Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
19/07/2017

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. - "Анализ на пощенските услуги", № 720-00-12, внесен от Комисия за регулиране на съобщенията на 30. 06. 2017 г.
  На свои редовни заседания, проведени на 19 юли 2017 г. и 13 септември 2017 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. - "Анализ на пощенските услуги", № 720-00-12, внесен от Комисия за регулиране на съобщенията на 30. 06. 2017 г. и Приложението с корекциите към годишния доклад, № 720-00-17, внесено от Комисията за регулиране на съобщенията на 07. 08. 2017 г.
  В заседанията взеха участие: г-н Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията и членовете на Комисията за регулиране съобщенията - г-жа Андреана Атанасова и г-жа Ирина Романска, както и експерти от комисията.
  Г-н Веселин Божков представи годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. - "Анализ на пощенските услуги“, както и корекциите към него.
  В доклада, изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги, е направен анализ на предоставянето на универсалната и на неуниверсалната пощенски услуги в страната. Съдържа се и информация за състоянието на конкуренцията на пощенския пазар. В него е посочено, че секторът на пощенските услуги се развива бързо в последните години, главно поради променящите се пазарни условия и развитието на нуждите на потребителите, което от своя страна обуславя промяна в търсенето на пощенските услуги.
  При представянето на доклада пред членовете на комисията бе заявено, че предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ) на цялата територия на Република България и на услуги, включени в обхвата на УПУ, както и предоставянето на услугата „пощенски парични преводи" се осъществяват въз основа на издадени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) индивидуални лицензни.
  В края на 2016 г. броят на участниците на пощенския пазар е 160, което представлява нарастване на показателя с 4 % спрямо предходната година.
  Г-н Божков отбеляза, че за 2016 г. обемът на пощенския пазар възлиза на около 393 млн. лв. и се формира от приходите, предоставени в пазарните сегменти на УПУ и неуниверсалната пощенска услуга (НПУ). Този обем е изчислен на база на получените данни от 73 % от лицензираните и регистрирани оператори в България.
  В доклада е отбелязано, че обемът на пазара на пощенски услуги отбелязва ръст, възлизащ на 25 % спрямо 2015 г. Двигател на развитието на пощенския пазар през последните години са услугите от сегмента на НПУ, но въпреки това през 2016 г. и приходите на услугите от УПУ бележат увеличение като достигат ръст от 18%, спрямо 2015 г.
  Общият брой пратки и услуги, предоставени през 2016 г. възлиза на 184 млн. бр., което представлява нарастване с около 5 % спрямо 2015 г.
  Отчетеното увеличение в броя на пощенските пратки и услуги през 2016 г. спрямо 2015 г. се дължи на увеличението с близо 5 % на пратките от сегмента на НПУ и ръст от 4% на броя на реализираните пратки от обхвата на УПУ.
  В Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги за 2016 г. е посочено, че пазарният дял на „Български пощи“ ЕАД бележи намаление от 3 процентни пункта спрямо 2015 г., като основни причини са намаленият обем на реализираните услуги от пазарния сегмент УПУ, при относително запазване обема на приходите от пазарния сегмент НПУ, както и значителният ръст на куриерските услуги, реализирани от конкурентните оператори.
  Предоставените в доклада данни сочат намаление - със 7 % на дела на „Български пощи“ ЕАД от пазарния сегмент на УПУ, изчислен на база приходи през 2016 г. спрямо 2015 г. В сегмента на НПУ пазарният дял на историческия оператор през 2016 г. спада с 1 % спрямо 2015 г. и достига до 4 на сто от общите приходи, реализирани от предоставените НПУ.
  Съгласно обобщените от КРС данни в доклада, през 2016 г. приходите от УПУ възлизат на около 77 млн. лв. и бележат ръст спрямо 2015 г. в размер на около 18 %. Броят на реализираните пратки и услуги от обхвата на УПУ общо за страната и чужбина е около 38 млн.
  В годишния доклад е посочено, че при анализа в обхвата на НПУ са включени предоставянето на куриерски услуги до 35 кг, хибридна поща, пряка пощенска реклама и допълнителните услуги „наложен платеж" и „известие за доставка"
  Приходите от НПУ през 2016 г. са в размер на 305 млн. лв., като в сравнение с 2015 г. са нараснали с около 27%. За същия период общият брой на обработените пратки е 136 млн.бр., което е увеличение с 3% спрямо 2015 г.
  През разглеждания период куриерските услуги формират ежегодно близо 90% от пазара на НПУ. В едногодишен период техният дял е нараснал с близо 3 процентни пункта, а този на пряка пощенска реклама е намалял с около 3 процентни пункта.
  В доклада е отбелязано, че през 2016 г. приходите от куриерски услуги са в размер на 282 млн.лв., като в едногодишен период те нарастват с 31%. Общият брой приети, пренесени и доставени куриерски пратки е в размер на 48 млн. бр.
  Нарастването и на приходите, и на пратките през отчетния период показва подем на пазара на куриерски услуги, като основен двигател на бизнеса е електронната търговия.
  В изпълнение на законовото задължение за контрол по спазването на нормативните актове в областта на пощенските услуги, изискванията за извършване на УПУ, условията по изпълнение на издадените индивидуални лицензни и задълженията на операторите, извършващи НПУ, през 2016 г. от оправомощени служители на КРС са извършени общо 137 инспекторски проверки. Съставени са 10 акта за установяване на административно нарушение в областта на пощенските услуги, от които 9 са за непредоставяне на информация на КРС и 1 за нарушение на чл. 105б от Закона за пощенските услуги. Във връзка с постъпили жалби/сигнали или вследствие на извършени проверки от Главна дирекция „Контрол на съобщенията" има 7 случая на ангажирана административнонаказателна отговорност, като във всички случаи са издадени и наказателни постановления.
  При представянето на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“ г-н Божков обърна внимание на членовете на комисията, че в първоначално внесения доклад с № 720-00-12/30. 06. 2017 г. са нанесени корекции, които са отразени в изпратеното приложение към доклада и предоставени на Народното събрание под № 720-00-17/07. 08. 2017 г.
  Причината за допусната грешка е софтуерната обработка на данните от информационната система на един от операторите на пощенски услуги. Посочената грешка се отразява на подадените оператора данни във въпросника за дейността на операторите, извършващи услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга за 2016 г. Допуснатата грешка се състои в дублиране на приходи от извършване на пощенски парични преводи, в два въпросника - за оператори, извършващи пощенски парични преводи, и за оператори, извършващи услуги от обхвата на УПУ. Представените корекции налагат промени в следните раздели от годишния доклад:
  I. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЩЕНСКИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
  2. Обем и структура на пощенския пазар в България
  II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УПУ
  2. Обем и структура на пазара на УПУ
  4. Състояние на конкуренцията при УПУ
  Г-н Божков добави още, че поради представените неточни данни, на основание разпоредбата на чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 106 от Закона за пощенските услуги, оператора подлежи на санкциониране.
  Представените корекции в Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. - "Анализ на пощенските услуги за 2016 г." бяха обсъдени и гласувани на заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 13 септември 2017 г.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 14 гласа „За” и 7 гласа „Въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
  Проект
  РЕШЕНИЕ
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2016 г. - „АНАЛИЗ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ”
  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги
  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. - „Анализ на пощенските услуги.”
  Форма за търсене
  Ключова дума