Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
24/07/2019 второ гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-33, внесен от Министерски съвет на 25 юни 2019 г.


  ПРОЕКТ!
  II гласуване

  З А К О Н

  за изменение на Закона за железопътния транспорт
  (Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 20 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 115и се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „специализирано звено“ се заменят с „инспектори“ и думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  2. В ал. 4 думите „специализираното звено по ал. 3“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, думата „независимо“ се заменя с „независим“ и думата „звеното“ се заменя с „борда“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.

  § 2. В чл. 115к се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти“ и думата „разследва“ се заменя с „разследват“.
  2. В ал. 2 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  3. В ал. 3 думите „Ръководителят на специализираното звено изготвя“ се заменят с „Инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти изготвят“.
  4. В ал. 4 думите „ръководителят на звеното изготвя“ се заменят с „инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти изготвят“.
  5. В ал. 5 думите „на специализираното звено“ се заменят с „в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  6. В ал. 6 думите „на специализираното звено“ се заменят с „в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  7. В ал. 7 думите „специализираното звено“ се заменят с „инспекторите в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  8. Алинея 8 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.

  § 3. В чл. 115л, ал. 2 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3.

  § 4. В чл. 115м, ал. 3 думите „специализираното звено“ се заменят с „инспекторите за разследване на железопътни произшествия и инциденти в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4.

  § 5. В чл. 115н, ал. 1 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §5.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 6. В Закона за гражданското въздухоплаване се правят следните изменения:
  1. В чл. 16б, ал. 1, т. 7 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  2. В чл. 16ж:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) основният текст на ал. 2 се изменя така:
  „(2) Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт:“;
  в) алинея 3 се отменя;
  г) в ал. 4 думите „Специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
  д) в ал. 5 думите „специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  3. В чл. 139, ал. 1, т. 4 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  4. В чл. 142 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 думите „комисия, определена със заповед на ръководителя на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „инспектори в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
  б) алинея 3 се отменя;
  в) в ал. 5 думите „ръководителят на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „управителният орган на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  5. В § 3, т. 67 от Допълнителните разпоредби думите „специализираното звено по чл. 16ж, ал. 1“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §6:
  § 6. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 16б, ал. 1, т. 7 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  2. В чл. 16ж:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) в ал. 2 текста преди т. 1 се изменя така: „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт:“;
  в) алинея 3 се отменя;
  г) в ал. 4 думите „Специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
  д) в ал. 5 думите „специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  3. В чл. 139, ал. 1, т. 4 думите „специализираното звено“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  4. В чл. 142 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 думите „комисия, определена със заповед на ръководителя на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „инспектори в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
  б) алинея 3 се отменя;
  в) в ал. 5 думите „ръководителят на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „управителният орган на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  5. В § 3, т. 67 от допълнителните разпоредби думите „специализираното звено по чл. 16ж, ал. 1“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.

  § 7. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.) в чл. 79 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „специализираното звено за разследване на морски произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  2. В ал. 5 думите „ръководителят на специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „управителният орган на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ и думата „звеното“ се заменя с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  3. В ал. 7 думите „специализираното звено по ал. 1 е независимо“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е независим“.
  4. В ал. 8 думите „Специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  5. В ал. 10 думите „ръководителят на специализираното звено по
  ал. 1“ се заменят с „управителният орган на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  6. В ал. 11 думите „Специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
  7. В ал. 12 думите „Специализираното звено по ал. 1 е длъжно“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е длъжен“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §7, като т. 2 се изменя така: “2. В ал. 5 думите „ръководителят на специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „управителният орган на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ и думата „звеното“ се заменя с „борда“.“

  § 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията предлага §8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като §10.

  § 9. (1) Министерският съвет създава с постановление Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт - самостоятелно юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, и приема правилник за дейността, структурата и организацията на борда в срок до шест месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) До влизането в сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт функциите и дейностите по разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се изпълняват от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по досегашния ред.
  (3) Започналите и недовършени до влизането в сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт разследвания на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се довършват по досегашния ред.
  (4) Трудовите и служебните правоотношения със служителите - инспектори в дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията преминават към Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт структура и числен състав.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §9, който става §8, като в ал. 1 думата „самостоятелно“ се заличава.

  § 10. Министерският съвет, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на вътрешните работи привеждат приетите, съответно издадените, от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §10, който става §9.

  Предложение от народните представители: Станислав Иванов, Росен Живков, Павел Христов и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 10:
  §10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  §10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума