Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
22/02/2018
  П Р О Т О К О Л

  № 19
  На 22 февруари 2018 г., четвъртък, от 11,35 ч. се проведе заседание на Комисията по околната среда и водите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5, внесен от Министерския съвет на 09 февруари 2018 г.
  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.

  Заседанието беше открито и ръководено от госпожа Ивелина Василева – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Добър ден, колеги! Откривам заседанието на Комисията по околната среда и водите – имаме кворум и можем да започнем.
  Днес имаме една точка в дневен ред:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5, внесен от Министерския съвет на 09 февруари 2018 г.
  Има ли други предложения за дневния ред? Няма.
  Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да гласува.
  За – 13, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.
  Пристъпваме към разглеждането на точката.
  На заседанието присъстват: господин Красимир Живков – заместник-министър на околната среда и водите, Георги Михайлов – началник-отдел „Опазване чистотата на въздуха“, и Деница Стоянова – главен експерт в отдел „Опазване чистотата на въздуха“.
  Господин Живков, заповядайте да представите Законопроекта.
  КРАСИМИР ЖИВКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители – членове на Комисията по околната среда и водите.
  С Решение № 84 от 9 февруари 2018 г. на Министерския съвет в Народното събрание е внесено предложение за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.
  Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой е утвърден с Указ на Държавния съвет от 1989 г. и влиза в сила през 1991 г. През годините: 1998 г. ,1999 г. и 2002 г. е ратифициран още няколко пъти – това са измененията: от Лондонските, Копенхагенските, Монреалските и Пекинските.
  На 15 октомври 2016 г. по време на 28-та среща на страните на Монреалския протокол в Кигали, Руанда, бе прието Решение № 28 за изменение на Монреалския протокол – така нареченото „изменение от Кигали“.
  Какви са основните резултати, които да очакваме от измененията от Кигали? На първо място, това е поетапното намаляване на производството и употребата на някой флуоро-въглероди с цел ограничаване на въздействието на тези вещества върху климатичните промени. Какво разбираме под флуоро-въглероди, какъв е общият знаменател – това са повече от 20 химични съединения съдържащи предимно флуор. По-известни са като ферони. За държавите – членки на Европейския съюз, в това число и България, намаляването трябва да се извърши през периода 2019 г. – 2036 г. Към 2036 г. намалението на производството и употребата на флуоро-въглероди трябва да намалее с 85% спрямо базовата стойност на флуоро-въглеродите. Измененията ще доведат също до въвеждане на лицензионна система на внос и износ на флуоро-въглеродите. Ще бъдат извършени също мониторинг и докладване на количествата произвеждани и употребявани флуоро-въглеродни вещества. Измененията ще доведат до забрана на търговията с флуоро-въглероди на всички страни, които не са ратифицирали решенията от Кигали. Тази забрана ще влезе в сила от 1 януари 2033 г.
  С изключение на забраната за търговия през 2033 г. измененията в Кигали ще влезнат в сила от 1 януари 2019 г., тъй като броят на държавите, които са ратифицирали вече измененията, надвишава минималния брой, тоест 20, така че измененията ще влязат в сила.
  Европейският съюз е поставил условие тези изменения да бъдат приети от страните до края на 2018 г. Европейското законодателство по флуоро-съдържащите парникови газове установява по-строги изисквания по отношение на поетапното намаляване на флуоро-въглерода до 2030 г. Процентно, след 2030 г., ще бъде анализиран регламент № 517/ЕС/2014, който ще предприеме конкретни мерки за намаляването след 2030 г.
  Компетентен орган по измененията и решенията от Кигали е министърът на околната среда и водите. Не се предвиждат промени в националното законодателство за транспониране на Регламент 517/2014 г. Няма да бъдат засегнати също и предприятията, търговците, вносители, износители, производители, сервизни техници, фирми, както и оператори на оборудване с транспонирането на тази Директива.
  Това са, накратко, тази сложна материя и решението от Кигали. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви и аз, господин Живков.
  Уважаеми колеги, имате думата за изказвания и въпроси към представителите на Министерството на околната среда и водите.
  Господин Костадинов, заповядайте за изказване.
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Благодаря и на Министерството за информацията.
  Според мен, вече за втори път говорим за Монреалския протокол и Виенската конвенция. Винаги ми се е искало България да бъде сериозно стъпила на тази пътечка. През 2008 г. в Монреал се честваха 20 години от подписването на протокола и Виенската конвенция, и специално резултатите от приложения Монреалски протокол.
  Госпожо Василева, господин Живков, това е много сериозен пример как последователните, поетапни и много усърдни действия на озоновия Секретариат на ЮНЕП дават резултати. Дали е вярно това, че земята върви в един такъв жизнен цикъл и по отношение на озоновата дупка и на глобалното затопляне, или пък наистина човешката дейност е тази, която е основният фактор това да се случва в една или друга посока, знаете, че министър Димов има по-специално мнение, лично като професионалист, по тази тема – няма значение?! Важното е, че пак казвам, озоновият Секретариат на програмата на ООН за развитие полага вече над 25 години действия в една посока за извеждане на GFCF, CFC тези фреонови съединения, хидрокарбон-флуорови и резултатите са налице.
  Смятам, че Министерството на околната среда и водите има широка възможност по линия на ЮНЕП да дават предимство на образователни програми, на доста материали, които да бъдат разпространявани. Разбира се, бизнесът трябва да знае, че ще се налага да изпълнява и тези, не само обвързаните с европейски регламенти и директиви, ангажименти. Големият спор навремето беше, че страните от третия свят не искаха да бъде правно-обвързващ механизма, или както са наричали „binding“, но това смятам, че се преодоля. Държавите вече много здраво стъпват на задължителна законодателна рамка. Смятам, че не можем да имаме друго мнение освен това да подкрепим тези промени от Кигали. Трябва все пак да анонсирате на бизнеса, че ще има разходи по изпълнението на тези ангажименти. Ние ще го подкрепим, разбира се господин Генов ще каже. Благодаря.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря за изказването.
  Безспорно няма как да не бъде подкрепен такъв документ. Както споменахте, усилията на организацията към ООН са изключително ефективни през годините и вече дават своите резултати.
  Във връзка с изказването на господин Костадинов, един бърз въпрос: какво е въздействието върху бизнеса и становището от бизнес-организациите относно предложените за ратифициране промени в Монреалския протокол? Господин Живков, ако може да коментирате.
  В мотивите е вписано, че ратифицирането на изменението се очаква да има единствено финансово въздействие по отношение разходите за членския внос по Монреалския протокол.
  Разбирам, че становището на Министерството е, че разходите няма да се отразят на Националния бюджет, а ще бъдат заделяни средства от бюджета на Министерството. Да ни осведомите какъв е порядъкът на членския внос и въздействието върху бизнеса? Благодаря.
  КРАСИМИР ЖИВКОВ: Ще започна с втория въпрос. Както казахте, таксата се заплаща от бюджета на Министерството на околната среда и водите. Тя се определя за тригодишен период – 2018–2020 г. и вече е фиксирана – 113 хил. щатски долара. Знаете за какво са таксите, те отиват предимно за слаборазвитите страни, за намаляване на флуоро-въглеродите.
  Що се касае до това дали измененията от Кигали ще повлияят върху бизнеса: първо, в България няма производство на флуоро-въглероди. От общественото обсъждане нямаме никакви отрицателни становища, тоест няма да бъдат ограничени, няма да бъдат натоварени с финанси. Да, като лицензионни режими – това което е като конкретни мерки свързани с измененията, така че няма някакви напрежения и конфликтни ситуации с бизнеса. Самите изменения не са в ущърб на бизнеса. Целите са ясни и конкретизирани. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви.
  Имате ли други въпроси?
  Заповядайте, господин Георгиев.
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Колеги, аз само един кратък въпрос, тъй като темата е изключително важна. Дали тази тема в сферата на екологията е включена в дневния ред на Европредседателството, и дали министър Димов ще я постави като тема от дневния ред?
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Господин Живков заповядайте.
  КРАСИМИР ЖИВКОВ: Няма такива ангажименти.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Предполагам, че причината за това е, че няма обсъждане на европейско ниво. Вече е приет документ от държавите – членки, включително подписан и от България. Въпросът е да се пристъпи към ратификацията и влизането й в сила.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Ако мога да добавя само? Това, което казахте за ратификацията – по-голямата част от страните – членки са ратифицирали изменението от Кигали, в останалите, включително и България, процесът е в парламентите и се очаква до края на годината всички страни – членки да приключат с ратификациите.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Други изказвания?
  Заповядайте господин Пенев.
  НИКОЛАЙ ПЕНЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Моят въпрос е свързан с това: какъв е мониторингът и какви ангажименти има нашата държава по изпълнение на ангажиментите, които поемаме с тази промяна, която налага днешното заседание? Какъв е контролът?
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте, господин Живков.
  КРАСИМИР ЖИВКОВ: Регламентът относно мониторинга и контролът са установени с европейското законодателство, а именно с Регламент 517 от 2014 г.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Има ли други въпроси? Няма.
  Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на измененията от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 801-02-5, внесен от Министерския съвет на 9 февруари 2018 г.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Благодаря на представителите на Министерството на околната среда и водите и на колегите от Комисията.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 11, 55 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Василева
  Форма за търсене
  Ключова дума