Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
08/11/2018 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018г.
  На заседание, проведено на 08.11.2018 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите – Нено Димов, министър и Иван Ангелов, директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването”; от Държавна агенция по метрологичен и технически надзор – Илза Чинкова, директор на дирекция „Финансово-административна”, Петя Маринова, началник отдел „Правни дейности и обществени поръчки” и Надежда Кайнакчиева, юрист; от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) – Десислава Стойкова, юрисконсулт.
  От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от министър Нено Димов. Той информира, че България е получила уведомително писмо от ЕК, с което е призована да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от април 2017 г., установил нарушаване на Директивата за качество на въздуха и неспазване на пределно допустимите концентрации на фини прахови частици. Министърът подчерта, че е необходим политически консенсус при вземането на мерки с цел подобряване качеството на живот на хората. Основните промени в законопроекта са свързани с предлагане на възможности за подобряване качеството на атмосферния въздух. Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление, което е основен източник на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ) в населените места. Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ще извършва контрол на горивата, като с помощ по Оперативна програма ”Околна среда” (ОПОС) ще бъде оборудвана специализирана лаборатория. Предвижда се санкция за конфискуване на некачествени горива в полза на държавата. Друга част в проектозакона е свързана с отговорностите на местните власти, които в значителна степен не припознават чистотата на атмосферния въздух като основен проблем. Те са отговорни за изготвянето на програми за подобряване качеството на въздуха, които трябва да дават конкретни резултати. Въвежда се санкция за кметовете, които не постигат подобрение в качеството на въздуха, което ще се оценява на база на предходните три години. Министър Димов обърна внимание, че заложените норми не могат да се постигнат веднага, като според Световна банка средносрочен времеви хоризонт е 2024 г.
  Г-жа Десислава Стойкова от НСОРБ изрази подкрепа за въвеждането на норми за качеството на горивата за битово отопление и възрази срещу предвидените отговорности на кметовете по отношение качеството на въздуха. Тя обърна внимание, че замърсяване има от транспорт, промишлени източници, пренос от други територии, влияние на метеорологични условия и контролните функции са разпределени между различни държавни органи, а отговорността е вменена само на кметовете. Предложи да се започне с прилагане на закона и предвидените наредби и тогава да се премине към санкции за кметовете.
  Народният представител Христо Грудев отправи въпрос какво ще се случи с находищата на въглища в страната, които не отговарят на изискванията. Народният представител Манол Генов изрази становище, че поддържа аргументите на НСОРБ и даде примери за метеорологичните влияния в населени места, разположени в котловини. Той отправи въпрос относно отговорността на кметовете в такива случаи, както и за ресурса от ОПОС, който е насочен само към някои общини. Отбеляза, че в този вид няма да подкрепи законопроекта, тъй като е необходимо прецизиране на текстове. Народният представител Румен Георгиев обърна внимание, че не вижда възможности за финансово справяне с проблема чрез бюджета на общините. Народният представител Атанас Костадинов каза, че трябват мерки за недопускане на замърсяване и мерки за изпълнение на програмите, като обяви, че на този етап ще се въздържи от подкрепа на законопроекта. Той изрази предположение, че е подходящо компонентите на околната среда да се управляват от национални органи. Министър Димов отговори на поставените въпроси.
  Председателят на комисията г-жа Ивелина Василева изрази категорична подкрепа на законопроекта от името на парламентарната група на ГЕРБ и отправи апел и към останалите групи да го подкрепят, тъй като това са важни стъпки за здравето и живота на хората. Тя посочи още, че целите са ясни – по-решителни мерки за справяне с превишенията на нормите за качество на атмосферния въздух, въвеждане на стандарти и определяне на контролен орган по спазването им, разработване на подзаконови нормативни актове и изграждане на система за контрол. Г-жа Василева подчерта, че би могло да се работи в посока прецизиране на текстове, с ясно разграничаване на отговорностите на компетентните органи, предвид санкционния механизъм. Ако има предложения между първо и второ гласуване, те ще бъдат обсъдени в кратки срокове, така че законопроектът да стигне по-бързо до второ гласуване в зала. Тя напомни, че ЕК е дала 2 месеца срок на България за отговор по коментарите относно действията за подобряване качеството на атмосферния въздух.
  След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за”, без ”против” и 7 ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума