Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
ПРОТОКОЛ №37
На 14 март 2019 г. се проведе редовно заседание на Комисията по околната среда и водите при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г.
2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по околната среда и водите, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,45 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Ивелина Василева.

* * *

ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Добър ден, уважаеми колеги, скъпи гости!
Тъй като минаха повече от 15 минути от обявеното начало на заседанието на Комисията по околната среда и водите, мога да открия заседанието.
Пристъпвам към съобщаване на предложението за дневен ред, който съдържа две точки:
1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г.
2. Разни.

Има ли други предложения по така предложения дневен ред? Няма.
Моля, гласувайте дневния ред.
Приема се единодушно.

Пристъпваме към точка първа от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, № 902-01-8.
Внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г.
Днес с нас са представителите на Министерството на туризма: госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, и госпожа Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“.
Заявили желанието си да присъстват на днешното заседание са и представители на Национална асоциация „Българско Черноморие“, Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“ и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ.
Давам думата на госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, да представи предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Предложеният Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие цели да прецизира пропуски и непълноти в действащата нормативна уредба. С предлаганите изменения се цели създаването на възможност заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти – изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, и заповедите за определяне на спечелили проведените търгове за отдаване под наем на тези обекти да подлежат на предварително изпълнение.
Предварителното изпълнение на заповедите се мотивира с оглед изпълнение на задължителните дейности от определения за наемател на морския плаж, като използването на този обект е свързано с осигуряване защитата на живота и здравето на гражданите, от една страна, както и защита на особено важни държавни или обществени интереси, възложени по силата на закона, а именно Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Тези дейности следва да бъдат осигурени през активния туристически морски сезон за обезпечаване на спокойствието и сигурността на туристите, гостите и въобще посетителите на морския плаж. Безспорно е, че при закъснение изпълнението на задължителните дейности, което би могло да се осъществи, ако решението на Комисията се обжалва, могат да настъпят значителни вреди и сериозна опасност по отношение на живота и здравето, както и увреждане на държавни и обществени интереси във връзка с неизпълнени дейности при използване на морския плаж.
На второ място, Законопроектът предвижда забрана за поставяне на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоят на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места, след границите на зона „А“, освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1 на Закона. Предложеното изменение е в съответсвие с изискванията на Закона за защитените територии с оглед опазването и съхранението на всички видове дюни и намиращите се в тях защитени видове на флората и фауната, които попадат в границите на зона „А“, зона „В“ или в урбанизираните територии на населените места, след границите на зона „А“.
На трето място, Законът предвижда и съществени изменения в административнонаказателните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Вследствие на извършен анализ на забранителните и ограничителните разпоредби на Закона са разписани конкретни административнонаказателни текстове. Административните наказания са определени в съответствие с преценката на степента на засягане на обществения интерес при нарушаване на съответната разпоредба на Закона. Прецизирани са също така нормите, засягащи органите, които са ангажирани с административното производство при установяване на нарушенията и определянето на наказанията. Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административнонаказателното производство в съответния закон в случаите, в които се засяга област на регулиране, попадаща в компетентността на друг административен орган.
И четвърто, с разпоредбите на новите текстове се определят изрично и видовете преустановителни и възстановителни принудителни административни мерки, които биха могли да бъдат прилагани от министъра на туризма с оглед извършени нарушения на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. В този смисъл Законът за устройството на Черноморското крайбрежие се привежда в съответствие с изискването, поставено от чл. 23 от Закона за административните нарушения и наказания, съгласно който в случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки в техния вид, органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване, следва да бъдат уредени в съответния специален закон.
В допълнение, чрез препращане към Закона за устройството на територията, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците се предвижда разширяване на обхвата на действие на техните разпоредби, уреждащи възможностите за прилагане на съответните принудителни административни мерки, и спрямо нарушения на текстове от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Благодаря за вниманието, уважаеми дами и господа народни представители, участници в дискусията. На разположение сме за въпроси.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз, уважаема заместник-министър Георгиева.
Колеги, имате възможност да отправите въпроси към представителите на Министерството на туризма, да изразите становище, отношение към така представения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Господин Шишков, заповядайте.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По принцип подкрепяме текстовете, които са предложени от вносителя. Философията на Закона е правилна и много добра. Разбира се, има детайли, които ще трябва да бъдат изчистени между първо и второ четене, съобразявайки се както с мненията на организациите, така и със становищата на институциите.
Една от най-важните теми, които е засегнал Законът, е предварителното изпълнение на заповедите за търговете. Това е много чувствителна и болезнена тема към настоящия момент. Тя трябва да бъде развита детайлно, така че да се гарантира както правилното планиране и правната сигурност на туристическия сезон, така и защитата на живота и здравето на туристите.
Другите теми, които са засегнати в Законопроекта и които по принцип подкрепяме, са някакъв вид регулация по отношение на поставянето на плажните принадлежности върху дюните и въобще всички дейности, които по някакъв начин биха могли да засегнат дюните. Това също е изключително важна тема и имате нашата подкрепа в тази насока.
Разбира се, по отношение на административнонаказателните разпоредби много добре са разписани текстовете. Там имате нашата пълна подкрепа. Надяваме се, че след като бъдат внесени предложенията между първо и второ гласуване и по-детайлна дискусия, ще намерим един добър баланс в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз, господин Шишков.
Други въпроси, коментари, становища?
Заповядайте, господин Ячев.
БОРИС ЯЧЕВ: Уважаема госпожо Георгиева, ние ще подкрепим на първо четене Законопроекта, макар и с доста забележки към него. В различните комисии мисля, че колегите от „Обединени патриоти“ са имали възможност да представят някои от нашите забележки. Тук съвсем накратко ще обърна внимание за две или три неща, които може би касаят тематиката и обхвата на Комисията по екология.
На първо място, имате ли идея да прецизирате – говоря по отношение на рестрикцията за преминаване, паркиране и престой на пътни превозни средства? Дефиниране на понятието „пътно превозно средство. Каруци, бъгита, велосипеди при преминаване през дюните безспорно нанасят не по-малко екологични вреди, отколкото един автомобил. Те пътни превозни средства ли са? Мисля, че по Закона за движение по пътищата не са. Ще има ли прецизиране в тази посока?
По отношение на отдаването под наем на плажове, до които няма достъп. В някои от случаите има само пешеходен достъп, няма обаче достъп с моторни превозни средства. Това означава, че при, не дай си боже, опасност за живота, достигане на линейка или даване на някакъв друг тип животоспасяваща помощ чрез моторно превозно средство, имате ли идея да бъде прецизирана тази процедура по отдаване на концесия на плажове, до които няма осигурен достъп? Безброй примери могат да се дадат – плажове, до които достъпът е ограничен поради частни имоти, през които няма как да се осигури достъп, защото са заградени, или други подобни ситуации. Тук мога да цитирам какви трудности имат няколко плажа, които в момента функционират и са отдадени на концесия. Вие ги знаете, в други комисии може би е коментиран подобен казус. Това са двата ми конкретни въпроса.
По принцип приемаме духа на Закона. Ние сме за налагането на по-сериозни рестрикции по отношение на специално опазване на природните богатства, на дюните в частност. Всичко онова, което касае въвеждането на някакъв ред и механизми за влизане на повече държава в управлението на черноморските територии, го подкрепяме, така че сме за духа на Закона. Ще го подкрепим на първо четене, но с някои забележки. Това са два или три въпроса, които извадих в контекста само на работа на тази комисия.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Ячев.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Господин Ячев, правя го под формата на реплика, но не искам по никакъв начин да Ви репликирам, искам да уточним. Вие какво казахте: не са моторни превозни средства или…?
БОРИС ЯЧЕВ: По Закона за движението по пътищата пътни превозни средства – каруците без регистрация, велосипеди и бъгита.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Велосипедите са пътни превозни средства по Закона за движението по пътищата, но не са моторни превозни средства. Както каруците са пътни превозни средства, но не са моторни превозни средства. Само това исках да уточним. Благодаря.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Други въпроси?
Ще си позволя и аз да отправя към Вас въпроси. Те отново са свързани с необходимостта от прецизиране на текстовете. Няколко са основните моменти в Законопроекта. Единият е свързан с отдаването на плажовете под наем, разпоредбите, касаещи правомощията на контролните органи, и по-ясно разписване на компетенциите на контролните органи, респективно санкционните механизми, които са заложени.
Както и колегите казаха, духът на Закона ще получи нашата подкрепа. Предложението Ви безспорно цели прецизиране, засилване на контрола. Има доста дебати обаче, които са свързани с по-ясното определяне на някои термини, свързани са и с пропорционалността на предложените от Вас санкции. Конкретно в общественото пространство се дебатираше широко предложението Ви разполагането на плажни принадлежности върху дюните да бъде санкционирано с глоби, които започват от 500 лв. нагоре.
Това, което според мен е необходимо, е наистина да се прецизират тези текстове. Да се направи преглед и на законодателството, по което също могат да бъдат наложени санкции и глоби – екологичното законодателство, конкретно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, защото част от дюните са защитени територии, каквито бяха дюните – за жалост, унищожени – в къмпинг „Смокиня“, в природна забележителност пясъчни дюни „Каваци“. Други дюни са в обхвата на защитени зони от мрежата на Натура 2000, трети не са обхванати от екологични мрежи и нямат защита по смисъла на екологичното законодателство. Имат защита по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. В този смисъл според мен е редно да се направи анализ и да се прецизира пропорционалността на санкциите, които се предлагат, от една страна, и от друга страна, разбира се, да се има предвид, че „плажни принадлежности“ е термин, който може да бъде тълкуван много широко. В този смисъл може би е необходимо по-ясно определяне и прецизиране, за да не се получи така, че това да доведе до погрешно тълкуване или, ако щете, дори и произвол на контролните органи при упражняване на правомощията им.
В тази посока са моите коментари, в компетенциите на Комисията по околната среда и водите и защитата на природните дадености. В конкретния случай става въпрос за дюните по Черноморското крайбрежие.
Сега ще Ви дам възможност да отговорите.
Тъй като видях вдигнати ръце от страна на неправителствените организации, ще дам думата впоследствие и на тях да се изкажат.
Преди да продължим, може би е редно да кажа, че има внесени писмени становища по Законопроекта и колегите, предполагам, са се запознали с тях. Има становища от Министерството на околната среда и водите, от граждани, от Националната асоциация „Българско Черноморие“, от Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“.
Имате думата, госпожо Георгиева, да коментирате по поставените въпроси.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря отново, госпожо Председател.
Направо по реда на поставените въпроси.
Относно прецизирането на пътни превозни средства. Да, ние поехме ангажимент след първото разглеждане на Законопроекта в Комисията по икономическа политика и туризъм да направим такова прецизиране с юристите на Народното събрание.
По отношение на плажни принадлежности, защото за втори път се поставя въпросът – имам предвид в Комисия на Народното събрание, също поемаме ангажимент да обмислим с юристите евентуално дефиниция на плажни принадлежности, относими към този закон. Очевидно има такава необходимост, за да не се тълкува толкова широко, както казахте, госпожо Василева. Да, за втори път казвам, че поемаме ангажимент за прецизиране на, как да кажа, притеснителни понятия, които употребяваме в Законопроекта по отношение на пътните превозни средства, по отношение на плажните принадлежности.
Що се отнася до достъпа, по закон имаме ангажимент да бъде осигурен пешеходен достъп до морските плажове.
Що се отнася до достъпа на превозни средства с цел опазването на здравето и живота на туристите, това е тема, която по наше мнение би следвало да се обсъжда с общините, но така или иначе, когато става дума за плажове, които се отдават под наем или на концесия, условието е за 100%-ово осигуряване на свободен пешеходен достъп.
Относно размера на санкциите, това е наше предложение. Изхождали сме от опита, който имаме, макар и кратък – тригодишен, в управлението на морските плажове.
Що се отнася до дюните – това, което казахте, госпожо Василева, е абсолютно така и не подлежи на коментар от моя страна. Само искам да кажа, че в момента работи междуведомствена работна група с участието и на колеги от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Кадастъра, за да можем наистина да определим къде се намират, тоест най-точно да се определят границите на дюните, които са извън съответните защитени територии, или територии, които подлежат на юрисдикцията на екологичното законодателство, така че да имаме по-точна картина на това природно богатство, бих казала.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Георгиева.
Други въпроси, коментари?
Заповядайте, ще Ви помоля да се представите и да се съобразите с регламента, който сме въвели в Комисията – в рамките на две минути да ограничите изказването си.
ЛЮБА БАТЕНБЕРГСКА: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, аз съм от Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“. Ние сме доброволци и всеки от нас се занимава с различно нещо.
Във връзка с настоящия законопроект подкрепяме опазването на дюните. Бихме искали да обърнем внимание на няколко неща. Едното е действително да няма поставяне на преместваеми обекти върху дюните, включително в рамките на концесиите.
Второто е, ако е възможно, да бъде много ясно каква е точно ролята на законодателя, тъй като донякъде се чувстваме леко обидени и бихме искали да знаем какво точно е намерението. Искате ли да има къмпингуващи? Ние сме български граждани, ние сме туристи, не сме вандали, а къмпингуващи, спазвайки конкретни условия и опазвайки самите дюни. Това за нас не подлежи на въпрос.
Втората тема, която бих искала да поставя и според мен е много по-важна от туризма, който би могла една заинтересована група да развива, е проблемът, свързан с презастрояването на Черноморието и новите вълни на строителство. Тъй като това е Комисията по околната среда и водите, поставям темата, а една от целите на Закона за опазването на Черноморското крайбрежие е именно устойчиво и балансирано развитие.
Моят въпрос е: според Вас необходимо ли е да се вземат конкретни, специализирани мерки, свързани с ограничаване на строителството? В този дух е и нашето предложение и становище, което сме отправили към Комисията и което е свързано с превантивна устройствена защита на незастроените места. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз.
Заповядайте.
ДИМИТЪР КАНАРИЕВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър на туризма! Аз съм от Националната асоциация „Българско Черноморие“. Изпратили сме на вниманието на Комисията наше становище с предложения за изменение както на конкретния проект, така и в други части на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Има няколко много чувствителни и болезнени въпроси, свързани с този закон, по отношение на местните граждани и собственици на имоти край Черноморието, които искам да представя накратко на Вашето внимание.
По отношение на дюните. Към момента по смисъла на Закона за защитените територии – членове 23, 24 и 25, Министерството на околната среда и водите не е извършило процедура за обявяване на природни забележителности в частни имоти. От друга гледна точка – донесъл съм извадка от Кадастъра – плажовете според Кадастъра са защитена територия. Тук идва една голяма колизия, че плажовете са защитена територия, върху тях има дюни. Те, разбира се, следва да бъдат опазвани и върху тях трябва да има режими, които да ги пазят да не се случва това, което се случи на „Смокиня“.
От друга страна, чл. 6, ал. 4 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, извинявам се, но говори за национализация. Не отива на нашето общество, член на Европейския съюз, да има текст, който казва, че дюните са публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна.
На следващо място, когато някой човек има инвестиционни намерения или друг тип намерения, отива до РИОСВ, за да вземе удостоверение за липса и наличие на дюни. По някакви причини, с неясно каква експертиза, човек може да получи удостоверение за наличие на дюни в частния си имот. Автоматично той губи права върху тази собственост, без да има компенсация. Нашето предложение е всички други дюни извън, след плажовете, да бъдат освободени от условието дюните да са публична държавна собственост.
Второ, нашето предложение е свързано с чистотата на плажната ивица, така че да се подобри екологията, замърсяването на крайбрежните води. Знаете, че цял свят вече говори за замърсяване с пластмасови отпадъци, това е изключително актуална тема. Ние направихме няколко експедиции и установихме източника както на замърсяване с пластмаса, така и биологични замърсявания, и това именно са диво къмпингуващи. Тази практика трябва да бъде преустановена. Ние сме против да има къмпинги върху плажовете.
За сметка на това отчитаме, че има желаещи да къмпингуват по такъв начин. Единственото възможно и справедливо решение, уважаващо правата върху частната собственост, е с писмено разрешение от собственици зад плажовете да може да се настанят и да пребивават в този имот.
Това е всичко от мен. Подробностите са в нашето становище, което се надявам да вземете под внимание. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз, господин Канариев.
Заповядайте, господин Ковачев.
АНДРЕЙ КОВАЧЕВ: Благодаря, уважаеми дами и господа народни представители!
От Сдружение за дива природа БАЛКАНИ искаме да коментираме Законопроекта в една негова точка – поставянето на плажните принадлежности. Всъщност намерението да се опазят дюните е много ценно и е хубаво да има подобна точка в Закона, но формулировката не е адекватна. Тя е неизпълнима.
Вероятно аз съм единственият в цялата зала, занимавал съм се с това доста специализирано, който може да разпознае бяла, сива или облесена дюна. Трябва да Ви кажа, че много често белите дюни имат и доста свободни пясъчни пространства и поставянето на такива принадлежности не уврежда тези дюни. Тоест в случая това, което може да се прецизира на второ четене, и би било добре да се направи, просто да се посочи ясно, че върху дюни, върху които има растителност, не се поставят такива принадлежности. Там вече всеки един контролен орган, пък и самите граждани могат да изпълнят такава разпоредба. Хубаво е да има някаква разпоредба и за означаване на тези ограничения, произтичащи от Закона, за да могат посетителите да се запознаят и с тях. Предполагам, че реално много малко хора ще прочетат това, което сега ще бъде прието от Народното събрание.
На второ място, искам да дам една принципна бележка за опазването на дюните. Не знам дали знаете, но тези крайбрежни местообитания са застрашени съгласно Червената книга на Република България, изготвена и издадена от Българската академия на науките. За жалост, тяхното състояние продължава да се влошава всяка година. Тоест ние като държава не предприемаме мерки не само да изпълним Конституцията, за да бъдат публична държавна собственост, но и да ги опазим, което също, между другото, е конституционно задължение.
В тази връзка ние сме предоставили становище, което изисква подкрепата на депутати за преустановяване на застрояването – една от основните причини за влошено природозащитно състояние на защитени зони, върху които се опазват такива дюни, и на тези три природосъобразни плажа, които са вече много добре публично известни и също са посочени в Закона. Без предприемане на такива мерки няма да можем да изпълним целите на нашата Конституция. Тогава защо сме я приемали?! Приемането поради тази причина се превръща в необходимост и търси своите депутати. Ние не можем да внесем такъв Законопроект. Можем само да се обърнем към Вас с молба поне веднъж подобно предложение да се обсъди в Народното събрание, то даже не е обсъждано досега.
Трябва само да кажа, че в крайна сметка това е в интерес и на развитието на туризма, защото нашият туризъм страда от това, че е нискокачествен, не предлага качествени услуги, добавената му стойност е ниска. Това е най-зле платеният сектор в България. От тази гледна точка, въпреки големия си обем като сектор, ние се нуждаем от качествен туризъм, нуждаем се от платежоспособни туристи. И това е едно от условията да се случи – да имаме такива запазени крайбрежия, които да предлагат специфичните си услуги за туризма. В противен случай, ще загубим тези възможности трайно. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз.
Имате думата, ако желаете, да коментирате. Коментарите бяха доста извън конкретния обхват на Законопроекта, по-скоро бяха принципни. Разполагаме и със становищата на неправителствените организации.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Действително предложенията са малко извън обхвата на конкретните текстове на Законопроекта, който внасяме. Доколкото бяха зададени няколко конкретни въпроса в рамките на обхвата на Законопроекта, бих искала да кажа, че застрояването на морските плажове е забранено. Практически на морския плаж, в зависимост и отговарящи на строги условия, има преместваеми обекти, но за последните години, в рамките на които нашето Министерство отговаря за морските плажове, не сме допуснали тяхното застрояване. Преместваемите обекти, ако са незаконни, мисля, че има доста отработен механизъм за санкциониране на съответните концесионери или наематели на плажове. Ние говорим за морския плаж.
Що се отнася до къмпирането на дюните – безусловно забранено на дюните. Друг отговор не мога да дам.
По отношение на дюните в частни имоти. Ние знаем за проблема, господин Канариев. Тъкмо затова работи тази междуведомствена работна група с участието и на представители на Кадастъра, за да можем да имаме ясна представа и картина къде и как биха могли те да бъдат разположени. Разбира се, в частен имот, частната собственост е неприкосновена, но най-малкото следва да имаме информация за това.
Смятаме, че обхватът на Законопроекта, който внасяме, е достатъчно конкретен и считаме, че би следвало да върши работа и да бъде полезен.
По отношение на предложението, което много накратко успяхме да погледнем – на Националната асоциация „Българско Черноморие“. В последната си част има предложение, което е отнесено към Закона за туризма и към регламентирането на така нареченото „диво къмпингуване“. Ще отмина без коментар квалификацията „псевдоактивност“ на Министерството на туризма, защото е изключително невярна. Искам само да кажа, че една работна група работи доста активно в рамките на две години, и за голямо съжаление не можахме да постигнем съгласие между различните мнения за това да има балансиран и приет от поне по-голямата част на работната група текст, който да бъде включен в Закона за туризма. В този смисъл не съм оптимист по отношение на предложението на Националната асоциация „Българско Черноморие“, което е дадено в Преходните и заключителните разпоредби пак към Закона за туризма – да се включи необходимостта от това да бъдат изработени условия и ред за къмпингуване до три месеца след влизане в сила на този закон. Две години не успяхме да свършим това, и го казвам смело, защото аз бях ръководител на работната група и може би затова не приемам и квалификацията за псевдоактивност. Благодаря.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз, госпожо Георгиева.
И аз мога да потвърдя, че наистина Вие лично вложихте много усилия да работи съвместната работна група с голям брой участници по решаването на този въпрос. Надявам се, че ще бъде намерено балансирано решение.
Що се отнася до общите въпроси, които бяха коментирани, как да кажа, принципните позиции, смятам, че всички сме на едно мнение – трябва да работим за това да се защитават природните ценности по Черноморското крайбрежие. Духът и изобщо съществуването на специален закон, който да регламентира устройството по Черноморското крайбрежие, цели точно това. Наясно сме и със слабостите, наясно сме и с проблемите, които все още стоят отворени. Надявам се, че тази междуведомствена работна група и усилията на трите министерства ще доведат до някакви реални резултати. Мисля, че съвместната работа е важна, а не прехвърлянето на топката от един на друг.
Ако има други въпроси, колеги? Няма.
Да пристъпим към гласуване по предложения Законопроект.
Който е съгласен да бъде приет на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г., моля да гласува.
Господин Мацурев, господин Стоянов и господин Иванов заявиха, че ще гласуват в подкрепа на Законопроекта.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Единодушно се подкрепя Законопроектът на първо четене.
Благодаря на гостите за участието в днешното заседание.

По точка „Разни“, колеги, имате ли някакви въпроси, които желаете да бъдат обсъдени? Няма.
Благодаря Ви за участието в работата на Комисията. Хубав ден!
Закривам заседанието.

(Закрито в 15,25 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивелина Василева
Стенограф:
Валентина Меченова
Форма за търсене
Ключова дума