Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
18/07/2019 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 17 юли 2019 г., бе обсъден Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Георги Кръстев – съветник към политическия кабинет на министър-председателя на Република България и секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който очерта и основните цели на доклада.
  Господин Кръстев заяви, че внасянето в Народното събрание на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. е в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и на т. 185 от актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание.
  Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2018 г., за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период. Беше отбелязано, че годишният доклад има съществено значение за информирането на публични институции и граждански организации в други държави, както и на структури на НАТО и Европейския съюз, на международни организации относно политиката за сигурност на Република България.
  Съществено място в доклада е отделено на проблемите в сферата на демографията и на някои особено важни аспекти от социалната сигурност, като политиката за връщане в училище на деца, които по една или друга причина са отпаднали от образователната система.
  При представянето на доклада бе споменато, че в подготовката му са били включени експерти от всички министерства, службите за разузнаване и сигурност и представители на академичната общност. Обърнато бе внимание и на основните дейности, осъществени от министерства и ведомства в съответствие с техните функционални задължения с оглед на изпълнението на Стратегията за национална сигурност на Република България.
  По отношение на провежданите политики в сектор „Транспорт“ в доклада е отбелязано, че и през 2018 г. основен приоритет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е развитието на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси и реализирането на железопътните проекти. Наблегнато е и на възможностите за ускорена модернизация и подобряване на предоставената услуга от „Холдинг БДЖ” ЕАД, както и на погасяването на натрупаните задължения на холдинга.
  При прегледа на политиките в сектор „Съобщения“ е отчетено, че е приет Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, чрез който се подобряват условията за развитие на високоскоростни мрежи и развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения. Отбелязан е и факта, че е приета национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза, с което са се създали условия за стартиране работата по предоставяне на 5G услуги в Република България и насърчаване на ефикасното ползване и гарантиране на ефективното управление на ограничените ресурси.
  В хода на дебатите по доклада отношение взеха народите представители Станислав Иванов, Георги Свиленски и Димитър Данчев. Дискусия предизвикаха темите, свързани с безопасността на движението по пътищата, сигурността в железниците, авиационната сигурност, въвеждането на ТОЛ системата за таксуване по платената пътна мрежа и нарушаването на функционалностите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 10 гласа “ЗА”, 5 гласа „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума