Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
22/07/2020 първо гласуване

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 10. 07. 2020 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 22 юли 2020 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 10. 07. 2020 г.

  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов.
  Със законопроекта се предлага отпадането на задължението за представяне в съответната община на удостоверението за предаване за разкомплектуване на моторно превозно средство след прекратяване на неговата регистрация. Според вносителите с предложението се цели облекчаване на административната тежест както за собствениците, така и за общинските служители, тъй като данните за пътното превозно средство се предоставят автоматизирано от регистъра на пътните превозни средства.
  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е предложена разпоредба, според която съответният общински съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица - предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината. Преустановяването на дейността за съответния период е предвидено да се удостоверява с финансови и други документи, по ред и начин определен от общинския съвет.
  Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за движението по пътищата. Допълва се чл. 91 относно специалния режим на движение на моторните превозни средства като се добавя, че такъв могат да ползват моторните превозни средства на лечебните заведения, регистрирани по реда на Закона за лечебните заведения, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния. Предвиждат се промени и във връзка със създаване на условия за ефективно събиране на данъка при прехвърляне на собствеността върху превозните средства. Предлага се изискване приобретателят на моторно превозно средство, за което е имало поне една регистрация в страната, да представя на службите по регистрация на МВР издаден или заверен от общината документ за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин от Закона за местните данъци и такси при съответната следваща регистрация на превозното средство.
  В хода на дебатите по законопроекта се изказаха народните представители: Станислав Иванов, Георги Свиленски, Лало Кирилов и Димитър Данчев.

  След проведените разисквания и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 19 гласа “ЗА“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 10. 07. 2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума