Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
19/07/2017

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., № 720–00–11, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 30.06.2017 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 юли 2017 г., бе разгледан годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., № 720–00–11, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 30.06.2017 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, членовете на Комисията за регулиране на съобщенията - г-жа Андреана Атанасова и г-жа Ирина Романска, експерти от комисията и представители на браншови организации в областта на електронните съобщения.
  Годишният доклад бе представен от г-н Веселин Божков.
  Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), изготвен на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, представлява анализ върху развитието и напредъка в сектора на електронните съобщения през 2016 г. При представянето на доклада г-н Божков очерта основните тенденции в развитието на пазара на електронни съобщения в България за 2016 г. По данни от регистъра на КРС към 31.12.2016 г. общо 1134 предприятия са регистрирали намерение да осъществяват дейност по предоставяне на обществени електронни съобщения, като за една година броят им е спаднал с 2,4 %. В изпълнение на чл. 5 от Общите условия при осъществяване на обществени електронни съобщения е постъпила информация от общо 1040 предприятия. През 2016 г. дейност са осъществявали 856 предприятия, като спадът в техния брой в сравнение с предходната година е 4, 04%. Това се отразява върху общия обем на пазара на електронни съобщения в България през годината, който през 2016 г. възлиза на 2,480 млрд. лв., като намалява с 0,99% спрямо 2015 г. Както през предходните години, така и през 2016 г. общият обем на пазара на електронни съобщения в България се определя от приходите от гласовите услуги, пакетните услуги и услугите за пренос на данни и/или достъп до интернет, предлагани самостоятелно.
  Г-н Божков отбеляза, че през 2016 г. 452 предприятия (457 през 2015 г.) са вложили инвестиции в изграждането и поддържането на обществени електронни мрежи в размер на 479 млн. лв. при планирани през 2015 г. 503 млн. лв. Тези данни показват, че планираните от предприятията инвестиции за 2016 г. са реализирани на 95%.
  Председателят на КРС изтъкна, че отчитайки тенденцията на динамично нарастване на трафика на данни в мобилните мрежи, още през първата половина на 2016 г. на мобилните оператори е бил предоставен допълнителен радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz. По този начин КРС е създала условия за развитие и широко проникване на 4G мрежите и предоставянето на 4G услуги на територията на България.
  С цел повишаване на ефективността на контролната дейност, свързана с осъществяването на електронните съобщения и спазването на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) през 2016 г., са извършени инспекторски проверки. Беше изтъкнато, че особено внимание е обърнато на спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения по отношение на защита на обществения интерес и интересите на крайните потребители. В тази връзка г-н Божков подчерта, че около 49% от инспекторските проверки са извършени на трите най-големи предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги (БТК ЕАД, „Мобилтел“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД), във връзка с подадени жалби от крайни потребители, касаещи предлаганите от тях услуги.
  През 2016 г. са извършени 4 планови проверки относно спазване изискванията на ЗЕДЕП, при които не са констатирани нарушения на изискванията на закона.
  След представянето на доклада се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Халил Летифов и Димитър Данчев, г-н Веселин Божков, представители на Асоциацията на българските радио телевизионни оператори и на ТЕРАПРО – сдружение за защита на легалното разпространение на телевизионно съдържание в България. Представителите на браншовите организации изразиха мнение, че част от кабелните оператори не отчитат коректно броя на своите абонати пред Комисията за регулиране на съобщенията. В тази връзка изтъкнаха необходимостта от законови изменения с цел засилване правомощията на КРС за осъществяване на мониторинг и контрол.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „За” и 7 гласа „Въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
  Проект
  РЕШЕНИЕ
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2016 Г.
  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения
  РЕШИ
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума