Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
02/05/2018 първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", № 802 – 01 – 9, внесен от Министерския съвет на 19 март 2018 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 02 май 2018 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", № 802 – 01 – 9, внесен от Министерския съвет на 19 март 2018 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Николай Ненков – заместник-председател на Държавна агенция “Национална сигурност“ и г-н Станимир Лешев – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
  При представянето на законопроекта г-н Ненков подчерта, че използването на информацията за пътниците, събирана от въздушните превозвачи, е важен инструмент за осъществяване на превенция, установяване и разследване на престъпления и наказателно преследване на извършителите. Анализът на резервационните данни на пътниците подпомага идентификацията на високо рискови пътници, непознати до момента на компетентните органи, в контекста на борбата с тероризма, трафика на наркотици, трафика на хора, сексуалната експлоатация на деца и други тежки престъпления, както и че е важен елемент за идентифицирането на лицата, подготвящи и извършващи тежки трансгранични престъпления и терористични посегателства.
  Резервационните данни на пътниците представляват запис на изискванията за пътуването на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали записът се съдържа в системи за резервации, системи за контрол на излитанията, използвани за регистрация на пътниците преди полета, или сходни системи със същите функционални възможности. Те включват информация, като дата на резервация/издаване на билета, планирана/и дата/и на пътуването, имена на пътника, дата на раждане, адрес и координати за връзка, информация относно плащането, данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване, пътническа агенция или пътнически агент, данни от самолетния билет, всички събрани предварителни данни за пътниците и др.
  В хода на дебатите по законопроекта вносителите заявиха, че регламентирането на получаването и обработването на резервационни данни на пътниците е актуална необходимост не само с оглед предприемането на мерки от държавите – членки на Европейския съюз и НАТО, за противодействие на международния тероризъм и други тежки престъпления, но и за охрана на границите.
  С приетия през 2016 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се създава национална правна уредба на реда за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в страната, превозвани по въздух.
  Законопроектът предвижда и създаването на разпоредби, с които се цели:
  - преразглеждане на списъка на престъпления, за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на които се предоставят и обработват резервационни данни на пътниците, с цел привеждането му в съответствие със списъка, приложен към Директива (ЕС) 2016/681;
  - уреждане на случаите на съвместно използване на кодове на полети;
  - срокове за предаване на данните от въздушните превозвачи или упълномощени доставчици на услуги на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух – 48 часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи, осъществяващи редовни полети, и 24 часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи, осъществяващи нередовни полети, и непосредствено преди полета;
  - предоставяне на данни и на Агенция „Митници” предвид нейната компетентност;
  - забрана за дискриминация при вземането на решения за предприемане на мерки спрямо конкретно лице;
  - уреждане на ред за предоставяне на компетентните органи на данни, които са деперсонализирани чрез прикриване;
  - уреждане на ред за предоставяне или обмен на резервационни данни на пътниците с националните звена или други компетентни органи на държави - членки на Европейския съюз, с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) или с трети държави;
  - въвеждане на фигурата на длъжностно лице по защита на данните;
  - предоставянето на статистическа информация на Европейската комисия.
  От вносителите бе заявено, че извън изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 е предвидено задължение за предоставяне на Националното звено и на данни на екипажа, както и че такова задължение е вменено на въздушните превозвачи с цел създаване на по-големи гаранции за защита на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпленията, изброени в Директивата.
  Доколкото се касае за предоставяне и обработване на лични данни на членовете на екипажа са предвидени съответни разпоредби за тяхната защита – уведомяване за получаването и обработването на данните, срокове и ред за съхранение и достъп до данните, ред за унищожаването им.
  Направени са изменения и в Закона за гражданското въздухоплаване, като дефиницията на понятието „резервационни данни на пътниците”, която към момента се съдържа в Закона за гражданското въздухоплаване, е определена в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.
  Със законопроекта се създават и разпоредби, с които усъвършенстващи регламента на дейността на Агенцията и статута на нейните служители.


  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 13 гласа “ЗА” и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", № 802 – 01 – 9, внесен от Министерския съвет на 19 март 2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума