Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
24/07/2017 проект второ гласуване

  Oбщ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 753-19-8/19. 07. 2017г. с нанесени всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС
  Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС


  Относно: Oбщ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 753-19-8/19. 07. 2017г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-33, внесен от н. п. Станислав Иванов на 30 юни 2017 г.


  Проект!

  Закон за изменение и допълнение на
  Закона за движението по пътищата
  (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11 и 54 от 2017 г.)


  §1. В чл. 5, ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;“.
  Предложение от н.п. Борис Ячев
  В § 1 думите „под въздействието на алкохол“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“.

  §2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „релсово превозно средство, за да го пропуснат да премине“ се заменят с „превозни средства от основните градски линии, за да ги пропуснат да преминат“.
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: „с изключение на превозните средства от основните градски линии“.
  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители
  § 2 се изменя така:
  „§2. В чл. 19, ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Когато релсов път е разположен върху платното за движение, водачите на пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни да го освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на пътно превозно средство от редовните линии за обществен превоз на пътници , за да го пропуснат да премине.
  (2) Когато на пътя има платно, с изградена пътна настилка, обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението на нерелсови пътни превозни средства по него, с изключение на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.“

  §3. В чл. 102 т. 1 се изменя така :
  „1. на водач, който е под въздействие на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач;“.
  Предложение от н.п. Борис Ячев
  В § 3 думите „под въздействието на алкохол“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“.

  §4. В чл. 125 т. 5 се изменя така:
  „5. има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;“.
  Предложение от н.п. Борис Ячев
  § 4 се изменя така:
  „§4. В чл. 125 т. 5 се изменя така:
  „5. има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;“.

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  Създават се § 4а и 4б:
  „§4а. В чл. 144 ал. 2 се отменя.
  „§ 4б. В чл. 167, ал. 2, т. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „а при невъзможност да бъдат заплатени на място - до момента на връчване на фиша или акта за установяване на нарушението"."

  Предложение от Милена Дамянова и група народни представители
  Създава се § 4а:
  §4а. В чл. 151 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас и при наличие на условията по ал.1, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на моторно превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ и което е успешно издържало изпит за водач на моторно превозно средство.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Създават се нови § 4а, §4б и § 4в:
  „§ 4а. В чл. 143 се създава ал. 15:
  „(15) Служебно се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство с отбелязване в автоматизираната информационна система на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
  „§ 4б. В чл. 144 се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без адрес в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в службата за регистрация на ППС, където са издадени.
  (4) Министерство на вътрешните работи и Нотариална камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.
  (5) При изповядване на сделка при нотариус приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация в случай, че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към МВР заедно с информацията за сключения договор.
  § 4в. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя” се заменят с „в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на ППС по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на ППС в друга държава и при придобиване на собствеността чрез публична продажба.”.

  §5. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 буква „б“ се изменя така:
  „б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“
  2. В т. 5 се създава буква „г“:
  „г) паркирано в нарушение на правилата за паркиране на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, когато:
  aa) е блокирано с техническо средство тип скоба по чл. 167, ал. 2, т. 2 в съответната зона за почасово платено паркиране и не е освободено до края на работното време на съответната зона;
  бб) в случаите на неправомерно паркиране върху специално обозначено място за паркиране на лица с увреждания и при неправомерно паркиране върху място, обозначено за паркиране е режим „служебен абонамент“.
  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители
  В § 5 т. 2 се изменя така:
  „2. В т. 5 се създава буква „г“:
  „г) паркирано и не е заплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 и в случаите по чл. 167, ал. 2, т. 2 след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.“

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  В § 5, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. уводното изречение се изменя така: „В т. 5 се правят следните изменения и допълнения:"
  2. създава се б. „а":
  „а) в б. „б" в изречение трето след думите „на тези разходи" се поставя нова запетая и се добавя „а при невъзможност да бъдат заплатени - до момента на връчване на фиша или акта за установяване на нарушението".
  3. сегашният текст на т. 2 става нейна б. „б".

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. „б“ се изменя така:
  „б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“.
  2. В т. 2 се правят следните допълнения:
  а) в б. „и“ думите „употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда,“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребило“;
  б) в т. 2а след думите „употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил“, след думите „техническо средство“ се добавя „и/или с тест за установяване“, а думите „медицинско изследване“ се заменят с „изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване“.

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  Създава се § 5а:
  „§ 5а. В чл. 178ж, aл. 1 след думата „движи" се добавя „в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3 или".

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Създават се §5а, §5б и §5в:
  „§ 5а. Създава се чл. 172а:
  „Чл. 172а. (1) Разходите за извършване на медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо или химико-токсикологично изследване за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози са за сметка на лицето, за което с техническо средство или тест е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози или което е отказало извършването на проверка с техническо средство или тест, а в останалите случаи - на бюджета на съответното учреждение, чийто орган е назначил изследването.
  (2) До заплащането на разходите по ал. 1 свидетелството за управление на моторно превозно средство, отнето на основание чл. 171, ал. 1, т. 1, б. „б”, не се връща на собственика.

  § 5б. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „медицинско” се заменя с „ химическо”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.”.
  3. В ал. 4 след думата „аналози” се добавя „от водачите на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, както и от участниците в пътнотранспортни произшествия,”.

  § 5в. В чл. 177 се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Собственик, който преди прехвърляне собствеността на пътно превозно средство на лице без адрес в Република България, не изпълни задължението си по чл. 144, ал. 3, се наказва с глоба от 200 лв.
  (6) Приобретател, който не изпълни задължението си по чл. 145, ал. 2, се наказва с глоба от 200 лв.”.

  §6. В чл. 189б, т. 1 се изменя така:
  „1. управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;“.
  Предложение от н.п. Борис Ячев
  В § 6 думите „под въздействието на алкохол“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“.

  Предложение от Милена Дамянова и група народни представители
  Създава се подразделение „ Преходни и заключителни разпоредби" с § 7 и §8:
  §7. Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на този закон получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред.

  §8. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ, бр.79 от 2015, изм. и доп. бр. 98 и 105 от 2016 г.) в преходните и заключителни разпоредби :
  § 46, т.1, буква „а“ се отменя;
  § 60, т. 4 се отменя.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума