Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
12/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 05 юли 2017 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 12 юли 2017 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 05 юли 2017 г.

  На заседанието присъства комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“.

  Законопроектът бе представен от народния представител Боряна Георгиева, която очерта основните му цели. Според вносителите приемането на законопроекта ще доведе до: повишаване на събираемостта на глобите наложени с фишове, електронни фишове и наказателни постановления; намаляване на административната тежест върху гражданите и пестене на време, както на гражданите, така и на контролните орган, като се даде възможността за заплащане на глобите на място; намаляване на вероятността лица с чуждо гражданство и управляващи моторни превозни средства (МПС) с чужда регистрация да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на Република България.
  При представянето на законопроекта г-жа Георгиева подчерта, че при сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок и това се установи при проверка на пътя, се отнема свидетелството му за управление на МПС до заплащане на глобите в пълния им размер.
  С предлаганите промени, според вносителите, се предвижда възможност на всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзка към Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД), да се инсталира и ПОС-терминално устройство, чрез които да се събират на място (моментално) плащанията по глобите.
  Със законопроекта се предвижда и вариант за заплащане на глобите, според който задълженото лице може да извърши това в рамките на два часа след връчването на акта за принудителна административна мярка отнемане на свидетелство за управление.
  С друга част от промените в Закона за движението по пътищата се предлага и изменение на чл. 172, ал. 7, като се предлага да се отнема само едната табела с регистрационните номера на автомобила при нарушение на чл. 171, т. 2, буква "а", а не както посоченото до момента -да се отнемат двете табели. Според вносителите това на практика е отстраняване на несъвършенство в закона, защото придвижването на МПС без табели на практика оставя без възможност за установяване на нарушения от водач на такова МПС.
  Промените в чл. 42, ал. 2, т. 1 касаят страничното разстояние при изпреварване на велосипеди и други двуколесни превозни средства, като се предлага да се въведе минимална граница на дистанцията от 1,5 метра.
  По законопроекта в комисията е постъпило становище от Министерство на вътрешните работи, което бе представено пред народните представители от комисар Бойко Рановски. Той подчерта, че в предварителната оценка за въздействие към законопроекта, е посочено Министерство на вътрешните работи да направи разходи по инсталиране на мобилните ПОС терминалните устройства и обучение на служителите за работа с тях, като пожелателно е записано, че тези разходи, както и стойността на самите устройства, следва да бъдат поети от обслужващите банки, без да е регламентирано в съответен закон такова задължение за обслужващите банки, както и без да са предвидени допълнителни бюджетни средства за тези разходи за МВР. Също така не е предвиден и разход по бюджета на министерството за изграждане на допълнителен интерфейс към АИС АНД, чрез който да могат да бъдат индивидуализирани плащанията, които предстои да се извършват чрез ПОС терминал, тъй като за целите на отразяване на плащането в АИС АНД не е достатъчно да е постъпила само сума, а трябва тази сума да се отнесе към определените глоби наложени със съответният фиш, електронен фиш или наказателно постановление и да се разнесат като платени в картона на точно този водач за когото се отнасят.
  В хода на дебатите отношение по законопроекта взеха народните представители: Станислав Иванов, Георги Свиленски, Андон Дончев, Валентин Милушев и Павел Христов, който заяви, че подкрепя принципно идеите за промяна на Закона за движението по пътищата в тази му част, но поради липсата на техническа готовност на институциите ще се въздържи от подкрепата на законопроекта на този етап.


  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 1 глас “ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ“ и 18 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 05 юли 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума