Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20.09.2017 г., беше обсъден Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Димитър Геновски - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Димитър Димитров – и.д. директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-жа Андреана Атанасова и г-жа Ирина Романска – членове на Комисията за регулиране на съобщенията, представители на браншовите организации, на мобилните оператори и на операторите на мрежи за пренос и разпределение на електрическа енергия.
  Законопроектът бе представен от народния представител Атанас Стоянов.
  Предлаганият проект на закон е изготвен във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (Директива 2014/61/ЕС) и осъвременяване на нормативни актове, с които се определят изисквания към разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура. Г-н Атанасов посочи, че на 24 март 2016 г. Европейската комисия (ЕК) е изпратила официално уведомително писмо във връзка с неизпълнение на задължението на Република България да нотифицира националните мерки, транспониращи Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г. ЕК е взела решение за изпращане на мотивирано становище, което е наложено от продължаващото неизпълнение на задълженията за пълното транспониране на Директивата. На 28 септември 2016 г. 43-то Народно събрание е приело на първо гласуване Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, въпреки което неизпълнението на задълженията за пълно транспониране на Директивата продължава и съществува реална опасност ЕК да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на значителни финансови санкции за България, считано от 15 август 2015 г.
  Г-н Стоянов обясни, че проектът на закон регламентира предоставянето на права и сервитути, свързани с изграждане на физическа инфраструктура и с разполагането на мрежи. Тези норми са създадени на основата на глава седемнадесета от Закона за електронните съобщения, като са отстранени остарели разпоредби, несъвършенства в процеса на прилагането, а други са адаптирани и съобразени с технологичното развитие и облекченията, които създава новият специален закон. Предвижда се и задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп до и съвместно ползване на съществуващите инфраструктури при предварително обявени условия, включително цена, като сключват писмен договор с оператора на електронна съобщителна мрежа.
  На следващо място се регламентира създаването на Единна информационна точка, чиито функции ще се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Единната информационна точка има съществено значение за постигането на целите на закона, защото са й възложени функции за поддържането на единна база данни с актуална информация, която да улесни координирането на съвместното изграждане и ползване на физическа инфраструктура, както и разполагането на електронни съобщителни мрежи.
  Законопроектът предвижда Комисията за регулиране на съобщенията да изпълнява ролята на орган за решаване на спорове, свързани с предоставяне на достъп до съществуваща инфраструктура, включително определяне на цени за достъп, координиране на строежи, предоставяне на информация относно планирани строежи, предоставяне на достъп до физическа инфраструктура в сгради и разполагане на електронни съобщителни мрежи.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия. Г-н Геновски и г-н Божков представиха становищата в подкрепа на законопроекта съответно на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Комисията за регулиране на съобщенията. Г-н Божков посочи конкретни текстове, които следва да бъдат прецизирани. Представителите на браншовите организации в областта на електронните съобщения изразиха своето задоволство от изготвения проект на закон, който ще облекчи и ускори процеса на изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
  Народният представител Димитър Данчев обърна внимание, че законопроектът не решава сериозни проблеми, свързани с кабелните електронни съобщителни мрежи.
  Народният представител Павел Христов изрази своята подкрепа на проекта на закон, като подчерта, че констатираните недостатъци могат да бъдат отстранени при второто му гласуване.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума