Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
01/02/2018 второ гласуване

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 702-01-56, внесен от Министерски съвет на 19 декември 2017 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

  (Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г. и бр. 96 и 103 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 9, ал. 4 се създава изречение второ: „Имуществото – публична и частна държавна собственост, се предоставя от държавата за изпълнението на предмета й на дейност с решение на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 115и се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „железопътните произшествия“ се заменят с „тежки железопътни произшествия, произшествия“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Разследването по ал. 1 на тежки железопътни произшествия се осъществява от специализирано звено за разследване на железопътни произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 115к се правят следните изменения:
  1. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Управителят на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, лицата по чл. 45, ал. 1, отговорни за поддръжката на превозните средства, и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ предоставят на специализираното звено достъп до всякаква информация или записи, свързани с разследването.“
  2. В ал. 8 думите „по ал. 1“ се заменят със „за разследване“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 115л се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Разследването на произшествия и инциденти с изключение на тези по чл. 115к, ал. 1 се осъществява от управителя на железопътната инфраструктура и/или железопътните предприятия по процедури за разследване, включени в техните системи за управление на безопасността в съответствие с чл. 115д, ал. 5, т. 5.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4 думите „поддържа регистър за всички разследвани по реда на този закон произшествия и инциденти“ се заменят с „изготвя годишен доклад за безопасност, който съдържа статистически данни за общите показатели за безопасност, свързани с железопътните произшествия, инциденти и предпоставки за произшествия или инциденти“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 115м, ал. 3 думите „по този закон“ се заменят с „от специализираното звено“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 116, ал. 2 след думите „от железопътните предприятия“ се поставя запетая и се добавя „включително върху дейността по разследването на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 117, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „и с разследванията на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти, извършвани от управителите на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 128, ал. 5 след думите „свързано с“ се добавя „провеждане на разследване на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти или“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 48, буква „а“, подбуква „ее“ след думите „съоръжения за“ се добавя „дезинфекция“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 10. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт), поставени с Официално уведомително писмо № C(2013) 3638/20.6.2013 г. по Нарушение № 2013/2076 и Допълнително официално уведомително писмо № C(2016) 2382/28.4.2016 г. по Нарушение № 2013/2076.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Росен Живков, Павел Христов и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В §10 думите „поставени с Официално уведомително писмо № C(2013) 3638/20.6.2013 г. по Нарушение № 2013/2076 и Допълнително официално уведомително писмо № C(2016) 2382/28.4.2016 г. по Нарушение № 2013/2076.“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §10:
  § 10. Този закон въвежда изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт).

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 11. В Закона за ветеринарномедицинската дейност се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ветеринарномедицинската дейност в Министерството на вътрешните работи се осъществява от ведомствено ветеринарномедицинско звено и от служители на структури на министерството в съответствие с този закон.“
  2. В чл. 190 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Дезинфекцията и дезинсекцията по ал. 1 на влизащите в страната подвижни железопътни състави се извършва на ГКПП срещу заплащане на цена, в обслужващи съоръжения по смисъла на § 1, т. 48, буква „а“, подбуква „ее“ от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт, собствени или управлявани от управител на железопътната инфраструктура, от железопътно предприятие или от други физически или юридически лица. Дезинфекцията се извършва по схема, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ.
  (4) Цената на услугата по ал. 3 се определя от оператора на обслужващото съоръжение при спазване на изискванията, посочени в чл. 31 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ, L 343, стр. 32, 14.12.2012 г.).“

  Предложение от народните представители Павел Христов и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 11, т. 2, относно чл. 190, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Цената на услугата по ал. 3 се определя от оператора на обслужващото съоръжение съгласно методиката по чл. 35, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт, съгласувано с Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11:
  § 11. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр....2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ветеринарномедицинската дейност в Министерството на вътрешните работи се осъществява от ведомствено ветеринарномедицинско звено и от служители на структури на министерството в съответствие с този закон.“
  2. В чл. 190 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Дезинфекцията и дезинсекцията по ал. 1 на влизащите в страната подвижни железопътни състави се извършва на ГКПП срещу заплащане на цена, в обслужващи съоръжения по смисъла на § 1, т. 48, буква „а“, подбуква „ее“ от допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт, собствени или управлявани от управител на железопътната инфраструктура, от железопътно предприятие или от други физически или юридически лица. Дезинфекцията се извършва по схема, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ.
  (4) Цената на услугата по ал. 3 се определя от оператора на обслужващото съоръжение съгласно методиката по чл. 35, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт, съгласувано с Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
  § 12. Разследванията на железопътни произшествия и инциденти, които не са завършени при влизането в сила на този закон, се завършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12:
  § 12. Разследванията на железопътни произшествия и инциденти, които не са завършени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

  § 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2 и 4, които влизат в сила 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума