Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
07/02/2019 първо гласуване

  Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народните представители Иван Вълков и група народни представители на 25.01.2019г.
  Вх.№ 953-11-2/07.02.2019г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народните представители Иван Вълков и група народни представители на 25.01.2019г.

  На заседание, проведено на 07.02.2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 25.01.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - Красимир Живков, заместник-министър; Илияна Тодорова, директор на дирекция "Управление на водите"; от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) – Ивайло Симеонов, директор на дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Галин Николов, изпълнителен директор; представители на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и на браншови организации на рибопроизводителите.
  Законопроектът и мотивите за неговото приемане бяха представени от народния представител Адриан Райков. Със законопроекта се предлага отпадане на задължението за монтиране на измервателни устройства, които определят обема на отнетия при водовземането обем вода за аквакултури и свързаните с тях дейности. За отнет при водовземането обем на водата, ще се счита обемът, посочен в издаденото разрешително. Предлага се и премахване на таксата за замърсяване от дифузни източници за аквакултури и на таксата, която се дължи в случаите на водовземане от воден обект за аквакултури.
  Заместник-министър Красимир Живков представи позицията на МОСВ, заявявайки, че предлаганите промени в чл. 194 и чл. 194а от Закона за водите не се подкрепят, с оглед изискванията на Рамковата директива за водите, европейското и българското законодателство. По думите му не се осигуряват еднакви правни рамки за всички икономически сектори при използването на водите за стопански цели и равнопоставеност между водоползвателите като гаранция за създаване на еднакви правни условия за стопанска дейност.
  Г-н Галин Николов от ИАРА заяви, че МЗХГ подкрепя по принцип предложения законопроект. По думите му с предлаганите промени се цели по-прецизно и ефективно провеждане на политиките в областта на аквакултурите. Той заяви, че промените са обосновани и мотивирани и ще окажат благоприятно въздействие върху сектора.
  Отношение по внесения законопроект взе народният представител Румен Георгиев, според когото секторът трябва да бъде подкрепян и предлаганите промени са в тази посока. По думите му съседни на България държави не заплащат такса и стимулират този сектор. Той изрази мнение, че рибопроизводителите не могат да се съпоставят с производителите на енергия от ВЕЦ.
  Народният представител Атанас Костадинов изрази подкрепа за становището на МОСВ, като отбеляза, че с предложението се нарушава Рамковата директива за водите и се предлага да отпадне основополагащия принцип „замърсителят плаща“. Той заяви, че ще се въздържи от гласуване и изрази мнение, че до второ четене текстовете могат да се прецизират. По думите му може да се мисли за облекчаване, но не и за отпадане на таксите.
  Председателят на комисията г-жа Ивелина Василева изрази позиция, че становището на МОСВ е основано на принципите „замърсителят плаща“ и за възстановяване на разходите за водните услуги. Тя изрази мнение, че законопроектът може да бъде подкрепен на първо четене, но има въпроси, които трябва да бъдат решени и текстове, които трябва се прецизират, което е видно и от получените становища. Г-жа Василева изрази готовност за внасяне на предложения между първо и второ четене на законопроекта и предложи да бъде създадена експертна работна група. По думите й ако е необходимо могат да се осъществят консултации с Европейската комисия, така че да се разработят справедливи текстове за решаване на всички въпроси.
  От Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране изразиха позиция, че хората от бранша трябва да бъдат подпомагани, но не като се освободят от всички такси. Представители на рибопроизводителите заявиха, че тежест за бранша представлява не само таксата за водовземане, но и необходимостта от монтиране на измервателни устройства и тяхната периодична смяна. Те отбелязаха, че в момента съществува неравнопоставеност между производителите на риба в плаващи съоръжения в язовирите и тези, които осъществяват проточно рибопроизводство. Те не възразиха срещу спазване на принципа „Замърсителят плаща“, в случай на установяване на замърсяване.
  След приключване на дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 15 гласа „за”, без„против” и 3-ма „въздържали се”, подкрепи законопроекта и прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 25.01.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума