Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22 август 2017 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20 септември 2017 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22 август 2017 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“
  Законопроектът бе представен от г-н Красимир Ципов.
  При представянето на законопроекта от вносителите изтъкнаха причините, които налагат промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и необходимостта от прецизиране на определени текстове и отстраняване на несъвършенства в отделни разпоредби на закона . Със законопроекта се измененият и допълват и други закони от функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи.
  Предложените изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се налагат, поради необходимостта от въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/46/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства.
  Съгласно директивата следва да се уредят понятията „временно отнемане на регистрация”, „прекратяване на регистрация” и „възстановяване на прекратена регистрация”. В резултат от анализа на правоприлагането по ЗДвП са отстранени несъвършенства в санкционните разпоредби на закона.
  Вносителите изказаха мнение, че в настоящата редакция на чл. 171, т. 2 от ЗДвП не са дадени срокове на действие на принудителните мерки по т. 2, букви „е“ и „ж“, което не дава яснота както на лицето, спрямо което са приложени, така и на правоприлагащия орган.
  Предложената промяна на разпоредбата на чл. 177, ал. 3 е аргументирана със зачестилите повреди по пътищата, които в голяма степен са предизвикани от страна на водачите на моторни превозни средства (МПС), предназначени за превоз на товари, и цели ограничаване на възможността за преминаване на такива МПС-та над определен тонаж по пътната мрежа. По силата на чл. 183, ал. 3, т. 5 от ЗДвП е предвидена глоба в размер 30 лв. за водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, а съгласно чл. 179, ал. 1, т. 5 от същия закон за неспазване предписанието на пътните знаци, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението, се налага глоба в размер 150 лв. Тези санкции се прилагат към водачите на тежкотоварни МПС-та и не са достатъчно ефективни, поради което се предлага глобата да се завиши от 500 до 3000 лв.
  С изменението в чл. 180, ал. 1, т. 3 от ЗДвП се цели избягване на дублиране в законовата уредба. В ЗДвП има два отделни текста, по които се налагат глоби за паркиране на спирките за обществен превоз на пътници: глоба в размер от 20 до 150 лв. - по чл. 180, ал. 1, т. 3 за паркиране на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, както и глоба в размер 50 лв. - по чл. 183, ал. 4, т. 8 за паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище. Посочените два текста, въпреки че се отнасят за едно и също по вид нарушение, въвеждат две различни по размер санкции и са изписани по два различни начина. Това води до прилагане на различна практика при налагане на наказанията.
  Предвижда се прецизиране на текстовете от закона свързани с налагане на санкцията при неспазването на правилата за изпреварване.
  Предлагат се и промени в разпоредбите, отнасящи се административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право на управление на моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. За тези нарушения на мястото може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Когато не е определен минимум на наказанието или то не е фиксирано на нарушителя може да се наложи глоба с фиш в абсолютно минимален размер.


  След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 12 гласа “ЗА”, 7 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22 август 2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума