Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
03/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2017 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 01 ноември 2017 г., бе обсъден законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2017 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Димитър Геновски, г-н Велик Занчев и г-н Ангел Попов – заместник-министри на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, г-н Красимир Папукчийски – генерален директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, г-н Атанас Темелков – главен секретар на Държавна агенция „Електронно управление“, г-жа Мария Веселинова – началник отдел в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в Министерството на финансите и г-н Петър Бунев – председател на Синдикат на железничарите в България към КНСБ.
  Основната макроикономическа рамка на законопроекта за държавния бюджет за 2018 г. бе представена от г-жа Мария Веселинова.
  Програмния бюджет в областта на транспорта, съобщенията и информационните технологии бе представен пред членовете на комисията от г-н Ивайло Московски, който подчерта че стратегическата цел на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на устойчива транспортна система, развит и жизнеспособен сектор на електронните съобщения и пощенски сектор, както и за технологично развитие и иновации се постига посредством провеждането и реализирането на политика в областта на транспорта и политика в областта на съобщенията и информационните технологии.
  Разчетените собствени приходи по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители са в размер на 49 494,4 хил. лв. за 2018 г. Около 39 % от тях се генерират от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС. Висок е относителният дял на приходите от концесии – 67 %.
  През 2018 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира 2 131 294,2 хил. лв. за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  От общия размер на разходите за 2018 г. - 2 131 294,2 хил. лв., се предвиждат 981 862,9 хил. лв. да бъдат осигурени от сметки за средства от ЕС и от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, 893 009,9 хил. лв. - от централния бюджет, в т. ч. погашения и лихви по Държавните инвестиционни заеми; 49 494,4 хил. лв. - собствени приходи и 206 927,0 хил. лв. - субсидия от държавния бюджет.
  В общия размер на разходите e значителен относителният дял на капиталови разходи за големи инвестиционни проекти, в т.ч. за: Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас - Фаза 2; Модернизация на железопътната линия София-Септември, участък Елин Пелин-Костенец; Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол; Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир – Гюешево; АМ „Струма“ - Лот 3 „Благоевград-Сандански; Подготовка на проект Русе-Велико Търново; Разширение на метрото в София: Трета метролиния; Реконструкция на гарови комплекси по TEN-T мрежата и други.
  Към бюджета на МТИТС за периода 2018-2020 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от държавния бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за ДП НК "Железопътна инфраструктура", ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ДП "Съобщително строителство и възстановяване".
  В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. предвиденият капиталов трансфер към ДП „Национална компания “Железопътна инфраструктура“ е в размер на 115 000 хил. лв., а към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД - 35 000 хил. лв. Предвидените средствата за изграждане и поддържане на пристанищна инфраструктура възлизат на 11 000 хил. лв.
  Заложените субсидии за 2018 г. за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и гранични райони са в размер на 17 000 хил. лв. Предвидените средствата за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания в страната са в размер на 37 800 хил. лв.
  Разчетените средства за субсидии за 2018 г. за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са в размер на 175 000 хил. лв. и средства за компенсации в размер на 17 000 хил. лв. Субсидиите за осигуряване на дейностите по текущото поддържане и експлоатацията на железопътната инфраструктура възлизат на 145 000 хил. лв.
  В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. се предвижда от държавния бюджет за 2018 г. да бъдат предоставени средства на „Български пощи" ЕАД за извършената универсална пощенска услуга през 2016 г. в размер на 17 562 хил. лв., определени с Решение № 520/21.09.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. За 2019 г. и 2020 г. предвидените средства за компенсиране на тази услуга са в размер на 18 000 хил. лв. на година.
  Основните рамки на бюджета за 2018 г. на Комисията за регулиране на съобщенията бе представен пред членовете на комисията от г-н Веселин Божков.
  Бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2018 г. бе представен от г-н Атанас Темелков, който очерта и основните приоритети за реализирането на политиката в областта на електронното управление.
  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа “ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума