Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
25/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11 април 2019 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 24 април 2019 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11 април 2019 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), г-н Деян Дънешки - главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, г-жа Неда Койчева – директор на дирекция „Правна“ в КРС и г-н Димитър Димитров – и.д. директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Г-н Димитър Димитров представи законопроекта, като поясни, че се създава нова правна уредба с цел осигуряване на изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (Регламента) на национално ниво. Държавите членки са длъжни не по-късно от 23 ноември 2019 г. да нотифицират пред Европейската комисия правните норми, които приемат по отношение на установяването на система от санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на Регламента. В тази връзка е предложен чл. 105г, който определя вида и размера на санкциите, гарантиращи, че при прилагането им ще бъдат постигнати посочените в Регламент 2018/644 цели. Комисията за регулиране на съобщенията е определена като национален регулаторен орган по смисъла на същия регламент.
  На следващо място г-н Димитров изтъкна, че се прецизират и актуализират разпоредби на Закона за пощенските услуги, свързани с изискванията на европейската рамка относно държавните помощи за услуги от общ икономически интерес. Със законопроекта се променя модела на компенсиране на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, като се предвижда компенсирането да се осъществява авансово за текущата година на базата на компенсацията, определена през предходната година. Предвидени са мерки за възстановяване на свръхкомпенсацията (ако има такава) от оператора, а за случаите, в които предоставените средства за съответната година са по-малко от определения размер на компенсацията за същата година, се предлага средствата да бъдат възстановени през следващата година. Прецизира се процедурата по доказване на нетните разходи от задължения оператор, както и процедурата за определяне на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга.
  Законопроектът предвижда също така и изменения, свързани с разграничаването на универсалната пощенска услуга от услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, с цел избягване на неправилното тълкуване на двете понятия. Към съществуващите две понятия „универсална пощенска услуга“ и „неуниверсални пощенски услуги“ за яснота е добавена категорията „услуги, попадащи в обхвата на универсалната пощенска услуга“ като трети вид услуги, различни от първите две категории. Целта е да се подчертае същността на универсалната пощенска услуга като услуга от общ икономически интерес, задоволяваща минимални потребности на обществото от основни пощенски услуги.
  На следващо място г-н Димитров изтъкна, че са прецизирани и разпоредби, отнасящи се до броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на задължения пощенски оператор. Също така са отстранени противоречия, създаващи нееднозначно тълкуване на текстовете, и са запълнени празноти по отношение на изпълнението на регулаторните функции на Комисията за регулиране на съобщенията.
  След представянето на законопроекта се състоя дискусия, по време на която бяха обсъдени промените в модела на компенсиране на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, както и въпроси относно броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на задължения пощенски оператор.
  След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11 април 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума