Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
28/02/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 16 януари 2018 г.
  ПРОЕКТ!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

  (Обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 24 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) С този закон се цели и прилагането на екосистемен подход и насърчаването на съвместното съществуване на различните дейности и начини на използване на морските пространства на Република България с оглед на постигане на устойчиво развитие и растеж на морската икономика, в т.ч. на морския енергиен сектор, транспорта по море, рибарството и аквакултурите, туризма, добива на суровини, опазването на подводното културно наследство и опазване, защита и подобряване на морската околна среда, включително устойчивост към последиците от изменението на климата.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  §1 се изменя така:
  §1. В чл. 2 се създава точкa 7:
  “7. прилагането на екосистемен подход и насърчаването на съвместното съществуване на различните дейности и начини на използване на морските пространства на Република България с оглед на постигане на устойчиво развитие и растеж на морската икономика, в т.ч. на морския енергиен сектор, транспорта по море, рибарството и аквакултурите, туризма, добива на суровини, опазването на подводното културно наследство и опазване, защита и подобряване на морската околна среда, включително устойчивост към последиците от изменението на климата.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
  §1. В чл. 2 се създава точкa 7:
  “7. прилагането на екосистемен подход и насърчаването на съвместното съществуване на различните дейности и начини на използване на морските пространства на Република България с оглед на постигане на устойчиво развитие и растеж на морската икономика, в т.ч. на морския енергиен сектор, транспорта по море, рибарството и аквакултурите, туризма, добива на суровини, опазването на подводното културно наследство и опазване, защита и подобряване на морската околна среда, включително устойчивост към последиците от изменението на климата.“
  § 2. В чл. 6, т. 4 думата „Ропи“ се заменя с „Рохи“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В глава втора „Морски пространства на Република България“, раздел VII „Използване на морските пространства и опазване на морската среда“ се създават чл. 51а–51ж:
  „Чл. 51а. (1) Използването на морските пространства на Република България се осъществява в съответствие с принципа за интегрирано управление на морските дейности.
  (2) За насърчаване на устойчив растеж на морската икономика, устойчиво развитие на Черноморския район и устойчиво използване на природните ресурси се организира и прилага морско пространствено планиране – инструмент на Интегрираната морска политика на Европейския съюз.
  (3) Морското пространствено планиране включва анализ на извършваните от човека дейности по използване на морските пространства и организирането им по начин, който позволява съвместното им съществуване за постигане на екологичните, икономическите и социалните цели по чл. 2.
  Чл. 51б. (1) Общото ръководство и координация на дейността по морско пространствено планиране се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който отговаря и за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България.
  (2) Създава се Консултативен съвет по въпросите на морското пространствено планиране като помощен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на сътрудничество и координация в процеса на морското пространствено планиране.
  (3) В консултативния съвет по ал. 2 се включват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Военноморските сили, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Центъра по подводна археология, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Българската академия на науките, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Асоциацията на българските черноморски общини и представители на други ведомства, научни и стопански организации и юридически лица с нестопанска цел, които имат пряко отношение към планирането и организирането на дейностите по използване на морските пространства.
  (4) Функциите, задачите и съставът на консултативния съвет по ал. 2 се определят с правилник, приет от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (5) Поименният състав на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране се определя със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (6) Председател на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране е министърът на регионалното развитие и благоустройството или оправомощен от него заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
  Чл. 51в. (1) Морският пространствен план на Република България обхваща морските пространства на Република България, както са определени в чл. 5, ал. 1, в т.ч. крайбрежните морски води по смисъла на § 1, т. 54 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите.
  (2) Планът по ал. 1 не служи за определяне и делимитация на морските граници в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, сключена в Монтего Бей, Ямайка, на 10 декември 1982 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 38 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.).
  (3) Планът по ал. 1 определя пространственото и времевото разпределение на осъществяваните и на бъдещите дейности по използване на морските пространства с изключение на дейностите, чиято единствена цел е отбраната или националната сигурност на Република България.
  (4) Планът по ал. 1 включва:
  1. системата за движение в морските пространства на Република България;
  2. зоните и полигоните за военни учения;
  3. зоните за проучване, разработване и използване на природни ресурси;
  4. зоните за риболов;
  5. зоните за отглеждане на аквакултури;
  6. зоните за туристически и рекреационни дейности;
  7. зоните за научноизследователска дейност;
  8. защитените зони и защитените територии от Националната екологична мрежа;
  9. защитените зони за опазване на културното наследство;
  10. трасетата на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура;
  11. инсталациите и съоръженията, свързани с корабоплаването;
  12. инсталациите и съоръженията за разработване и използване на минералните и енергийните ресурси;
  13. обектите на подводното културно наследство.
  Чл. 51г. (1) Морският пространствен план на Република България се изработва въз основа на анализа на наличната екологична, геоложка, геоморфоложка и физична информация за морските пространства на Република България, информацията, достъпна чрез Националния портал за пространствени данни, както и социалните и икономическите данни за дейностите по чл. 51в, ал. 4. При изготвянето му се отчитат:
  1. особеностите на Черноморския регион;
  2. състоянието на биологичните, минералните и енергийните ресурси;
  3. съществуващите и бъдещите дейности по използването на морските пространства и тяхното въздействие върху околната среда и подводното културно наследство;
  4. взаимодействията между сушата и морето;
  5.трансграничното сътрудничество в Черноморския регион.
  (2) За извършването на дейността по морско пространствено планиране Република България сътрудничи с останалите държави от Черноморския регион в рамките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, на Комисията по опазване на Черно море от замърсяване и по друг подходящ начин, в т.ч. на двустранна основа. Сътрудничеството с Румъния е насочено към постигане на съгласуваност и координираност на националните морски пространствени планове по въпросите с транснационален характер.
  (3) Планът по чл. 51в може да се изработи като част от трансграничен морски пространствен план на Черно море.
  Чл. 51д. (1) Изработеният морски пространствен план се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и подлежи на обществено обсъждане, преди да се внесе за одобряване.
  (2) Общественото обсъждане се извършва заедно с процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по реда на Закона за опазване на околната среда, съответно по реда на Закона за биологичното разнообразие.
  Чл. 51е. (1) Морският пространствен план на Република България, включващ текстови и графични части, се приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява с решение на Министерския съвет.
  (2) Планът подлежи на преразглеждане на всеки 10 години.
  (3) Планът може да бъде преразгледан и извън срока по ал. 2, ако настъпят съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил одобрен.
  (4) По отношение на проектите за изменение на Морския пространствен план на Република България се прилагат разпоредбите на ал. 1 и чл. 51д.
  Чл. 51ж. (1) Решението на Министерския съвет, с което се одобрява Морският пространствен план на Република България, както и решенията, с които се одобряват неговите изменения, се обнародват в „Държавен вестник“.
  (2) Текстовите и графичните части на одобрения Морски пространствен план на Република България и на неговите изменения се публикуват на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  (3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща копие от одобрения план и от неговите изменения на Европейската комисия и на другите черноморски държави в 3-месечен срок от обнародването на решението по ал. 1.”

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В §3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текста преди чл. 51а се изменя така:“ В глава втора, раздел VII се създават чл. 51а–51ж:“:
  2. В чл. 51а, ал. 2 думите „Черноморския район“ се заменят с „българския черноморски регион“, а в ал. 3 думите „извършваните от човека от човека дейности“ се заменят с „дейностите“.
  3. В чл. 51б ал. 3 да отпадне и досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  4. В чл. 51в, ал. 1 думите „както са определени в“ се заменят със „съгласно“, а в ал. 3 думата „единствена“ се заличава.
  5. В чл. 51г, ал. 2 изречение първо се изменя така: „За извършването на дейността по морско пространствено планиране Република България сътрудничи с държавите от Черноморския регион, включително в рамките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и на Комисията по опазване на Черно море от замърсяване.“ и в ал. 3 след думите „да се изработи“ се добавя „и“.
  6. В чл. 51д, ал. 1 се изменя така:
  „(1) В чл. 51д, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Проектът на Морски пространствен план се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“
  7. В чл. 51 е, ал. 4 думите „По отношение на“ се заменят със „За“.
  8. В чл. 51ж:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Решенията на Министерския съвет за одобрение Морския пространствен план на Република България или на неговите изменения на се обнародват в „Държавен вестник“.
  б) В ал. 3 думите „другите черноморски държави“ се заменят с „държавите от Черноморския регион“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:
  § 3. В глава втора, раздел VII се създават чл. 51а–51ж:
  „Чл. 51а. (1) Използването на морските пространства на Република България се осъществява в съответствие с принципа за интегрирано управление на морските дейности.
  (2) За насърчаване на устойчив растеж на морската икономика, устойчиво развитие на българския черноморски регион и устойчиво използване на природните ресурси се организира и прилага морско пространствено планиране – инструмент на Интегрираната морска политика на Европейския съюз.
  (3) Морското пространствено планиране включва анализ на дейностите по използване на морските пространства и организирането им по начин, който позволява съвместното им съществуване за постигане на екологичните, икономическите и социалните цели по чл. 2.
  Чл. 51б. (1) Общото ръководство и координация на дейността по морско пространствено планиране се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който отговаря и за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България.
  (2) Създава се Консултативен съвет по въпросите на морското пространствено планиране като помощен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на сътрудничество и координация в процеса на морското пространствено планиране.
  (3) Функциите, задачите и съставът на Консултативния съвет по ал. 2 се определят с правилник, приет от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (4) Поименният състав на Консултативния съвет по ал. 2 се определя със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (5) Председател на Консултативния съвет по ал. 2 е министърът на регионалното развитие и благоустройството или оправомощен от него заместник-министър.
  Чл. 51в. (1) Морският пространствен план на Република България обхваща морските пространства на Република България, съгласно чл. 5, ал. 1, в т.ч. крайбрежните морски води по смисъла на § 1, т. 54 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.
  (2) Планът по ал. 1 не се използва за определяне и делимитация на морските граници в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, сключена в Монтего Бей, Ямайка, на 10 декември 1982 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 38 от 1996 г.) (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.).
  (3) Планът по ал. 1 определя пространственото и времевото разпределение на осъществяваните и на бъдещите дейности по използване на морските пространства с изключение на дейностите, чиято цел е отбраната или националната сигурност на Република България.
  (4) Планът по ал. 1 включва:
  1. системата за движение в морските пространства на Република България;
  2. зоните и полигоните за военни учения;
  3. зоните за проучване, разработване и използване на природни ресурси;
  4. зоните за риболов;
  5. зоните за отглеждане на аквакултури;
  6. зоните за туристически и рекреационни дейности;
  7. зоните за научноизследователска дейност;
  8. защитените зони и защитените територии от Националната екологична мрежа;
  9. защитените зони за опазване на културното наследство;
  10. трасетата на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура;
  11. инсталациите и съоръженията, свързани с корабоплаването;
  12. инсталациите и съоръженията за разработване и използване на минералните и енергийните ресурси;
  13. обектите на подводното културно наследство.
  Чл. 51г. (1) Морският пространствен план на Република България се изработва въз основа на анализа на наличната екологична, геоложка, геоморфоложка и физична информация за морските пространства на Република България, информацията, достъпна чрез Националния портал за пространствени данни, както и социалните и икономическите данни за дейностите по чл. 51в, ал. 4. При изготвянето на плана се отчитат:
  1. особеностите на Черноморския регион;
  2. състоянието на биологичните, минералните и енергийните ресурси;
  3. съществуващите и бъдещите дейности по използването на морските пространства и тяхното въздействие върху околната среда и подводното културно наследство;
  4. взаимодействията между сушата и морето;
  5.трансграничното сътрудничество в Черноморския регион.
  (2) За извършването на дейността по морско пространствено планиране Република България сътрудничи с държавите от Черноморския регион, включително в рамките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и на Комисията по опазване на Черно море от замърсяване. Сътрудничеството с Румъния е насочено към постигане на съгласуваност и координираност на националните морски пространствени планове по въпросите с транснационален характер.
  (3) Морският пространствен план на Република България може да се изработи и като част от трансграничен морски пространствен план на Черно море.
  Чл. 51д. (1) Проектът на Морски пространствен план се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  (2) Общественото обсъждане се извършва заедно с процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по реда на Закона за опазване на околната среда, съответно по реда на Закона за биологичното разнообразие.
  Чл. 51е. (1) Морският пространствен план на Република България, включващ текстови и графични части, се приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява с решение на Министерския съвет.
  (2) Морският пространствен план на Република България подлежи на преразглеждане на всеки 10 години.
  (3) Морският пространствен план на Република България може да бъде преразгледан и извън срока по ал. 2, ако настъпят съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил одобрен.
  (4) За проектите за изменение на Морския пространствен план на Република България се прилагат разпоредбите на ал. 1 и чл. 51д.
  Чл. 51ж. (1) Решенията на Министерския съвет за одобрение на Морския пространствен план на Република България и на неговите изменения се обнародват в „Държавен вестник“.
  (2) Текстовите и графичните части на одобрения Морски пространствен план на Република България и на неговите изменения се публикуват на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  (3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща копие от одобрения план и от неговите изменения на Европейската комисия и на държавите от Черноморския регион в 3-месечен срок от обнародването на решението по ал. 1.

  § 4. В чл. 52б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Подробните устройствени планове по ал. 1 се съобразяват с предвижданията на Морския пространствен план на Република България.“
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 4, т. 1 думите „се съобразяват“ се заменят с „са в съответствие“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
  § 4. В чл. 52б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Подробните устройствени планове по ал. 1 са в съответствие с предвижданията на Морския пространствен план на Република България.“
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

  § 5. В чл. 53 ал. 4 се изменя така:
  „(4) В морските пространства на Република България се забранява замърсяването на въздуха от кораби, включително изгарянето в корабните горивни инсталации на корабно гориво, което не съответства на изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и всяко друго замърсяване от кораби, освен при спазване на нормите, предвидени в международни конвенции, ратифицирани от Република България, и в националното законодателство.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 56 след думата „предприема” се добавя „в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Създава се чл. 60в:
  „Чл. 60в. Системата за автоматична идентификация (AIS), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на вторичното право на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира в морските пространства на Република България или преминава през тях.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, като думите „вторичното право“ се заменят с „правото“.

  § 8. В чл. 61, ал. 4 се създава изречение второ:
  „За хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват освен основното си предназначение и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат и правилата за устройствено планиране и инвестиционно проектиране, установени съответно в чл. 112д и чл. 112о.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 8 се изменя така:
  „§ 8. В чл. 61, ал. 4 се създава изречение второ: За устройственото планиране и инвестиционното проектиране на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се прилагат чл. 112д и 112о.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8:
  § 8. В чл. 61, ал. 4 се създава изречение второ: “За устройственото планиране и инвестиционното проектиране на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се прилагат чл. 112д и 112о.”

  § 9. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „организации“ се заменя със „сили и средства“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи Министерският съвет приема Национален план за търсене и спасяване в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Морската администрация“ се заменят с „В съответствие с плана по ал. 3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“, а след думата „отбраната“ се добавя „и Министерството на вътрешните работи“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 73, ал. 1 думата „рейдовете“ се заменя с „котвени стоянки“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 75 се създава ал. 9:
  „(9) За хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват освен основното си предназначение и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат и правилата за устройствено планиране и инвестиционно проектиране, установени съответно в чл. 112д и чл. 112о.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 11 се изменя така:
  § 11. В чл. 75 се създава ал. 9:
  „(9) За устройственото планиране и инвестиционното проектиране на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се прилагат чл. 112д и 112о.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11:
  § 11. В чл. 75 се създава ал. 9:
  „(9) За устройственото планиране и инвестиционното проектиране на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се прилагат чл. 112д и 112о.“

  § 12. В чл. 75а след думата „вещества“ се добавя „замърсяването на въздуха от кораби, включително изгарянето в корабните горивни инсталации на корабно гориво, което не съответства на изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух“ и се поставя запетая, а думите „включително на въздуха“ и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. Създава се чл. 77а:
  „Чл. 77а. Системата за автоматична идентификация по вътрешните водни пътища (AIS за корабоплаване по вътрешните водни пътища), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на вторичното право на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира във вътрешните водни пътища на Република България или преминава през тях.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, като думите „вторичното право“ се заменят с „правото“.

  § 14. В чл. 78 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „нормите, предписани от Правилата за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Европейската икономическа комисия“ се заменят с „правилата на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г., ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9 от 2006 г. (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)“.
  2. В ал. 3 думите „Правилника за плаване в българския участък по р. Дунав“ се заменят с „Правилата за плаване по р. Дунав, приети с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.)“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14:
  § 14. В чл. 78 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „нормите, предписани от Правилата за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Европейската икономическа комисия“ се заменят с „правилата на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)“.
  2. В ал. 3 думите „Правилника за плаване в българския участък по р. Дунав“ се заменят с „Правилата за плаване по р. Дунав, приети от Министерския съвет“.

  § 15. В чл. 81, ал. 1 думите „се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „се организира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с плана по чл. 65, ал. 3“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 87, ал. 2 думите „Правилата за речния надзор по р. Дунав“ се заменят с „Правилата за речния надзор по Дунава, приети с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.)“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16:
  § 16. В чл. 87, ал. 2 думите „Правилата за речния надзор по р. Дунав“ се заменят с „Правилата за речния надзор, приети от Министерския съвет“.

  § 17. В чл. 88 след думата „предприема“ се добавя „в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 92, ал. 5 се правят следните изменения:
  1. В т. 8 думите „складовете за течни“ се заменят със „специализираните складове за наливни и насипни“.
  2. В т. 10 думите „складовете за течни“ се заменят със „специализираните складове за наливни“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 100, ал. 3 думите „Правилника за плаване в българския участък на река Дунав (ДВ, бр. 6 от 1992 г.)“ се заменят с „Правилата за плаване по р. Дунав“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19:
  § 19. В чл. 100, ал. 3 думите „Правилника за плаване в българския участък на река Дунав (ДВ, бр. 6 от 1992 г.)“ се заменят с „правилата по чл. 78, ал. 3“.

  § 20. В чл. 103д, ал. 2, т. 5 думата „рибарските“ се заменя с „риболовните“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 105 след думата „рейдове“ се поставя запетая и се добавя „съответно на котвени стоянки“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 112, ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „и на специализирани пристанищни обекти“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Генералният план на пристанище за обществен транспорт е устройствената основа за изграждането и развитието, в т.ч. разширяването, на пристанището. С генералния план на пристанището за обществен транспорт се определят концепциите за дългосрочно развитие на съответната територия и акватория, обосновани с технологични и маркетингови изводи, както и взаимовръзката на тези концепции с одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., Морския пространствен план на Република България, съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен.“
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст думата „определя“ се заличава;
  б) в т. 1 думите „функционалното зониране“ се заменят с „определя развитието на съществуващите и необходимостта от резервиране на нови територии, предназначени за извършване на пристанищни дейности и услуги, функционално ги зонира“ и накрая се добавя „и планира режима на тяхното устройство и параметрите на застрояването им“;
  в) в т. 2 пред думата „терените“ се добавя „определя“;
  г) точка 3 се изменя така:
  „3. отразява съществуващото положение, дефинира общата техническа инфраструктура на пристанището и определя развитието на комуникационно-транспортната мрежа (железопътни линии и пътища) и на другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на пристанището, както и на останалите елементи на пристанищната инфраструктура;“
  д) създава се т. 4:
  „4. предвижда обосновани решения за параметрите (граници и проектни дълбочини) и за навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея;“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Разрешение за изработване на проект на генерален план се дава със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по искане на заинтересувано лице.“
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се приема от междуведомствен експертен съвет, назначен със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в който задължително се включват упълномощени представители на общините и областите по местоположение на пристанището за обществен транспорт и експерти от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Агенция „Митници“. В зависимост от спецификата на съответното пристанище в съвета могат да се включват представители и на други заинтересувани ведомства и организации.“
  5. В ал. 5 след думата „Приетият“ се добавя „по реда на ал. 4 проект на“, думите „по ал. 3“ се заличават, а думите „от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от“ се заменят със „със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и“.
  6. В ал. 7 пред думата „подробен“ се добавя „специализиран“.
  7. В ал. 9 след думите „в него“ се добавя „се издава по реда на Закона за устройство на територията и“.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 23, т. 1 изменя така:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изграждането и разширяването на пристанище за обществен транспорт се извършва въз основа на генерален план, изработен в съответствие с одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23:
  § 23. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изграждането и разширяването на пристанище за обществен транспорт се извършва въз основа на генерален план, изработен в съответствие с одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен.“
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думата „определя“ се заличава;
  б) в т. 1 думите „функционалното зониране“ се заменят с „определя развитието на съществуващите и необходимостта от резервиране на нови територии, предназначени за извършване на пристанищни дейности и услуги, функционално ги зонира“ и накрая се добавя „и планира режима на тяхното устройство и параметрите на застрояването им“;
  в) в т. 2 думата „терените“ се заменя „определя терените“;
  г) точка 3 се изменя така:
  „3. отразява съществуващото положение, определя общата техническа инфраструктура на пристанището и определя развитието на комуникационно-транспортната мрежа (железопътни линии и пътища) и на другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на пристанището, както и на останалите елементи на пристанищната инфраструктура;“
  д) създава се т. 4:
  „4. предвижда мотивирани решения за параметрите (граници и проектни дълбочини) и за навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея;“.
  3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Разрешение за изработване на проект на генерален план се дава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по искане на заинтересувано лице.
  (4) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се приема от междуведомствен експертен съвет, назначен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в който се включват упълномощени представители на общините и областите по местоположение на пристанището за обществен транспорт, както и на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Агенция „Митници“. В зависимост от спецификата на съответното пристанище в съвета могат да се включват представители и на други заинтересувани ведомства и организации.“
  4. В ал. 5 думите „Приетият генерален план по ал. 3“ се заменят с „Приетият по реда на ал. 4 проект на генерален план“.
  5. В ал. 7 пред думата „подробен“ се добавя „специализиран“.
  6. В ал. 9 след думите „в него“ се добавя „се издава по реда на Закона за устройство на територията и“.

  § 24. Създава се чл. 112а1:
  „Чл. 112а1. (1) Заявление, с което се иска разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт, придружено от задание за проектиране, се подава пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“:
  1. от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
  2. от концесионер на терминал от пристанище за обществен транспорт с национално значение;
  3. от собственик на пристанище за обществен транспорт с регионално значение;
  4. от физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което има инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт.
  (2) В 14-дневен срок от постъпването на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище относно съответствието на инвестиционната инициатива с документите по чл. 112а, ал. 1.
  (3) Със заповедта, с която се дава разрешение за изработване на проект на генерален план, се определят обхватът, целите и задачите на проекта и се одобрява заданието за неговото изработване. Заповедта се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и не подлежи на оспорване.
  (4) Отказът да се даде разрешение за изработване на проект на генерален план се дава с мотивирана съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 24:
  § 24. Създава се чл. 112а1:
  „Чл. 112а1. (1) Заявлението за разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт, придружено от задание за проектиране, се подава пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ от:
  1. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
  2. концесионер в пристанище за обществен транспорт с национално значение;
  3. собственик на пристанище за обществен транспорт с регионално значение;
  4. физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което има инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение.
  (2) В 14-дневен срок от постъпването на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище за съответствието на инвестиционната инициатива с документите по чл. 112а, ал. 1.
  (3) Със заповедта по чл. 112а, ал. 3 се определят обхватът, целите и задачите на проекта и се одобрява заданието за неговото изработване. Заповедта се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и не подлежи на оспорване.
  (4) Отказът да се даде разрешение за изработване на проект на генерален план се дава с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“

  § 25. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изработеният проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт се внася за разглеждане, приемане и одобряване в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ със заявление, към което се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи изпълнението на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство;
  2. писмени становища относно съгласуването на проекта на генерален план от експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване;
  3. други документи, определени в наредбата по чл. 112а, ал. 6 съобразно характера на инвестиционната инициатива.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато инвестиционната инициатива е за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт или на нов терминал от съществуващо пристанище, освен документите по ал. 1 към заявлението се прилагат най-малко и следните документи:
  1. за индивидуализация на територията, върху която се предвижда да се изгради пристанището, съответно терминалът;
  2. резюме на резултатите от предварителното (прединвестиционно) проучване относно: наличието на подходящи географски, хидроложки, хидрогеоложки и други условия; възможностите за свързване с пътната мрежа и с железопътната инфраструктура; трафика на съответния тип или типове товари, съответно пътници;
  3. технологична и финансова обосновка на инвестиционната инициатива, в т.ч. обосновка на необходимостта и размера на инвестициите за отчуждаване на поземлени имоти, както и за изграждане на пътни и/или железопътни връзки, на акватория или отделни нейни зони, на части от общата техническа инфраструктура на пристанището, а в случаите, когато на пристанището ще се обслужват кораби от международно плаване – и на зона по чл. 101, ал. 1.“
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и пред министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище по проекта на генерален план, придружено от цялата административна преписка, в срок до два месеца от постъпването на заявлението по ал. 1 без недостатъци.“
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството, вземайки предвид становището по ал. 3, предприемат действия за назначаване на междуведомствен експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 за разглеждане и приемане на проекта на генерален план.“
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Когато подаденото заявление по ал. 1 е с недостатъци и заявителят, след като е бил надлежно уведомен за тях, не ги отстрани в определения срок, производството се прекратява със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Заповедта може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й на заявителя.“
  6. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Когато междуведомственият експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 вземе решение, с което отказва да приеме проекта на генерален план, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството постановяват съвместна заповед, с която отказват да одобрят проекта.
  (7) Съвместната заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобрява приетият от междуведомствения експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 проект на генерален план или се отказва одобряването на проекта, се обнародва в „Държавен вестник“ и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването й.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) При непълноти на представените документи по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в срок до 14 дни от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им. Ако заявителят не отстрани непълнотите в определения срок производството се прекратява със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Заповедта може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й на заявителя.“
  2. Алинея 3 става ал. 4 и в нея думите „без недостатъци“ се заменят със „съответно от отстраняване на недостатъците по ал. 3“.
  3. Алинея 4 става ал. 5 и в нея думите „вземайки предвид становището по ал. 3“ се заменят с „в случаите по ал. 4“.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобрява проекта на генерален план или се отказва одобряването му, се обнародва в „Държавен вестник“ и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването й.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 25:
  § 25. Член 112б се изменя така:
  „(1) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се внася за разглеждане, приемане и одобряване в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ със заявление, към което се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи изпълнението на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство;
  2. писмени становища за съгласуването на проекта на генерален план от експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване;
  3. други документи, определени с наредбата по чл. 112а, ал. 6 съгласно характера на инвестиционната инициатива.“
  (2) Когато инвестиционната инициатива е за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт или за разширение на съществуващо пристанище, в т. ч. чрез изграждане на нов терминал, освен документите по ал. 1 към заявлението се прилагат и следните документи:
  1. за индивидуализация на засегнатата от инвестиционната инициатива територията;
  2. резюме на резултатите от прединвестиционно проучване относно наличието на подходящи географски, хидроложки, хидрогеоложки и други условия; възможностите за свързване с пътната мрежа и с железопътната инфраструктура, трафика на съответния тип или типове товари, съответно пътници;
  3. технологична и финансова обосновка на инвестиционната инициатива, в т.ч. обосновка на необходимостта и размера на инвестициите за отчуждаване на поземлени имоти, както и за изграждане на пътни и/или железопътни връзки, на акватория или отделни нейни зони, на части от общата техническа инфраструктура на пристанището, а в случаите, когато на пристанището ще се обслужват кораби от международно плаване – и на зона по чл. 101, ал. 1.
  (3) При непълноти на представените документи по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в срок до 14 дни от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им. Ако заявителят не отстрани непълнотите в определения срок производството се прекратява със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Заповедта може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й на заявителя.
  (4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и пред министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище по проекта на генерален план, придружено от цялата административна преписка, в срок до два месеца от постъпването на заявлението по ал. 1, съответно от отстраняване на недостатъците по ал. 3.“
  (5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството, в случаите по ал. 4, назначават междуведомствен експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 за разглеждане и приемане на проекта на генерален план.
  (6) Когато междуведомственият експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 вземе решение, с което отказва да приеме проекта на генерален план, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството отказват да одобрят проекта.
  (7) Заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобрява проекта на генерален план или се отказва одобряването му, се обнародва в „Държавен вестник“ и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването й.“

  § 26. В чл. 112в се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Влязъл в сила генерален план на пристанище за обществен транспорт може да се изменя, когато:
  1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът, налагащи различни от съдържащите се в него концептуални решения за пристанищната територия и/или акватория;
  2. възникне инвестиционна инициатива, която засяга резервирана за бъдещо развитие на пристанището територия или е свързана с промяна на параметрите на пристанищната територия или акватория, в т.ч. изграждане на нов терминал или на нова зона за съхранение на товари, за извършване на дейности по чл. 116а или на проверките и контрола по чл. 101, ал. 1, или на зона, която отговаря по своето предназначение на характеристиките на пристанище по чл. 107–109;
  3. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;
  4. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Проектите за изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изработват, разглеждат, приемат и одобряват при условията и по реда на чл. 112а, 112а1 и 112б. В случаите по ал. 2, т. 3 и 4 със заповедта по чл. 112а, ал. 4 може да се постанови, че междуведомственият експертен съвет взема решението си относно приемане на проекта за изменение на генералния план неприсъствено.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 26 ,т. 1, в ал. 2 думите „налагащи различни от съдържащите се в него концептуални решения за пристанищната територия и/или акватория“ се заличават, а в т. 2, в ал. 3, изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 26:
  § 26. В чл. 112в ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Влязъл в сила генерален план на пристанище за обществен транспорт може да се изменя, когато:
  1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът;
  2. възникне инвестиционна инициатива, която засяга резервирана за бъдещо развитие на пристанището територия или е свързана с промяна на параметрите на пристанищната територия или акватория, в т.ч. изграждане на нов терминал или на нова зона за съхранение на товари, за извършване на дейности по чл. 116а или на проверките и контрола по чл. 101, ал. 1, или на зона, която отговаря по своето предназначение на характеристиките на пристанище по чл. 107–109;
  3. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;
  4. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия.
  (3) Проектите за изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изработват, разглеждат, приемат и одобряват при условията и по реда на чл. 112а, 112а1 и 112б.“
  § 27. Създава се чл. 112в1:
  „Чл. 112в1. В шестмесечен срок от влизането в сила на заповедта, с която се одобрява внесен от лице по чл. 112а1, ал. 1, т. 4 проект на генерален план за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт с национално значение или на нов терминал от съществуващо такова пристанище, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предприема необходимите действия за внасяне на предложение за предоставяне на държавна концесия за строителство.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 27 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.

  § 28. Член 112г се изменя така:
  „Чл. 112г. (1) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение на съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт с национално значение се възлага от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или от концесионер – в случаите, когато съгласно договора за концесия строителството се извършва със средства на концесионера.
  (2) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение на съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт с регионално значение се възлага от заявителя на инвестиционната инициатива или друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
  (3) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди внасянето им за одобряване.
  (4) Инвестиционните проекти се одобряват и разрешение за строеж се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (5) В срок до три месеца от въвеждането в експлоатация на ново пристанище за обществен транспорт или на нов терминал от съществуващо пристанище министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася в Министерския съвет проект на решение по чл. 103а, ал. 2 за допълване списъка на пристанищата за обществен транспорт.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 27.

  § 29. Създава се чл. 112г1:
  „Чл. 112г1. (1) Решение за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение с изключение на случаите, когато за пристанището е предоставена концесия, се приема от управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
  (2) Инвестиционното проектиране за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение се възлага от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или от концесионер – в случаите, когато съгласно договора за концесия реконструкцията и рехабилитацията се извършват със средства на концесионера.
  (3) По отношение на съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешения за строеж се прилагат разпоредбите на чл. 112г, ал. 3 и 4.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28, като в ал. 3 думите „По отношение на съгласуването“ се заменят със „Съгласуването“.

  § 30. В чл. 112д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „специализиран“, а след думата „план“ се поставя запетая и се добавя „който се съобразява с предвижданията на Морския пространствен план на Република България и на съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен“.
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо думата „Подробният“ се заменя със „Специализираният подробен“;
  б) изречение второ се изменя така: „С парцеларния план се определят разположението на хидротехническите пристанищни съоръжения – стационарни и/или плаващи, границите на пристанищната акватория и на отделните зони в нея и навигационното осигуряване на пристанищната акватория в съответствие с правилата на Комбинираната система от морски плаващи знаци, система А, въведена с Указ № 1212 от 1983 г. (ДВ, бр. 34 от 1983 г.).“;
  в) създава се изречение трето: „За определяне широчината на оперативната акватория, дължината на диаметъра на обръщателния кръг в зоната за маневриране (когато изграждането на такъв е необходимо) и общата граница на оперативните акватории на две съседни пристанища с обща сухоземна граница се прилагат съответно правилата, установени в наредбата по чл. 112а, ал. 6.“
  3. В ал. 3:
  а) в изречение първо думата „Подробният“ се заменя със „Специализираният подробен“;
  б) в изречение второ накрая се добавя „в съответствие с правилата на Комбинираната система от морски плаващи знаци, система А“.
  4. В ал. 4:
  а) думите „Изработването на подробния устройствен план по ал. 2 и 3 се възлага на правоспособно лице – проектант, от“ се заменят с „Разрешение за изработване на проект на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се дава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или оправомощено от него длъжностно лице по искане на“;
  б) създават се изречения второ, трето, четвърто и пето: „Към искането се прилага задание за проектиране. С разрешението се определят обхватът, целите и задачите на проекта и се одобрява заданието за изработване на плана. Заповедта, с която се дава разрешение, не може да се оспорва. Отказът да се даде разрешение се мотивира и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Проектът на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се съгласува с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а за пристанищата по чл. 107 и за обектите по чл. 111а, ал. 1 - и с министъра на земеделието, храните и горите, преди внасянето му за приемане и одобряване. Проектът се разглежда и приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.“
  6. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Влязъл в сила специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 може да се изменя, когато:
  1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът, които налагат различни от съдържащите се в него концептуални решения;
  2. възникне инвестиционна инициатива по отношение на пристанище по чл. 107–109, която е свързана с промяна на параметрите на пристанищната територия, пристанищната акватория или на някоя от зоните в нея, в т.ч. разширение на пристанището чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на нови плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
  3. възникне инвестиционна инициатива за разширяване на специализиран пристанищен обект чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на нови плаващи хидротехнически съоръжения или е свързана с промяна на параметрите на акваторията на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 3 или чл. 111б, ал. 4;
  4. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;
  5. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия – за пристанищата по чл. 107–109.
  (7) Проектите за изменение на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се изработват, съгласуват, приемат и одобряват при условията и по реда на ал. 4 и 5.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 30, т. 2, буква „в“ думите „прилагат съответно правилата, установени в“ се заменят с „прилага“, а в т. 6 думите „които налагат различни от съдържащите се в него концептуални решения“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 29 и предлага следната редакция:
  § 29. В чл. 112д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „специализиран“, а след думата „план“ се поставя запетая и се добавя „който се съобразява с предвижданията на Морския пространствен план на Република България и на съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен“.
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо думата „Подробният“ се заменя със „Специализираният подробен“;
  б) изречение второ се изменя така: „С парцеларния план се определят разположението на хидротехническите пристанищни съоръжения – стационарни и/или плаващи, границите на пристанищната акватория и на отделните зони в нея и навигационното осигуряване на пристанищната акватория в съответствие с правилата на Комбинираната система от морски плаващи знаци - система А, въведена с Указ № 1212 за въвеждане в териториалните води на Народна Република България „Комбинирана система от морски плаващи знаци - система А“ (ДВ, бр. 34 от 1983 г.).“;
  в) създава се изречение трето: „За определяне широчината на оперативната акватория, дължината на диаметъра на обръщателния кръг в зоната за маневриране (когато изграждането на такъв е необходимо) и общата граница на оперативните акватории на две съседни пристанища с обща сухоземна граница се прилага наредбата по чл. 112а, ал. 6.“
  3. В ал. 3:
  а) в изречение първо думата „Подробният“ се заменя със „Специализираният подробен“;
  б) в изречение второ накрая се добавя „в съответствие с правилата по ал. 2“.
  4. В ал. 4:
  а) думите „Изработването на подробния устройствен план по ал. 2 и 3 се възлага на правоспособно лице – проектант, от“ се заменят с „Разрешение за изработване на проект на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се дава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или оправомощено от него длъжностно лице по искане на“;
  б) създават се изречения второ, трето, четвърто и пето: „Към искането се прилага задание за проектиране. С разрешението се определят обхватът, целите и задачите на проекта и се одобрява заданието за изработване на плана. Заповедта, с която се дава разрешение, не може да се оспорва. Отказът да се даде разрешение се мотивира и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Проектът на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се съгласува с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а за пристанищата по чл. 107 и за обектите по чл. 111а, ал. 1 - и с министъра на земеделието, храните и горите, преди внасянето му за приемане и одобряване. Проектът се разглежда и приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.“
  6. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Влязъл в сила специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 може да се изменя, когато:
  1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът;
  2. възникне инвестиционна инициатива по отношение на пристанище по чл. 107–109, която е свързана с промяна на параметрите на пристанищната територия, пристанищната акватория или на някоя от зоните в нея, в т.ч. разширение на пристанището чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на нови плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
  3. възникне инвестиционна инициатива за разширяване на специализиран пристанищен обект чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на нови плаващи хидротехнически съоръжения или е свързана с промяна на параметрите на акваторията на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 3 или чл. 111б, ал. 4;
  4. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;
  5. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия – за пристанищата по чл. 107–109.
  (7) Проектите за изменение на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се изработват, съгласуват, приемат и одобряват при условията и по реда на ал. 4 и 5.“

  § 31. В чл. 112е се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се определя в съответствие с одобрения специализиран подробен устройствен план по чл. 112д.“
  2. Алинея 5 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 30.

  § 32. В чл. 112и, ал. 2 след думите „или одобрения“ се добавя „специализиран“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 31.

  § 33. В чл. 112к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по чл. 107 – 109“ се заменят с „по чл. 108 или 109“, а думите „чл. 111а, ал. 1 или“ се заличават.
  2. В ал. 2 след думите „съответно на одобрения“ се добавя „специализиран“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 32.

  § 34. В чл. 112м, ал. 1 след думите „за одобряване на“ се добавя „специализирания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.

  § 35. Член 112о се изменя така:
  „Чл. 112о. (1) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение или реконструкция на съществуващо и за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище по чл. 107–109, както и за изграждане на нов, за разширение или за реконструкция на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се възлага от заявителя на инвестиционната инициатива или друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
  (2) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди внасянето им за одобряване.
  (3) Инвестиционните проекти се одобряват и разрешение за строеж се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 34, като в ал. 2 и 3 след думите „Инвестиционните проекти“ се добавя „по ал. 1“.

  § 36. В чл. 112п след думата „неуредените“ се добавя „в този раздел и в наредбата по чл. 112а, ал. 6“, думите „подробните устройствени планове“ се заменят със „специализираните подробни устройствени планове за пристанища и специализирани пристанищни обекти“ и думата „проектирането“ и запетаята след нея се заменят с „изработването, съгласуването и“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 36, който става § 35:
  § 35. В чл. 112п думите „подробните устройствени планове“ се заменят със „специализираните подробни устройствени планове за пристанища и специализирани пристанищни обекти“, а думите „проектирането, одобряването“ се заменят с „изработването, съгласуването и одобряването“.

  § 37. В глава четвърта „Пристанища“, раздел IV „Изграждане на нови пристанища и специализирани пристанищни обекти, разширение, реконструкция и рехабилитация на пристанища и специализирани пристанищни обекти“ се създават чл. 112р–112т:
  „Чл. 112р. (1) Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанища за обществен транспорт и на пристанища по чл. 107–109 се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема, одобрена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Схемите за поставяне на монументално-декоративни елементи се съгласуват предварително с министъра на културата по реда на чл. 14, ал. 1, т. 13, буква „в“ от Закона за културното наследство.
  (2) Когато това е необходимо за нормалното им функциониране, обектите и съоръженията по ал. 1 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, които се вписват в разрешението за поставяне.
  Чл. 112с. (1) Разрешението за поставяне на обект или съоръжение по чл. 112р, ал. 1 се дава от главния архитект на общината по местоположението на пристанището, съответно на терминала, по искане:
  1. на собственика на пристанището или терминала;
  2. на пристанищен оператор, който извършва на пристанището за обществен транспорт, съответно на терминала, пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2.
  (2) Към заявлението за поставяне на обект или съоръжение по чл. 112р, ал. 1 се прилага схема, представляваща извадка от действащия специализиран подробен устройствен план на пристанището (съответно на терминала), върху която са обозначени конкретното местоположение на обекта или съоръжението и неговите параметри.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 искането за даване на разрешение за поставяне на обект или съоръжение по ал. 1 се придружава от изричното писмено съгласие на собственика на пристанището (съответно на терминала).
  (4) Когато засегнатата пристанищна територия или инфраструктура попада в защитена територия за опазване на недвижимото културно наследство, се прилага чл. 57, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
  (5) Постъпилото заявление заедно с приложените към него документи по ал. 2–4 се изпраща служебно на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на схемата за поставяне.
  (6) При одобряване на схемата за поставяне се извършва преценка на съответствието на вида на обекта или съоръжението по чл. 112р, ал. 1 с предназначението на пристанището (съответно на терминала) и на неговото местоположение с функционалното предназначение на зоната от пристанището (съответно от терминала), в която се предвижда да бъде поставен, както и относно възможностите поставянето и/или използването на конкретния обект или съоръжение да създаде опасност за сигурността на пристанището (съответно на терминала), за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване.
  (7) Разрешение за поставяне се издава за срока, посочен от заявителя. Когато заявител е лице по ал. 1, т. 2, разрешението за поставяне се издава за срок, равен на срока, посочен в изричното писмено съгласие на собственика. Във всички случаи срокът, за който се издава разрешението, не може да е по-дълъг от 10 години.
  Чл. 112т. Обекти и съоръжения по чл. 112р, ал. 1 се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията, когато:
  1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
  2. не отговарят на някое от изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 от Закона за устройство на територията;
  3. в резултат на обстоятелства, възникнали след поставянето им, представляват опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване;
  4. представляват реклама, забранена със закон;
  5. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл.“

  Предложение от н. п. Николай Тишев
  В § 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 112р, в ал. 1, изр. първо след думата „елементи" се добавя „в зоните с осигурен свободен достъп за граждани", а думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят със „собственика на пристанището или терминала".
  2. В чл. 112с се правят следните изменения и допълнения:
  а) ал.3 се изменя така:
  „(3) Главният архитект на общината дава разрешението по ал. 1 в 14-дневен срок от датата на искането, ако са изпълнени условията по ал. 1 и 2."
  б) ал. 5 и 6 - отпадат.
  в) ал. 7 става ал. 5, като в нея изречение второ - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Иван Вълков, Павел Христов, Радостин Танев и Станислав Иванов
  Параграф 37 се изменя така:
  „§ 37. В глава четвърта „Пристанища", раздел IV „Изграждане на нови пристанища и специализирани пристанищни обекти, разширение, реконструкция и рехабилитация на пристанища и специализирани пристанищни обекти" се създават чл. 112р-112т:
  „Чл. 112р. (1) На територията на пристанища за обществен транспорт и на пристанища по чл. 107-109 може да се поставят:
  1. преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги или с дейността по постигане сигурност на пристанището;
  2. преместваеми обекти и информационни елементи, различни от посочените в т. 1, както и рекламни и монументално-декоративни елементи.
  (2) Обектите по ал. 1 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.
  Чл. 112с. (1) Заявление за разрешаване поставянето на обекти по чл. 112р, ал. 1 могат да подават:
  1. собственикът на пристанище или пристанищен терминал;
  2. пристанищен оператор, който извършва на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2.
  (2) Разрешение за поставяне на обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 1 се дава от капитана на пристанището, а за обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 2 – от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 към искането за даване на разрешение за поставяне на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 се прилага и изричното писмено съгласие на собственика на пристанището (съответно на терминала).
  (4) Когато заявлението е за поставяне на монументално-декоративен елемент, разрешението за поставяне се издава след съгласуване по реда и при условията на Закона за културното наследство.
  (5) Условията и редът за даване на разрешение за поставяне, както и изискванията, на които трябва да отговарят обектите по чл. 112р, ал. 1, се уреждат с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (6) Отказ да се даде разрешение за поставяне се постановява, когато:
  1. собственикът на пристанище (съответно терминал) не е дал съгласието си за поставяне на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 по искане на пристанищния оператор;
  2. в случаите по ал. 4 е отказано съгласуване по реда и при условията на Закона за културното наследство;
  3. видът на конкретния обект или елемент по чл. 112р, ал. 1 не съответства на предназначението на пристанището (съответно терминала);
  4. видът на конкретния обект или елемент по чл. 112р, ал. 1 не съответства на функционалното предназначение на зоната от пристанището (съответно от терминала), в която се предвижда да бъде поставен;
  5. поставянето и/или използването на конкретния обект или елемент може да създаде опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване.
  Чл. 112т. (1) Обекти по чл. 112р, ал. 1 се премахват когато:
  1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
  2. не отговарят на някое от изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1,2, 3,4, 5 от Закона за устройство на територията;
  3. в резултат на обстоятелства, възникнали след поставянето им, представляват опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване;
  4. представляват реклама, забранена със закон;
  5. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от инспектори на Изпълнителна агенция „Морска администрация", осъществяващи функции по контрол на експлоатационната годност на пристанищата.
  (3) Заповед за премахване се издава от капитана на пристанището в 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2. Със заповедта се определя и срок за премахване на обекта.
  (4)Условията и редът за съставяне и връчване на констативните актове по ал. 2, за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване на обекти, когато определеният в заповедта по ал. 3 срок за премахване не е спазен, се определят с наредбата по чл. 112с, ал. 5."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Иван Вълков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В §37 се правят следните изменения:
  1. В чл. 112р, ал. 1, т. 2 се изменя така:
  „2. преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и рекламни и монументално-декоративни елементи.“
  2. В чл. 112с ал. 2 се изменя така:
  „(2) Разрешение за поставяне на обекти по чл. 112р, ал. 1, както и за временните връзки за тях, се дава от:
  1. капитана на пристанището - за обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 1;
  2. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице – за обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 2.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 37, който става § 36:
  § 36. В глава четвърта, раздел IV се създават чл. 112р-112т:
  „Чл. 112р. (1) На територията на пристанища за обществен транспорт и на пристанища по чл. 107-109 може да се поставят:
  1. преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги или с дейността по постигане сигурност на пристанището;
  2. преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и рекламни и монументално-декоративни елементи.
  (2) Обектите по ал. 1 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.
  Чл. 112с. (1) Заявление за разрешаване поставянето на обекти по чл. 112р, ал. 1 могат да подават:
  1. собственикът на пристанище или пристанищен терминал;
  2. пристанищен оператор, който извършва на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2.
  (2) Разрешение за поставяне на обекти по чл. 112р, ал. 1, както и за временните връзки за тях, се дава от:
  1. капитана на пристанището - за обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 1;
  2. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице – за обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 2.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 към искането за даване на разрешение за поставяне на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 се прилага и изричното писмено съгласие на собственика на пристанището, съответно на терминала.
  (4) Когато заявлението е за поставяне на монументално-декоративен елемент, разрешението за поставяне се издава след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство.
  (5) Условията и редът за даване на разрешение за поставяне, както и изискванията, на които трябва да отговарят обектите по чл. 112р, ал. 1, се уреждат с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (6) Отказ да се даде разрешение за поставяне се постановява, когато:
  1. собственикът на пристанище, съответно на терминала, не е дал съгласието си за поставяне на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 по искане на пристанищния оператор;
  2. в случаите по ал. 4 е отказано съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство;
  3. видът на конкретния обект по чл. 112р, ал. 1 не съответства на предназначението на пристанището, съответно на терминала;
  4. видът на конкретния обект по чл. 112р, ал. 1 не съответства на функционалното предназначение на зоната от пристанището, съответно от терминала, в която се предвижда да бъде поставен;
  5. поставянето и/или използването на конкретния обект или елемент може да създаде опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване.
  Чл. 112т. (1) Обекти по чл. 112р, ал. 1 се премахват когато:
  1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
  2. не отговарят на някое от изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 5 от Закона за устройство на територията;
  3. в резултат на обстоятелства, възникнали след поставянето им, представляват опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване;
  4. представляват реклама, забранена със закон;
  5. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от инспектори на Изпълнителна агенция „Морска администрация", осъществяващи функции по контрол на експлоатационната годност на пристанищата.
  (3) Заповед за премахване се издава от капитана на пристанището в 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2. Със заповедта се определя и срок за премахване на обекта.
  (4) Редът за съставяне и връчване на констативните актове по ал. 2, за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване на обекти, когато определеният в заповедта по ал. 3 срок за премахване не е спазен, се определят с наредбата по чл. 112с, ал. 5."

  § 38. В чл. 115м, ал. 1 се създава т. 19:
  „19. поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 37.

  § 39. В чл. 115с, ал. 2, т. 2 думите „акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „акваториите на пристанищата и поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 38.

  § 40. В чл. 116 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Организацията на дейността на лицата, извършващи морско-техническата услуга пилотаж, се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 39.

  § 41. В чл. 119, ал. 3 след думата „глоба“ се поставя запетая и се добавя „съответно имуществена санкция“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 40.

  § 42. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 1б се изменя така:
  „§ 1б. Предаването на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари се смята за допускане за свободно обращение по смисъла на чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.). Не се изисква подаване на обобщена декларация за въвеждане съгласно чл. 127 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза.“
  2. Създават се § 1д и § 1е:
  „§ 1д. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя на Европейската комисия информация за участниците в процеса на морско пространствено планиране, която включва:
  1. наименование и адрес на компетентния орган;
  2. информация относно правния статут, функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на компетентния орган;
  3. наименованията на органите и организациите, участващи в процеса на морско пространствено планиране;
  4. информация относно правния статут, функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на всеки от участващите органи и организации;
  5. описание на институционалните връзки, установени с цел осигуряване на координация между участниците в процеса на морско пространствено планиране;
  6. кратко описание на механизмите, създадени с цел да се осигури координация между Република България и Румъния в процеса на морско пространствено планиране.
  (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява Европейската комисия за всяка промяна в данните по ал. 1 в 6-месечен срок от настъпването й.
  § 1е. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране (ОВ, L 257 от 28 август 2014 г.)“.
  3. В § 2 се създава т. 51:
  „51. „Интегрирана морска политика на Европейския съюз“ е политика, която цели да насърчава координирано и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в ЕС, както и на свързаните с морето сектори посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.“

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 § 1 е да отпадне и бъде обособен като допълнителна разпоредба.
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. В § 2 се правят следните допълнения:
  а) в т. 11 се създава изречение второ: „Замърсяване е налице и в случаите на преднамерено или случайно внасяне от човека в морската или речната среда на чужди или нови за тази среда организми, които причиняват или могат да причинят вредните последици, посочени в изречение първо.”;
  б) създава т. 51:
  „51. „Интегрирана морска политика на Европейския съюз“ е политика, която цели да насърчава координирано и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в ЕС, както и на свързаните с морето сектори посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 42, който става § 41:
  § 41. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 1б се изменя така:
  „§ 1б. Предаването на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари се смята за допускане за свободно обращение по смисъла на чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.). Не се изисква подаване на обобщена декларация за въвеждане съгласно чл. 127 от същия регламент.“
  2. Създава се § 1д:
  „§ 1д. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя на Европейската комисия информация за участниците в процеса на морско пространствено планиране, която включва:
  1. наименование и адрес на компетентния орган;
  2. информация относно правния статут, функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на компетентния орган;
  3. наименованията на органите и организациите, участващи в процеса на морско пространствено планиране;
  4. информация относно правния статут, функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на всеки от участващите органи и организации;
  5. описание на институционалните връзки, установени с цел осигуряване на координация между участниците в процеса на морско пространствено планиране;
  6. кратко описание на механизмите, създадени с цел да се осигури координация между Република България и Румъния в процеса на морско пространствено планиране.
  (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява Европейската комисия за всяка промяна в данните по ал. 1 в 6-месечен срок от настъпването й.
  3. В § 2 се правя следните допълнения:
  а) в т. 11 се създава изречение второ: „Замърсяване е налице и в случаите на преднамерено или случайно внасяне от човека в морската или речната среда на чужди или нови за тази среда организми, които причиняват или могат да причинят вредните последици, посочени в изречение първо.”
  б) създава се т. 51:
  „51. „Интегрирана морска политика на Европейския съюз“ е политика, която цели да насърчава координирано и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в ЕС, както и на свързаните с морето сектори посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.“

  Комисията предлага да се създаде подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 42:
  „Допълнителна разпоредба
  § 42. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране (ОВ, L 257 /135 от 28 август 2014 г.)“.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 43. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 93 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 237 ал. 4 се отменя.
  2. В чл. 238а, ал. 3 думите „чл. 237“ се заменят с „чл. 116, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.

  § 44. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 101:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.“
  2. В чл. 111:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) За пристанищата по чл. 93, т. 1–4 и за специализираните пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се разработват следните специализирани подробни устройствени планове:
  1. генерален план на пристанище за обществен транспорт – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория;
  2. подробен устройствен план на рибарско, яхтено пристанище или пристанище със специално предназначение – план за регулация и застрояване на пристанищната територия, придружен от комуникационно-транспортна схема, и парцеларен план на пристанищната акватория;
  3. подробен устройствен план на специализиран пристанищен обект – парцеларен план на акваторията, придружен от специализирана схема.“
  3. В чл. 189а:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Със специализираните подробни устройствени планове по чл. 111, ал. 2 може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав за:
  1. изграждане на пристанище за обществен транспорт, на яхтено, рибарско пристанище или пристанище със специално предназначение, или на специализиран пристанищен обект по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – в полза на държавата или община;
  2. разширяване на съществуващо пристанище за обществен транспорт, на яхтено, рибарско пристанище или пристанище със специално предназначение, или на специализиран пристанищен обект по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – в полза на собственика на пристанището или специализирания пристанищен обект.“;
  б) в ал. 2 думата „обектите“ се заменя с „обекти“, след думата „държавата“ се поставя запетая и думите „или общината“ се заменят със „съответно от общината или физическото или юридическото лице – собственик на пристанище или специализиран пристанищен обект“ и се поставя запетая;
  в) създава се ал. 3:
  „(3) С подробни устройствени планове – парцеларни планове, може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на държавата, община или инвеститор за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура. Строителството на подводни енергийни обекти се извършва след учредяване на право на строеж по реда на Закона за енергетиката. Строителството на други подводни линейни обекти на техническата инфраструктура се извършва от държавата, съответно от общината или инвеститор, след учредяване на право на строеж по реда на Закона за държавната собственост.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.

  § 45. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г. и бр. 58, 96 и 103 от 2017 г.), в чл. 22, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съобразени с предвижданията на Морския пространствен план на Република България“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 45.
  § 45. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г. и бр. 58, 96 и 103 от 2017 г.) в чл. 22, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в съответствие с предвижданията на Морския пространствен план на Република България“.

  § 46. В Закона за регионалното развитие (обн., бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7а:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Морският пространствен план на Република България планира пространственото развитие и интегрираното управление на дейностите по използване на морските пространства на страната за постигане на устойчиво развитие на Черноморския район, устойчив растеж на морската икономика и устойчиво използване на природните ресурси.“;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея накрая се добавя „и 4“.
  2. В чл. 7б, ал. 2 след думите „в областта на пространственото развитие“ се поставя запетая и се добавя „Морския пространствен план на Република България“.
  3. В чл. 7д:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  (3) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.

  § 47. Националният план за търсене и спасяване се изготвя в срок до 6 месеца от датата на влизането в сила на този закон.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 47 се изменя така:
  „§ 47. Министерският съвет приема Националният план за търсене и спасяване в срок до 9 месеца от датата на влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 47:
  § 47. Министерският съвет приема Националния план за търсене и спасяване в срок до 9 месеца от датата на влизането в сила на този закон.

  § 48. (1) В срок един месец от датата на влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството издава правилника по чл. 51б, ал. 4.
  (2) В 7-дневен срок след издаването на правилника по чл. 51б, ал. 4 министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща на Европейската комисия информацията по § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, като в ал. 1 и 2 думите „чл. 51б, ал. 4“ се заменят с „чл. 51б, ал. 3“.

  § 49. Морският пространствен план на Република България се изработва до 31 март 2021 г.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 49 се изменя така:
  „§ 49. (1) Министерският съвет приема Морския пространствен план на Република България в срок до 31 март 2021 г.“
  (2) Изискването за съответствие с Морския пространствен план на Република България не се прилага за проекти на подробни устройствени планове по чл. 52б, ал. 1, специализирани подробните устройствени планове по чл. 112д, ал. 1 и специализирани схеми по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, внесени за одобряване до неговото приемане."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49:
  „§ 49. (1) Министерският съвет приема Морския пространствен план на Република България в срок до 31 март 2021 г.“
  (2) Изискването за съответствие с Морския пространствен план на Република България не се прилага за проекти на подробни устройствени планове по чл. 52б, ал. 1, специализирани подробните устройствени планове по чл. 112д, ал. 1 и специализирани схеми по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, внесени за одобряване до неговото приемане."

  § 50. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася в Министерския съвет проект на решение по чл. 103а, ал. 2 в срок до две години от датата на влизането в сила на този закон.
  (2) В срок един месец след приемането на решението по ал. 1 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вписва служебно в Регистъра на пристанищата данните по чл. 92, ал. 5, т. 3, 4, 9 и 10 за съответното пристанище.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.

  § 51. (1) В 6-месечен срок от деня на влизането в сила на този закон министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проектите на парцеларни планове за акваториите на съществуващи пристанища по чл. 107–109, изработени и внесени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в изпълнение на разпоредбата на § 65, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), и отразяващи завареното при влизането му в сила положение.
  (2) Съгласуваните проекти по ал. 1 с приложена към тях скица-извадка от действащия подробен устройствен план за пристанищната територия се изпращат служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага разпоредбата на чл. 112д, ал. 4.
  (3) По отношение на проектите на парцеларни планове на пристанищната акватория, които не отговарят на изискванията по ал. 1, се прилага разпоредбата на чл. 112д, ал. 6.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 51 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „изработени и внесени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в изпълнение на разпоредбата на § 65, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), и отразяващи завареното при влизането му в сила положение“ се заменят с „внесени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ до 23 март 2015 г.“
  2. В ал. 2 думите „разпоредбата на“ се заличават.
  3. Алинея 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 51:
  § 51. (1) В 6-месечен срок от датата на влизането в сила на този закон министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проектите на парцеларни планове за акваториите на съществуващи пристанища по чл. 107–109, внесени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ до 23 март 2015 г.
  (2) Съгласуваните проекти по ал. 1 с приложена към тях скица-извадка от действащия подробен устройствен план за пристанищната територия се изпращат служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага чл. 112д, ал. 4.

  § 52. (1) Собствениците на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 заявяват правата си за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 в срок до една година от датата на влизането в сила на този закон.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по чл. 112д, ал. 3, в който е отразено съществуващото положение.
  (3) По отношение на съгласуването, приемането и одобряването на проектите на специализирани подробни устройствени планове по ал. 2 се прилагат съответно правилата на § 51, ал. 1 и 2.
  (4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се извършва в срок един месец след влизането в сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта по ал. 2 и след издаването на удостоверение за експлоатационна годност.

  Предложение от народните представители Станислав Иванов, Иван Вълков, Клавдия Ганчева, Атанас Ташков, Борис Кърчев и Валентин Милушев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 52 се изменя така:
  § 52. (1) Собствениците на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 заявяват правата си за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 в срок до една година от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по чл. 112д, ал. 3, отразяващ съществуващото положение.
  (3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проектите на специализирани подробни устройствени планове по ал. 2 и ги изпраща служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага чл. 112д, ал. 4.
  (4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се извършва в срок един месец след влизането в сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта по ал. 2 и след издаването на удостоверение за експлоатационна годност.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 52:
  § 52. (1) Собствениците на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 заявяват правата си за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 в срок до една година от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по чл. 112д, ал. 3, отразяващ съществуващото положение.
  (3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проектите на специализирани подробни устройствени планове по ал. 2 и ги изпраща служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага чл. 112д, ал. 4.
  (4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се извършва в срок един месец след влизането в сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта по ал. 2 и след издаването на удостоверение за експлоатационна годност.

  § 53. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията приема наредбата по чл. 116, ал. 4 в срок до 4 месеца от датата на влизането в сила на този закон.
  (2) До приемането на наредбата по чл. 116, ал. 4 се прилага наредбата по чл. 237, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване.

  Предложение от народните представители Иван Вълков, Павел Христов, Радостин Танев и Станислав Иванов
  В §53, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби думите „наредбата по чл. 116, ал. 4" се заменят с „наредбите по чл. 112с, ал. 5 и чл. 116, ал.4".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 53:
  § 53. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава наредбите по чл. 112с, ал. 5 и чл. 116, ал. 4 в срок до 4 месеца от датата на влизането в сила на този закон.
  (2) До издаването на наредбата по чл. 116, ал. 4 се прилага наредбата по отменената ал. 4 на чл. 237 от Кодекса на търговското корабоплаване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума