Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
14/06/2018
  П Р О Т О К О Л
  № 27
  На 14 юни 2018 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по околната среда и водите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от Емил Маринов Христов и група народни представители на 26 април 2018 г.
  2. Разни.

  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Ивелина Василева.

  * * *

  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми гости!
  Имаме кворум и откривам заседанието на Комисията по околната среда и водите съгласно предложения дневен ред, който се състои от:
  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от Емил Христов и група народни представители на 26 април 2018 г.
  2. Разни.

  Има ли други предложения във връзка с така предложения дневен ред? Няма.
  Моля, гласувайте дневния ред.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Единодушно се приема.

  Пристъпване към точка първа:
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, № 854-01-26, ВНЕСЕН ОТ ЕМИЛ ХРИСТОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 АПРИЛ 2018 Г.
  Гости на днешното заседание са:
  - от Министерството на околната среда и водите: господин Красимир Живков – заместник-министър, госпожа Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите“, госпожа Мая Дряновска – началник-отдел „Управление на риска от наводнения“, и госпожа Росица Петрова – държавен експерт в отдел „Управление на речните басейни“;
  - от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: госпожа Иванка Виденова – директор на дирекция „ВиК“, и госпожа Ивета Маринова – началник-отдел „ВиК“;
  - от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: господин Петър Горновски – председател на Агенцията, господин Кирил Войнов – може би ще се присъедини към нас по-късно, заместник-председател, и госпожа Петя Маринова – началник на отдел „Правни дейности и обществени поръчки“;
  Желание за присъствие са заявили също така и представители на Националното сдружение на общините в Република България, Българската асоциация по водите, Движение „Защита на гражданите и държавата“ и Българската асоциация по рециклиране.
  Пристъпваме към разглеждане на Законопроекта, като бих искала да Ви уведомя, че в установения по Правилника срок, тоест срокът, който беше утвърден и приет от Народно събрание, са постъпили три предложения, които са включени в приложения работен доклад на съответните места в Законопроекта. Предложеният работен доклад, който беше изпратен на Вашето внимание, е изготвен от работна група, която заседава в Народното събрание и обменя становища с различните участващи институции, като са разгледани всички постъпили становища от различните ведомства.
  В работната група участваха представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Дирекция „Законодателна дейност и европейско право“ при Народното събрание, както, разбира се, и сътрудниците към Комисията по околната среда и водите.
  Пристъпваме към гласуване на предложения Законопроект – Работен доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от Емил Маринов Христов и група народни представители на 26 април 2018 г.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за водите“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте така предложените и подкрепени от работната група текстове.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Подкрепят се.
  Господин Иванов, заповядайте за процедура.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Василева.
  Моля гласът ми да бъде считан, както гласа на госпожа Василева. Оставям си гласа на госпожа Василева, тъй като ми се налага да напусна заседанието на Комисията. Благодаря.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
  Колегите ще отчетат гласа на господин Иванов.
  Продължаваме с предложение на Павел Христов и група народни представители за създаването на нов параграф.
  Давам думата на господин Павел Христов.
  Заповядайте.
  ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря, ще си позволя да направя кратко представяне на всичките предложения, които сме внесли между първо и второ четене.
  От 2011 г., откакто са предоставени на общините възможности за управление на подземните водни ресурси, пред няколко общини в територията на шест области седеше проблем, че не могат да ги ползват, тъй като имат трансграничен характер и попадат в териториалния обхват на няколко общини или области, както е случаят с Варна, Добрич и Шумен едновременно. Предложените промени създават специфични правила, които дават равнопоставеност на тези общини и естествено им дават възможността да си оползотворят успешно подземните водни ресурси, създавайки всички необходими механизми за провеждането на успешни и добри общински политики, касаещи минералните води. Ползите за общините, естествено, биха били изключително много – от ползването им както за отопление и снабдяване на различни обществени сгради, така за провеждането на различни бизнес и предприемачески инициативи и ред други, и ред други.
  Няма да влизам в прекалено много детайли. Само искам да споделя, че единственият и най-голям интерес в тези предложения, пак казвам, е на общините, попадащи на териториите – няколко на София-област, няколко на София-град, малък брой общини в Бургас и в основната си част общини, попадащи на териториите на Варна, Добрич и Шумен области.
  Благодаря на всички колеги, които го подписаха. Предложенията са подписани от четири парламентарни групи.
  Благодаря на опозицията за конструктивния диалог, който имахме, когато ги обсъждахме през изминалата седмица, и надявам се, че ще срещна Вашата подкрепа.
  Най-вече благодаря на Министерството, на председателя на Комисията и на експертите от Комисията, тъй като тези текстове са вследствие на много, много време усилен труд на много хора – експерти, представители на бранша. Далеч не претендирам за авторство, тъй като, пак казвам, това е специфична, сложна материя и търсеща решение от години. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз, уважаеми господин Христов.
  Има ли изказвания?
  Заповядайте, господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Искам да кажа от името на групата на „БСП за България“ – ние подкрепяме направените предложения от господин Христов, просто технологично се получи така, че не можахме да ги подпишем. Имаше колеги от тези райони, които изразиха пълната си подкрепа от нашата парламентарна група, така че ще го подкрепим и на Комисия, и в залата.
  И една процедура – тъй като трябва да ходя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, гласът ми да се зачита като на господин Костадинов. Благодаря.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Ще бъде направено. Мисля, че същото важи и за господин Грудев, който пък трябва да отиде на Здравната комисия.
  ХРИСТО ГРУДЕВ: Колеги, предавам, както се казва, гласа си на госпожа Ивелина Василева. Подкрепям нейните решения. Благодаря.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Колеги, продължавам с изчитането на текстовете.
  Както стана ясно, предложението е на господин Павел Христов и група народни представители. Подкрепено е от работната група.
  Работната група предлага да се създаде нов § 3, който е съгласно представения на вниманието Ви текст.
  Подлагам на гласуване предложения текст за нов § 3.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Единодушно се приема.
  Следва § 3 от първоначалния текст, предложен от вносителите.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
  Подлагам на гласуване така предложените и подкрепени от работната група параграфи 3 и 4, които се променят съответно на § 4 и § 5.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Подкрепят се единодушно.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6, и предлага следната редакция – така, както е представена на вниманието Ви.
  Подлагам на гласуване редакцията, предложена от работната група за § 6.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
  Подлагам на гласуване подкрепените от работната група параграфи 6, 7 и 8, които стават съответно 7, 8 и 9.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  По § 9 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители – § 9 да отпадне.
  Работната група подкрепя предложението и предлага § 9 да бъде отхвърлен.
  Подлагам на гласуване предложението.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  По § 10 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители – така, както е представено на вниманието Ви.
  Работната група подкрепя по принцип предложението, като подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция – така, както е представена на внимание Ви.
  Моля, гласувайте. (Реплики.)
  Колегите ми обърнаха внимание, че в ал. 9 на чл. 139в от предложения текст от работната група, който гласи следното:
  „В случаите по ал. 7 или при смърт на член на управителния съвет министърът на икономиката назначава нов член за срок до края на първоначалния мандат и сключва с него договор.“
  Доколкото разбирам, в текста не е уточнен мандатът и затова предлагаме да отпадне тази част от текста: „за срок до края на първоначалния мандат“,.
  Моля, гласувайте това предложение.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  При което всъщност се приема с така направената поправка текстът на § 10.
  Продължаваме с § 11.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 11.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12.
  Моля, гласувайте така предложените и подкрепени от работната група текстове.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  По § 13 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага нова редакция на § 13.
  Подлагам на гласуване предложената от работната група редакция на § 13.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14.
  Представено е предложение на Ивелина Василева и група народни представители по текста.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 15.
  Подлагам на гласуване предложението да се приеме новият § 15 с текста, предложен като редакция от работната група.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
  Предложение на Павел Христов и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 17 – съгласно представената Ви редакция на текста.
  Подлагам на гласуване предложената от работната група редакция по текста, предложен от Павел Христов и група народни представители.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
  Моля, гласувайте така предложения § 16, който става § 18.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Към § 17 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 19, и предлага следната редакция – така, както е представена на вниманието Ви.
  Моля, гласувайте така предложената редакция на текста за § 17, който става § 19.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Към § 18 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 20, и предлага следната редакция – така, както е представена на вниманието Ви.
  Моля, гласувайте така предложената редакция на текста на вносителя за § 18, който става § 20.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25.
  Моля, гласувайте предложените параграфи 19, 20, 21, 22 и 23, които стават съответно 21, 22, 23, 24 и 25.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  По § 24 има предложение от Ивелина Василева и група народни представители – така, както е представено на вниманието Ви.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 26, и предлага следната редакция – съгласно текста.
  Гласувайте така предложената редакция.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Следва предложение на Павел Христов и група народни представители за създаването на нов параграф – съгласно предложения на вниманието Ви текст.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 27 – съгласно предложения на вниманието Ви текст.
  Моля, гласувайте.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  „Заключителни разпоредби“.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде отхвърлен.
  Моля, гласувайте предложението на работната група наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Тоест наименованието на подразделението е отхвърлено от Комисията.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28.
  Моля, гласувайте.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Следва предложение на Павел Христов и група народни представители за създаването на нов параграф – съгласно предложените на вниманието Ви текстове.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 29 – с редакция съгласно текста.
  Гласуваме така предложената редакция от работната група.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приема се предложената редакция за нов § 29.
  Работната група предлага да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Гласуваме предложението.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Следва предложение на Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф – така, както е предложен на вниманието Ви.
  Работната група предлага да се създаде нов § 30, с текст, предложен на Вашето внимание.
  Гласувайте предложения нов § 30.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 31.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 32.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 33.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 34.
  Моля, гласувайте така предложените параграфи 26, 27, 28 и 29, които стават съответно параграфи 31, 32, 33 и 34.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приемат се.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 35, и предлага следната редакция – така, както е предложена на вниманието Ви.
  Моля, гласувайте така предложената редакция на § 30, който става § 35.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Това беше последният параграф от предложения законопроект, с което се приема от Комисията по околната среда и водите.
  Благодаря на нашите гости.
  Желаете ли да коментирате, изказвания? Не, благодаря.
  Благодаря и на колегите. Бяхме ефективни.

  В точка РАЗНИ, колеги, имате ли някакви коментари и въпроси, които желаете да обсъдим? Не.
  Благодаря на всички.
  Успешен ден!
  Закривам заседанието на Комисията.

  (Закрито в 15,00 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Ивелина Василева
  Форма за търсене
  Ключова дума