Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
24/07/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД

  Относно:Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-38, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 24 юли 2019 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД ЗЕС), № 902-01-38, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-жа Мария Калева – началник на отдел в дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Неда Койчева – директор на дирекция „Правна“ в Комисията за регулиране на съобщенията.
  Г-н Геновски представи законопроекта, като поясни, че той е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава - членка на Европейския съюз (ЕС) за въвеждане на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, въведени с изменението му чрез Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009.
  Данните за вътрешния пазар на електронните съобщения в рамките на Европейския съюз, събрани от ОЕРЕС и ЕК през 2017 и 2018 г., показват, че съществуват значителни разлики между цените за национални фиксирани и мобилни гласови съобщения и текстови съобщения и тези, които се прилагат за същите услуги, извършвани към държави - членки на ЕС. Средната стандартна цена в ЕС на фиксирано или мобилно повикване в рамките на Съюза е три пъти по-висока от стандартната цена за национално повикване. Стандартната цена за текстово съобщение в рамките на ЕС е над два пъти по-висока от националната цена. Тези прекомерно високи цени засягат предимно потребители, които използват такива услуги сравнително рядко в рамките на ЕС или имат нисък обем на потребление, което на практика включва по-голямата част от потребителите. Г-н Геновски обясни, че в отговор на тези проблеми са били предприети действия на европейско ниво, съгласно които от 15 май 2019 г. влизат в сила нови правила, ограничаващи цените, които доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги с номера могат да налагат на потребителите за мобилни и фиксирани гласови и текстови съобщителни услуги в рамките на ЕС. Доколкото тези правила са изцяло нови, в националното законодателство няма предвидени санкции за тяхното нарушаване. Затова с проекта на ЗИД на ЗЕС се цели своевременно да се въведе система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. Вносителите подчертаха, че са предвидени санкционни разпоредби за нарушение на изискването по чл. 5а, параграфи 1 и 3 от Регламента доставчиците да не прилагат цени на дребно (без данък върху добавената стойност) за потребители на регулирани съобщения в рамките на ЕС, надвишаващи 0,19 евро цента на минута за повиквания и 0,06 евро цента за текстови съобщения. Също така са предвидени санкции за доставчиците за непредоставяне на информация от значение за националния регулаторен орган за упражняване на регулаторните правомощия по отношение на цените на дребно на регулирани съобщения в рамките на ЕС, както и за непредоставяне на преддоговорна информация на крайните потребители. Г-н Геновски обърна внимание, че минималните размери на предвидените с проекта санкции са съобразени с факта, че адресати на задълженията по чл. 5а от Регламент (ЕС) 2015/2120 са не само действащите големи оператори в България, но и такива със значително по-малък обем приходи и пазарен дял. Предвидените максимални размери са съобразени с възможността на големите предприятия да заплатят санкциите и с ефекта, който биха имали тези санкции върху печалбите им, като този ефект следва да мотивира предприятията да спазват предвидените изисквания.
  След представянето на законопроекта се състоя дискусия, в която взеха участие народните представители Димитър Данчев и Халил Летифов.
  След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 20 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-38, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума