 92 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 17 и 31 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 1, т. 9 буква „в“ се изменя така:
  „в) охранителни зони на курорти и защитни пояси около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води, зони за защита на водите и охранителни зони за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води;“.
  2. В чл. 8, ал. 1, т. 9 буква „в“ се изменя така:
  „в) охранителни зони на курорти и защитни пояси около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води, зони за защита на водите и охранителни зони за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води.“
  3. В приложението към чл. 3, ал. 2:
  а) след т. 59 думите „ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И НА КУРОРТИ“ се заменят със „ЗАЩИТНИ ПОЯСИ ОКОЛО ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ И ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, И НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ И ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ НА КУРОРТИ” и думата „здравеопазването” се заменя със „здравето”.
  б) в т. 60 думите „Охранителен пояс “I” водоизточници, включително на минерални извори“ се заменят със „Защитни пояси около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води, зони за защита на водите и охранителни зони за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води” и думите „Устройството и застрояването в охранителния пояс се реализират въз основа на устройствени планове и съобразно изискванията на Закона за водите“ се заменят с „Устройството и застрояването в защитните пояси, зоните за защита и охранителните зони, определени съгласно ЗВ, се осъществяват въз основа на устройствени планове и съобразно изискванията на ЗВ и наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от ЗВ“.
  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 52 да отпадне.
  Останалите параграфи съответно се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да бъде отхвърлен.

  § 53. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18, 77 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 75 се изменя така:
  „Чл. 75. (1) Курортни ресурси са минералните води, лечебните пелоиди (лечебна кал), крайбрежната плажна ивица и морската вода и местностите с благоприятни за профилактика, лечение и рехабилитация биоклиматични условия.
  (2) Лечебни пелоиди (лечебна кал) са лиманно-лагунните тини, изворните тини, езерна утаечна кал, торфът и бентонитовите глини.
  (3) За ползването на минерални води за питейни, хигиенни, лечебни, профилактични, рехабилитационни и спортно-рекреационни цели министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице издава балнеологична оценка при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 77, т. 1. Балнеологичната оценка удостоверява състава и свойствата на минералната вода от конкретно водовземно съоръжение на находище на минерална вода, целите и начина на нейното приложение.
  (4) Балнеологичната оценка се издава по предложение на директора на съответната басейнова дирекция или кмета на общината, управляващ/стопанисващ минералните води от съответното находище на минерална вода. Към предложението се прилага изготвено резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение.
  (5) Балнеологичната оценка по ал. 3 се изготвя въз основа на анализи и заключения от проведени проучвания за:
  1. хидрогеоложките условия и експлоатационните характеристики на находището на минералната вода;
  2. физичните, физико-химичните, химичните, радиологичните и микробиологичните характеристики на минералната вода;
  3. фармакологичното, физиологичното и клиничното въздействие на минералната вода.
  (6) Балнеологичната оценка е валидна за срок 10 години считано от датата на издаването й.
  (7) Подновяването на балнеологичните оценки след изтичането на срока им се извършва по реда на ал. 4, 5 и 6, като предложението за подновяване се подава не по-късно от 6 месеца преди изтичането на срока по ал. 6.
  (8) Издадените балнеологични оценки се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.“
  2. Член 76 се изменя така:
  „Чл. 76. (1) Урбанизираните територии (населени места или части от тях и селищни образувания) с обявени курортни ресурси и възможности за изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за профилактика, лечение, рехабилитация, отдих и туризъм на населението се обявяват за курорт.
  (2) Обявяването на курортите се извършва по предложение на министъра на здравеопазването с решение на Министерския съвет, което се обнародва в „Държавен вестник“.“
  3. В чл. 77:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. обявяването, използването и опазването на курортните ресурси, курортните зони и територии и курортите и за класификацията на курортите;“
  б) точки 2 и 4 се отменят.
  4. В чл. 78, ал. 1 след думата „ползват“ се добавя „приоритетно“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 47, като в ал.4 и 6 след думата „оценка“ се добавя „по ал.3“.

  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов §….:
  „§ ….. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн., ДВ, бр. 10 от2000 г., изм. и доп., бр. 91 от2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34и 95 от 2006 г., бр. 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от 2017 г., бр. 53 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 4д:
  „Чл. 4д. (1) Лабораторни изпитвания за определяне на токсикологични и екотоксикологични свойства се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика.
  (2) Спазването на принципите на Добрата лабораторна практика от лабораториите се удостоверява от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" при условията на наредбата по ал. 3 и на процедурата на агенцията за инспекция на лабораториите и одитите на изследванията, провеждани от тях или от националните органи на страните - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, нотифицирани на Европейската комисия в съответствие с чл. 3 от Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и Съвета.
  (3) Принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика се определят с наредба на Министерския съвет.“
  2. В чл. 21в, ал. 1 думите „чл. 7г, ал. 3 от този закон и на“ се заличават.
  3. В чл. 21г думите „чл. 5, ал. 6“ се заменят с „чл. 4д, ал. 3“.
  4. В чл. 35, ал. 1, т. 33, буква „в“ думите „досиета и“ и „чл. 40 (4) и“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 48:
  „§ 48. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от2000 г., изм. и доп., бр. 91 от2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34и 95 от 2006 г., бр. 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от 2017 г., бр. 53 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нов чл. 4в:
  „Чл. 4в. (1) Лабораторни изпитвания за определяне на токсикологични и екотоксикологични свойства се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика.
  (2) Спазването на принципите на Добрата лабораторна практика от лабораториите се удостоверява от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" при условията и по реда на наредбата по ал. 3 или от националните органи на страните-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, нотифицирани на Европейската комисия.
  (3) Принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика се определят с наредба на Министерския съвет.“
  2. В чл. 21в, ал. 1 думите „чл. 7г, ал. 3 от този закон и на“ се заличават.
  3. В чл. 21г думите „чл. 5, ал. 6“ се заменят с „чл. 4в, ал. 3“.
  4. В чл. 35, ал. 1, т. 33, буква „в“ думите „досиета и“ и „чл. 40 (4) и“ се заличават.

  § 54. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 3, т. 1 и 3 относно чл. 94, ал. 1, т. 9 и ал. 4, § 4, т. 2, § 5, § 6, § 7, т. 2, § 8, § 10-12, § 15, т. 2, § 16, § 17, § 21-26 и § 30, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 49:
  § 49. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на:
  1. параграф 3, т. 1 и 3 относно чл. 94, ал. 1, т. 9 и ал. 4, § 4, т. 2, § 5, § 6, § 7, т. 2, § 8, § 10-12, § 15, т. 2, § 16, § 17, § 21-26, § 30 и § 31, които влизат в сила 9 месеца от обнародването му;
  2. параграф 40, т. 24, която влиза в сила от 11 август 2006 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума