Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
05/07/2018 първо гласуване

  Становища на граждани относно Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС), № 802-01-21, внесен от Министерски съвет
  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
  Обръщам се към Вас по повод предвидените промени в публикувания проект на ЗИД на ЗООС на интернет страницата на НС: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78108/, с които целите да премахнете отдавна установения термин „санитарно-охранителни зони“ (СОЗ) в България. Съгласно действащата нормативна уредба СОЗ се състоят от три пояса: като най-вътрешният е пояс I, той е непосредствено около водоизточника и осигурява неговата строга охрана от човешки дейности, които могат да увредят ползваната вода. Следващите два пояса са среден, т.нар. пояс II и външен пояс – III пояс. Те предпазват водоизточника от замърсяване; както и от дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение; или дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника.
  С предложените промени в §39 и §40 на ЗИД на ЗООС съществуващите три поясни санитарно-охранителни зони, осигуряващи запазването и защитата на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от човешки дейности, които могат да увредят сериозно ползваната вода, се заменят със защитен пояс, като най-вътрешният ще е в непосредствена близост до източника на вода. Това означава, че защитата на вододайния източник ще се отслаби. Човешките дейности като замърсявания, сечи и застрояване в близост до вододайните източници ще предизвикат в дългосрочен план отрицателна промяна на качеството на водите в България и ще се намалят ресурсите на водоизточниците. Освен това новите зони няма да осъществяват физическата охрана на водоизточника и/или съоръжението; няма да осигурят достатъчна защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците, както и запазването на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от бъдещите поколения.

  Последствията от предложените промени в §39 и §40 на ЗИД на ЗООС ще нарушат правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда, регламентирано в Конституцията на Република България, тъй като
  Въз основа на горното, настоявам да отхвърлите предложените текстовете в проектозакона на ЗООС, касаещи промяна в Закона за водите, в които СОЗ се заменят със защитни пояси и да запазите съществуващите пояси на санитарно-охранителните зони, които регламентират чиста питейна вода за българското население.
  Форма за търсене
  Ключова дума