Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
15/01/2021 първо гласуване

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2020 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 13 януари 2021 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2020 г.
  На заседанието присъства г-н Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи и законопроекта.
  С част от предложените промени в Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) се изменят и допълват разпоредбите, касаещи авиационната безопасност и авиационната сигурност. Конкретизират се видовете регламенти по изпълнението на Регламент (ЕС) № 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, които съдържат разпоредби, създаващи права и задължения за Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА“).
  Законопроектът регламентира ГД „ГВА” да е компетентният орган по прилагане на Регламент (ЕС) № 376/2014, което е в съответствие с одобрения от Европейската агенция за авиационна безопасност план с коригиращи действия след проведена стандартизационна инспекция през 2018 г. По този начин според вносителите ще бъде отстранено несъответствието, което е дало повод за стартиране на наказателна процедура за нарушение 2020/2024 от май 2020 г. поради това, че не е определен органът за прилагането на чл. 16, параграфи 6, 9 и 11 от регламента.
  Прецизирани са и разпоредбите от закона, с които се установяват общи технически и административни процедури за осигуряване поддържането на летателна годност на въздухоплавателни средства, включително всички компоненти за монтиране в тях.
  Въвеждат се нови изисквания, съобразени с правото на Европейския съюз в областта, към организациите, предоставящи обучение на пилоти, както и тези за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции.
  Със законопроекта се създават подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение, съгласно които се изисква координиране на честотите за гражданско въздухоплаване в реално време, като следва държавата да определи орган, който да извършва това координиране. Предлага се този орган да е ГД „ГВА”.
  В законопроекта се предлага конкретните размери на частта от летищните такси за издръжка на Независимия надзорен орган да бъдат тези, определени в решението на летищния оператор. Предвижда се летищните такси, определени от летищния оператор по чл. 122, ал. 2, след влизането им в сила да бъдат публикувани единствено на сайта на оператора, като отпада изискването да се обнародват в „Държавен вестник“. С промяната, според вносителите, се цели облекчаване на административната процедура както за летищния оператор, така и за ползвателите.
  Регламентират се и условията за експлоатация на безпилотните въздухоплавателни средства. Предвижда се безпилотните летателни системи (БЛС) освен тези, които са с максимално допустимо излетно тегло под 20 кг и с тях се извършват само полети за спортни или развлекателни цели, да разполагат със застраховка за отговорност към трети лица, както и с регистрация на оператора на БЛС, когато той подлежи на регистрация, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.
  С проекта на закон се въвежда нова класификация на летищата. Със създаването на разпоредбата „международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение“ се дава възможност на някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение.
  Част от предлаганите промение в ЗГВ са свързани с необходимостта от хармонизиране на националното ни законодателство с изискванията и процедурите на Регламент (ЕС) № 2018/1139 и правилата за неговото прилагане в Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, като се предвижда отмяната на задължението на ГД „ГВА” да удостоверява експлоатационната годност на всяка система и съоръжение за наземно обслужване.
  Допълва се и предметът на дейност на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП „РВД”) със следните дейности:
  - управление на въздушното движение на контролирани летища;
  - проектиране на структури на въздушно пространство;
  - разработване на процедури за полети.
  По отношение на авиационната сигурност предлаганите промени целят прецизиране на текстовете във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването, който предвижда, че процедура за сертифициране или одобрение преминават лицата, извършващи проверка и контрол за сигурност.
  С предлаганите промени в Закона за гражданското въздухоплаване се прецизират и текстовете, свързани със защита на правата на пътниците.
  При представянето на законопроекта г-н Занчев отбеляза, че с отделни текстове от законопроекта се предвижда да отпадане задължението на министъра на финансите съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предлагат на Министерския съвет реда и условията, с които се определят размера на летищните такси и случаите, при които те се събират. Предвид естеството на обществените отношения, регулирани от наредбата, според вносителите не следва на министъра на финансите да се вменяват отговорности, свързани с гражданското въздухоплаване.
  Законопроектът предвижда също така авиационният оператор - Авиоотряд 28, извършващ полети със специално предназначение да се преименува на Държавен авиационен оператор. Разписани са и текстове, които уреждат преминаването на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на авиационен оператор - Авиоотряд 28 към Държавния авиационен оператор.
  Участие в дискусията по законопроекта взеха народните представители: Халил Летифов, Иван Вълков и Димитър Данчев.

  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа “ЗА” и 9 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума