Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
08/09/2017 второ гласуване

  Oбщ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 753-19-8/19. 07. 2017г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-33, внесен от н. п. Станислав Иванов на 30 юни 2017 г.
  ПРОЕКТ!
  Второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на
  Закона за движението по пътищата
  (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54 и 58 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 5, ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;“.

  Предложение от н.п. Борис Ячев
  В § 1 думите „под въздействието на алкохол“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 5, ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;“.

  § 2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „релсово превозно средство, за да го пропуснат да премине“ се заменят с „превозни средства от основните градски линии, за да ги пропуснат да преминат“.
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: „с изключение на превозните средства от основните градски линии“.
  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители
  § 2 се изменя така:
  „§ 2. Член 19 се изменят така:
  „Чл. 19. (1) Когато релсов път е разположен върху платното за движение, водачите на пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни да го освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на пътно превозно средство от редовните линии за обществен превоз на пътници , за да го пропуснат да премине.
  (2) Когато на пътя има платно, с изградена пътна настилка, обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението на нерелсови пътни превозни средства по него, с изключение на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Когато релсов път е разположен върху платното за движение, водачите на пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни да го освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на пътно превозно средство от редовните линии за обществен превоз на пътници, за да го пропуснат да премине.
  (2) Когато на пътя има платно, с изградена пътна настилка, обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението на нерелсови пътни превозни средства по него, с изключение на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.“

  § 3. В чл. 102 т. 1 се изменя така :
  „1. на водач, който е под въздействие на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач;“.
  Предложение от н.п. Борис Ячев
  В § 3 думите „под въздействието на алкохол“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 102 т. 1 се изменя така :
  „1. на водач, който е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач;“.

  § 4. В чл. 125 т. 5 се изменя така:
  „5. има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;“.
  Предложение от н.п. Борис Ячев
  § 4 се изменя така:
  „§4. В чл. 125 т. 5 се изменя така:
  „5. има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 125 т. 5 се изменя така:
  „5. има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;“.

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  Създава се § 4а:
  §4а. В чл. 144 ал. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Създават се нов § 4а:
  § 4а. В чл. 143 се създава ал. 15:
  „(15) Служебно се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство с отбелязване в автоматизираната информационна система на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В §4а, относно чл. 143, ал. 15 се изменя така:
  „(15) Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 143 се създава ал. 15:
  „(15) Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Създава се нов §4б:
  § 4б. В чл. 144 се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без адрес в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в службата за регистрация на ППС, където са издадени.
  (4) Министерство на вътрешните работи и Нотариална камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.
  (5) При изповядване на сделка при нотариус приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация в случай, че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към МВР заедно с информацията за сключения договор.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В §4б, относно чл. 144 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „адрес“ се заменят с „постоянен адрес или адресна регистрация“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация в случай, че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 144 се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.
  (4) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.
  (5) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация в случай, че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Създава се нов § 4в:
  § 4в. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя” се заменят с „в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на ППС по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на ППС в друга държава и при придобиване на собствеността чрез публична продажба.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В §4в, относно чл. 145:
  1. В ал. 2 след думите „адрес“ се добавя „или адресна регистрация“, а думите „за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти” се заменят с „освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба“.
  2. В ал. 4 думите „в друга държава и“ се заменят с „извън Република България или“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 7:
  § 7. В чл. 145 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя” се заменят с „в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба“.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.“

  Предложение от Милена Дамянова и група народни представители
  Създава се § 4а:
  §4а. В чл. 151 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас и при наличие на условията по ал.1, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на моторно превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ и което успешно е издържало изпит за водач на моторно превозно средство.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 8:
  § 8. В чл. 151 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас и при наличие на условията по ал. 1, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на моторно превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ и което успешно е издържало изпит за водач на моторно превозно средство.“

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов §…:
  §… В чл. 165, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 3 думите „с концентрация в кръвта от 0,5 на 1000” се заменят със „с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда”.
  2. Точка 9 се изменя така:
  „9. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор), или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техните аналози. В случай, че при осъществяването на контрол с техническо средство или тест е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози, длъжностното лице от службата за контрол съпровожда лицето до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо изследване;”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 9:
  § 9. В чл. 165, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 3 думите „от 0,5 на 1000” се заменят с „над 0,5 на хиляда”.
  2. Точка 9 се изменя така:
  „9. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища, или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техни аналози; в случай, че при осъществяването на контрол с техническо средство или тест е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози, длъжностното лице от службата за контрол съпровожда лицето до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо изследване;”.

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  Създава се 4б:
  § 4б. В чл. 167, ал. 2, т. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „а при невъзможност да бъдат заплатени на място - до момента на връчване на фиша или акта за установяване на нарушението“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 5. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 буква „б“ се изменя така:
  „б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“
  2. В т. 5 се създава буква „г“:
  „г) паркирано в нарушение на правилата за паркиране на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, когато:
  aa) е блокирано с техническо средство тип скоба по чл. 167, ал. 2, т. 2 в съответната зона за почасово платено паркиране и не е освободено до края на работното време на съответната зона;
  бб) в случаите на неправомерно паркиране върху специално обозначено място за паркиране на лица с увреждания и при неправомерно паркиране върху място, обозначено за паркиране е режим „служебен абонамент“.
  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители
  В § 5 т. 2 се изменя така:
  „2. В т. 5 се създава буква „г“:
  „г) паркирано и не е заплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 и в случаите по чл. 167, ал. 2, т. 2 след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  В § 5, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. уводното изречение се изменя така: „В т. 5 се правят следните изменения и допълнения:"
  2. създава се б. „а":
  „а) в б. „б" в изречение трето след думите „на тези разходи" се поставя нова запетая и се добавя „а при невъзможност да бъдат заплатени - до момента на връчване на фиша или акта за установяване на нарушението".
  3. сегашният текст на т. 2 става нейна б. „б".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. „б“ се изменя така:
  „б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“.
  2. В т. 2 , буква „и“ думите „употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда,“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребило“;
  3. в т. 2а след думите „употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил“, след думите „техническо средство“ се добавя „и/или с тест за установяване“, а думите „медицинско изследване“ се заменят с „изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 5, относно чл. 171:
  1. в т. 1 буква „б“ се изменя така:
  „б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“.
  2. В т. 2а след думите „биологични проби“ се добавя „за извършване на химическо и/или химико-токсилогично лабораторно изследване“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 10:
  § 10. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 буква „б“ се изменя така:
  „б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;“.
  2. В т. 2, буква „и“ думите „употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребило наркотични“.
  3. Точка 2а се изменя така:
  „2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година;“.
  4. В т. 5 се създава буква „г“:
  „г) паркирано и не е заплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 и в случаите по чл. 167, ал. 2, т. 2 след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак;“.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Създава се §5а:
  „§ 5а. Създава се чл. 172а:
  „Чл. 172а. (1) Разходите за извършване на медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо или химико-токсикологично изследване за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози са за сметка на лицето, за което с техническо средство или тест е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози или което е отказало извършването на проверка с техническо средство или тест, а в останалите случаи - на бюджета на съответното учреждение, чийто орган е назначил изследването.
  (2) До заплащането на разходите по ал. 1 свидетелството за управление на моторно превозно средство, отнето на основание чл. 171, ал. 1, т. 1, б. „б”, не се връща на собственика.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  §5а се изменя така:
  „§ 5а. Създава се чл. 172а:
  „Чл. 172а. (1) Разходите за извършване на медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или химико-токсикологично изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози са за сметка на лицето, за което с техническо средство е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или с тест е установена употреба на наркотични вещества или техни аналози или което е отказало извършването на проверка с техническо средство или тест.
  (2) Разходите по ал. 1 са за сметка на ведомството, чийто орган е назначил изследването, когато извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна или физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест и при извършването на химическо или химико-токсикологично изследване не е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози.
  (3) До заплащането на разходите по ал. 1 свидетелството за управление на моторно превозно средство, отнето на основание чл. 171, т. 1, буква „б”, не се връща на собственика.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 11:
  § 11. Създава се чл. 172а:
  „Чл. 172а. (1) Разходите за извършване на медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или химико-токсикологично изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози са за сметка на лицето, за което с техническо средство е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или с тест е установена употреба на наркотични вещества или техни аналози или което е отказало извършването на проверка с техническо средство или тест.
  (2) Разходите по ал. 1 са за сметка на ведомството, чийто орган е назначил изследването, когато извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна или физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест и при извършването на химическо или химико-токсикологично изследване не е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози.
  (3) До заплащането на разходите по ал. 1 свидетелството за управление на моторно превозно средство, отнето на основание чл. 171, т. 1, буква „б”, не се връща на собственика.”

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Създава се §5б:
  § 5б. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „медицинско” се заменя с „ химическо”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.”.
  3. В ал. 4 след думата „аналози” се добавя „от водачите на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, както и от участниците в пътнотранспортни произшествия,”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В §5б, относно чл. 174 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата концентрацията на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 12:
  § 12. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „медицинско” се добавя „ и химическо”, а думата „съдържанието“ се заменя с „концентрацията“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.”
  3. В ал. 4 след думата „аналози” се добавя „от водачите на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, както и от участниците в пътнотранспортни произшествия”.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова
  Създава се §5в:
  § 5в. В чл. 177 се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Собственик, който преди прехвърляне собствеността на пътно превозно средство на лице без адрес в Република България, не изпълни задължението си по чл. 144, ал. 3, се наказва с глоба от 200 лв.
  (6) Приобретател, който не изпълни задължението си по чл. 145, ал. 2, се наказва с глоба от 200 лв.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  §5в се изменя така:
  § 5в. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „употребило е алкохол” се заменят със „за което се установи, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда”, а след думите „и/или” се добавя „след употреба на”.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) На лице, което не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 или чл. 145, ал. 2, се налага с глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 13:
  § 13. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „употребило е алкохол” се заменят с „или за което се установи, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда”, а след думите „и/или” се добавя „след употреба на”.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) На лице, което не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 или по чл. 145, ал. 2, се налага с глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.“

  Предложение от Георги Свиленски и група народни представители
  Създава се § 5а:
  „§ 5а. В чл. 178ж, aл. 1 след думата „движи" се добавя „в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3 или".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 14:
  § 14. В чл. 178ж aл. 1 след думата „движи" се добавя „в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3 или".

  §6. В чл. 189б, т. 1 се изменя така:
  „1. управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;“.
  Предложение от н.п. Борис Ячев
  В § 6 думите „под въздействието на алкохол“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §6, който става § 15:
  § 15. В чл. 189б т. 1 се изменя така:
  „1. управление на пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;“.

  Предложение от Милена Дамянова и група народни представители
  Създава се подразделение „ Преходни и заключителни разпоредби" с § 7 и §8:
  §7. Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на този закон получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред.

  §8. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ, бр.79 от 2015, изм. и доп. бр. 98 и 105 от 2016 г.) в преходните и заключителни разпоредби :
  § 46, т.1, буква „а“ се отменя;
  § 60, т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Росен Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  §8 се изменя така:
  §8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграфи 5, 6 и 7 и § 13, т. 2, които влизат три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
  2. параграф 11, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“ с § 16 и § 17:

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 16. Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на този закон, получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред.
  § 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграфи 5, 6 и 7 и § 13, т. 2, които влизат в сила три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
  2. параграф 11, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума