Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
05/07/2018 първо гласуване

  Становища на граждани относно Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС), № 802-01-21, внесен от Министерски съвет
  Уважаеми депутати-членове на КОСВ,
  Като гражданин на Република България и избирател пиша по повод ЗИД на Закона за опазване на околната среда, сигнатура 802-01-21, http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78108/, който ще бъде разглеждан днес от вашата комисия. Настоявам да бъдат отхвърлени предлаганите промени за заличаване на санитарно охранителните зони около съоръженията за питейни води - от параграф 38 и основно 39 нататък. Настоявам да се отхвърлят текстовете, в които СОЗ се заменят със защитен пояс, охранителни зони и зони за защита на водите (основно точка 21 от параграф 39 и параграф 40 т.2). Намирам, че тези поправки са лобистки и в ущърб на интереса на държавата - те целят узаконяване на незаконни строежи в СОЗ и позволяване на добивни дейности в близост до източници на вода, които окончателно ще се отровят земята и водата, където тя все още е запазена в България.
  Текстовете предвиждат заличаване СОЗ, "запазване" на режимите на зона 1, а след 2021 с новите ПУРБ да се определят режими на охранителни зони и зони за защита на водите. Това обаче е нарушение и на задълженията на България към ЕС - чл. 7 от Рамковата директива за водите, - защото до приемането на новите ПУРБ България няма да е изпълнила изискването на чл. 7 ал.3 - Държавите-членки осигуряват и съответното опазване за водни обекти, определени с цел избягване влошаването на тяхното качество, в случай на намаляване нивото на пречистване, изискуемо за производството на питейна вода.
  Освен категорично необосновани от гледна точка интереса на гражданите, тези предложения са и противоконституционни поради крещящо нарушение на чл. 15 и чл. 55 на Конституцията на РБ. Тъй като фактът, че тези текстове са допуснати до разглеждане, показва, че вероятно депутатите не познават Конституцията, цитирам в пълнота тези конституционни изисквания, които ви задължават да отхвърлите предложения ЗИД на ЗООС:
  "Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.
  Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда."
  Форма за търсене
  Ключова дума