Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/03/2018 първо гласуване

  Относно: Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802 – 02 – 8, внесен от Министерски съвет на 02 март 2018 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 март 2018 г. бе обсъден Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802 – 02 – 8, внесен от Министерски съвет на 02 март 2018 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Станимир Лешев – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
  Законопроектът бе представен от г-н Велик Занчев, който заяви, че на 39-та сесия, проведена в периода от 27 септември до 6 октомври 2016 г. в Монреал, Събранието на ИКАО е приело решения за увеличаване на числеността на Съвета и на Въздухоплавателната комисия, което от своя страна налага и съответни изменения в Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. За тази цел са приети Резолюция А39-5 относно изменение на чл. 50, буква „а“ за увеличаване на състава на Събранието от тридесет и шест на четиридесет членове и Резолюция А39-7 относно изменение на чл. 56 за увеличаване на числеността на Въздухоплавателната комисия от деветнадесет на двадесет и един членове. Резолюциите съдържат също така и призив към държавите – страни по Конвенцията, да ратифицират измененията възможно най-скоро, като целта е измененията да влязат в сила преди следващите избори за Съвет на ИКАО през 2019 г.
  Съветът и Въздухоплавателната комисия са двата най-важни избираеми органа, от които зависи работата на ИКАО по създаването и изпълнението на стандартите и препоръчителните практики в областта на гражданската авиация, приложими в световен мащаб. Всяко национално законодателство, както и правото на ЕС в сферата на авиацията се основават на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и нейните 19 анекса. Г-н Занчев подчерта, че държавите - членки на Европейския съюз, заедно с 44-те държави, членуващи в Европейската конференция за гражданска авиация, са особено заинтересовани от по-силно присъствие на Европа в процеса на изготвяне на политиките и стандартите в областта на въздушния транспорт. Увеличаването на числения състав на основните органи на ИКАО би благоприятствало избирането и на по-малки страни, като Република България, когато те се кандидатират като представители на регион, излъчени на ротационен принцип.

  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 18 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802 – 02 – 8, внесен от Министерски съвет на 02 март 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума